Τίς θεοειδεῖς ἀκτῖνες τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης, τήν οὐράνια λάμψη τοῦ Ἀστέρος τῆς Βηθλεέμ, ἀναζήτησαν καί τά ἐφετεινά Χριστούγεννα οἱ πιστοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν στά ἀκριτικά νησιά τῆς Ἑλλάδος.
 
Τό πρωΐ τῆς Τρίτης 24 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς ἡμέρας καί τήν Θ. Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου, ὅπου καί ἐκήρυξε μέ θέμα τόν σπερματικό λόγο στίς προφητικές ἀναφορές τοῦ Αἰσχύλου στήν τραγωδία «Προμηθεύς Δεσμώτης» γιά τόν ἀναμενόμενο Μεσσία, τήν προσδοκία τῶν Ἐθνῶν.
 
Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθη στό Γραφεῖο του χορῳδίες πού ἔψαλαν τά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων (96 ΑΔΤΕ, Δήμου Χίου, «Κιβωτός τοῦ Αἰγαίου», Γυμνασίου Βροντάδου κ.ἄ.) δίνοντάς τους τίς πατρικές του εὐχές μέ ἀναφορά στό ὄνομα «Ἐμμανουήλ» τοῦ Κυρίου μας τόσον ὡς ἔκφραση τῆς ἐν τῷ προσώπῳ Του ἀδιαιρέτου, ἀχωρίστου, ἀτρέπτου καί ἀναλλοιώτου ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων, τῆς θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης, ὅσον καί ὡς διαβεβαίωση τῆς ἀγαπητικῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στήν ζωή τοῦ καθενός μας μέ σκοπό τήν σωτηρία μας.
 
Ἐπίσης σέ μήνυμά του, πού μετεδόθη ἀπό τά τοπικά ΜΜΕ ἀναφέρθη στό μυστήριο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ὡς μέθεξη τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ λέγοντας μεταξύ ἄλλων: «Ἰδού τό ἔνδοξο μυστήριο τῆς δόξας τῆς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων! Οἱ οὐράνιοι διάκονοι τοῦ φωτός εἶδαν πρίν ἀπό μᾶς τήν αὐγή αὐτῆς τῆς δόξας καί ἀμέσως μᾶς εἰδοποίησαν ἀναβοῶντας «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ!» Τώρα πιά δέν πρόκειται γιά τήν αὐγή, ἀλλά γιά τό καταμεσήμερο αὐτῆς τῆς δόξας: ἡ δική μας δόξα ὑψώνεται, ἀνέρχεται μέ τή σειρά της στούς κατοίκους τῶν οὐρανῶν, ἀνεβαίνει μέσα ἀπό τίς καρδιές μας μεταφέροντας τήν ἀγαλλίασή Τους, ἕως τόν ἴδιο τό θρόνο τοῦ Ὑψίστου: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ!».
 
Χριστιανοί μου! Οἱ ἄγγελοι ψάλλουν στό Θεό αὐτό τόν ἐπινίκιο ὕμνο γιά νά Τόν δοξάσουν, ὄχι γιά τή σωτηρία τους, ἀλλά γιά τή δική μας. Μέ περισσότερη ζέση ὀφείλουμε νά Τόν δοξάσουμε ἐμεῖς! Ποιός θά μᾶς δώσει μιά σπίθα τῆς θεϊκῆς φωτιᾶς τῆς ἀγάπης τῶν ἀγγέλων γιά τόν Θεό, νά ἀνάψουμε τίς καρδιές μας, νά ψάλλουμε καί ἐμεῖς τόν ἀγγελικό ὕμνο, ἀδιάλειπτα καί ἀτελεύτητα; Ὁ κόσμος ἑτοιμάζεται νά καταπνίξει μέσα στή ψυχή μας τήν ἠχώ τοῦ ἀγγελικοῦ ὕμνου μέ τίς θορυβώδεις γιορτές του, μέ τίς ἐπιπόλαιες διαχύσεις του, μέ τά τραγούδια του, πού διαφθείρουν τήν καθαρότητα τοῦ πνεύματος, «μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καί μέθῃ».
 
Μήνυμα ἀπηύθυνε μέσῳ τοῦ διαδικτύου καί πρός τούς Χιῶτες ναυτικούς ὅπου ταξιδεύουν, μέ συγκινητικές εὐχές ὡς γιός ναυτικοῦ ὁ ἴδιος, καί πνευματικός πατέρας ναυτικῶν σήμερα.
 
Τό ἀπόγευμα τῆς 24ης Δεκεμβρίου ἐχοροστάτησε στόν Μέγα Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου παρουσία πολλῶν ἱερέων καί πιστῶν. Κατά τόν Ἑσπερινό παρέδωσε τά ἔγγραφα ἀνακηρύξεως Ἐπιτίμων Ἐπιτρόπων Ἱερῶν Ναῶν τῆς Μητροπόλεως ἀνθρώπων πού ἐπί χρόνους μακρούς διηκόνησαν στίς Ἐνορίες των. Ἐπίσης ἐπέδωσε δῶρα καί γλυκά στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων καί Νηπιαγωγείων πού συμμετέσχον στόν Διαγωνισμό Ζωγραφικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα ἀπό τό σαρανταήμερο πρό τῶν Χριστουγέννων.
 
Τήν κυριώνυμον ἡμέρα 25 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου, ὅπου καί ἀνεγνώσθη ἡ Χριστουγεννιάτικη Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος, μέ θέμα «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο», στήν ὁποία μεταξύ ἄλλων άνέφερε: «Μέ τήν Γέννησιν τοῦ Θεοῦ ἐν σώματι, ἐγεννήθη εἰς αὐτόν τόν κόσμον ὃλος ὁ Θεός, ὃλη ἡ Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, ὃλη ἡ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὃλη ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὃλη ἡ Ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ, ὃλον τό Ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Διά τοῦτο ὃλοι οἱ πεινῶντες καί διψῶντες τόν Θεόν καί τήν Δικαιοσύνην Αὐτοῦ, μέσα εἰς τήν πνευματικήν ἔξαρσιν καί τήν ἄπειρον χαράν των, χαιρετίζουν ὃλα τά ὄντα καί ὃλην τήν κτίσιν μέ τόν Χριστουγεννιάτικον χαιρετισμόν: «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο». Ἐνῶ ἀπό τά Χριστονοσταλγικά βάθη τῶν ὄντων καί τῆς κτίσεως ἀντηχεῖ συγκινητική ἡ ἀπάντησις: Ἀληθῶς «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο!»
 
Μετά τήν Θ. Λειτουργία ὁ Χιώτης Ἱεράρχης ἐδεξιώθη στό Γραφεῖο του τούς Κληρικούς καί τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἱ. Ναῶν Μητροπολιτικοῦ καί Εὐαγγελιστρίας, ἀρχές τοῦ νησιοῦ καί τήν νεότητα τῆς Μητροπόλεως.
 
Στήν συνέχεια ἐπεσκέφθη τό Γηροκομεῖο Χίου καί τό Π/Π ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ.
 
Τό μεσημέρι τῶν Χριστουγέννων ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Βοηθείας ὅπου ἐγευμάτισε μαζί μέ τίς γερόντισσες μοναχές σέ τράπεζα πού παρετέθη ἰδίαις δαπάναις τοῦ Σεβασμιωτάτου. Κατά τήν διάρκεια τῆς τραπέζης ἀνεγιγνώσκετο χριστουγεννιάτικη διδαχή τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Ἀνθίμου. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐδώρισε σέ κάθε μοναχή ἕνα βιβλίο μέ πνευματικές διδαχές καί εὐχήθηκε νά ἀξιωθοῦν ὅλοι νά διέλθουν ἕως τήν Βηθλεέμ τοῦ Οὐρανοῦ καί νά συναντήσουν τόν θεῖο Λυτρωτή.


Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανήγυρις Μετοχίου Κύκκου

Τον ουρανόθεν αγρευθέντα και καλλίνικο αθλητή και Μεγαλομάρτυρα Άγιο Προκόπιο τίμησε χθες, εόρτια ημέρα της μνήμης του, με λαμπρότητα και την δέουσα μεγαλοπρέπεια, η...

Μνημόσυνο του από Σάμου και Ικαρίας, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος του Β΄

 Φωτογραφικό Υλικό  Επί τη ευκαιρία της συμπληρώσεως 17 ετών από την εις Κύριον εκδημίας του μακαριστού από Σάμου και Ικαρίας, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος του Β΄...

Ανακοινωθέν Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη 9 Ἰουλίου 2020, στὴ Συνεδρία της γιὰ τὸν μῆνα Ἰούλιο ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς...

Μνημόσυνο για τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Β΄

Την Τετάρτη 9 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους πανηγύρισε ο ομώνυμος ιερός Ναός στην Φυτειά Ημαθίας. Λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σεπετού: Κτισμένη στην επιφάνεια του κατακόρυφου βράχου

Λίγο χαμηλότερα από την ακρόπολη της αρχαίας Αλίφειρας, κτισμένη μέσα στον απόκρημνο βράχο επάνω από τον ποταμό Τρίτωνα, προβάλλει η εντυπωσιακή Ιερά Μονή Κοιμήσεως...

Τά Σατανικά Τελετουργικά

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ἡ «Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ» ἔχει τό δικό της «σατανιστικό τελετουργικό», τό ὁποῖο γράφτηκε ἀπό τόν ἴδιο LaVey τό 1972. Ἡ κάθε...

Άγιος Νεομάρτυς Μιχαήλ Πακνανάς ο κηπουρός {9 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Στη μεγάλη ομάδα των Νεομαρτύρων εξέχουσα θέση κατέχουν τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία προτίμησαν να υποφέρουν,...

Λιτανεία της Τιμίας Κάρας του Οσίου Νικάνορος στην πόλη των Γρεβενών

Το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουλίου 2020  πραγματοποιήθηκε με αυτοκίνητο, Λιτανεία της Τιμίας Κάρας του Οσίου Νικάνορος στις κεντρικές οδούς της πόλεως των Γρεβενών...

Εορτή Ανακομιδής των Λειψάνων της Οσίας Σοφίας της Κλεισούρας

Η νεοφανής Οσία Σοφία της Κλεισούρας αποτελεί κόσμημα και καύχημα, όχι μόνο της Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ολόκληρης της Ορθοδοξίας. Γι’...
video

Ο Μητρ. Ρεθύμνης για τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας

Συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου στον δημοσιογράφο κ. Γιάννη Καλαϊτζάκη και στο ραδιοσταθμό του Ρεθύμνου TEAM FM, που παραχωρήθηκε την...

Εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στη Βέροια

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στο πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο του...

Άγιος Προκόπιος ο Μεγαλομάρτυς Αθλητής του Χριστού

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η εποχή των διωγμών των πρωτοχριστιανικών χρόνων είναι η πλέον ηρωική περίοδος της Εκκλησία μας, η οποία ανέδειξε μέγα...

Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας δεν θα εορτάσει τα ονομαστήρια του

Άπό την Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας γίνεται γνωστό ότι ό Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης αυτής κ. Νικόδημος δεν θά εορτάσει οΰτε θά δεχθεί επισκέψεις στά εφετινά όνομαστήριά...

Τελετές Λήξης των Κατηχητικών Συνάξεων της Ι.Μ. Κίτρους

Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν σε πολλές Ενορίες της Πιερίας τελετές λήξεις των Κατηχητικών Συνάξεων παιδιών Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου-Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και...

Η εορτή του Αγίου Προκοπίου στο Μπούρτζι

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. Νεκτάριο Ευγενικό και τον Διάκ. Ευγένιο Τσάλλα, προσήλθε στον...