Συ­νήλ­θε σή­με­ρα, Δευ­τέ­ρα 18 Ι­ου­λί­ου 2022, η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 165ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι-ό­δου, υ­πό την Προ­ε­δρί­α του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Αθη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

Κα­τά την ση­με­ρι­νή Συ­νε­δρί­α η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος, αφού ε­πι­κύ­ρω­σε τα Πρα­κτι­κά της Ε­ξου­σι­ο­δο­τή­σε­ως, ε­ξέ­τα­σε τα θέ­μα­τα της Η­με­ρη­σί­ας Δι­α­τά­ξε­ως.

Η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος, κα­τό­πιν εκτενούς συ­ζη­τή­σε­ως, α­πο­φά­σι­σε ο­μο­φώ­νως τα ε­ξής:

1. Εκ­φρά­ζει δη­μο­σί­ως τις ευ­χα­ρι­στί­ες Της προς την έν­τι­μο Ελ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση και ι­δι­αι­τέ­ρως τον Πρω­θυ­πουρ­γό κ. Κυ­ριά­κο Μη­τσο­τά­κη, την Υ­πουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των κ. Νί­κη Κε­ρα­μέ­ως, οι οποίοι είχαν την πολιτική και νομοθετική πρωτοβουλία για την προσθήκη συγ­κε­κρι­μέ­νων άρ­θρων στον πρό­σφα­το νό­μο πε­ρί των Α­ΕΙ για την τα­κτο­ποί­η­ση εκ μέ­ρους της Ελ­λη­νι­κής Πο­λι­τεί­ας της σο­βα­ρής εκ­κρε­μό­τη­τος εις βά­ρος των Κλη­ρι­κών – Ε­φη­με­ρί­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος. Ευχαριστεί επίσης τους αρ­μο­δί­ους υ­πη­ρε­σια­κούς πα­ρά­γον­τες, καθώς και τα κοινοβουλευτικά Κόμ­μα­τα (Νέ­α Δη­μο­κρα­τί­α, ΠΑ­ΣΟΚ-ΚΙ­ΝΑΛ, Ελ­λη­νι­κή Λύ­ση) και με­μο­νω­μέ­νους Βου­λευ­τές, οι ο­ποί­οι υ­περ­ψή­φι­σαν τα συγ­κε­κρι­μέ­να άρ­θρα, α­να­γνω­ρί­ζον­τας την α­νάγ­κη για τα­κτο­ποί­η­ση του ζη­τή­μα­τος, δίχως καμία απολύτως επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η Δ.Ι.Σ. α­πο­φά­σι­σε να α­πο­στεί­λει και σχε­τι­κές ευ­χα­ρι­στή­ρι­ες ε­πι­στο­λές προς όλους τους προαναφερθέντες, ε­νώ υ­πεν­θυ­μί­ζει και πά­λι ό­τι οι πι­στώ­σεις για την μι­σθο­δο­σί­α του Κλή­ρου δεν α­πο­τε­λούν α­δι­και­ο­λό­γη­το προ­νό­μιο υ­πέρ των λει­τουρ­γών της «ε­πι­κρα­τούσας θρη­σκεί­ας» (άρθρο 3 παρ. 1 Συν­τάγ­μα­τος) ή μί­α «χα­ρι­στι­κή» ρύθμι­ση υ­πέρ των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων ε­πει­δή εί­ναι Ν.Π.Δ.Δ., αλ­λά εί­ναι πε­ρι­ο­δι­κό αν­τάλ­λαγ­μα για την εκ­κλη­σι­α­στι­κή πε­ριου­σί­α, που το Κρά­τος α­πέ­κτη­σε α­πό τον 19ο αι­ώ­να χω­ρίς πλή­ρη ή και κα­θό­λου α­πο­ζη­μί­ω­ση της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, ό­πως και α­να­γνώ­ρι­ση της προ­σφο­ράς του Ι­ε­ρού Κλή­ρου στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α.

2. Να α­πο­στεί­λει ε­πι­στο­λή δι­α­μαρ­τυ­ρί­ας προς τον Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Α­με­ρι­κής κ. Ελ­πι­δο­φό­ρο για όσα εγγράφως α­νέ­φε­ρε ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Γλυ­φά­δας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Αν­τώ­νιος, σε σχέση με την τέλεση Ι­ε­ρού Μυ­στηρίου του Βα­πτί­σμα­τος δύ­ο βρε­φών στην Βου­λι­αγ­μέ­νη, κα­θώς και σχε­τι­κή επιστολή προς το Οι­κου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χεί­ο, στην κα­νο­νι­κή δι­και­ο­δο­σί­α του οποί­ου υ­πά­γε­ται ο Αρχιεπίσκοπος Α­με­ρι­κής.

Ταυ­τό­χρο­να, η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος συ­ζή­τη­σε ε­κτε­νώς τα ζη­τή­μα­τα που α­φο­ρούν στην ποι­μαν­τι­κή αν­τι­με­τώ­πι­ση τέ­τοι­ων ζη­τη­μά­των, πα­ρα­μέ­νου­σα στα­θε­ρή στα υ­πό του Κυ­ρί­ου, των Α­γί­ων Α­πο­στό­λων και των Α­γί­ων Πα­τέ­ρων ο­ρι­σθέν­τα.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εν πληθούση Εκκλησία εορτάσθηκε στη Μύκονο η Παναγία η Γοργοϋπήκοος

Στο Ιερό Ναό της Παναχράντου, Χὼρας Μυκόνου, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β', με την παρουσία πλήθους Μυκονίων πιστών. Το αναλόγιο του...

Προσκύνημα στην Κέρκυρα του Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Κέρκυρα, όπου συμμετείχε στην 13η πανελλήνια συνάντηση πρόληψης για τις εξαρτήσεις, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού Ησαΐας αξιοποίησε ...

Ιερό Ευχέλαιο στην Παναγία την Παρηγορήτρια

Η Παναγία μας ως Μητέρα του Θεού και μύστις της αρρήτου σοφίας του Θεού χαριτώθηκε και καταξιώθηκε να έχει  παρρησία στον Κύριό μας και έτσι...

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, προσκεκλημένος του Διευθυντού Α/βάθμιας Εκπαιδεύσεως Ευβοίας κ. Κωνσταντίνου Ζημιανίτη, μετέβη στα...

Το μήνυμα των λόγων του Κυρίου: «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι…»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Το μήνυμα των λόγων του Κυρίου: «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι…». Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο...

Ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν ἀγάπη

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πολλές φορὲς ὁ Χριστὸς μᾶς μιλάει στὸ Εὐαγγέλιο Του γιὰ τὴν νέα ἐντολὴ...

Φθιώτιδος Συμεών: « Αν δεν προηγείται η πράξη, δεν μπορεί να ακολουθήσει το μέλος»

Με κατάνυξη και ευλάβεια εορτάσθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η εορτή της Συνάξεως της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου και οι Άγιοι της Μουσικής, ο Όσιος...

Η Μύκονος τιμά την Παναγία την Γοργοϋπήκοο

Στο Ιερό Ναό της Παναχράντου, Χὼρας Μυκόνου, όπου φυλάσσεται «φωτοείδες εκτύπωμα» της ιεράς εικόνος της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου από την Ιερά Μονή Δοχειαρίου, χοροστάτησε...

Πορεία προς τη Θέωση

Ὑπήρξαν στήν ἀρχαιότητα πολλοί σοφοί πού εἶπαν: «Μὴν κάνεις ὅ,τι δὲν θέλεις νὰ σοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι». Σ’ αὐτὴν τὴν ἀρχὴ εἶχαν δεῖ τὸ...

Αγιασμός έναρξης των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, τελέστηκε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του νέου σπουδαστικού...

Εκδηλώσεις στήριξης και ενίσχυσης του Σουρλιγκείου Γηροκομείου Καναλίων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν δύο Εκδηλώσεις στήριξης και ενίσχυσης του Σουρλιγκείου Γηροκομείου Καναλίων τον μήνα Σεπτέμβριο.             Η πρώτη έλαβε χώρα τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου ε.έ. το...

Η παγκοσμιοποίηση ισοπεδώνει πολιτισμούς, ήθη, έθιμα, αξίες και συνειδήσεις

Είσαι γονιός; Σε ενδιαφέρει! - Είσαι γονιός; Έχει σκεφθεί, όταν ισοπεδώνονται τα πάντα, πώς το παιδί σου θα σταθεί όρθιο σ' αυτή την κοινωνία; - Η μόνη...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας στην Πέρθη

Στην Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας έφτασε την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, προκειμένου να τελέσει τα εγκαίνια του Καθολικού της...

Αγιασμός στο Βαφειαδάκειο από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού- Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου Βαφειαδάκειο, ο Αγιασμός για την έναρξη του...

Επίσκεψη Αρχιεπισκόπου Θυατείρων στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας και η συνοδεία του, που αποτελείται από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβο και δύο...