ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΟΥ ΝΕ­ΑΣ ΣΜΥΡ­ΝΗΣ Σ Υ Μ Ε Ω Ν

Ἐν ὄ­ψει τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Ἑ­βδο­μά­δος, τοῦ ἁ­γί­ου Πά­σχα —ἀλ­λά καί τῆς Δι­α­και­νη­σί­μου Ἑ­βδο­μά­δος—, θά ἤ­θε­λα νά δι­α­τυ­πώ­σω δη­μό­σια μί­α δέ­σμη προ­τά­σε­ων γιά τό φλέ­γον θέ­μα τῆς «ἀ­πα­γό­ρευ­σης» νά τε­λοῦμε τή θεί­α Λει­τουρ­γί­α καί κά­θε ἄλ­λη ἱ­ε­ρο­πρα­ξί­α, ἡ ὁ­ποί­α ἐ­πι­βλή­θη­κε μέ τήν ὑπ᾽ ἀ­ριθμ. 2867/Υ1 ὑ­πουρ­γι­κή ἀ­πό­φα­ση τῆς 16ης Μαρ­τί­ου, ἡ ἰσχύς τῆς ὁποίας παρατάθηκε μέ νέα ἀπόφαση τῆς 28ης Μαρτίου μέχρι καί τήν 11η Ἀπριλίου.

Ἀν­τι­λαμ­βα­νό­μα­στε ὅ­λοι μας, Ἱ­ε­ράρ­χες, Ἱ­ε­ρεῖς, Δι­ά­κο­νοι, μο­να­χοί καί μο­να­χές καί τό θε­ο­φι­λές πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τή σο­βα­ρό­τη­τα τῆς κα­τα­στά­σε­ως ἐ­ξαι­τί­ας τῶν κιν­δύ­νων γιά τή δη­μό­σια ὑ­γεί­α ἀ­πό τήν ἐμ­φά­νι­ση καί ἐ­ξά­πλω­ση καί στή χώ­ρα μας τοῦ νέ­ου κο­ρω­νο­ϊ­οῦ (C­o­v­id 19).

Τη­ρή­σα­με καί συ­νε­χί­ζου­με νά ἐ­φαρ­μό­ζου­με τά μέ­τρα προ­φύ­λα­ξης τά ὁ­ποῖ­α ἀ­πο­φά­σι­σαν οἱ εἰ­δι­κοί καί οἱ ἁρ­μό­διοι. Τό βα­ρύ­τε­ρο καί ὀ­δυ­νη­ρό­τε­ρο ἐξ ὅ­λων, τό νά μήν τε­λοῦ­με τή θεί­α Λει­τουρ­γί­α καί τίς λοι­πές ἐκ­κλη­σι­α­στι­κές Ἀ­κο­λου­θί­ες στήν ἱ­ε­ρώ­τε­ρη πε­ρί­ο­δο τοῦ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ ἔ­τους, ὅ­πως εἶ­ναι ἡ Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στή.

Θλι­βό­μα­στε βα­θύ­τα­τα γι᾽ αὐ­τό. Οἱ ἐ­πί­σκο­ποι μά­λι­στα ἐ­πι­κρι­θή­κα­με, γί­να­με δέ­κτες δι­α­μαρ­τυ­ρι­ῶν καί πα­ρα­πό­νων ζη­λω­τῶν κλη­ρι­κῶν καί εὐ­σε­βῶν χρι­στια­νῶν, τι­μί­ων με­λῶν τοῦ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ σώ­μα­τος. Ὑ­πο­φέ­ρου­με, ἀ­κού­ον­τας κα­θη­με­ρι­νά τό εὔ­λο­γο αἴ­τη­μα χρι­στια­νῶν μας νά κοι­νω­νή­σουν τῶν Ἀ­χράν­των Μυ­στη­ρί­ων, κι ἐ­μεῖς νά μήν μπο­ροῦ­με νά ἀν­τα­πο­κρι­θοῦ­με σ᾽ αὐ­τό.

Φθά­νου­με, ὅ­μως, σέ λί­γες ἡ­μέ­ρες στή Με­γά­λη Ἑ­βδο­μά­δα καί τό Ἅ­γιο Πά­σχα. Τί θά γί­νει; Τί μπο­ρεῖ νά γί­νει;

*

Ἀ­σφα­λῶς δέν δι­και­ού­μα­στε νά ἀ­δι­α­φο­ροῦ­με γιά τήν ὑ­γεί­α ὅ­λων μας. Ὁ κίν­δυ­νος τῆς παν­δη­μί­ας εἶ­ναι με­γά­λος. Τά ὅ­σα συμ­βαί­νουν σέ ἄλ­λες χῶ­ρες προ­κα­λοῦν τρό­μο. Σέ ὅ,τι χρει­ά­ζε­ται νά συμ­βά­λου­με ὡς Ἐκ­κλη­σί­α θά συ­νε­χί­σου­με νά τό πράτ­του­με, καί ὁ παν­το­δύ­να­μος Κύ­ριος ἄς ἔλ­θει βο­η­θός καί σκε­πα­στής ὅ­λων· ὁ­λο­κλή­ρου τοῦ κό­σμου.

Ὡ­στό­σο, δέν μπο­ροῦ­με νά πα­ρί­δου­με καί τήν ἐ­πι­τα­κτι­κή ἀ­νάγ­κη ἡ Ἐκ­κλη­σί­α νά συ­νε­χί­σει τή ζω­ή της· τήν προ­σφο­ρά τῆς θεί­ας Εὐ­χα­ρι­στί­ας, τήν κοι­νή λα­τρεί­α, τήν ἔμ­πο­νη προ­σευ­χή της γιά τήν ἐξ ὕ­ψους βο­ή­θεια ὅ­λων, προ­κει­μέ­νου νά ξε­πε­ρά­σου­με τή μα­γά­λη αὐ­τή δο­κι­μα­σί­α.

Προ­φα­νῶς, ὄ­χι ἐ­λεύ­θε­ρα, χω­ρίς μέ­τρα καί πε­ρι­ο­ρι­ο­σμούς. Τό κα­τα­νο­οῦ­με καί τό ἀ­πο­δε­χό­μα­στε. Ὁ συ­νω­στι­σμός καί ὁ συγ­χρω­τι­σμός ἐν­τός τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν κα­τά τή θεί­α Λα­τρεί­α καί μά­λι­στα με­γα­λο­βδο­μα­δι­ά­τι­κα ἐ­νέ­χει ὑ­πό τίς πα­ροῦ­σες συν­θῆ­κες με­γά­λους κιν­δύ­νους.

Οἱ ἄν­θρω­ποι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας συμ­με­ρι­ζό­μα­στε τήν εὐ­θύ­νη τῶν κυ­βερ­νών­των γιά τή δη­μό­σια ὑ­γεί­α καί τήν ἁρ­μο­δι­ό­τη­τα τῶν εἰ­δι­κῶν ἐ­πι­στη­μό­νων γιά τή λή­ψη τῶν ἀ­ναγ­καί­ων μέ­τρων προ­κει­μέ­νου νά ἀ­πο­φευ­χθεῖ ἡ ἐ­ξά­πλω­ση τοῦ φο­νι­κοῦ ἰ­οῦ.

Θά θέ­λα­με ὅ­μως —καί πα­ρα­κα­λοῦ­με θερ­μά— κι αὐ­τοί νά δεί­ξουν ἀ­νά­λο­γη κα­τα­νό­η­ση πρός τήν Ἐκ­κλη­σί­α, τή λει­τουρ­γι­κή ζω­ή της καί τίς πνευ­μα­τι­κές εὐ­αι­σθη­σί­ες τῶν πι­στῶν.

Γιά τούς λό­γους αὐ­τούς προ­τεί­νου­με νά ἰ­σχύ­σουν τά ἀ­κό­λου­θα ἐν σχέ­σει μέ τή Με­γά­λη Ἑ­βδό­μα­δα, τήν ἑ­ορ­τή τοῦ Πά­σχα καί τή Δι­α­και­νή­σι­μη Ἑ­βδο­μά­δα.

*

Κατά τή Μεγάλη καί τή Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα,  ἡ θεί­α Λει­τουρ­γί­α καί οἱ ἄλλες Ἀ­κο­λου­θί­ες νά τελοῦνται ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ μέ τή συμμετοχή μόνο :

  • τῶν κλη­ρι­κῶν
  • τῶν ἱ­ε­ρο­ψαλ­τῶν
  • τοῦ νε­ω­κό­ρου
  • καί δύ­ο ἐκ τῶν ἐ­πι­τρό­πων, ἐ­ναλ­λάξ ἀ­πό τά τα­κτι­κά καί ἀ­να­πλη­ρω­μα­τι­κά μέ­λη τῶν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν Συμ­βου­λί­ων.

Δη­λα­δή, γιά τίς ἀ­στι­κές Ἐ­νο­ρί­ες συμ­με­το­χή ὀ­λι­γο­τέ­ρων τῶν δέ­κα (10) ἀ­τό­μων. Καί γιά τίς ἐ­παρ­χια­κές Ἐ­νο­ρί­ες συμ­με­το­χή ὀ­λι­γο­τέ­ρων τῶν πέν­τε (5) ἀ­τό­μων μέ τά προ­βλε­πό­με­να μέ­τρα πα­ρα­μο­νῆς καί προ­φύ­λα­ξης.

Θεί­α Λει­τουρ­γί­α νά τελεσθεῖ κατά τίς ἡμέρες

Κυ­ρια­κή Βα­ΐ­ων

Με­γά­λη Πέμ­πτη

Μέ­γα Σάβ­βα­τον

Κυ­ρια­κή τοῦ Πά­σχα

Δευ­τέ­ρα Δι­α­και­νη­σί­μου (20 Ἀ­πρι­λί­ου)

Ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου (23 Ἀ­πρι­λί­ου)

Ζω­ο­δό­χου Πη­γῆς (24 Ἀ­πρι­λί­ου)

Κυ­ρια­κή τοῦ Θω­μᾶ (26 Ἀ­πρι­λί­ου).

Νά τε­λε­σθοῦν ἀ­κό­μη :

  • Οἱ Ἀ­κο­λου­θί­ες τοῦ Νυμ­φί­ου
  • Ἡ Ἀ­κο­λου­θί­α τῶν Ἁ­γί­ων Πα­θῶν
  • Ἡ Ἀ­πο­κα­θή­λω­ση καί ἡ Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Ἐ­πι­τα­φί­ου.

Ἐ­πί­σης νά τε­λε­σθεῖ ἡ θεί­α Λει­τουρ­γί­α τῶν Προ­η­γι­α­σμέ­νων Δώρων μό­νο τή Με­γά­λη Τε­τάρ­τη, προ­κει­μέ­νου οἱ Ἱ­ε­ρεῖς νά μπο­ρέ­σουν νά κοι­νω­νή­σουν κατ᾽ οἶ­κον ἀ­σθε­νεῖς καί κα­τα­κοί­τους πι­στούς, κα­τό­πιν γρα­πτοῦ αἰ­τή­μα­τός τoυς τό ὁ­ποῖ­ο θά ἔ­χει ὑ­πο­βλη­θεῖ μέ­χρι τήν Κυ­ρια­κή τῶν Βα­ΐ­ων.

*

  • Στο­λι­σμός καί πε­ρι­φο­ρά Ἐ­πι­τα­φί­ων δέν θά πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ. Ὁ Ἐ­πι­τά­φιος κατ᾽ οἰ­κο­νο­μί­αν θά το­πο­θε­τη­θεῖ ἁ­πλῶς στό πα­ρα­τρα­πέ­ζιο τῶν γά­μων.
  • Ἡ Παν­νυ­χί­δα τό βρά­δυ τοῦ Με­γά­λου Σαβ­βά­του, ἡ τε­λε­τή τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως καί ἡ θεί­α Λει­τουρ­γί­α τοῦ Πά­σχα θά πραγ­μα­το­ποι­η­θοῦν ἐν­τός τῶν Να­ῶν κε­κλει­σμέ­νων τῶν θυ­ρῶν, καθ᾽ ὅ­μοι­ο τρό­πο μέ τή θεί­α Λει­τουρ­γί­α πού προ­βλέ­πε­ται καί γιά τίς ἄλ­λες ἡ­μέ­ρες.

Κα­τά τίς ἡ­μέ­ρες τῆς Με­γά­λης Ἑ­βδο­μά­δας οἱ Ἱ­ε­ροί Να­οί θά ἀ­νοί­γουν με­τά τό πέ­ρας τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν γιά νά μπο­ροῦν οἱ πι­στοί νά εἰ­σέρ­χον­ται καί νά προ­σεύ­χον­ται ἀ­το­μι­κά, ἀ­κο­λου­θών­τας πάν­το­τε τά κα­θο­ρι­σμέ­να μέ­τρα προ­φυ­λά­ξε­ων.

Κα­τά τή Με­γά­λη Πέμ­πτη καί τό Μέ­γα Σάβ­βα­το ὅ­σοι πι­στοί ἔ­χουν προ­ε­τοι­μα­σθεῖ καί τό ἐ­πι­θυ­μοῦν δι­α­κα­ῶς, θά μπο­ροῦν νά κοι­νω­νή­σουν τῶν Ἀ­χράν­των Μυ­στη­ρί­ων με­τά τό πέ­ρας τῆς θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας καί κα­τά τίς ὧ­ρες 9-11 π.μ., τη­ρών­τας σχο­λα­στι­κά τίς ἀ­ναγ­καῖ­ες προ­φυ­λά­ξεις.

Εἶναι ἀδιανόητο γιά τήν αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας, ἔστω καί ἐν μέσω πανδημίας, πιστοί οἱ ὁποῖοι ἐλεύθερα, ἀβίαστα καί προετοιμασμένοι πνευματικά ἀποφασίζουν νά προσέλθουν στή θεία Εὐχαριστία νά ἐμποδίζονται.

Τό δί­λημ­μα, ἐν τέ­λει, με­τα­ξύ τοῦ φό­βου γιά τόν Κο­ρω­νο­ϊ­ό καί τοῦ «πό­θου» καί τοῦ «θεί­ου ἔ­ρω­τος» τοῦ Χρι­στοῦ («Ἔ­θελ­ξας πό­θῳ με, Χρι­στέ, καί ἠλ­λοί­ω­σας τῷ θεί­ῳ σου ἔ­ρω­τι») τό ἐ­πι­λύ­ει προ­σω­πι­κά καί ὑ­πεύ­θυ­να ὁ κά­θε Χρι­στια­νός καί κα­νείς ἄλ­λος στή θέ­ση του. Κα­τα­νο­ῶ ὅ­τι μιά τέ­τοι­α ἄ­πο­ψη τρο­μά­ζει πολ­λούς —ἀ­κό­μα καί βα­πτι­σμέ­νους—, ὅ­μως δέν μπο­ρῶ νά φαν­τα­στῶ πῶς ἀλ­λι­ώ­τι­κα τό ζή­τη­μα μπο­ρεῖ νά τε­θεῖ.

Τό πα­ρόν κεί­με­νο καί οἱ προ­τά­σεις πού πε­ρι­έ­χει ὑ­πα­γο­ρεύ­τη­κε ἀ­πό τ­ό αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­ν­ης μου ὡς ἐ­πι­σκό­που τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καί μό­νο.

Μα­κά­ρι νά βο­η­θή­σει ἔ­στω καί κατ᾽ ἐ­λά­χι­στον στήν ὀρ­θή ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τοῦ θέ­μα­τος στό ὁ­ποῖ­ο ἀ­να­φέ­ρε­ται.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης εδέχθη τον Αρχηγό ΓΕΣ

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο επισκέφθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ. Χαράλαμπος Λαλούσης. Ο σεπτός μας Ποιμενάρχης καλωσόρισε τον κ....

Συναξάρι 4ης Ἰουνίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἁγίων Μάρθας καί Μαρίας, τῶν ἀδελφῶν τοῦ φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου. Οἱ Ἁγίες Μάρθα...

Δ.Ι.Σ.: Η Γιόγκα δεν έχει καμία θέση στην ζωή των Χριστιανών

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, στη δευτέρα Συνεδρία της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης...

Δ.Ι.Σ. προς Μητροπολίτες και Ιερό Κλήρο: Απέχετε από κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται από τις οργανώσεις Rotary και Lions

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, στη δευτέρα Συνεδρία της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης...

Ανακοινωθέν της δεύτερης συνεδρίας της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα Ιούνιο

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, στη δευτέρα Συνεδρία της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης...

Εκκλησία της Ελλάδος: «H διαδικασία μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας προς τους πιστούς παραμένει ως έχει»

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, στη δευτέρα Συνεδρία της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης...

Δωρεά υγειονομικού υλικού αξίας 97.000,00€ από την Εκκλησία της Ελλάδος

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, στη δευτέρα Συνεδρία της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης...

Αγρυπνία για τους τελειόφοιτους μαθητές από τον Μητροπολίτη Λεμεσού

Το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου, τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπιλίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου υπέρ των μαθητών οι οποίοι θα παρακαθίσουν...

Οι Φολεγάνδριοι τίμησαν την προστάτιδα τους Παναγία «Μαγιάτισσα»

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, στη Χώρα της Φολεγάνδρου, όπου εχθές είχε μεταφερθεί λιτανευτικής η ιερά Εικόνα της Παναγίας της επιλεγομένης "Μαγιάτισσας",...

Τι σημαίνουν τα γράμματα στο αγγελικό σχήμα

Αυτό είναι το μοναχικό ή αγγελικό σχήμα. Όποιος γίνεται μεγαλόσχημος μοναχός, φορά­ει το σχήμα, που είναι το σύμβολο του δεύ­τερου βαπτίσματος του. Έχει κεντημένο πάνω...

Η εορτή της Παναγίας της επιλεγόμενης «Μαγιάτισσας» στη Φολέγανδρο

Εχθές το μεσημέρι, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β’ έπλευσε στην Φολέγανδρο, προκειμένου να τελέσει την τοπική εορτή της Παναγίας, της επιλεγόμενης «Μαγιάτισσας»,...

Και ο άγιος φοβέρα θέλει

Πώς και γιατί βγήκε η παροιμία Τη συγκεκριμένη παροιμία συνηθίζουμε να τη χρησιμοποιούμε όταν πετυχαίνουμε τους σκοπούς μας φοβερίζοντας τους άλλους. Μάλιστα, αποτελεί μία από...

Ἡ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας  Σὴμερα ὑπάρχει ἐπίσημα ἀναγνωρισμένη μόνο μιὰ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ1. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ (FCoS) πού ἵδρυσε ὁ Anton...

Οδοιπορικό στα μοναστήρια των Κυκλάδων

Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής, Λογγοβάρδας Το Μοναστήρι της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Ζωοδόχου Πηγής, που είναι γνωστό ως Μονή Λογγοβάρδας από τη θέση όπου έχει κτισθεί, βρίσκεται...