Όλες oi άποκρυφιστικές τάσεις περιλαμβάνονται καί κινούνται στόν πνευματικό χώρο της λεγόμενης «Νέας «Εποχής του Ύδροχόου» (New Age).

Πρόκειται γιά παλιά οκέψη πού συναντάται σε έξωχριστιανικές θρησκείες Σύμφωνα μέ αυτήν, ή ανθρωπότητα περνάει άπό συνεχή εναλλαγή ορισμένων έποχών καί δέν ακολουθεί οριζόντια ευθύγραμμη τροχιά, όπως είναι ή ορθόδοξη θεώρηση. Αυτή ή τροχιά είναι κυκλική, καλείται «Ζωδιακός Κύκλος» καί διαιρείται σέ δώδεκα «ζώδια». Γιά νά περάσει τό ηλιακό σύστημα ένα άπό αυτά τά ζώδια χρειάζεται κάτι παραπάνω άπό 2.100 χρόνια. Αύτός ό χρόνος είναι ή μέτρηση μίας Εποχής. Η κίνηση άπό ζώδιο σέ ζώδιο γίνεται άντίστροφα Έτσι καί οί «ζωδιακοί μήνες» διαδέχονται ό ένας τόν άλλο «πρός τά πίσω».

Οί άνθρωποι τής «Νέας Εποχής» ισχυρίζονται πώς κατά τήν εποχή του Ύδροχόου τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ό ήλιος μπήκε στό ζώδιο των ιχθύων καί ή «Εποχή των Ιχθύων» άρχισε. Ήταν ή έποχή πού έζησε ό Χριστός, ή έποχή τού Χριστιανισμού. Ή έποχή αύτή λογίζεται άπό τούς οπαδούς τής «Νέας «Εποχής» ώς έποχή περιορισμού καί στενότητας. Σ’ αύτήν κυριαρχούσαν οί έντολές, ό έλεγχος των ιερέων, ή δίωξη των έλεύθερα σκεπτόμενων άνθρώπων, ή έποχή των πολέμων, τής άποικιοκρατίας τής καταστροφής τής φύσης. Αύτή, λοιπόν, ή έποχή τελειώνει καί αρχίζει μιά Νέα Εποχή, αύτή «τού Ύδροχόου»!

Μέ τά δεδομένα αύτά, λοιπόν, σύμφωνα μέ τήν άποκρυφιστική αντίληψη, oι «ειδικοί έπιστήμονες» πού διαχειρίζονται την «άπόκρυφη επιστήμη» καί κατέχουν τήν «άμεση γνώση», θέτουν ώς στόχο νά προετοιμάσουν τους άνθρώπους γιά τή νέα κατάσταση. Καί, γι΄αυτό τόν λόγο, απαιτούν άπόλυτη υποταγή άπό τούς όπαδούς-μαθητές τους, υποστηρίζοντας οτι αντλούν τήν αυθεντία τους άπό υπερβατικό έπίπεδο ή καί άπό τήν ταύτισή τους μέ τήν θεϊκή πραγματικότητα.

Όμοιες τάσεις που δραστηριοποιούνται στόν χώρο αύτό είναι πολλές, μέ διαφορετικά ονόματα συγκλίνουν ομως στόν Ιδιο σκοπό: νά άλλοιώσουν τό ορθόδοξο φρόνημα καί νά καταργήσουν τήν ελευθερία τού άνθρώπινου προσώπου. Π.χ.: Εσωτερισμός – Σαμανισμός -Γκουρουϊσμός – Αστρολογία – Αριθμολογία – Ούφολογία – Πνευματισμός – Νέο – σατανισμός -Μαγεία κ. ά.

Γίνεται φανερό πώς ολα αύτά πού ή «Νέα Εποχή» – καί όλες οί ομάδες πού κινούνται στόν «πνευματικό» της χώρο, καί πιστεύουν σέ «κύκλους» έναλλασσόμενων εποχών, είναι άσυμβίβαστα μέ τήν ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Ή γνώση τού θεού καί ή σωτηρία τού άνθρώπου δέν είναι άποτέλεσμα άνθρώπινης προσπάθειας καί άνελεύθερης υποταγής σέ αυθεντίες άλλά δώρο τού ίδιου τού θεού. Ή σωτηρία τού άνθρώπου συντελέστηκε εν Χριστώ καί θά γίνει κτήμα τού άνθρώπου ή εν Χριστώ άφθαρσία καί αθανασία κατά τή Δευτέρα Του παρουσία ή όποία θά σημάνει καί τό τέλος της ιστορίας. ·

Πρωτ. Κωνσταντίνος Φλάκης

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.