Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ἐλειτούργησε, τήν Κυριακή, 12.12.2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος καί ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο, τόν εὐλαβέστατο Διάκονο Γεώργιο Γοῦτσο.

   Ἀπευθυνόμενος πρός τόν χειροτονηθέντα Πρεσβύτερo, τόν συνεχάρη γιά τήν ὑψίστη τιμή καί εὐλογία πού ἒλαβε ἀπό τόν Θεό, νά καταστῇ λειτουργός τῶν θείων καί Φρικτῶν Μυστηρίων καί μίλησε γιά τό μέγα Δεῖπνο στό ὁποῖο μᾶς καλεῖ ὁ μέγας Οἰκοδεσπότης.

    Μεταξύ τῶν ἂλλων, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος:

          « Αὐτονόητον τυγχάνει ὃτι ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή ἀναφέρεται στό Μέγα Δεῖπνο, δηλ. στή Θεία Εὐχαριστία καί στόν Πανάγιο Ἀμνό, τόν μέγαν Οἰκοδεσπότη, ὁ ὁποῖος προσκαλεῖ στό Δεῖπνο.

          Ὁ Κύριος ἀπέστειλε τόν δοῦλον Αὐτοῦ νά φωνάξῃ τούς κεκλημένους, ὣστε νά ἀπολαύσουν τῆς χαρᾶς συνευφραινόμενοι μετά τοῦ φιλοξένου Οἰκοδεσπότου.

          Δυστυχῶς στήν πρόσκληση αὐτή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξαν πολλοί ἀρνηταί.

          Πρῶτον: Οἱ δοῦλοι τῶν αἰσθητῶν. Οἱ σκλαβωμένοι στήν ὓλη. Αὐτοί ἀρνοῦνται νά προσέλθουν καί νά ἐκκλησιασθοῦν.

          Δεύτερον: Οἱ δοῦλοι τῆς ἐργασίας. Οἱ φιλάργυροι. Ἡ ἐργασία γι’ αὐτούς, ἡ δουλειά τους δηλαδή, ἒχει γίνει δουλεία καί τούς κρατάει δεμένους στά ψεύτικα, μάταια καί χωματένια πράγματα. Δέν μποροῦν νά ἀποδεσμευτοῦν, ὣστε νά δώσουν χρόνο στή λατρεία τοῦ Θεοῦ καί νά ὑπηρετήσουν τήν ψυχή τους, ἡ ὁποία ἀσφυκτιᾶ μέσα στό γήινο περίβλημά της, στό ὁποῖο αὐτοί τήν ἒχουν ἀποκλείσει.

          Τρίτον: Οἱ δοῦλοι τῶν ἡδονῶν καί τῶν αἰσθήσεων. Χωρίς τήν ἀναφορά στό Θεό καί χωρίς τήν μετοχή στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἡ οἰκογένεια εἶναι μιά ἁπλῆ βιολογική συνύπαρξη καί κινεῖται μέσα στή φθαρτότητα καί στήν θνητότητα.

          Ὃσοι ἐπικαλοῦνται τόν γάμο τους ὡς ἐμπόδιο γιά τήν συμμετοχή τους στήν Θεία Λειτουργία, ἐργάζονται στήν ὑπηρεσία τοῦ πονηροῦ καί κτίζουν ἐπάνω στήν ἃμμο, γιά νά θρηνήσουν ἀργότερα πάνω σέ ἐρείπια…

          …Ἐσύ παιδί μου, εἶσαι ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου. Ἀποστέλλεσαι ἀπό σήμερα νά προσκαλέσῃς τούς ἀνθρώπους στό Μέγα Δεῖπνο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νά ἒχῃς κατά νοῦ τά ἑξῆς:

          Πρῶτον, πρέπει ἂμεσα νά ὑπακούσῃς καί ἀμεσότατα νά σπεύσῃς, ὣστε τήν πρόσκληση νά παραδώσῃς.

          Δεύτερον. Θά συναντήσῃς ἀρνητάς, οἱ ὁποῖοι θά σέ ἀπαξιώσουν, θά σέ λοιδωρήσουν, ἲσως σέ ἀποπέμψουν, μή ἀνταποκρινόμενοι στήν πρόσκληση τοῦ Οἰκοδεσπότου.

          Θά αἰσθανθῇς, πολλάκις, πόνον ψυχῆς διότι αὐτή ἡ ἂρνηση οὐσιαστικά θά ἀφορᾶ στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου.

          Ὃμως ὃλους αὐτούς πρέπει νά ἀγωνισθῇς νά τούς σώσῃς.

          Αὐτό θά γίνῃ μέ τήν προσευχή σου, μέ τά δάκρυα τῆς ἀγάπης σου, μέ τήν ἐπιμονή καί τήν ἐν Κυρίῳ ὑπομονή σου, μέ τήν ἐργατικότητά σου. Πρόκειται γιά ἓνα ἀγῶνα δύσκολο, γιά δρόμο τραχύ καί αἱματωμένο. Ἡ ἱερωσύνη δέν εἶναι βιοποριστικό ἐπάγγελμα, δέν εἶναι μιά κοσμική ἐργασία, ἀλλά εἶναι μαρτύριο καί θυσία πού ἁγιάζεται μυστηριακά καί ὁδηγεῖ στήν  οὐράνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

          Κάθε φορά πού, ἒστω καί ἓνα ἂνθρωπο, θά ὁδηγῆς στό Μέγα Δεῖπνο, θά χαίρῃς χαράν μεγάλην, ἡ ὁποία χαρά θά εἶναι ἀπαύγασμα τῆς οὐράνιας εὐφροσύνης, γιά τήν μετάνοια καί σωτηρία τοῦ ἑνός ἢ τῶν περισσοτέρων.

          Ὃμως θά ἒχῃς τήν ἐσωτερική ἀγαλλίαση διότι θά βλέπῃς τούς ὀλίγους, τούς προθύμους, οἱ ὁποῖοι θά προσέρχωνται μέ τήν ἁπλότητα, τήν αἲσθηση τῆς ἁμαρτωλότητος, ἀλλά μέ τήν πίστη στήν Ἀνάσταση, προκειμένου νά γίνουν ὃμαιμοι καί σύσσωμοι Χριστοῦ.

          Μή λησμονῇς ὃτι ὁ Ἱερεύς εἶναι ἡ ἱερά σάλπιγξ τοῦ Θεοῦ γιά τό προσκλητήριο τῆς σωτηρίας.

          Ἐργάσου, λοιπόν ,μέ ταχύτητα, μέ ὑπακοή, μέ ζῆλο ἱερό, μέ ἀγάπη, μέ αὐτοθυσιαστική διάθεση, προκειμένου νά πληρωθῇ ὁ οἶκος Κυρίου ἀπό συνδαιτημόνας Αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι γενόμενοι μέτοχοι τῆς ὂντως Ζωῆς, θά ὁδηγοῦνται στό πλήρωμα τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐφροσύνης, διά τῆς μετά τοῦ Κυρίου κοινωνίας.

          Σοῦ εὒχομαι ἐπιτυχία καί εὐόδωση στό ἃγιο ἒργο τοῦ ὁποίου κατάρχεσαι σήμερα, ὣστε νά ὁδηγήσῃς ψυχάς ἀθανάτους εἰς νομάς σωτηρίους καί νά ἀξιωθῇς μετά ἀπό ἒτη πολλά ἐργασίας στό τοῦ Κυρίου γεώργιον, νά λάβῃς τόν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον, παρά τοῦ μεγάλου Οἰκοδεσπότου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Λαμπρό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τον Πολιούχο του Περιστερίου Άγιο Αντώνιο

Με τη δέουσα λαμπρότητα εορτάστηκε η Ιερά Μνήμη του πολιούχου, εφόρου και προστάτου της πόλεως του Περιστερίου Αγίου Αντωνίου του Μέγα εις τον φερώνυμο...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο και Ιερά Λιτανεία για τον πολιούχο της Βεροίας Όσιο Αντώνιο τον Nέο

Κατά το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου η Βέροια εόρτασε με λαμπρότητα, τηρουμένων των προβλεπόμενων υγιεινομικών μέτρων, τον πολιούχο και προστάτη της πόλεως  Όσιο Αντώνιο...

† Συναξάρι Ἁγίου Ἀθανασίου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ῾Ο Μέγας Ἀθανάσιος γεννήθηκε κατά τό ἔτος 295 μ.Χ. στήν Ἀλεξάνδρεια ἀπό Χριστιανούς γονεῖς. Ἔτυχε...

Λειτουργικές παρουσίες του Μητροπολίτου Χαλκίδος

Το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος κ.Χρυσόστομος υπεδέχθη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονύσιο, τον Πανιερώτατο...

Ο Εσπερινός του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις στη Λάρισα

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις Λαρίσης στην συνοικία Ηπειρώτικα μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και...

Χειροτονίες Διακόνου και Πρεσβυτέρου στη Μελβούρνη

Δύο χειροτονίες κληρικών, ενός Διακόνου και ενός Πρεσβυτέρου, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος την Κυριακή, 16 Ιανουαρίου, στον Ιερό Ναό των Αγίων...

Εγκράτεια όχι μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά και στη σκέψη και τα λόγια και τις πράξεις

Το μεσημέρι, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’, αφού περιήλθε τα Καταστήματα των Καμαρών, του επινείου της Σίφνου, και ευχήθηκε για το νέο έτος στους...

Φθιώτιδος Συμεών: «Απόφαση χωρίς κόστος δεν υπάρχει»

 Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου,  στην έδρα της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Θαυμακού, στον ιστορικό και αρχαίο Θαυμακό της Φθιώτιδος, ιερούργησε σήμερα Κυριακή...

Ο Χριστός είναι η ζωή μας

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος Ραχούλας χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος,...

Οι Μητροπολίτες Μεσσηνίας και Φθιώτιδος στον πανηγυρίζοντα Ναό του Αγ. Αντωνίου πολιούχο Περιστερίου

Ευλαβείς και φιλέορτοι χριστιανοί, προσήλθαν το εσπέρας της Κυριακής 16ης Ιανουαρίου, εις τον εορτάζoντα Ιερό Ναό του πολιούχου, εφόρου και προστάτου της πόλεως του...

«Όποιος θεωρεί τον εαυτό του αγιότερο μέσα στην Εκκλησία, διαχωρίζεται από τον Χριστό»

  Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βόλου λειτούργησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία πλήθους πιστών, τηρουμένων των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Κατά...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τον πολιούχο της Βεροίας Όσιο Αντώνιο τον Νέο

Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου το απόγευμα ξεκίνησαν στη Βέροια οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο της πόλεως Όσιο Αντώνιο τον Νέο. Στα προπύλαια του πανηγυρίζοντος Προσκυνηματικού...

Κυριακή ΙΒ’ Λουκά στον Άγιο Ιωάννη Hornsey/Haringey

Στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου του Βαπτιστού Λονδίνου στην περιοχή Hornsey/Haringey χοροστάτησε του Όρθρου και προέστη της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ....

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας στήν Ι.Μ.Ἄγ. Ἀναργύρων καί τό Νεστόριο

Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀναργύρων Μελισσοτόπου ἑόρτασε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τόσο τήν ἀπόδοση τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων, ὅσο καί τήν μνήμη τῶν ἐν...

Κανείς δεν έγινε ό,τι έγινε από μόνος του…

Συμπαραστατούμενος από τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βρύσεως, Αρχιμ. Ιωαννίκιο, από τον Εφημέριο του Ναού π. Γεώργιο και το Διάκονό του, ο Σεβασμιώτατος κ....