Ἡ Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 24η Φεβρουαρίου / 8η Μαρτίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου πανηγυρικῶς ὡς «Παρρησία» εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ὡς ἀνάμνησις τῆς ἀναστηλώσεως τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων ὑπό Θεοδώρας τῆς Αὐτοκρατείρας καί Μιχαήλ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς τό ἔτος 842 ἐπί Πατριαρχίας τοῦ ἁγίου ὁμολογητοῦ Μεθοδίου.

Τήν ἀναστήλωσιν τῶν εἰκόνων ἔκτοτε ἑορτάζει ἡ ἐκκλησία ὡς θρίαμβον τῆς Ὀρθοδοξίας, ἤτοι τῆς ἀληθείας ὅτι αἱ ἱεραί εἰκόνες ἐπιμαρτυροῦν τήν εἰς γῆν ἔνσαρκον παρουσίαν καί εἰκόνα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη ἀφ’ ἑσπέρας Μέγας Ἑσπερινός μεθ’ ὑποδοχῆς, προσκυνήσεως εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Ἅγιον Τάφον, θυμιάματος, Μεγάλης Εἰσόδου καί Ἀρτοκλασίας, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ  τῶν Ἀρχιερέων: Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, Καττάρων κ. Μακαρίου, Πέλλης κ. Φιλουμένου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, παρεπιδημούντων ἱερέων ἄλλων Ἐκκλησιῶν, διακόνων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου Ἱεροδιακόνου Συμεών δεξιά  καί τῶν κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί κ. Σκορδίλη ἀριστερά,  παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μελῶν τοῦ Προξενείου ἐν συμμετοχῇ ἐκκλησιάσματος ἐξ ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἤρξατο ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου καί ἀνά τά προσκυνήματα, πάντων κρατούντων ἐν χαρᾷ ἀνά χεῖρας τάς ἱεράς εἰκόνας.

Τῆς λιτανείας ληξάσης, ἀνεγνώσθη τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Τριῳδίου ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου πρό τοῦ Ἁγίου Τάφου.

Μετά ταῦτα, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

«Οἱ προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν… Οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τόν ἀληθινόν Θεόν ἡμῶν καί τούς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγῳ τιμῶντες, ἐν εἰκονίσμασι τόν μέν ὡς Θεόν καί Δεσπότην προσκυνοῦντες καί σέβοντες τούς δέ διά τόν κοινόν Δεσπότην ὡς Aὐτοῦ γνησίους θεράποντας, τιμῶντες καί τήν κατά σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμοντες”,  (Συνοδικαί ἀποφάσεις ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς Συνόδου).

Σήμερον ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία ἑορτάζει καί πανηγυρίζει τόν θρίαμβον τῆς ὑγιοῦς Ὀρθοδόξου αὐτῆς πίστεως, δηλονότι τήν ἀναστήλωσιν τῶν ἁγίων εἰκόνων καί τήν ἀπονομήν τῆς κατά σχέσεως προσκυνήσεως αὐτῶν.

Τό γεγονός τοῦτο ἀποτελεῖ ὁρόσημον εἰς τόν ἱστορικόν βίον τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐδοκιμάσθη σκληρῶς καί ἀπηνῶς ἀπό τούς πολεμίους τῶν ἁγίων εἰκόνων, γνωστῶν ὡς «εἰκονομάχων».

Οἱ εἰκονομάχοι ἐστρέφοντο οὐχί κατ’ αὐτῶν τούτων τῶν εἰκόνων, ἀλλά κατά τῆς προσκυνήσεως τοῦ ἐξεικονισμοῦ τοῦ προσώπου τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος  ἡμῶν Χριστοῦ ὡς καί τῶν γνησίων θεραπόντων Αὐτοῦ, δηλαδή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας.

Μέ ἄλλα λόγια, οἱ εἰκονομάχοι προσεπάθησαν βιαίῳ τῷ τρόπῳ νά ἀναβιώσουν τάς γνωστάς αἱρέσεις τοῦ Ἀρειανισμοῦ καί κυρίως τοῦ Νεστοριανισμοῦ, αἱ ὁποῖαι (αἱρέσεις) διέβαλλον καί κατ’ οὐσίαν ἠρνοῦντο τό μέγα μυστήριον τῆς ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων ἐνσαρκώσεως καί ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Περιττόν νά εἴπωμεν, ὅτι τό θεμέλιον τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως εἶναι «ἡ καθ’ ὑπόστασιν ἕνωσις» τῆς θείας μετά τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως κατά τόν ἅγιον Κύριλλον Ἀλεξανδρείας. Κατά δέ τόν ἅγιον Γρηγόριον τόν Θεολόγον:«Τό γάρ ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον· ὅ δέ ἥνωται τῷ Θεῷ, τοῦτο καί σῴζεται». Κατά δέ τόν ὑμνῳδόν τῆς Ἐκκλησίας «Ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος τοῦ Πατρός ἐκ Σοῦ Θεοτόκε περιεγράφη σαρκούμενος καί τήν ρυπωθεῖσαν εἰκόνα εἰς τό ἀρχαῖον ἀναμορφώσας τῷ θείῳ κάλλει συγκατέμειξεν. Ἀλλ’ ὁμολογοῦντες τήν σωτηρίαν ἔργῳ καί λόγῳ, ταύτην ἀνιστοροῦμεν».

Δικαίως, λοιπόν, εὐφραίνεται σήμερον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κράζουσα: «Ἡ Χάρις ἐπέλαμψε τῆς ἀληθείας: Τά προτυπούμενα πάλαι σκιωδῶς, νῦν ἀναφανδόν ἐκτετέλεσται· ἰδού γάρ ἡ Ἐκκλησία τήν ἔνσωμον εἰκόνα Χριστοῦ, ὡς ὑπερκόσμιον κόσμον ἐπαμφιέννυται, τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου τόν τύπον προϋπογράφουσα καί τήν Ὀρθόδοξον πίστιν κατέχουσα· ἵνα ὅν σεβόμεθα τούτου καί τήν εἰκόνα διακρατοῦντες μή πλανώμεθα».

Δόξαν καί εὐχαριστίαν ἀναπέμποντες τῷ ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ, ἱκετεύσωμεν τήν ἀπαράλλακτον εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Πατρός τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἵνα ταῖς πρεσβείαις τῆς Ἀχράντου Αὐτοῦ Μητρός Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου Μαρίας καί πάντων τῶν Ἁγίων δωρηθῆναι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος. Ἀμήν. Ἔτη πολλά καί εὐλογημένη Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ταύτης ἐτελέσθη ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους καί κηρύττοντος τόν θεῖον λόγον εἰς τούς πιστούς τοῦ Δραγουμανεύοντος  Ἀρχιμανδρίτου π.  Ματθαίου.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εορτή Καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Με την συμμετοχή των πιστών και την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων  εορτάσθηκε η Εορτή της Καταθέσεως της Εσθήτος της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας  Θεοτόκου...

Στην Ιστορική και Μαρτυρική πόλη της Υπάτης περιόδευσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την Ιστορική και Μαρτυρική πόλη της Υπάτης, την Ιερά Καθέδρα της πάλαι ποτέ Επισκοπής Νέων Πατρών, της οποίας πρώτος Επίσκοπος...

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στηρίζει το έργο της Αρχιεπισκοπής

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου και οι Αντιπρόεδροι Νίκος Γρέντζελος και Ηλίας Μάνδρος επισκέφθηκαν σήμερα...

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Αρχιεπισκοπής και υπ. Υποδομών

Ρεπορτάζ, Μάκης Αδαμόπουλος, Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπεγράφη σήμερα το πρωί στην Αρχιεπισκοπή...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στην Μητρόπολη Κορίνθου

Με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε κι εφέτος η πανήγυρις της μνήμης των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, των καταγόμενων από την Ρώμη, στην Ι. Μητρόπολη...

Δύο περιστατικὰ σὲ κοιμητήρια

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη Δύο περιστατικὰ εἶναι ἡ ἀφορμὴ τῶν ὅσων θὰ σημειώσουμε. Καὶ τὰ δύο συνέβησαν σὲ χῶρο κοιμητηρίου. Τὸ πρῶτο: Βρισκόμουν σ'ἕνα κοιμητήριο, ἀναμένοντας...

Η εορτή των Αγ. Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, παραμονή της εορτής των αγίων και ενδόξων αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, χοροστάτησε...

6 χρόνια από την εις Επίσκοπον χειροτονία

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε την Θεία Λειττουργία στον Ιερό...

Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς {2 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η ρωσική Ορθοδοξία έχει να παρουσιάσει ένα μεγάλο νέφος αγίων, το οποίο κοσμεί το αγιολογικό στερέωμα της Εκκλησίας...

Ο Γέρων Χριστόδουλος Οσιοσυμεωνίτης για τον Άγιο Καλλίνικο Εδέσσης

ΓΕΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 24 Ἰουνίου 2020 Πλήρης πνευματικῆς εὐφροσύνης ἀπὸ βάθους ψυχῆς δοξολογῶ τὸν Ἅγιο τῶν ἁγίων Παντοκράτορα Τριαδικὸ...

Ο εορτασμός των Αγίων Αναργύρων στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου 2020, Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Εσπερινό του πανηγυρίζοντος Ι. Ναού Αγ. Αναργύρων Λουτρών Αιδηψού,...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Εορτάστηκε και εφέτος η εορτή των Αγίων Αναργύρων σε πολλά σημεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών,...

Χειροτονία Διακόνου στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό των Αγ. Αναργύρων Ν. Ιωνίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η σεπτή μνήμη των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό στη Νέα Ιωνία. Ανήμερα...

Λαμπρή πανήγυρη Ι. Μονής Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου

Με την δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα που αρμόζει στην μεγάλη αυτή εορτή, αλλά και την ησυχαστική μοναστική τάξη, τελέστηκε η Πανήγυρη της παλαιφάτου και ιστορικής...

Βίος καί πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Καλλινίκου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας

ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τήν 23η Ἰουνίου 2020 μέ ἀπόφασή του κατέταξε τόν Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας...