Την Παρασκευή 21 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο Λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών Βεροίας.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

Τήν περασμένη Κυριακή ἡ Ἐκ­κλη­σία μας ἑόρτασε τίς μυροφόρες γυναῖκες, τίς γενναῖες μαθήτριες τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖες τόλμησαν μέσα στή νύκτα νά πᾶνε στόν τάφο τοῦ Χριστοῦ. Γνώριζαν ὅτι τόν φύλασσε ἡ ρωμαϊκή κουστωδία καί ὅτι ἦταν σφραγισμένος μέ ἕναν βαρύ λίθο τόν ὁποῖο δέν μποροῦ­σαν οἱ ἴδιες νά μετακινήσουν, ὅμως τόλ­μησαν νά πᾶνε, προκει­μέ­νου νά ἀλείψουν μέ μύρα τό σῶμα τοῦ πεφιλημένου Διδασκάλου τους.

Ἄν κάποιος δέν γνώριζε τήν ἐξέ­λιξη τῶν πραγμάτων, θά μπο­ροῦσε νά χαρακτηρίσει τήν πράξη τῶν μυροφόρων ὄχι μόνο παρά­τολ­μη καί ἐπικίνδυνη ἀλλά καί μάταιη καί ἄσκοπη. Γιατί ποιός ἦταν δυ­νατόν νά βρεθεῖ ἐκείνη τήν νύκτα, μετά τό Πάσχα τῶν Ἰου­δαίων, στό σημεῖο πού εἶχαν ἐντα­φιάσει τίς προηγούμενες ἡμέρες ὁ Ἰωσήφ καί ὁ Νικόδημος τόν Χριστό, πού οἱ Ἰουδαῖοι εἶχαν σταυρώσει ὡς κα­κοῦργο καί τώρα ἐπιτηροῦσαν τόν τάφο του μήπως κάποιος ἀπό τούς μαθητές του, ὅπως πίστευαν αὐτοί, κλέ­ψει τό σῶμα του; Ποιός θά μπο­ροῦ­σε νά βρεθεῖ ἐκεῖ, στόν κῆπο τοῦ Ἰωσήφ, γιά νά βοη­θήσει τίς μυρο­φόρες γυναῖκες νά ἐπιτε­λέ­σουν τό ὡραῖο αὐτό ἔργο τῆς εὐλαβείας καί τῆς ἀγάπης τους πρός τόν Ἰησοῦ, πρός τόν Διδάσκαλό τους;

Κανείς, εἶναι ἡ πιό λογική ἀπά­ντη­ση. Κανείς δέν θά μποροῦσε νά εἶναι ἐκεῖ, γιά νά γίνει βοηθός καί συμμέτοχος στό ἔργο τους.

Ἄν ὅμως ἡ λογική ἀφορᾶ τούς ἀνθρώπους, ὁ Θεός δέν δεσμεύεται ἀπό αὐτήν. Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, πού ὡς Θεάνθρωπος τέθηκε στόν τάφο τοῦ Ἰωσήφ γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο, ὑπερβαίνει τά ὅρια τῆς λογικῆς καί νικᾶ τούς ὅρους τῆς φύσεως. Καί δέν τό διαπιστώ­νουμε αὐτό μόνο ἀπό τό θαῦμα τῆς Ἀναστάσεώς του καί τόν λίθο τοῦ τάφου του πού βρῆκαν ἀποκεκυ­λι­σμένο οἱ μυροφόρες. Μᾶς τό ἐπι­βεβαιώνει καί ἡ σημερινή ἑορτή τῶν προστατῶν τῆς ἐνορίας σας, τῶν ἁγίων θεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Σάν τίς μυροφόρες γυναῖκες καί ἡ ἁγία Ἑλένη ξεκίνησε τήν παρά­τολ­μη καί ἐπικίνδυνη ἀποστολή της νά βρεῖ τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας.

Ποιός θά μποροῦσε νά πιστεύσει ὅτι τρεῖς αἰῶνες μετά τή Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, θά ἦταν δυνατόν νά βρεθεῖ ὁ τίμιος Σταυρός; Ὁ καθένας θά θεωροῦσε παράλογο τό τόλμη­μα καί μάταιη τήν προσπάθεια τήν ὁποία ξεκίνησε ἡ ἁγία Ἑλένη. Ὅμως ἐκείνη τόλμησε, σάν τή Μαρία τή Μαγδαληνή καί τίς ἄλλες γυναῖκες, καί πῆγε στά Ἱερ­οσόλυμα γιά νά βρεῖ τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, γιά νά βρεῖ τό τίμιο ξύλο ἐπί τοῦ ὁποίου θυσιάσθηκε ὁ Κύριος γιά τή σωτηρία μας.

Ἀκολούθησε τό παράδειγμα τῶν μυροφόρων γυναικῶν, χωρίς νά ὑπολογίσει ταλαιπωρία, χωρίς νά ὑπολογίσει κόπο καί χρήματα· ἄφησε τίς ἀνέσεις τῶν βασιλικῶν ἀνακτόρων της καί τα­ξί­δευσε ἀπό τήν Κωνσταντινού­πολη στά Ἱεροσόλυμα, καί ἔμεινε ἐκεῖ, μέσα στόν ἥλιο καί τόν καύ­σωνα, μέσα στά χώματα καί τά σκουπίδια, ἐπιβλέποντας τίς προ­σπά­θειες τῶν ἐργατῶν νά ἀνα­κα­λύψουν τόν τίμιο Σταυρό. Διότι μετά τή Σταύρωση τοῦ Κυρίου οἱ Ἑβραῖοι ἔριξαν τούς τρεῖς πίσω ἀπό τόν Γολγοθᾶ, σέ ἕνα γκρεμό, καί ἐπί τρεῖς αἰῶνες ἔριχναν ἐκεῖ τά σκουπίδια τους, γιά νά ἐξαφανισθεῖ ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου. Μάλιστα γιά νά τούς παρακινήσει νά ἐργά­ζονται μέ μεγαλύτερο ζῆ­λο, τούς ἔριχνε χρυσά νομίσματα, ἀνταμεί­βοντάς τους γενναιόδωρα γιά τόν κόπο τους.

Καί αὐτό πού ἦταν ἀδύνατο, νά βροῦν δηλαδή τόν τίμιο Σταυρό τοῦ Κυ­ρίου, καί ὄχι μόνο νά τόν βροῦν μέσα στόν σωρό τῶν ἀπορ­ριμμάτων πού εἶχαν ρίξει οἱ Ἰου­δαῖοι γιά νά τόν ἐξαφανίσουν, ἀλλά καί νά τόν ἀναγνωρίσουν, ἀποδείχθηκε ἐφι­­κτό. Βρῆκαν δηλαδή τρεῖς σταυρούς, τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί τῶν δύο συσταυρωθέντων μέ τόν Κύριο. Ποιός ἦταν ὅμως ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου; Ἐκείνη τήν ὥρα διήρχετο μία νεκρική πομπή. Τότε ἐν ἀπορίᾳ εὑρισκόμενοι σταμάτησαν τήν νεκρική πομπή καί ἄρχισαν νά δοκιμάζουν τούς τρεῖς σταυρούς. Ποιός ἀπό τούς τρεῖς θά εἶχε χάρη γιά νά δώσει ζωή στόν κεκοιμημένο αὐτόν ἄνθρωπο; Καί πράγματι, ὁ τρίτος ἦταν ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου. Ἔτσι, λοιπόν, ἀνεστήθη ὁ νεκρός καί κατάλαβαν ὅτι ὄντως εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου, τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρω­τοῦ, τόν ὁποῖο μέ τόν ζῆλο καί τήν ἀγάπη τῶν μυροφόρων γυναικῶν ἀνα­ζητοῦσε ἡ ἁγία Ἑλένη.

Αὐτόν τόν ζῆλο καί αὐτή τήν ἀγά­πη τῆς ἁγίας Ἑλένης, ἀλλά καί τοῦ συνεορταζομένου ἁγίου υἱοῦ της Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, γιά τόν Χριστό, ἄς προσπαθήσουμε νά μιμηθοῦμε καί ἐμεῖς, ἐάν θέλουμε νά τιμοῦμε οὐσιαστικά τούς δύο αὐτούς μεγάλους ἁγίους καί ἰσα­ποστόλους.

Ἄς ἀναζητοῦμε καί ἐμεῖς τόν Χρι­στό μέ ζῆλο καί ἄς τοῦ δείχνουμε τήν ἀγά­πη μας, φροντίζοντας νά ζοῦμε σύμ­φωνα μέ τό θέλημά του, γιά νά εἴμαστε πάντοτε κοντά του καί νά ἀπολαμβάνουμε τήν εὐλο­γία καί τή χάρη τῆς παρουσίας του στήν ψυχή μας καί στή ζωή μας, ὅπως καί οἱ τιμώμενοι μεγάλοι ἅγιοι Κων­σταντίνος καί Ἑλένη, τῶν ὁποίων ἄς ἐπικαλεσθοῦμε τή χάρη καί τήν εὐλογία, ἀλλά καί ἄς ἀποκτήσουμε καί τήν ἀγάπη καί τήν τόλμη πού εἶχαν γιά τόν Χριστό.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε το περιβάλλον»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου, η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλληλες δράσεις»,...

Η εορτή του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια κατά τη μοναστηριακή τάξη εορτάστηκε πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος και της μητρός αυτού, Αγίας Μόνικας. Αρκετοί πιστοί...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Λαρίσης

Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερωνύμου του πενταγλώσσου, στον Ιερό...

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια απ’ την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει η Ι.Μ. Παροναξίας

Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας τιμώντας τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στον αγωνιστή Ιεράρχη Ιερόθεο Αριστάρχου...

Αναγνώριση συστάσεως έξι ιστορικών Ιερών Μονών στην Ι.Μ. Σπάρτης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος είχε αποστείλει αναλυτικό έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 15 Απριλίου 2021, με το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Διευρύνουμε το πρόγραμμα ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ»

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνέχισαν την διανομή ετοίμων γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες...

Διαδικτυακή Εκδήλωση «Άγνωστοι Μεσσήνιοι Κληρικοί, Αγωνιστές του 1821»

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...

Ονομαστήρια Μακαριωτάτου Aρχιεπισκόπου Aθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου

Η Βοιωτία καυχάται για τον προερχόμενο εκ των σπλάχνων της Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, ο οποίος στην 40χρονη διακονία Του...

Εις πολλά έτη Δέσποτα!

Μία ευχή σαν προσευχή Αφιερωμένη στην εορτή του Αρχιεπισκόπου Του Δημ.Ιωάννου Οικονομολόγου-Αναλογιστή «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ιερωνύμου ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε 14 Ιουνίου 2021, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ιερά...

Ρασοφορία Μοναχής στην Ι.Μ. Αγ. Βλασίου Τρικάλων & Μεγαλοσχημία Μοναχής στο Ησυχ. Τιμίου Σταυρού Μαψού

Στην Ι. Μονή Αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το πρωί της Κυριακής, 13 Ιουνίου 2021, όπου ετέλεσε την...

Σερρών Θεολόγος: «Οι Νεομάρτυρες είναι η δόξα της Εκκλησίας και το καύχημα της Ελλάδος»

Ταξίδι νοσταλγικό και διδακτικό σε δρόμους φωτεινούς του αειζώου ορθοδόξου πνεύματος και της φιλογενούς ελληνικής παραδόσεώς μας, απήλαυσαν όσοι συμμετείχαν στην επετειακού χαρακτήρος εκδήλωση...

Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών

Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Ιουνίου 2021, τελέσθηκε Παράκληση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμoύ της Θεοτόκου Γρεβενών για  τους  μαθητές της  Γ΄ Λυκείου  που ...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικ. Συνόδου στην Χαλκίδα

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Παρασκευής...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η αλήθεια της Πίστεως είναι η κόκκινη γραμμή μας»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ετέλεσε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων 13 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, η οποία...