Την Κυριακή 18 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.

Στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν νέες και νέοι ποντιακής καταγωγής από όλη την Ελλάδα με την ευκαιρία του 23ου Συναπαντήματος Νεολαίας Ποντιακών Σωματείων που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιερού Προσκυνήματος τηρουμένων των σχετικών μέτρων υγειονομικής προφύλαξης.

O Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την Θεία Λειτουργία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου». Κυριακή τῶν ἁγίων καί θεοφό­ρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου σήμερα, καί ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καί τιμᾶ τή μνήμη τῶν 630 πατέρων, οἱ ὁποῖοι συνῆλθαν στήν Χαλκηδόνα καί μέ τόν φωτισμό καί τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὀρθοτό­μησαν τόν λόγο τῆς ἀληθείας. Ἐδογμάτισαν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος καί στό πρόσωπό του ἑνώθηκαν «ἀδιαιρέτως καί ἀχωρίστως» ἀλλά καί «ἀσυγχύτως καί ἀτρέπτως» ἡ θεία καί ἡ ἀνθρώπινη φύση. Κατε­δίκασαν τίς αἱρετικές διδασκα­λίες τοῦ Νεστοριανισμοῦ καί τοῦ Μονο­φυσιτισμοῦ πού ἀμαύ­ρωναν τό ἔργο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως καί κατηύγασαν μέ τό φῶς τοῦ θεαν­δρικοῦ προσώ­που τοῦ Κυρίου τήν Ἐκκλησία καί τόν κόσμο. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπι­βεβαιώ­θηκε ὁ λό­γος τοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητές του, τόν ὁποῖο ἀκού­σαμε στό σημερινό εὐαγγελι­κό ἀνάγνωσμα.

«Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου». Ἐσεῖς εἶστε τό φῶς τοῦ κόσμου, λέγει ὁ Χριστός στούς μαθητές του. Δέν τούς λέγει μπορεῖτε ἤ πρέπει νά γίνετε τό φῶς τοῦ κόσμου, ἀλλά εἶστε τό φῶς τοῦ κόσμου. Καί δέν τό λέγει μόνο στούς δώδεκα μα­θητές του, ἀλλά ὁ Κύριος τό ἐπαναλαμβάνει καί πρός ὅλους ὅσους διά τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου καί τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἔγιναν καί θά γίνουν μαθητές του.

Πῶς ὅμως ἀνεδείχθησαν οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι πατέρες φῶς τοῦ κόσμου; Ἀνεδείχθησαν μέ τήν ὀρθή διδασκαλία τῆς εἰς Χριστόν πίστεως. Δίδαξαν τό Εὐαγγέ­λιο τοῦ Χριστοῦ, χωρίς νά μετα­βάλουν «ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία». Μετέ­δω­σαν ὅσα παρέλαβε ἡ Ἐκ­κλη­σία ἀπό τούς ἁγίους ἀποστό­λους χωρίς νά ἀλλοιώσουν τίποτε, ἀλλά ἑρμη­νεύ­οντάς τα μέ τή χάρη τοῦ Πανα­γίου Πνεύματος πρός σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Ἔτσι μέ τό κήρυγμά τους φώ­τισαν τίς ψυ­χές τῶν πιστῶν καί τίς ὁδή­γησαν στόν Χριστό, ὁ ὁποῖος «ἑαυτόν ἐκένωσεν λαβών δούλου μορφήν», κατά τόν πρωτοκορυ­φαῖο ἀπόστο­λο Παῦλο, ἀλλά καί «μή ἐκστάς τῆς φύσεως μετέσχε τοῦ ἡμετέρου φυράματος», κατά τόν ἱερό ὑμνο­γράφο, γιά νά ἀπαλ­λάξει τούς ἀνθρώπους ἀπό τά δε­σμά τῆς ἁμαρ­τίας καί νά μᾶς χαρί­σει τή σωτηρία.

Φώτισαν ὅμως οἱ ἅγιοι καί θεο­φόροι πατέρες τόν κόσμο καί μέ τήν ἁγία ζωή τους, διότι ἡ ἁγιό­τητα στήν ὁποία ἔφθασαν μέ τούς ἀγῶνες τους ὑπέρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀλλά καί μέ τόν προσω­πικό τους ἀγώνα ἀποτελεῖ δωρεά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀποτελεῖ δωρεά τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία δίδεται μόνον σέ ὅσους ἀκολουθοῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη καί δέν διαστρέ­φουν τά θεῖα διδάγ­ματά της.

Φώτισαν οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι πατέρες τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνό­δου τόν κόσμο, γιατί ἡ ζωή τους ἦταν ἐν Χριστῷ ζωή. Ἦταν ταυτι­σμένη μέ τόν Χριστό καί τό θέλημά του. Ἦταν ζωή μέσα στήν παρου­σία τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος κατά τήν διαβεβαίωσή του εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου. «Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κό­σμου», μᾶς λέγει. Καί αὐτό τό φῶς πού εἶχαν μέσα τους ἐξέπεμπαν καί οἱ ἅγιοι πατέρες, φωτίζοντας τούς ἀνθρώπους.

Αὐτό τό φῶς πού δέν ἄλλο ἀπό τόν Κύριό μας, τόν Ἰησοῦ Χριστό, «τό φῶς τοῦ κόσμου», μποροῦμε νά ἀκτινοβολοῦμε ὅλοι μας, ἀρκεῖ νά θελήσουμε καί νά προσπαθή­σουμε νά ζοῦμε μέ τόν Χριστό, νά ζοῦμε ἔχοντας τόν Χριστό στήν ψυχή μας, ὄχι θεωρητικά ἀλλά πρακτικά. Νά εἶναι δηλαδή καί ἡ δική μας ζωή σύμφωνη μέ τή διδα­σκαλία του, σύμφωνη μέ τό θέλη­μά του. Νά εἶναι ἡ ζωή μας τέτοια, ὥστε ὅ,τι καί ἄν κάνουμε, ὅ,τι καί ἄν λέμε, ὅπου καί ἄν εὑρισκόμεθα νά μπορεῖ νά εἶναι μαζί μας ὁ Χρι­στός. Νά εἶναι ἡ ζωή μας τέτοια, ὥστε νά εἶναι ὁ Χριστός δίπλα καί μέσα μας, καί τά λόγια μας καί οἱ πράξεις μας νά φωτίζουν τούς ἀν­θρώπους γύρω μας μέ τό δικό του φῶς.

Αὐτό καλεῖ καί σᾶς σήμερα ὁ Χρι­στός καί ἡ Ἐκ­κλη­σία μας νά κά­νετε. Ὅλους ἐσᾶς τούς νέους μας πού συμμετέχετε στό 23ο Συνα­πά­ντημα τῆς Νεολαίας τῶν Ποντια­κῶν Σωμα­τείων, πού πραγματο­ποι­εῖται αὐτές τίς ἡμέρες στό Πανελ­λήνιο Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ. Ὅλους ἐσᾶς πού ἤλθατε ἀπό πολλά μέρη, ἀπό ὅλο τόν κόσμο καί σέ λίγες ἡμέρες θά ἐπι­στρέψετε καί πάλι στούς τόπους ὅπου ζεῖτε.

Ὁ Χριστός καλεῖ καί σᾶς, τούς νέους ἀνθρώπους, νά γίνετε φῶς τοῦ κόσμου, ἀκτινοβο­λώντας τό δικό του φῶς μέσα ἀπό τή ζωή σας καί μέσα ἀπό τήν πα­ρουσία σας. Σᾶς καλεῖ νά γίνετε «φῶς» σέ ἕναν κόσμο πού ζεῖ στό ἡμίφως τῆς ἀβε­βαιότητος, τῆς ἀγω­νίας καί τοῦ ἄγχους πού προ­καλοῦν τά προβλή­ματα καί οἱ ἀγωνίες τῆς καθημερι­νότητος. Νά γίνετε φῶς στό σκο­τάδι πού δημι­ουργοῦν οἱ ἀνισό­τη­τες καί οἱ  ἀντι­παραθέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Νά γίνετε φῶς πού χαρίζει ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία σέ ἕναν κόσμο πού ἀπελπίζεται, γιατί δέν ἔχει πίστη καί ἐμπιστοσύνη στόν Θεό. Νά γίνετε φῶς πού δεί­χνει τόν δρόμο μέσα ἀπό τά ἀδιέ­ξοδα πού προ­καλοῦν ἡ ἀδικία καί ἡ κακία, ὁ ἐγωισμός καί τά πάθη τῶν ἀνθρώ­πων. Νά γίνετε φῶς γιά τούς ἀν­θρώ­πους γύρω σας πού ἀναζη­τοῦν τό φῶς μακριά ἀπό τόν Χρι­στό καί τήν Ἐκκλησία.

Αὐτό ἄς εἶναι καί ἕνα μήνυμα πού θά μεταφέρετε καί στούς συνομι­λήκους σας ἀπό τό 23ο Συνα­πά­ντη­μα τῆς Νεολαίας τῶν Ποντια­κῶν Σωματείων. Καί ὅταν ἐσεῖς σκορπί­ζετε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ μέ τή ζωή σας, τότε θά ἔχετε καί τή χάρη του, μαζί μέ τή χάρη τῆς Πα­ναγίας τῆς Σουμελιώτισσας, ἡ ὁποία θά σᾶς ἐνισχύει στή ζωή σας, γιά νά κρα­τᾶ­τε τίς παραδόσεις, τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό πού κλη­ρονο­μή­σατε ἀπό τούς προγόνους σας, ἀλλά καί γιά νά ἀγωνίζεσθε γιά τά δίκαια τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνι­σμοῦ.

Αὐτή εἶναι καί ἡ ἐλπίδα ἡ δική μας, καί τῆς ἐλαχιστότητός μου καί τοῦ Προέδρου τοῦ Σωματείου καί τῶν μελῶν καί τοῦ Σωματείου καί τοῦ Προσκυνήματος, καί αὐτή εἶναι καί ἡ προσευχή μας στόν Θεό καί στήν Παναγία: οἱ νέοι ἄνθρωποι πρωτίστως νά ἔχουν μέσα τους τόν Χριστό καί μετά νά συνεχίζουν αὐτή τή λαμπρή παράδοση, τήν παράδοση τοῦ τόπου, τῆς πατρίδος, μέ τά τραγούδια, μέ τούς χορούς, μέ τή γλώσσα, μέ ὅλες ἐκεῖνες τίς παραδόσεις, οἱ ὁποῖες μᾶς κάνουν πιό ἀνθρώπους, μᾶς φέρνουν πιό κοντά τόν ἕνα στόν ἄλλο καί γεμίζουν τή ζωή μας μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Δοξολογία για τον Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας στη Σχολή Αξιωματικών

Kατόπιν προσκλήσεως του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, ο Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ μετέβη την Τετάρτη...

Φθιώτιδος: «Εκκλησία και Αυτοδιοίκηση στην διακονία των παιδιών μας»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ιδρυτής και Πρόεδρος του Ωδείου «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» (ΦΕΚ 3781/τ.Β’/09.09.2020) της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος εγκαινίασε σήμερα ένα ακόμη...

«Αξίζει στον Κρήτης Ειρηναίο τέτοια μεταχείριση»;

Του Γιώργου Σαχίνη Αναμφίβολα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ο επικεφαλής ως Προκαθήμενος (και όχι ως...

Με κορονοϊό διαγνώσθηκε ο Μητροπολίτης Φωκίδος

Τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεώς Φωκίδο θα παραμείνουν κλειστά έως 29 Οκτωβρίου 2021 λόγω Covid-19. Τόσον ο σεπτός Ποιμενάρχης Σεβασμιώτατος κ. Θεόκτιστος, όσον και αρκετοί...

Εκδημία Σεβ. Μητροπολίτου Διοσπόλεως κυρού Προτερίου

Το Παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, μετά βαθυτάτης θλίψεως ανακοινώνει την πρός Κύριον εκδημίαν του Ιεράρχου του Αλεξανδρινού Θρόνου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διοσπόλεως κυρού...

Από τη μαύρη Ήπειρο στην Λαμία για τα έτη πολλά στον Φθιώτιδος Συμεών

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Συμεών επισκέφθηκε στο γραφείο του στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στη Λαμία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μουάνζα...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο και Χειροτονία Διακόνου στον Αγ. Αρτέμιο Μυκόνου

Στον πάλαι ποτέ Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αρτεμίου, Προστάτου και Πολιούχου Μυκόνου, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών...

Το ευχαριστώ του Φθιώτιδος Συμεών στην Ελληνική Αστυνομία

Τον προστάτη της Άγιο Μεγαλομάρτυρα Αρτέμιο εόρτασε το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας με Επίσημη Δοξολογία, χοροστατούντος...

Ο χριστιανός καλείται να αναμετράτε καθημερινά με το εγώ και να ανασταίνει συνεχώς το εμείς

Με Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Γαλανέικων Λαμίας συνεχίστηκε ο 1ος Παμφθιωτικός Εορτασμός του Αγίου Λουκά υπό τον διακριτικό τίτλο: «Λιτανεύοντας τον...

Εξελέγη νέα Ηγουμένη στο Ι. Ησυχαστήριο «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Μαψού

Η Αποστολική Ι. Μητρόπολή μας αγγέλλει την κατόπιν εκλογών ανάδειξη νέας Ηγουμένης στο Ι. Ησυχαστήριο «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Μαψού σε διαδοχή της μακαριστής Γερόντισσας...

Με Δοξολογία στον ιστορικό ναό των Γιαννιτσών εορτάστηκαν τα Ελευθέρια

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στον ιστορικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γιαννιτσών (Μητρόπολη), όπου το 1912 τελέσθηκε η πρώτη Δοξολογία για την απελευθέρωση...

Διανομή δεμάτων από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τον ΜΑΣΟΥΤΗ

Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τα Supermarkets «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» διένειμαν κατά την...

Η εορτή του Αγίου Αρτεμίου και του Οσίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνίας στην Ι.Μ. Παραμυθίας

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, με λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ηγουμενίτσας τελέσθηκε Όρθρος και Αρχιερατική Θεία...

Ομιλία του Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου στην Πύλο για την Ναυμαχία του Ναυαρίνου

Στις εκδηλώσεις για την 194η επέτειο από την Ναυμαχία του Ναυαρίνου, που διοργανώνουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Πύλου – Νέστορος και τελούν υπό...

Δοξολογία στην Μητρόπολη Άρτης, για τον Άγιο Αρτέμιο προστάτη της Αστυνομίας

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, το πρωΐ, ετελέσθη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, η καθιερωμένη Δοξολογία, επί τη Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, προστάτου...