1. Ἡ περίοδος αὐτή, τήν ὁποία τώρα διερχόμαστε, ἀδελφοί χριστιανοί, ἐκκλησιαστικά λέγεται περίοδος τοῦ Ματθαίου, γιατί εἴπαμε ὅτι τά Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα εἶναι ἀπό τό κατά Ματθαῖον ἅγιο Εὐαγγέλιο. Ἀλλά σήμερα ἀκούσαμε εὐαγγελική περικοπή ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο. Γιατί ἄλλαξε ἡ σειρά; Γιατί σήμερα, χριστιανοί μου, ἔχουμε ἑορτή, ἔχουμε μεγάλη ἑορτή. Σήμερα ἑορτάζουμε τό γενέθλιο τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Καί χάριν αὐτῆς τῆς μεγάλης ἑορτῆς ἄλλαξε γιά σήμερα ἡ σειρά τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος. Ἀλλά μή νομίζετε ὅτι σέ κάθε ἑορτή θά μποροῦμε νά ἀλλάζουμε τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Μόνο ἡ Παναγία, μόνο ὁ Πρόδρομος καί οἱ ἑορτές τῶν Ἱεραρχῶν ἔχουν τήν δύναμη νά ἀλλάζουν τό Εὐαγγέλιο. Ἔτσι, λοιπόν, τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα σήμερα εἶναι ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, πού μιλάει γιά τήν γέννηση τοῦ Προδρόμου.
  2. Ἀλλά κάποιο ἄλλο σχετικό θέμα ἤθελα νά θίξω τώρα, ἀδελφοί. Γνωρίζουμε ὅτι τούς ἁγίους ἑορτάζουμε τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου τους, τήν ἡμέρα τῆς τελευτῆς τους. Γιατί, λοιπόν, σήμερα ἑορτάζουμε τό γενέθλιο τοῦ Προδρόμου; Ἀκοῦστε, χριστιανοί! Τά γενέθλια, πραγματικά, δέν εἶναι χριστιανική ἑορτή. Κανενός ἁγίου ἡ Ἐκκλησία μας δέν ἑορτάζει γενέθλια, πλήν μόνο τῆς Παναγίας μας καί τοῦ Προδρόμου. Γιατί ἡ γέννηση τῆς Παναγίας καί τοῦ Προδρόμου προμηνύουν τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ, πού ἔφερε τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι τά γενέθλια, πού ἑορτάζουν καί σήμερα οἱ χριστιανοί καί μάλιστα τά νέα παιδιά, δέν εἶναι χριστιανική ἑορτή. Καί πρέπει νά καταργηθοῦν. Γιατί νά ἑορτάσω στά γενέθλιά μου; Γιατί γεννήθηκα ἐγώ; Ὅπως ἀπέδειξε ἡ ζωή μου, ὅλο ἁμαρτίες κάνω… Δέν θά προσπεράσουμε βέβαια ἀδιάφορα τήν ἡμέρα τῆς γέννησής μας, ἀλλά θά σταθοῦμε σοβαρά τήν ἡμέρα αὐτή καί θά σκεφθοῦμε τά ἁμαρτήματά μας καί τά λάθη μας καί θά πάρουμε ἀπόφαση γιά μιά νέα καλύτερη πορεία στά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς μας. Τό νά θεωροῦμε ὅμως τήν ἡμέρα τῶν γενεθλίων μας ὡς ἡμέρα κοσμικῶν διαχύσεων καί νά τήν περνᾶμε χωρίς καμιά σωστή σκέψη γιά τήν διόρθωσή μας, δέν εἶναι καθόλου χριστιανικό. Ἡ ἡμέρα τῶν γενεθλίων μας καταντᾶ ἁμαρτωλή ἡμέρα. Μή λησμονοῦμε δέ ὅτι ἑορτή τῶν γενεθλίων του ἔκανε καί ὁ βασιλιᾶς Ἡρώδης· ἀλλά στήν ἁμαρτωλή αὐτή ἑορτή κόπηκε ἡ τιμία Κεφαλή τοῦ Προδρόμου, πού ἑορτάζουμε σήμερα.
  3. Εἶναι μεγάλη, ξαναλέγω, ἀδελφοί χριστιανοί, ἡ ἑορτή πού γιορτάζουμε σήμερα. Καί εἶναι μεγάλη, γιατί εἶναι μέγας ὁ Τίμιος Πρόδρομος, πού γιορτάζουμε τό γενέθλιό του. Τό πόσο μέγας εἶναι ὁ Πρόδρομος φαίνεται ἀπό τήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή.

(α) Ἡ περικοπή αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου. Σ᾽ αὐτήν ὁ Εὐαγγελιστής μᾶς λέει ὅτι θέλει νά συντάξει ἕνα βιβλίο, τό ὁποῖο νά περιέχει τά γεγονότα τά σχετικά μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, μέ βάση τίς μαρτυρίες τῶν αὐτοπτῶν καί αὐτηκόων μαρτύρων του. Καί αὐτοί εἶναι οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι. Θέλει, δηλαδή, ὁ Λουκᾶς νά συντάξει Εὐαγγέλιο, πού νά περιέχει τήν ζωή καί τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Καί ἀμέσως ἀρχίζει τόν λόγο του μέ τήν γέννηση τοῦ Προδρόμου Ἰωάννου. Δηλαδή, ὁ Πρόδρομος εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου! Τό λέγει αὐτό καθαρώτερα τό κατά Μᾶρκον Εὐαγγέλιο, πού ἡ σύγχρονη θεολογική σπουδή τό θέλει ὡς πρῶτο χρονολογικά Εὐαγγέλιο. Λέγει, λοιπόν, ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος: «Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ». Καί ἀμέσως-ἀμέσως στήν συνέχεια ὁμιλεῖ καί αὐτός γιά τόν Πρόδρομο Ἰωάννη. Εἶναι μέγας, λοιπόν, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὁ Πρόδρομος, γιατί εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ προάγγελος τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ γέννηση τοῦ Προδρόμου συνδέεται ἄμεσα μέ τήν γέννηση τοῦ Μεσσία, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ Προφῆτες στήν Παλαιά Διαθήκη εἶχαν προαναγγείλει ὅτι ἡ ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πού ἔφερε ὁ Μεσσίας, συνδέεται μέ κρίση. Ἄλλοι θά τήν δεχθοῦν καί ἄλλοι θά τήν ἀπορρίψουν. Ἀπό τήν κρίση δέ αὐτή θά ἐκφύγουν ὅσοι μετανοήσουν. Γι᾽ αὐτό πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ ἦλθε ὁ Πρόδρομος μέ τό κήρυγμά του, «μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Ἐκεῖνο τό «γάρ», λέγουν οἱ ἑρμηνευτές, αἰτιολογεῖ αὐτό ἀκριβῶς πού εἴπαμε. Τό νά μετανοήσουν, δηλαδή, οἱ ἄνθρωποι, γιά νά ἀποφύγουν τήν κρίση πού θά φέρει ὁ Μεσσίας. Καί ὡς «κρίση» θά νοήσουμε, ὅπως εἴπαμε, τό νά δεχθοῦν ἤ νά ἀπορρίψουν οἱ ἄνθρωποι τό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Βασιλεία Του. Ἄν ὑπακούσουν στό κήρυγμα τοῦ Προδρόμου περί μετανοίας, θά δεχθοῦν ἔπειτα προετοιμασμένοι καί τό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ καί θά σωθοῦν· ἄν ὅμως δέν δεχοῦν τό προπαρασκευαστικό κήρυγμα τοῦ Προδρόμου περί μετανοίας, θά ἀπιστήσουν καί στόν Μεσσία Ἰησοῦ Χριστό καί θά καταδικασθοῦν.

(β) Εἶναι μέγας ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης, ἀγαπητοί μου, ὅπως φαίνεται ἀπό τό σημερινό Εὐαγγέλιο, γιατί γεννήθηκε, «οὐδέ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδέ ἐκ θελήματος ἀνδρός», ὅπως λέγει κάπου ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ἀλλά διά τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ (Ἰωάν. 1,13). Ὁ πατέρας του Ζαχαρίας ἦταν μεγάλος στήν ἡλικία καί ἡ γυναίκα του Ἐλισάβετ τό ἴδιο, ἀλλά αὐτή ἦταν καί στεῖρα. Οἱ στεῖρες γυναῖκες πού ἀναφέρει ἡ Παλαιά Διαθήκη ὅτι ἐγέννησαν  (ἡ Σάρρα, ἡ Ρεβέκκα, ἡ Ἄννα κ.ἄ.) προμηνύουν τήν παρθενική γέννηση τῆς Παρθένου Μαρίας. Λέγει κάπου ὁ Χρυσόστομος στόν χριστιανό: «Ἄν σέ ρωτάει ὁ Ἰουδαῖος, πῶς ἔτεκεν ἡ Παρθένος, νά τοῦ λέγεις καί σύ: Πῶς ἔτεκεν ἡ στεῖρα;». Καί μάλιστα ἐδῶ στίς στεῖρες εἶναι δύο ἐμπόδια: Καί ἡ στειρότητα καί τό μεγάλο τῆς ἡλικίας. Στήν γέννηση, λοιπόν, τοῦ Τιμίου Προδρόμου φαίνεται καθαρά ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐπέμβασή Του σ᾽ αὐτήν.

Ἀλλά τήν νέα σωτήρια κατάσταση, πού θά ἔλθει μέ τήν γέννηση τοῦ Προδρόμου Ἰωάννου, τήν εἶπε σήμερα πολύ ὡραῖα καί δυνατά ὁ πατέρας του Ζαχαρίας στόν λόγο του μετά τήν λύση τῆς ἀλαλίας του (βλ. 1,67-79). Ὁ Θεός – εἶπε – ἑτοιμάζει τήν λύτρωση γιά τόν λαό Του, ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ ἀπό παλαιά, καί ὁ υἱός του ὁ Ἰωάννης θά δώσει γνώση σωτηρίας στόν λαό, σωτηρίας πού ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τους (στίχ. 77).

– Χριστιανοί μου, τελείωσα καί συγγνώμη πού σᾶς ἄργησα. Σάν τέλος τοῦ ταπεινοῦ μου κηρύγματος σᾶς λέγω μή ξεχνᾶμε νά προσευχόμαστε στόν Πρόδρομο Ἰωάννη, γιατί τοῦ δόθηκε εἰδική Χάρη ἀπό τόν Θεό νά πρεσβεύει γιά ᾽μᾶς. Μαζί μέ τό «Θεοτόκε Παρθένε» στήν Παναγία μας μάθετε νά λέτε καί αὐτό τό τροπάριο στόν Τίμιο Πρόδρομο Ἰωάννη: «Βαπτιστά τοῦ Χριστοῦ πάντων ἡμῶν μνήσθητι, ἵνα ρυσθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν. Σοί γάρ ἐδόθη Χάρις πρεσβεύειν ὑπέρ ἡμῶν».

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

H Παράκληση προς την Θεοτόκο στον Ι.Ν. Παναγίας Γαλακτοκτισμένης Ρίζας Σητείας

Το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2020 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε, ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και ομίλησε κατάλληλα στο...

Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου: Χωρίς πίστη στον Χριστό πνιγόμαστε στην άβυσσο των θλίψεων

Μέσα στὴ θάλασσα καὶ τὴν τρικυμία τῆς ζωῆς ὁ Χριστός μας, ἀδελφοί μου, μᾶς ἁπλώνει τὸ χέρι, ζητώντας μας νὰ Τὸν ἐμπιστευθοῦμε. Καταποντιζόμαστε καθημερινῶς μέσα στὰ προβλήματα καὶ τὸ ἄγχος τῆς καθημερινότητος, βουλιάζουμε στὰ χρέη τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ἡ ἀπελπισία...

Η εορτή της Μεταμορφώσεως στα Μοναστήρια της Φθιώτιδας

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Πέρα από τις ενορίες, τις αφιερωμένες στην Μεταμόρφωση του Κυρίου, η μεγάλη Δεσποτική Εορτή εορτάσθηκε πανηγυρικά και σε έξι μοναστήρια...

Η εορτή του Αγ. Τριανταφύλλου και του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσσης στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος μετέβη στον Ενοριακό Ι. Ναό Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου Βασιλικού, όπου...

Ο Μητρ. Νεαπόλεως στην Κατασκήνωση της Μακρυνίτσας «Άξιον Εστίν»

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας με τη συνοδεία του επισκέφτηκε την Κατασκήνωση «Άξιον εστί» στη Μακρυνίτσα Σερρών.   Αυτό...

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ π. Βασίλειος Χλέπας

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τίς πρῶτες πρωϊνές ὧρες τοῦ Σαββάτου 8 Αὐγούστου 2020, πλήρης ἡμερῶν ὁ Ἱερεύς Βασίλειος Χλέπας, συνταξιοῦχος Ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Ἁγίου Βασιλείου Μαντινείας. Ὁ π. Βασίλειος υἱός τοῦ Ἰωάννου καί τῆς Γεωργίας, ἐγεννήθη εἰς Τρίπολιν Ἀρκαδίας τήν...

Η Παράκληση της Παναγίας στην Αλεξάνδρεια

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό...

Οι Παρακλητικοί Κανόνες προς την Παναγία σε ιστορικούς Ναούς της Σμύρνης

Ἐντὸς κλίματος κατανύξεως ἐτελέσθησαν ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου οἱ Παρακλητικοὶ Κανόνες πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰς ἱστορικοὺς Ναοὺς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης. Τὸ ἑσπέρας τῆς...

ΈΔΕΣΣΑ: Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο επί τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσσης

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, ημέρα μνήμης του εν αγίοις πατρός ημών Καλλινίκου, Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, τελέσθηκε για πρώτη φορά από την...

Η Νάξος τίμησε την μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσσης

Το Σάββατο 8-8-2020 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος χοροστάτησε στον Όρθρο, ευλόγησε τους προσφερθέντες Άρτους και προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό...

Χειροθεσία Οικονόμου από τον Μητροπολίτη Χαλκίδος

Το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. Ιωάννη Καραμούζη-Ιεροκήρυκα της Ι. Μητροπόλεως και Γραμματέα...

Άγιος Τριαντάφυλλος εκ Ζαγοράς Πηλίου

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου  – Καθηγητού Μια μεγάλη πλειάδα Νεομαρτύρων ήταν νεαρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία, παρά το άγουρο της ηλικίας τους, ενέταξαν...

Η Άρτα τίμησε την μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσσης

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, το πρωΐ, στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού της πόλεως Άρτης, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος...

Υποδοχή Εικόνος της Παναγίας στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου Σκάλας Ωρωπού

Με λαμπρότητα και με την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων υποδέχθηκε το εσπέρας της Παρασκευής 7 Αυγούστου ο ενοριακός ναός του Αγίου Ανδρέου της παραθαλασίας...

Συνελήφθη μοναχός στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Αίσθηση προκαλεί ή είδηση ότι μοναχός συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, κατά τον έλεγχο των αποσκευών του ιερομόναχου, βρέθηκε ένα όπλο τύπου στυλό...