Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Ξηρολίβαδο.

O Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αὐτός ὑπάρχει ἑστιάτωρ νῦν, ἀφθόνως ἡμῖν παρεχόμενος ἀνε­κλά­λητον χάριν».

Ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τή μνή­μη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου. Ἑορτάζει μία ἀπό τίς σημαντικό­τε­ρες μορφές τῆς Παλαιᾶς Διαθή­κης καί ἕναν ἀπό τούς μεγαλυτέρους προ­φῆ­τες, τόν ὁποῖον ὅμως βλέπουμε νά ἐμ­φανίζεται καί στήν Καινή Διαθή­κη, καθώς παρίσταται μαζί μέ τόν ἄλ­λο μεγάλο προφήτη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τόν προφήτη Μωϋσῆ, κατά τή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας στό ὄρος Θαβώρ.

Καί παρότι δέν ὑπάρχει κανένα βιβλίο στήν Παλαιά Διαθήκη γραμ­μένο ἀπό τόν ἴδιο, ὅπως συμβαίνει μέ τούς ἄλ­λους προφῆτες, γνωρί­ζου­με τή ζωή καί τή δράση του, ἡ ὁποία περιγράφεται στό τρί­το βι­βλίο τῶν Βασιλειῶν, ἀπό τό ὁποῖο προήρχοντο καί τά ἀναγνώσματα τοῦ Ἑσπε­­ρινοῦ πού ἀκούσαμε πρό ὀλί­γου, καθώς καί τήν ἀπό­λυτη ὑπα­κοή του στόν Θεό, ἀλλά καί τή μέριμνα τοῦ Θεοῦ γιά τόν προφήτη του. Γιατί τί εἶναι προφήτης; Εἶναι αὐτός πού ἔχει κατα­στή­σει τόν ἑαυτό του ὄργανο τοῦ Θεοῦ, γιά νά διερμηνεύει δι᾽ αὐτοῦ ὁ Θεός τόν λόγο καί τό θέλημά του στούς ἀνθρώπους. Ἄρα εἶναι αὐτός πού πρῶτος ἀπό ὅλους ἐφαρμόζει στή ζωή του ἀπόλυτα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί κάνει τέλεια ὑπακοή σέ ὅ,τι τοῦ ζητήσει ὁ Θεός, χωρίς νά ὑπολογίσει οὔτε τόν κόπο, οὔτε τίς συνέπειες οὔτε ἀκόμη τήν ἀβε­βαιό­τητα πού τοῦ δημιουργεῖ τό ἄγνωστο.

Μέσα σ᾽ αὐτή τήν τέλεια ὑπακοή τοῦ Θεοῦ ἔζησε καί ὁ προ­φή­της Ἠλίας, τοῦ ὁποίου τή μνήμη ἑορ­τάζουμε. Γι᾽ αὐτό καί ὄχι μόνο ἀνε­δείχθη ὄργανο τοῦ Θεοῦ στή γῆ καί προφήτης του, ἀλλά καί βίωσε μέ θαυμαστό τρόπο τή μέριμνα τοῦ Θεοῦ στή ζωή του, καθώς ὁ Θεός, ὅπως ἀκούσαμε καί ὅπως γνω­ρί­ζουμε, τόν διέτρεφε, ὅταν κρυβόταν κατ᾽ ἐντολή του στόν χείμαρρο Χορ­­ράθ στέλνο­ντάς του μέ ἕνα κο­ράκι κάθε πρωί ἄρτο καί κάθε ἑσπέρας κρέας.

Αὐτό τό ἐντυπωσιακό θαῦμα ἀπο­τελεῖ ἕνα μόνο δεῖγμα τῆς μεγάλης χάριτος πού ἔλαβε ὁ προφήτης Ἠλίας ἀπό τόν Θεό, χάρη τήν ὁποία δέν ἔλαβε μόνο γιά τόν ἑαυ­τό του ἀλλά καί γιά νά τήν προσ­φέρει στούς ἀνθρώπους πού τόν εὐλαβοῦνται, πού τόν τιμοῦν καί ἐπικαλοῦνται τή βοήθειά του καί τή μεσιτεία του στόν Θεό γιά τή ζωή τους.

«Αὐτός ὑπάρχει ἑστιά­τωρ νῦν, ἀφθόνως ἡμῖν παρεχό­με­νος ἀνε­κλά­λητον χάριν», ἀκούσαμε νά ψάλλει προηγουμένως ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος γιά τόν προφή­τη Ἠλία. Αὐτός εἶναι, λέει, τώρα ὁ ἑστιάτωρ πού μᾶς προσφέρει ἄφθο­νη τήν ἀνεκλάλητη χάρη τοῦ Θεοῦ. Τήν προσφέρει σέ ὅσους θέλουν νά τήν λάβουν. Τήν προσφέρει σέ ὅσους ἐκτιμοῦν τήν ἀξία της καί τή σημασία της στή ζωή τους. Γιατί εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλές φορές ἡ ἀναζήτηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν ἀπορροφᾶ ὁλοκληρωτικά τή φρο­ντίδα καί τό ἐν­διαφέρον μας. Ζη­τοῦμε καί ἐπι­διώ­κουμε νά βροῦμε καί νά ἀπο­λαύσουμε τά ἐδέσματα πού μᾶς προσφέρουν οἱ κοσμικοί ἑστιάτο­ρες, ἐδέσματα πού τρέφουν τό σῶμα καί ἱκανοποιοῦν τίς αἰσθή­σεις μας. Ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι «οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνον ζήσεται ἄν­θρωπος», ὅτι δηλαδή δέν ἔχει ἀνά­γκη μόνο τό σῶμα μας ἀπό τροφή καί ἀπό τήν εὐχαρίστηση πού αὐτή μᾶς προσφέρει, ἀλλά ἔχει ἀνάγκη καί ἡ ψυχή μας.

Καί τροφή τῆς ψυ­χῆς εἶναι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι αὐτή πού ἐπιδρᾶ καθοριστικά στή ζωή μας, γιατί μᾶς καθοδηγεῖ καί μᾶς ἐνισχύει γιά νά κάνουμε αὐτά πού ἐπιθυμοῦμε, γιά νά κάνουμε αὐτά πού εἶναι χρή­σι­μα καί ὠφέ­λιμα γιά τή ζωή μας, ἀλλά καί αὐτά τά ὁποῖα θά μᾶς βοηθήσουν νά προοδεύσουμε πνευ­ματικά καί νά πλησιάσουμε πρός τόν Θεό. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τή χάρη τοῦ Θεοῦ στή ζωή του, ὅταν ἀκολουθεῖ τό θέλημά του, τότε ὁ Θεός δέν τοῦ στερεῖ οὔτε τά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά τοῦ δίδει ὅσα εἶναι ἀναγκαῖα γιά τή χοϊκή ὑπό­στασή του. Τότε νιώθει μία ἐσω­τε­ρική πληρότητα καί δέν αἰσθάνε­ται νά τοῦ λείπει τίποτε, ἐφόσον ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καλύπτει ὅλες τίς ἀνθρώπινες ἀνάγκες του.

Γι᾽ αὐτό, ἄς λάβουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς προσφέρει ὁ προ­φή­της Ἠλίας, καί ἄς φροντίσουμε νά τή διατηρήσουμε, ἀκολουθώ­ντας στή ζωή μας, ὅπως καί ἐκεῖ­νος, τόν λόγο καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί ἄς τήν ἀξιοποιήσουμε γιά νά προ­ο­δεύσουμε στήν ἐν Χριστῷ ζωή, γιά νά προσεγγίσουμε περισσότερο τόν Χριστό καί νά ἑνωθοῦμε μαζί του. Ἄς τήν ἀξιοποιήσουμε μεριμνώ­ντας περισ­σό­τε­ρο γιά τήν ψυχή μας καί ἀνα­θέ­τοντας σέ Ἐκεῖνον μέ ἐμπι­στο­σύνη «ἑαυτούς καί ἀλλή­λους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν». Καί νά εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι ὁ Θεός δέν μᾶς ἐγκα­ταλείψει ποτέ, ἀλλά θά μᾶς χαρίζει πάντοτε ὅ,τι ἔχουμε ἀνάγκη, ὅ,τι εἶναι γιά τό συμφέρον τῆς ψυχῆς μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Υπό το «φόβο»… η I.M. Εδέσσης εξέδωσε ανακοίνωση γιατί δεν αναγνώσθηκε η εγκύκλιος της Συνόδου

Λόγω της εκτός Ελλάδος απουσίας του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ την προηγούμενη εβδομάδα, η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για το...

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου

H νηστεία πάντα ήταν από τα πλέον σημαντικά στοιχεία των Oρθοδόξων. Θεωρείται ο πιο αρχαίος θεσμός της Εκκλησίας. Η νηστεία της Παναγίας ξεκινά την...

Ο Αρχιεπίσκοπος Benjamin Atas στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 28ης Ιουλίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας υπεδέχθη στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης τον...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η Επετειακές Εκδηλώσεις της Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με επιτυχία και με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η επετειακές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος...

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας στην εορτάζουσα Ενορία στον Κώστο της Πάρου

Την Τρίτη 27-7-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας μετέβη στον Κώστο της Πάρου όπου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος χοροστάτησε στον Όρθρο,...

Ιερά Πανήγυρις Αγίας Θεοκτίστης εκ Λέσβου

Λέσβου τὸ θρέμμα, παρθένος Θεοκτίστη, Κτίστῃ Θεῷ πρόσεισι νύμφη παγκάλη. Με μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε η μεταφορά των λειψάνων της Αγίας Θεοκτίστης της Μηθυμναίας στην...
video

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι;

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι; Εξομολογημένα και ανεξομολόγητα αμαρτήματα τι γίνεται με αυτά;. Όταν κρύβω στην εξομολόγηση και δεν λέω την αλήθεια στον ιερέα...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της ζωής μας είναι η διχόνοια»

Ποιμαντική επίσκεψη στο όμορφο χωριό Μακρυρράχη Δομοκού, καθώς την περίοδο με τις διαδοχικές καραντίνες, δεν ήταν εφικτό να το επισκεφθεί,  πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα...

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στα Γηροκομεία της I.M. Φθιώτιδος

Η ALVO εξοπλίζει τις κοινωνικές δομές της Μητρόπολης Φθιώτιδος με τον αυτόματο αιματολογικό ταχύ-αναλυτή υψηλής τεχνολογίας OLO Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου της...

Εξόδιος ακολουθία του Συγκέλλου π. Αθανασίου Γκότση

Στο χωριό Αθίκια Κορινθίας και στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μετέβησαν χθες Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος και...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στα εγκαίνια του Ε.ΣΥ.Κ. Αστυνόμευσης Καλαμάτας

Τα εγκαίνια του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο της πόλης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη...

Ποιμαντική περιοδεία του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου στην Σκόπελο

Την Σκόπελο επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, αμέσως μετά την πανήγυρη της Πολιούχου Χαλκίδος Αγίας Παρασκευής για να επικοινωνήσει με...

Χαμός με αντιεμβολιαστές στη Μητρόπολη Νεαπόλεως

Ξέφυγε η κατάσταση κατά την διάρκεια του εσπερινού στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, όταν ο Μητροπολίτης προέτρεψε τους πιστούς να προστατέψουν την...

Με λαμπρότητα πανηγύρισε η Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ ιερούργησε σήμερα το πρωί στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Αποικίων με την συμμετοχή Εφημερίων της Άνδρου και...