Την Τετάρτη 8 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στο πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, το οποίο ανήκει στην ενορία Υπαπαντής Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἀγρευθείς οὐρανόθεν πρός τήν εὐ­σέβειαν, κατηκολούθησας χαί­ρων ὥσπερ ὁΠαῦλος Χριστῷ, τῶν μαρτύρων καλλονή, μάρτυς Προ­κό­πιε».

Στή χορεία τῶν μαρτύρων πού τι­μᾶκαί πανηγυρίζει ἡἘκκλησία μας αὐτές τίς ἡμέρες ξεχωριστή θέ­ση κατέχει ὁἑορταζόμενος σή­με­ρα ἅγιος μεγα­λο­μάρτυς Προ­κό­πιος, τόν ὁποῖο τιμοῦμε στόν ἱστο­ρικό αὐτό ναό τῆς πόλεώς μας.

Καί τή θέση αὐτή τήν κα­τέ­χει ὄχι μόνο γιά τά πολυ­ώδυνα βάσανα καί μαρτύρια πού ὑπέστη χάριν τῆς εἰς Χριστόν πίστεως καί ἀγά­πης καί ὁμολογίας, ἀλλά καί γιά τόν θαυμαστό τρόπο τῆς κλή­σεώς τουἀπό τήν Χριστό καί τῆς μετα­στροφῆς του ἀπό τήν εἰδω­λολα-τρεία του στήν πίστη στόν Χρι­στό.

Ἦταν μία κλήση οὐράνια σάν αὐ­τή πού δέχθηκε ὁἀπόστολος Παῦ­λος στόν δρόμο πρός τή Δα­μα­σκό. Ἦταν μία κλήση τήν ὁποία ἀπηύ­θυνε μέ τρόπο μοναδικό ὁἴδιος ὁΧριστός πρός ἕνα νεαρό εἰ­δω­λο­λά­­τρη μέ ἀριστοκρατική κατα­γω­γή, μέ πολλά χαρίσματα καί σπου­δαία θέση στή ρω­μαϊ­κή διοίκηση. Ἦταν μία κλήση, στήν ὁποία ἐπέ­μενε, θά μπο­ρού­σαμε νά ποῦμε σύμ­φωνα μέ τά ἀν­θρώπινα κρι­τή­ρια, ὁΧριστός, γιατί προφανῶς γνώριζε τήν ψυχή, γνώ­ριζε τήν ἀληθινή διάθεση τοῦνεαροῦἀξι­ω­­ματούχου, ἔστω καί ἄν ἐκεῖ­νος, ὅπως ἄλλοτε ὁΣαῦ­λος, ἦταν ἕτοι­μος νά ἀρχίσει ἕνα φο­βερό διωγμό ἐναντίον τῶν χρι­στιανῶν.

Καί ὅπως ἦταν φυσικό, ἡἐπιλογή τοῦΧριστοῦστό πρόσωπο τοῦδιώ­­­­­κτου του, δέν διαψεύσθηκε, για­τί τό ἔλεός του τόν κατεδίωξε καί τόν ἔκανε νά μετατραπεῖἀπό διώκτης σέ κήρυκα καί ὁμολογητή του, νά μετατραπεῖσέ μάρτυρα τῆς πίστεώς του, πού ὄχι μόνο ὑπέ­μει­νε μέ γενναιότητα τά πολ­λά καί φοβερά βασανιστήρια, ἀλλά καί εἵλκυσε μέ τήν πίστη καί τήν καρ­τερία του πολλούς εἰδωλολά­τρες στόν Χριστό, καί ἀκόμη καί αὐτή τήν εἰδωλολάτρισσα μητέρα του, ἡὁποία τόν εἶχε καταγγείλει στόν αὐτοκράτορα ὡς χριστιανό, καί νά κερδίσει στό τέλος τόν στέφανο τοῦμαρτυ­ρίου ἀπό τόν Θεό, ὥστε νά δοξάζεται αἰωνίως στή βασι­λεία του.

Ἡθαυμαστή κλήση πού ἀπηύ­θυ­νε ὁΧριστός στόν ἅγιο μεγαλο­μάρ­τυ­ρα Προκόπιο δέν εἶ­ναι μονα­δική. ὉΧριστός καλεῖτόν κάθε ἄνθρωπο προσωπικά κο­ν­τά του, διότι «πάντας ἀνθρώ­πους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπί­γνωσιν ἀλη­θεί­ας ἐλθεῖν». ὉΧριστός ἀπευ­­­θύνει στόν κάθε ἕνα ἀπό ἐμᾶς μιά προσωπική κλήση, ἀνάλογα μέ τήν προσωπικότητα καί τίς ἰδιαι­τερότητές του, καί περιμένει νά τήν ἀποδεχθοῦμε καί νά τήν ἀξιο­ποιήσουμε,ὥστε νά τόν πλησιά­σουμε, ὥστε νά ἀλλάξουμε τή ζωή μας καί τούς στόχους της καί νά τόν ἀκολουθήσουμε στή σωτηρία.

ὉΧριστός καλεῖτόν κα­θένα μας προσωπικά μέ τόν τρόπο πού Ἐ­κεῖ­­νος κρίνει κατάλληλο καί στή στιγμή πού Ἐκεῖνος θεωρεῖκα­τάλ­ληλη. Καί συχνά δέ περιορί­ζε­ται σέ μία καί μόνη κλήση, ἀλλά μᾶς δίνει καί ἐπιπλέον εὐκαιρίες, κα­λῶντας μας μέ διαφορετικούς τρό­πους καί περιμένοντάς μας νά ἀν­ταποκριθοῦμε στήν κλήση του. Καί τό κάνει, γιατί ὁΧριστός θέλει πραγματικά καί ἀ­λη­θινά νά τόν πλησιάσουμε. Καί δέν τό κάνει γιά τόν ἑαυτό του. Δέν τό κάνει γιατί ἔχει ἀνάγκη ἀπό πιστούς ἤὀπα­δούς. Τό κάνει, γιατί θέλει νά μᾶς χαρίσει τή σω­τηρία. Τό κάνει, για­τί γνωρίζει ὅτι ὅ,τι καί ἄν κάνου­με, ὅπου καί ἐάν φθάσουμε, ποτέ δέν θά εἴμαστε ἱκα­νοποιημένοι καί εὐτυχισμένοι ἄν μείνουμε μα­κριά του· ποτέ δέν θά εἴμαστε ἀσφαλεῖς καί γαλήνιοι ζῶντας μα­κριά του.

Τό ζήτημα εἶναι ὅμως νά κατα­νοή­­σουμε τήν κλήση τοῦΧριστοῦ. Καί ἡκλήση αὐτή, ὅπως εἴπαμε, ἀπευθύνεται μέ διαφορετικούς τρό­­πους. Μπορεῖνά ἀπευθύνεται μέσω ἄλλων ἀνθρώπων· μπορεῖνά ἀπευθύνεται μέσω τῆς φωνῆς τῆς συνειδήσεώς μας· μπορεῖνά εἶναι μέσα ἀπό θαύματα πού ζοῦμε στή ζωή μας· μπορεῖνά εἶναι μέσα ἀπό τίς δυσκολίες τῆς καθημερι­νό­τητός μας, μέσα ἀπό τούς πό­νους καί τίς δοκιμασίες πού ἀντι­μετωπίζουμε, μέσα ἀπό ἀποτυχίες πού ζοῦμε· μπορεῖνά εἶν­αι μέσω πειρασμῶν καί ἀσθε­νει­ῶν πού μᾶς κάνουν νά στρα­φοῦ­με κοντά στόν Χριστό.

Εἶναι πολλοί οἱτρόποι πού χρη­σι­­μοποιεῖὁΧριστός γιά νά μᾶς κα­λέσει κοντά του· γι᾽αὐτό καί θά πρέ­πει νά βρισκόμαστε σέ ἐγρή­γορ­­­ση γιά νά κατανοήσουμε τήν κλήση πού μᾶς ἀπευθύνει. Καί ἀκό­μη θά πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά τή δεχθοῦμε καί νά ἀντα­πο­κρι­θοῦμε σ᾽αὐτή· θά πρέπει νά εἴμα­στε ἕτοιμοι νά τή δεχθοῦμε καί νά μήν ἀπορρίψουμε τήν ἀγάπη τοῦΧριστοῦ, γιά νά μήν ἀπορρίψουμε μαζί της καί τή σωτηρία μας.

Καί ἄς μήν ξεχνοῦμε, νά ἀντιμε­τω­πί­ζουμε ὅ,τι ἐπιτρέπει ὁΘεός νά συμβεῖστή ζωή μας ὡς μία εὐκαι­ρία νά τόν πλησιάσουμε, ὥστε καί δι᾽αὐ­τῆς νά ἐπιτύχουμε καί ἐμεῖς αὐτό πού ἐπέτυχε ὁἑορταζόμενος ἅγιος μεγαλομάρτυς Προκόπιος, δηλαδή τή σωτηρία μας, τήν ὁποία εὔχο­μαι νά μᾶς χαρίσει ὁΘεός διά τῶν πρεσβειῶν του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Νάξος: Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τέλεσε ο Μητροπολίτης Καλλίνικος

Την Τετάρτη 12-5-2021, ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Επιφανίο Κύπρου και Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας...

Άγιος Αχίλλειος Λαρίσης ο θαυματουργός

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ξεχωριστή χορεία των αγίων της Εκκλησίας μας είναι όσοι έλαβαν μέρος στις Μεγάλες Οικουμενικές Συνόδους, στις οποίες, με την...

Εορτασμός της Συνάξεως των εν Μεσσηνία διαλαμψάντων Αγίων.

Ενημερώνουμε το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Τοπικής Εκκλησίας ότι την προσεχή Κυριακή , κατά την οποίαν η Αγία μας Εκκλησία τιμά τα πρόσωπα των Μυροφόρων...

Απάντηση Μητροπόλεως Πειραιώς στις υποδείξεις του κ. Αναστάσιου Βαβούσκου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ἐν Πειραιεῖ τῇ 14ῃ Μαΐου 2021   ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ   Ὁ Ἐντιμότατος κ. Ἀναστάσιος Βαβοῦσκος Δικηγόρος καί ἄρχων Ἀσηκρήτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπως...

Ἑορτασμός ἐπὶ τῇ ἀπελευθερώσει τῆς Κομοτηνῆς

Στὰ πλαίσια τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Κομοτηνῆς τήν παραμονή τῶν Ἐλευθερίων, Πέμπτη 13 Μαΐου ἐ. ἒ., πραγματο­ποιήθηκε ἡ Ὑποδοχὴ τῆς σεπτῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς...

H εορτή του Αγίου Θεράποντος, στην ομώνυμη Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Γαλατακίου

Με λαμπρότητα και με τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα τελέσθηκε η εορτή του Αγίου Θεράποντος, στην ομώνυμη Γυναικεία Κοινοβιακή Ι. Μονή στην περιοχή Γαλατάκι Κορινθίας,...

Η Μητρόπολις Άρτης πανηγύρισε την μνήμη του Αγίου Θεράποντος

Την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, το πρωί, στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος, Αγίων Αναργύρων Άρτης, ετελέσθη Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου...

Περί κανονικών παραπτωμάτων και ποινών συνέχεια

Ανέγνωσα σήμερα στο διαδίκτυο το Δελτίο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, (δείτε εδώ) με το οποίο ανακοινώνεται η επιβολή ποινών σε ιερομόναχό της και...

ΔΙΣ, ΔΙΣ, ἑνὸς δέ ἐστι χρεία!

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου,Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ) «Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο...
video

Θαύμα: ανέστησε εγκεφαλικά νεκρό

Θαύμα: ανέστησε εγκεφαλικά νεκρό. Πολλές φορές οι πιστοί ζητούν από τον Γέροντα Νεκτάριο να προσευχηθεί για κάποιο πρόβλημά τους. Ο Γέροντας μεταφέρει τα αιτήματα...

Πανήγυρις Αγίου Θεράποντος στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος, στον οικισμό Αγίων Αναργύρων Άρτης, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος...

Ανακοινωθέν της Ι.Μ. Πειραιώς περί του Ιερομονάχου Χριστοδούλου

Mετά πολλῆς θλίψεως καί ἕνεκεν τοῦ προκληθέντος σκανδαλισμοῦ ἐνημερώνομεν περί τοῦ ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν προσληφθέντος εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν Ἱερομονάχου...

Εκδημία π. Εμμανουήλ Κοντάκη

Η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως με θλίψη ανακοινώνει την εκδημία του π.Εμμανουήλ Κοντάκη. Ας είναι αιωνία η μνήμη του!

Νέος Αρχιερατικός Επίτροπος Τυρνάβου

Με απόφαση και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου, Αρχιερατικός Επίτροπος της Αρχιερατικής Περιφερείας Τυρνάβου, αναλαμβάνει ο Προϊστάμενος και Εφημέριος του...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στο Φόρουμ των Δελφών

Στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες της Δευτέρα, στο Ζάππειο Μέγαρο, μίλησε σήμερα, 13 Μαρτίου ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ....