Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου το πρωί στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου και Αγίου Νεκταρίου Βεροίας τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, ενώ έλαβε μέρος και κήρυξε το θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Ἄνθρωπος οὐρανόφρων ἀνεδεί­χθης ἐν κόσμῳ, Νεκτάριε Χριστοῦ Ἱεράρχα».

Μέ αὐτούς τούς λόγους ἀπευθύ­νεται πρός τόν ἑορταζόμενο σήμε­ρα ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ἅγιο Νεκτάριο, ἀρχιεπίσκοπο Πε­νταπόλεως, τόν θαυματουργό, ὁ ἱερός ὑμνογράφος, καί τόν ἀπο­καλεῖ ἄνθρωπο «οὐρανόφρονα», ἄνθρωπο πού ἐνῶ ζοῦσε στόν κό­σμο εἶχε μέσα στόν νοῦ καί τήν ψυχή του τόν οὐρανό.

Ἄν προσέξει κανείς τίς λέξεις τίς ὁποῖες ἐπιλέγει ὁ ἱερός ὑμνογρά­φος, θά ἐντυπωσιασθεῖ. Διότι ἡ λέξη ἄνθρωπος συνταιριάζεται ἀπό­λυτα μέ τή λέξη οὐρανόφρων, γιατί ἄνθρωπος εἶναι ὁ «ἄνω θρώ­σκων», αὐτός πού κοιτᾶ ψηλά, αὐτός πού εἶναι στραμμένος πρός τόν οὐρανό. Εἶναι ὁ οὐρανόφρων.

Καί τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο γιά νά εἶναι στραμμένος πρός τόν οὐρανό, γιά νά βλέπει τόν οὐρανό καί τόν Θεό, γιατί ἐκεῖ ἀνήκει καί ἐκεῖ θά πρέπει νά καταλήξει.

Ἄν ὁ ἄνθρωπος σήμερα δέν κοι­τάζει στόν οὐρανό καί δέν ἐνδια­φέρεται γι᾽ αὐτόν, αὐτό εἶναι συ­νέ­πεια τῆς ἁμαρτίας καί τῆς πτώ­σεως. Ἡ ἁμαρτία μετέβαλε τόν ἄνθρωπο καί τόν μετέτρεψε ἀπό οὐρανόφρονα σέ ὑλόφρονα. Τόν ἔκανε νά κοιτάζει στή γῆ καί νά ἐνδιαφέρεται μόνο γιά τά ταπεινά καί τά χαμερπῆ.

«Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆ­κε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὠμοιώθη αὐ­τοῖς», λέγει ὁ προφήτης καί ψαλ­μωδός Δαβίδ. Ὁ ἄνθρωπος δέν κατάλαβε, δηλαδή, καί δέν συνει­δητοποίησε τήν τιμή πού τοῦ ἔκα­νε ὁ Θεός, καί γι᾽ αὐτό μιμή­θη­κε τά ἄλογα ζῶα καί ἔγινε ὅμοιος τους.

Ὅμως ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔδωσε μία δεύτερη καί μεγάλη εὐ­καιρία. Ἔστειλε τόν Υἱό του στή γῆ γιά νά ἀποκαταστήσει μέ τή σταυρική θυσία καί τήν ἀνάστασή του τήν φθαρεῖσα ἀπό τήν ἁμαρ­τία φύση μας, γιά νά μᾶς κάνει νά στραφοῦμε καί πάλι πρός τόν οὐ­ρανό καί νά γίνουμε οὐρανό­φρο­νες.

Μᾶς ἔδειξε ὁ Χριστός μέ τή ζωή καί τό κήρυγμά του τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά τό ἐπιτύχουμε καί μᾶς κάλεσε νά ἀκολουθήσουμε τό εὐαγγέλιό του γιά νά ἐπιτύχουμε αὐτόν τόν σκοπό.

Καί αὐτό ἀκριβῶς ἔκαναν οἱ ἅ­γιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔκανε καί ὁ ἑορταζόμενος καί τιμώμενος ἰδιαιτέρως στήν ἐνορία σας ἅγιος καί θαυματουργός Νεκτάριος.

Ἔζησε σύμφωνα μέ τό εὐαγγέλιο καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἀγω­νί­σθηκε σέ ὅλη του τή ζωή, παρά τίς δυσκολίες καί τούς πειρασμούς πού ἀντιμετώπισε νά μήν παρεκ­κλίνει ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά νά ἔχει συνεχῶς στραμμένο τό βλέμμα του στόν οὐρανό, τό βλέμμα του στόν Θεό. Καί ἔχοντας τό βλέμμα τῆς ψυχῆς του στραμ­μένο στόν οὐρανό καί ἔχοντας τήν πίστη καί τή βεβαιότητα ὅτι ὁ πα­ρών κόσμος εἶναι μάταιος καί ἡ ζωή μας στή γῆ εἶναι προσωρινή, γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά προετοιμα­ζόμεθα γιά νά ζήσουμε στήν οὐ­ρά­νια πατρίδα μας, γιά νά ζήσουμε στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀγω­νιζόταν νά ἀποκτήσει ὄχι ὑλικά πράγματα ἀλλά πνευματικούς θη­σαυρούς, νά ἀποκτήσει ἀρετές καί καλά ἔργα· ἀγωνιζόταν νά καθα­ρίζει τήν ψυχή του ἀπό τά γήινα καί νά ζεῖ τή βασιλεία τῶν οὐ­ρανῶν ἀπό αὐτή τή ζωή.

Ἔτσι ἔφθασε στήν ἁγιότητα καί γι᾽ αὐτό τιμᾶται καί ἐγκωμιάζεται ἀπό τούς πιστούς καί τήν Ἐκκλη­σία μας ἀλλά καί δοξάζεται ἀπό τόν Θεό μέ τά ἀναρίθμητα θαύμα­τα πού ἐπιτελεῖ.

Ἡ σημερινή ἑορτή καί μνήμη τοῦ ἁγίου Νεκταρίου ὑπενθυμίζει ὅ­μως καί σέ μᾶς τή δυνατότητα καί τό χρέος πού ἔχουμε νά γίνουμε οὐρανόφρονες, ἀκολουθώντας τό παράδειγμά του.

Καί μποροῦμε νά γίνουμε, ἄν ἀκολουθήσουμε καί ἐμεῖς τίς ἐντο­­λές τοῦ Θεοῦ, ἄν προσπα­θοῦμε νά ἐφαρμόζουμε τό θέλημά του στή ζωή μας, ἄν προσπαθοῦμε νά ἔχουμε τόν Θεό μέσα στήν ψυ­χή μας καί νά θυμόμαστε πάντοτε ὅτι ἡ ζωή μας δέν εἶναι ἐδῶ, ἀλλά εἶναι στόν οὐρανό· νά θυμόμαστε τόν λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός μας, ἐκεῖ εἶναι καί ἡ ψυ­χή μας.

Ἄν συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ θη­σαυρός μας εἶναι ὁ Θεός, εἶναι ὁ οὐρανός, εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θε­οῦ, καί ἄν τό πιστεύσουμε αὐτό, τότε θά ζοῦμε καί μεῖς ἔχοντας στήν ψυχή μας τόν οὐρανό, θά ζοῦμε μέ αὐτή τήν προοπτική καί θά ἀγωνιζόμαστε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀπό τά πάθη, ἀπό τίς κακίες καί τίς ἀδυναμίες πού μᾶς κάνουν νά στρεφόμαστε στή γῆ καί νά ξε­χνοῦ­με τόν Θεό.

Καί ἄν ἐμεῖς κάνουμε αὐτή τήν προσπάθεια, τότε θά ἔχουμε τή χά­ρη τοῦ Θεοῦ πού θά μᾶς ἐνι­σχύει, ὥστε νά ἐπιτύχουμε τόν στό­χο μας.

Καί αὐτόν εὔχομαι ταπεινά νά ἐπιτύχουμε ὅλοι μας διά πρε­σβει­ῶν τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ὥστε νά ἀπολαύσουμε καί ἐμεῖς τήν μακα­ριότητα τοῦ οὐρανοῦ, γιά νά δοξά­ζουμε μαζί μέ τούς ἁγίους ἀγ­γέ­λους καί μαζί μέ τόν ἅγιο Νε­κτά­ριο καί ὅλους τούς ἁγίους ἀτε­λεύτητα τόν Θεό.

Στήν πανήγυρη τή φετινή τοῦ ἁγίου μας, τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἔχουμε τήν τιμή καί τήν εὐλογία νά ἔχουμε συλλειτουργοῦντα, καί χθές χοροστατήσαντα καί ὁμιλήσαντα, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαοδικείας, ἀπό τό κλίμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ἕναν λόγιο ἱεράρχη, ἕναν ἱεράρχη ὁ ὁποῖος δοκιμάσθηκε καί διακόνησε τήν Ἐκκλησία σέ πολλές περιοχές, πρωτίστως στή Μεγάλη Βρετανία, ἐκεῖ ὅπου διακονήσαμε μαζί τόν ἀπόδημο Ἑλληνισμό, καί μετέπειτα στήν Ἀθήνα, ὅπου προσέφερε ἕνα τεράστιο ἔργο ἀγάπης καί φιλανθρωπίας πρός τόν ἄνθρωπο. Ἕνας λόγιος κληρικός, ὁ ὁποῖος μετεκπαιδεύθη στή Μεγάλη Βρετανία καί ἀπέκτησε διδακτορικά· βέβαια δέν ἔχουν σημασία ὅλα αὐτά τά χαρτιά, σημασία ἔχει ὅμως ὅτι εἶναι ἕνας κληρικός μέ ἁγιότητα βίου, ἕνας κληρικός, ἕνας ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος, θά ἔλεγα, βαδίζει στά χνάρια τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, μέ ἀγάπη, μέ ταπείνωση, μέ προσφορά καί στήν Ἐκκλησία καί στόν ἄνθρωπο. Ἐγώ τόν εὐχαριστῶ, γιατί αὐτές τίς ἡμέρες λάμπρυνε μέ τήν παρουσία του τίς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας, τοῦ Ἀρχαγγέλου στά Ἀσώματα, ἀλλά καί χθές καί σήμερα ἐδῶ στόν ναό τοῦ ἁγίου Νεκταρίου.

Εὔχομαι ὁ ἅγιος Θεός διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, τόν ὁποῖο εὐλαβεῖται τόσο πολύ, νά τοῦ χαρίσει τά οὐράνια ἀγαθά καί νά τόν ἀξιώσει σάν τόν ἅγιο Νεκτάριο νά πρεσβεύει καί ἀπό τόν οὐρανό γιά τούς ἀνθρώπους, τούς ὁποίους τόσο πολύ ἀγαπᾶ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γιά τό 2ο «γάμο» τῶν Κληρικῶν…!

Ὁ μὲν κς΄. (26ος) Κανὼν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων διορίζει, ὅτι μόνον οἱ Ἀναγνῶσται καὶ Ψάλται ἔχουν ἄδειαν νὰ ὑπανδρευτοῦν ὕστερα ἀπὸ τὴν χειροτονίαν.* Ὅλοι δὲ...

Η πανήγυρις του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στη νήσο Νάξο

Με κατάνυξη, λιτότητα και ιεροπρέπεια, χωρίς την συμμετοχή άλλων Αρχιερέων πραγματοποιείται φέτος η Πανήγυρις του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου στον φερώνυμο Ιερό...

Πατριάρχης Μόσχας: Η πίεση προς τους πιστούς διαρκώς εντείνεται

Στις 13 Ιουλίου 2020 ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας προέβη σε δήλωση, καλώντας τις πολιτειακές Αρχές του Μαυροβουνίου να ακυρώσουν το νόμο,...

Μαντινείας Ἀλέξανδρος: Ἐπιστροφή καί καλλιέργεια τῆς γῆς

Τό Σάββατο 11 Ἰουλίου 2020 ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, μέ Κληρικούς καί ἐθελοντές πολῖτες, πραγματοποίησε τή συγκομιδή τῆς πατάτας, ὅπως κάθε...

Χειροτονία Διακόνου από τον Μητροπολίτη Λήμνου

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεος με αφορμή την ιερά μνήμη του νεοφανούς Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου και διορατικού, ιερούργησε στον...

Ετήσιο Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου

Ανακοινώνεται, ότι την Δευτέρα 27 Ιουλίου συμπληρώνεται ένα έτος από την αιφνίδια εκδημία του Mακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου (Πρωτοπαπά). Η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με...

Η Ιερά Σύνοδος για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει την απογοήτευσή Της, την έντονη διαμαρτυρία Της και τον προβληματισμό Της για την μετατροπή του Ιερού...

Η Γερόντισσα της Κρήτης χάρισε το μαντήλι της στον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη

Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς Φωκίδος Αρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Ιεράς Μονής Κουδουμά ευρέθη στην Κρήτη για λίγες ημέρες, προς τιμήν...

Τοποθέτηση λειψάνων στο αρχιερατικό μνημείο

Την Δευτέρα 13 Ιουλίου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία στον κοιμητηριακό Ιερό Ναό Νεαπόλεως. Μετά την Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο τοποθετήθηκαν τα ιερά λείψανα των...

Τριακονταετές μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Δημητρίου

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης τίμησε κλήρος και λαός, τον μακαριστό Μητροπολίτη Πέτρας κυρό Δημήτριο, επί τη συμπληρώσει τριάντα χρόνων από την εις Κύριον εκδημία του...

Μητροπολίτης Πέτρας Δημήτριος: Ένας αληθινός Επίσκοπος

Η επιμνημόσυνος ομιλία Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου επί τη συμπληρώσει 30 ετών από την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας κυρού Δημητρίου «Κύκλῳ τῆς...

Μητρ. Χαλκίδος: Θλιβερή και επώδυνη η είδηση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος ερωτηθείς από δημοσιογράφο της εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ», σχετικά με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, δήλωσε τα παρακάτω· Θλιβερή...

Αγρυπνία εις μνήμη του Οσίου Παϊσίου στην Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 τελέστηκε πανηγυρική Αγρυπνία στην Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, εις μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, προεξάρχοντος του...

Επαναλειτουργία Ι.Μ Αγ. Ιωάννη Θεολόγου, κουρά Μοναχού και εις Διάκονον χειροτονία

Χαρμόσυνη ημέρα ήταν η Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 για την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης, καθώς επαναλειτούργησε, ύστερα από 130 χρόνια, η Ιερά Μονή...

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εόρτασε η Πέρθη τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας εόρτασε τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στη μοναδική εκκλησία, τιμωμένη επ' ονόματι του Οσίου,...