Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου το βράδυ στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή των συνεργατών του Αποστόλου Παύλου Αγίων Ακύλα και Πρισκίλλης.

Της Ιεράς Αγρυπνίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

Στην Ιερά Αγρυπνία συμμετείχαν οι συνεργάτες του ποιμαντικού, φιλανθρωπικού και πνευματικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Νωρίτερα τελέστηκε, όπως κάθε Τρίτη, ο Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Παύλου δέ τοῦ φωστῆρος συ­νερ­­γοί καί προστάται· διό αὐτούς τι­μήσωμεν καί μιμησώμεθα».

Ἀκολουθώντας τήν προτροπή τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου τιμοῦμε καί ἐμεῖς τό ἱερό ζεῦγος τῶν ἁγίων ἀποστόλων καί συνεργῶν τοῦ πρω­τοκορυφαίου ἀποστόλου, τῶν ἁγίων Ἀκύλα καί Πρίσκιλλας, τῶν ὁποί­ων τή μνήμη ἑορτάζει  ἡ Ἁγία μας Ἐκ­κλησία σήμερα.

Καί τούς τιμοῦμε ἰδιαιτέρως φέ­τος μέ αὐτή τήν ἀ­γρυ­­πνία πού τε­λέσαμε ἀπόψε γιά τούς συνερ­γά­τες τοῦ ποιμαντικοῦ, πνευ­μα­τικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πόλεως, καθώς ἔχουμε ἀφιερώσει τό ἔτος αὐτό, κατά τό ὁποῖο ἑορ­τάζουμε τό ἀργυρό Ἰω­βη­­λαῖο τῶν Παυλείων, στούς συ­νερ­γούς τοῦ ἀποστόλου Παύ­λου.

Συνεργοί, λοιπόν, οἱ τιμώμενοι ἅγιοι, ἀπό τούς πιό στενούς καί τούς πιό ἀγαπητούς τοῦ μεγάλου ἀποστόλου, ὅπως φαίνεται ἀπό τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο μιλᾶ γι᾽αὐ­τούς ὁ μέγας ἀπόστολος, πού δέν διστάζει νά ἐκφράσει τήν ἀ­γά­πη καί τήν εὐγνωμοσύνη του γιά ὅσα προσέφεραν καί στόν ἴδιο προ­σωπικά ἀλλά καί στήν Ἐκ­κλη­σία τοῦ Χριστοῦ.

Τούς συνάντησε γιά πρώτη φορά στήν Κόρινθο καί ἦσαν μάλιστοι Πόντιοι τό γένος. Καί ἐκεῖνοι ἄνοιξαν καί τό σπίτι τους καί τήν καρδιά τους στόν ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ, καί ἀπό τότε συνέδεσαν τή ζωή τους μαζί του.

Χαρακτηριστικό αὐτῆς τῆς σχέ­σε­ως ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀφοσίωσή τους στόν ἀπόστολο Παῦλο, ἀλλά καί ἡ ἀγάπη ἐκείνου πρός τούς ἐκλε­κτούς συνεργάτες του, τῶν ὁποί­ων ἀνα­γνώ­ριζε τή θυσιαστική προσ­φορά, ὥστε νά ὁμολογεῖ ὅτι καί «τόν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέ­θη­καν ὑπέρ τῆς ψυχῆς» του, προσέ­φεραν δηλαδή καί τόν ἑαυτό τους γιά χάρη του.

Καί αὐτό ἀκριβῶς εἶναι τό στοι­χεῖο πού ἔκανε αὐτούς τούς συ­νερ­­γάτες τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τούς ἁγίους Ἀκύλα καί Πρίσκιλλα, νά μνημονεύονται ἀνά τούς αἰῶ­νες ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἦταν ἡ ἀνι­­διοτελής καί θυσιαστική προσ­φορά τους  γιά τόν ἀπόστολο Παῦ­λο, πού δέν τόν ἔβλεπαν μό­νο ὡς διδά­σκαλο καί πνευ­­ματικό τους πα­τέρα ἀλλά ὡς ἀπόστολο καί ἐρ­γάτη τοῦ Εὐ­αγ­γελίου καί τῆς Ἐκ­κλησίας.

Οἱ ἅγιοι Ἀκύλας καί Πρί­σκιλλα αἰσθανόταν τήν Ἐκ­κλη­σία ὡς σῶ­μα Χριστοῦ καί τούς ἑαυ­τούς τους ὡς μέλη αὐτοῦ τοῦ σώ­ματος. Καί ὅπως τό ἕνα μέλος δέν μπορεῖ νά ἀδιαφορεῖ γιά τό ἄλλο, ἀλλά τό φροντίζει καί τό βοηθᾶ καί τό προ­στατεύει, ἔστω καί ἄν κινδυ­νεύ­σει τό ἴδιο, αὐτό ἔκαναν καί οἱ δύο αὐτοί ἐκλεκτοί συνεργάτες τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

Ἡ προσφορά τους ἦταν ἀνιδιο­τε­λής, ἦταν καρπός τῆς ἀγάπης τους, καί γι᾽αὐτό καί οἱ ἴδιοι ἀπο­λάμβαναν τή χαρά τῆς προσφορᾶς τους, ἀλλά καί δεχόταν μέ ταπεί­νωση τήν εὐγνωμοσύνη τοῦ ἀπο­στόλου. Θεωροῦσαν τιμή τους νά ἐργάζονται γιά τήν Ἐκκλησία καί γιά τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπό­στο­λο Παῦλο, νά τοῦ συμπαραστέκονται στίς ἀνάγκες του καί νά τόν ἀναπαύ­ουν μέ τήν ἀγάπη τους ἀπό τούς κόπους καί τίς ταλαιπωρίες, ἀνα­λαμβάνοντας οἱ ἴδιοι τό βάρος πού μποροῦσαν γιά νά τόν ἀνακου­φί­σουν, χωρίς νά ζητοῦν οὔτε ἀν­ταλ­­λάγματα οὔτε εὐχαριστίες οὔτε πρωτοκαθεδρίες οὔτε προβο­λή.

«Ἡ ἀγάπη οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς», θά γράψει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στόν ὕμνο τῆς ἀγάπης του, πού πε­ρι­λαμβάνεται στήν πρώτη ἐπιστο­λή του πρός τούς Κορινθίους. Καί μπορεῖ οἱ ἅγιοι Ἀκύλας καί Πρί­σκιλ­λα νά μήν βρίσκονται πλέον στήν Κόρινθο, ἀλλά μαζί του, κα­θώς τούς ἀναφέρει ἀνάμεσα σέ αὐ­τούς πού ἀσπάζονται τούς Κο­ριν­θίους, ὅμως εἶναι πολύ πιθα­νόν ὅτι ἔχει κατά νοῦν καί τή δική τους ἀγάπη, ὅταν γράφει αὐτόν τόν στίχο.

Μνημονεύοντας ἀπόψε τούς δύο αὐτούς ἐκλεκτούς συνεργάτες τοῦ μεγάλου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς ἀποστολικῆς μας Ἐκ­κλη­σίας, συνεργοί καί σεῖς στό γε­ώρ­­γιο πού ἐκεῖνος φύτευσε καί ἐμεῖς οἱ κληρικοί συνεχίζουμε μέ τή χάρη του καί τίς πρεσβεῖες του νά καλλιεργοῦμε καί νά ποτίζουμε μέ τίς ἀσθενεῖς μας δυνάμεις, ἄς ἀκούσουμε τή φωνή τοῦ ἱε­ροῦ ὑμνογράφου πού μᾶς λέγει: «τιμή­σωμεν αὐτούς καί μιμησώ­μεθα». Καί ἄς μήν πε­ριορισθοῦμε στήν τι­μή πού τούς προσφέραμε ἀπόψε, ἀλλά ἄς προ­σπα­θήσουμε νά μι­μη­θοῦ­με καί τό παράδειγμα τῆς ἀγά­πης καί τῆς προσφορᾶς τους στήν Ἐκκλησία, τό παρά­δειγ­μά τους πού μᾶς δείχνει ὅτι ὅλοι μποροῦ­με, ἐάν ἀγαποῦμε τήν Ἐκ­κλησία καί τούς ἐργάτες της, νά προσφέ­ρουμε. Ἄνδρες καί γυναῖ­κες, οἰκο­γε­νειάρχες καί ἐπαγγελ­ματίες, ὅλοι μποροῦμε, ἀρκεῖ νά τό θέ­λουμε, ἀρκεῖ νά ἔχουμε τή διάθεση νά θέσουμε στήν διακονία τῆς Ἐκ­κλησίας τόν χρόνο μας, τίς δυνά­μεις, τίς ἱκανότητές μας, ὅ,τι ἔχει καί μπορεῖ ὁ καθένας μας. Καί μπο­ροῦμε νά τό κάνουμε, ἐάν αἰ­σθα­νόμαστε καί ἐμεῖς μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ.

Καί τότε νά εἴ­με­θα βέβαιοι ὅτι ὁ Χριστός θά μᾶς ἀντα­ποδώσει τήν ἀγάπη μας καί τήν προσφορά μας μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία του.

Θά ἤθελα αὐτή τήν ἡμέρα πού τιμοῦμε αὐτούς τούς συνεργάτες τοῦ ἀποστόλου Παύλου ταπεινῶς νά εὐχαριστήσω καί ἐγώ ἀπό καρδίας ὅλους τούς συνεργάτες, πρωτίστως τούς κληρικούς μας, πού ὅλοι τους εἶναι συναρμολογημένοι μέ τόν ἐπίσκοπο ὡς χορδές μιᾶς κιθάρας, καί συνεργαζόμεθα πρός δόξα Θεοῦ καί διακονία τῶν ἀνθρώπων.

Νά εὐχαριστήσω τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, τά Συμβούλια τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων, ὅλες ἐκεῖνες τίς κυρίες πού διακονοῦν στά συσσίτια τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τούς κατηχητές, τίς κατηχήτριες, τούς κυκλάρχες, τίς κυκλάρχισσες, πού ὅλοι διακονοῦν μέ τόση ἀγάπη ἕνα σῶμα, ὅπως εἶπα, τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, καί ὅλοι μαζί πρός δόξα Θεοῦ καί διακονία τῶν ἀδελφῶν μας.

Ἀπό καρδίας εὔχομαι διά πρεσβειῶν τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί τῶν συνεργατῶν του, Ἀκύλα καί Πρίσκιλλας, νά χαρίζει ὁ Θεός πλούσια τήν εὐλογία του καί στή Μητρόπολή μας ἀλλά καί στόν καθένα σας ξεχωριστά. Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.