Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψης αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου. Ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου» (Λουκᾶ 16,27-28)

Πόσον ἔχει δίκιο, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τὸ Ἆσμα ἀσμάτων, τὸ πιὸ ποιητικὸ βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅταν στὸ τέλος του περίπου παρατηρεῖ τὰ ἑξῆς ἄξια προσοχῆς: «κραταιὰ ὡς θάνατος ἀγάπη» (Ἆσμα ἀσμάτων 8,6). Δηλαδὴ μπορεῖ ὁ θάνατος νὰ ἔχη τόσο μεγάλη δύναμη καί ὑπεροχή, ὥστε κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους νὰ μὴν μπορεῖ νὰ τοῦ ἀντισταθῆ, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγάπη δὲν ἔχει μικρότερη δύναμη. Κραταιὸς καὶ δυνατὸς ὁ θάνατος, ἀλλὰ τὸ ἴδιο κραταιὰ, δυνατὴ καὶ ἡ ἀγάπη!

Σ’ αὐτὸ τὸ ὡραῖο χωρίο ἀπὸ τὸ ὡραιότερο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁδηγεῖται αὐθόρμητα ἡ σκέψη μας, καθὼς σήμερα διαβάζομε τὴν εὐαγγελικὴ περικοπή μὲ τὴν παραβολή περὶ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου. Καθὼς μάλιστα στὴν προκειμένη περίπτωση ἀκοῦμε τὴν κραυγὴ ἀγωνίας καὶ ἀπογνώσεως τοῦ ἄλλοτε πλουσίου τῆς παραβολῆς πρὸς τὸν Ἀβραάμ, νὰ στείλη ὁ ἅγιος Πατριάρχης τοῦ Ἰσραὴλ κάτω στὴ γῆ καὶ συγκεκριμένα στὸ πατρικό του σπίτι, τὸν ἄλλοτε πτωχὸ καὶ ἔρημο καὶ δυστυχῆ Λάζαρο γιὰ νὰ προτρέψη τὰ ἀδέλφια του, ὥστε μεταβάλλοντας ἀντιλήψεις καὶ ἀλλάζοντας τρόπο ζωῆς νὰ μὴν ὁδηγηθοῦν καὶ ἐκεῖνοι ἐδῶ στὸν Ἅδη. Στὰ ἀφόρητα βασανιστήρια του.

Κραταιός, λοιπόν, ὁ θάνατος, ἀφοῦ οὔτε τὰ πλού­τη, οὔτε ἡ κοσμικὴ δύναμη, οὔτε ἡ ἄνετη καὶ εὐτυχισμένη ζωή, δὲν μπόρεσαν νὰ τὸν κάμψουν. Καὶ ὁ πλούσιος κόπηκε ἀπὸ τὸ δίστομο μαχαίρι του μὲ τόση εὐκολία, μὲ ὅση καὶ ὁ ἄλλος ὁ ἀδύναμος, ὁ πάμπτωχος καὶ παντέρημος ἐκεῖνος πτωχὸς, ὁ Λάζαρος.

Ἀλλὰ ἐπίσης κραταιὰ καὶ ἡ ἀγάπη. Ὁ πλούσιος τοῦ Εὐαγγελίου μας ἦτο ἄσπλαγχνος, φιλήδονος, φίλαυτος εἰς τὸ ἔπακρον. Μόνο τὸν ἑαυτὸ του ἐπρόσεχε, καὶ μοναδική του καθημερινὴ μέριμνα ἦτο, πῶς θὰ ζήση τὴν ἡμέρα του πιὸ ἄνετα, τί καλύτερα φαγητὰ θὰ γευθῆ μὲ τοὺς φίλους του, μὲ ποιὰ ροῦχα πολυτελείας θὰ ντυθῆ. Σκοπὸς τῆς ζωῆς του ἡ ἄνεση, ἡ καλοπέραση, ὁ ἑαυτός του. Φαίνεται ὅμως, πὼς αὐτὸς ὁ φιλήδονος καὶ φίλαυτος ἄνθρωπος, ὁ σκληρὸς καὶ ἄκαρδος, ὅτι φιλοξενοῦσε στὴν καρδιὰ του κάποιους ἀνθρώπους, μὲ τοὺς ὁποίους συνδεόταν μὲ δεσμοὺς φιλικούς. Καὶ αὐτοὶ δὲν ἦσαν ἄλλοι ἀπὸ τὰ ἀδέλφια του. Εἶχε ὁ δυστυχὴς τώρα, μετὰ τὸν θάνατό του, «πέντε ἀδελφούς» ἀκόμη ἐν ζωῇ.

Πέθανε, ἐτάφη τὸ λείψανο του μεγαλοπρεπῶς, λόγω χρημάτων καὶ κοινωνικῆς ἐπιφανείας, ὑπέμεινε τὴν πρώτη θεία Κρίση, σύμφωνα μὲ τὸ Ἁγιογραφικὸν «ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις» (Ἑβρ. 9,27), βρέθηκε μέσα στὴ φωτιὰ τῆς κολάσεως, μέσα στὴ φωτιὰ ἀφόρητων δεινῶν, τοῦ ἔλειπε τώρα μία σταγόνα νερὸ νὰ βρέξη τὰ ξηρὰ χείλη του, εἶδε ἀπὸ μακρυὰ τὴν εὐτυχία καὶ τὴν μακαριότητα τοῦ πρώην ζητιάνου στὰ πρόθυρα τοῦ μεγάρου του, πόνεσε ἀκόμη περισσότερο, ἀλλὰ δὲν ξέχασε τὰ πέντε ἀδέλφια του.

Ἡ ἀγάπη, ποὺ εἶχε μέσα του γιὰ τὰ ἀδέλφια του, αὐτὸ τὸ φυσικὸ αἴσθημα, ποὺ δὲν λείπει ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ ἄλογα ὄντα, αὐτὴ παρέμεινε ἀτόφια, ἀκέραιη. Καὶ ἂς εἶχε φύγει πρὸ πολλοῦ ἀπὸ τὴ γῆ, ἀπὸ τὸ σῶμα, ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τοὺς δικούς του. Τὸ σῶμα εἶχε ἀρχίσει νὰ φθείρεται, τὰ αἰσθήματα ὅμως ποὺ κατοικοῦσαν κάποτε στὸ σῶμα, παρέμειναν ἄφθορα.

Ἔτσι ἀκριβῶς -παρά τό φρικῶδες τῆς ἀναφορᾶς- δεμένα μὲ ἀκατάλυτους, ἀθάνατους δεσμοὺς ἀγάπης πρέπει νὰ εἶναι ὅλα τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας. Μὲ δεσμοὺς ἀγάπης καὶ στοργῆς καὶ συμπόνοιας, ποὺ ἀκόμη καὶ αὐτὸς ὁ πανσθενὴς καὶ κραταιὸς θάνατος νὰ μὴν μπορεῖ νὰ τοὺς σπάση. Αὐτὸ ἀσφαλῶς θὰ ἐννοοῦσε καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν, ἀφοῦ εἶχε ψάλλει τὸν ὡραιότερο ὕμνο γιὰ τὴν ἀγάπη, προσέθετε τελικά, «ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει». Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, καὶ τὰ ἱερώτερα σ’ αὐτὴν τὴ ζωὴ, ἔχουν ἕνα λογικὸ τέλος. «εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται. Εἴτε γλῶσσαι, παύσονται. Εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται». Ἡ ἀγάπη ὅμως οὐδέποτε ἐκπίπτει… (Α΄ Κορινθ. 13,8).

Γι’ αὐτό, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, πρέπει νὰ καλλιεργοῦμε ἐνόσω ζοῦμε τὴν ἀγάπη. Μέρα μὲ τὴν ἡμέρα ἡ οἰκογένεια εἶναι πρέπον νὰ χαλκεύη, νά ἀτσαλώνη τοὺς δεσμοὺς τοὺς θείους καὶ εὐλογημένους τῆς ἀγάπης. Νά διαλύουν ἀμέσως κάθε,μικρή ἤ μεγάλη καί σοβαρή παρεξήγηση. Νά αὐξάνουν συνεχῶς τόν πλοῦτο τῆς –ἄς τόν χαρακτηρίσωμε ἔτσι–οἰκογενειακῆς ἀγάπης. Πλοῦτο ἄφθαρτο, πλοῦτο αἰώνιο. Καὶ μέ αὐτόν τόν πλοῦτο τῆς αἰώνιας ἀγάπης καί φέροντας αὐτὰ τὰ εὐλογημένα δεσμὰ στήν καρδιά νὰ ἀποχαιρετήσουν οἱ οἰκογενεῖς αὐτὸν τὸν πρόσκαιρο κόσμο γιὰ τὴν ἄλλη, τὴν μακαρία, κοντὰ στοὺς Ἁγίους, ζωή. Ἀμὴν

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναξάρι 27ης Φεβρουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν καί ὁμολογητοῦ Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου. Ὁ  Ὅ­σι­ος Προ­κό­πι­ος ὁ...

Η εορτή του Αγίου Ρηγίνου στην Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας

Ἑορτάσθηκε κι᾿ ἐφέτος μέσα σέ ἀτμόσφαιρα γενικῆς κατάνυξης στήν πόλη τῆς Λιβαδειᾶς καί μέ ἐπίκεντρο τόν φερώνυμο προσκυνηματικό ἱερό ναό ἡ ἐτήσια μνήμη τοῦ...

Η Ι.Μ. Χαλκίδος τίμησε τον πολιούχο της Σκοπέλου Άγιο Ρηγίνο

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 το εσπέρας στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Πολιούχου Χαλκίδος, ετελέσθη, τηρουμένων των νέων μέτρων υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού από...

Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων: «Αγώνες για την ελευθερία»

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου το απόγευμα στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, μεταδόθηκε, μέσα από τους...

Τον Μητροπολίτη Σύρου επισκέφθηκε ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής Ν. Αιγαίου

Συνοδευόμενος από την Πύραρχο κα Αναστασία Μαγκλάρα, Διοικήτρια των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κυκλάδων, ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής των Υπηρεσιών Ν. Αιγαίου Αρχιπύραρχος κ. Παν....

Στον Μητροπολίτη Δημητριάδος ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιο, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, πραγματοποίησε σήμερα ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου Αντιπύραρχος Ευάγγελος Λιακόπουλος, συνοδευόμενος...

Καλλινίκου τοῦ μακαριστοῦ καί ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Φαλήρου αἰωνία ἡ μνήμη!

Μετά βαθυτάτης συγκινήσεως, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἔτους ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ σεπτοῦ Μητροπολίτου πρώην Πειραιῶς κυροῦ Καλλινίκου, τοῦ ἀγαπητοῦ Γέροντος καί Πατρός,...

«Με τη μνημόνευση οι ψυχές των προσφιλών μας ανθρώπων βρίσκουν ανάπαυση στη Βασιλεία του Θεού»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κ. Ιερώνυμος, όπως καθιέρωσε από πέρυσι, από τον πρώτο χρόνο της Αρχιερατείας του, το Σάββατο 20...

Συναξάρι 26ης Φεβρουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος    † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Πορφυρίου, ἐπισκόπου Γάζης. Ὁ Ἅ­γι­ος Πορ­φύ­ρι­ος ἐγεννήθηκε...

Ευχαριστήριο Ι.Μ. Άρτης προς ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ Άρτας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἄρτης ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη της, πρός τόν ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ Ἄρτας, γιά τήν διενέργεια, στό προσωπικό, τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προληπτικῆς ἐξέτασης...

Πού εξαφανίστηκε η Ιεραρχία; Αρχιερείς άνευ χαρτοφυλακίου…

Του Στρατή Μαζίδη Ελάχιστοι αρχιερείς ακούγονται πια. Κανείς δεν θέτει πλέον το ερώτημα, γιατί να είναι κλειστοί οι ιεροί ναοί, αντί να λειτουργούν με μέτρα,...

Το κόκκινο γράμμα

π.Στρατής Μαμάκος Τα πάντα έξω κάτασπρα!! Ολονυκτίς ο ουρανός πασπάλιζε με χιόνι το μικρό χωριό  με περίσσιο πάθος. Ντριιν ντρααν νρτουουν χτυπούσε το σιδερένιο ξυπνητήρι. Λες...

Έκλεισε με επιτυχία η αυλαία των εκδηλώσεων «Φώτια 2021» που διοργάνωσε η I.M. Κίτρους

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος «Φώτια» με θέμα «Ματωμένα ράσα του ’21 στην...

Ανακοίνωση Μητροπόλεως Μαντινείας περί Πεντηκοστιανών

Γίνεται γνωστό στό Ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι σέ περιοχές τῆς Μητροπόλεώς μας και τοῦ Νομοῦ μας διενεμήθη διαφημιστικό ἔντυπο γιά τήν Ἐφημερίδα...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος σας ενημερώνουμε ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών σε όλα τα διαγνωστικά τεστ (rapid test και μοριακά RT-PCR)...