Την παραμονή της εορτής των Θεοφανείων Τρίτη 5 Ιανουαρίου το απόγευμα τελέστηκε, κεκλεισμένων των θυρών, στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

Ο Eσπερινός μεταδόθηκε μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως αλλά και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειο Λόγο».

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Βαπτίζεται Χριστός, καί ἄνεισιν ἐκ τοῦ ὕδατος· συναναφέρει γάρ ἑαυτῷ τόν κόσμον, καί ὁρᾷ σχι­ζο­μένους τούς οὐρανούς, οὕς ὁ Ἀδάμ ἔκλεισεν ἑαυτῷ καί τοῖς μετ᾽ αὐ­τόν».

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς κάλεσε νά ἑορτά­σου­με καί νά πανηγυρίσουμε τήν πρώτη πράξη τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες προσκυνήσαμε στό ταπεινό καί ἀπέ­ριττο σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ τόν Θεό πού κατῆλθε στή γῆ καί «ἐφα­νερώθη ἐν σαρκί». Προσκυνήσαμε τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ πού «ἔκλινεν οὐρανούς καί κατέβη» στόν κόσμο «γενόμενος ἄνθρω­πος», «ἵνα θεόν τόν Ἀδάμ ἀπεργά­σηται».

Ἡ θεία ἐνανθρώπηση ἄνοιξε τούς οὐρανούς ὄχι μόνο γιά νά κατέλθει ὁ Θεός-Λόγος, ἀλλά καί νά κατέλ­θουν στή γῆ οἱ ἄγγελοι προκειμέ­νου νά εὐαγγελισθοῦν στούς ποι­μένες τήν ἄφιξη τοῦ τῆς μεγάλης βουλῆς ἀγ­γέλου, τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου, καί νά ψάλλουν ἀπό τή γῆ τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Καί αὔριο ἡ Ἐκκλησία μας ἑορ­τά­ζει τή δεύτερη πράξη τοῦ θείου σχεδίου. Ἑορτάζει καί πανηγυρίζει τή δεύτερη Θεοφάνεια, ὄχι στή Βηθλεέμ, ἐνώπιον λίγων μόνο ποι­μένων, ἀλλά στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορ­δάνου, ἐκεῖ ὅπου ἔσπευδε τό πλῆ­θος τῶν Ἰουδαίων γιά νά ἀκούσει τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου καί νά βαπτισθεῖ ἐξομολογούμενο τίς ἁμαρ­τίες του.

«Βαπτίζεται Χριστός, καί ἄνεισιν ἐκ τοῦ ὕδατος», ψάλλει ὁ ἱερώτα­τος Κοσμᾶς μοναχός.

Τό θαῦμα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀν­θρώ­που ἔχει ἤδη ἀρχίσει. Ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου ἔχοντας κατεβεῖ στή γῆ πρός χάριν τῶν ἀνθρώπων, ἀνα­λαμ­βάνοντας τήν πεπτωκυῖα σάρ­κα του γιά νά τήν κα­θαρίσει καί νά τήν ἁγιάσει, ἀνέρ­χεται τώρα ὡς ἀναμάρτητος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπό τά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου, τά ὁποῖα ἁγιά­­ζει μέ τήν παρουσία του· ἀνέρχεται φέρο­ντας μαζί του καί τόν κόσμο, ἁγιά­ζοντας δηλαδή ὅλη τήν κτίση καί ὑποδεικνύοντας τό βάπτισμα ὡς τό μέσον τῆς ἀνό­δου καί τῆς ἐπιστρο­φῆς τοῦ ἀν­θρώ­που ἀπό τήν ἁμαρ­τία στόν Θεό, «συναναφέρει γάρ ἑαυτῷ τόν κό­σμον».

Ποιός μπορεῖ νά διερωτηθεῖ γιά τήν ἀλήθεια τοῦ πράγματος; Ποιός μπορεῖ νά ἀμφιβάλλει γιά τό γε­γο­νός; Ποιός μπορεῖ νά ἀμφισβη­τήσει τό θαῦμα;

Ἐάν κατά τήν προλαβοῦσα ἑορτή, τήν ἑορτή τῆς πρώτης Θεοφανείας, τήν ἑορτή τῆς θείας τοῦ Χριστοῦ σαρκώσεως, ἄγγελος Κυρίου εὐαγ­γε­λίζεται στούς ποιμένες «χαράν με­γάλην» καί «πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου» ἀναγγέλει τήν «ἐπί γῆς εἰρήνην», κατά τήν αὐριανή δεύ­τε­ρη Θεοφάνεια δέν κατέρχονται ἁπλῶς ἄγγελοι, ἀλλά ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί καί ὁ ἴδιος ὁ Θεός-Πατήρ ἀναγγέλει στόν κόσμο τήν παρου­σία τοῦ Υἱοῦ του τοῦ ἀγαπη­τοῦ. Ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί γιά νά πι­στο­ποιήσουν ὅτι ἡ εὐδοκία τοῦ Πατρός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρι­στός, εἶναι ἤδη μεταξύ τῶν ἀν­θρώ­πων. Ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί γιά νά κα­τέλ­θει τό Πνεῦμα τό ἅγιο καί νά ἐπι­βεβαιώσει «τοῦ λόγου τό ἀσφα­λές» καί συγχρόνως νά δηλώσει τή σύμ­πραξή του στό μέγα μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας, στό μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

«Βαπτίζεται Χριστός … καί ὁρᾷ σχιζομένους τούς οὐρανούς, οὕς ὁ Ἀδάμ ἔκλεισεν ἑαυτῷ καί τοῖς μετ᾽ αὐτόν».

Ἡ βάπτιση τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπακούοντας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ-Πατρός καταδέχεται νά κλί­νει τήν κεφαλή του ἐνώπιον τοῦ δούλου του, τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ του, ἀνοίγει τούς οὐρα­νούς πού εἶχε κλείσει πρίν ἀπό αἰῶνες ὁ Ἀδάμ μέ τήν παρακοή του.

Τούς ἀνοίγει μέ τόν πιό πανηγυ­ρι­κό τρό­πο, μέ τήν παρουσία τῆς Πανα­γίας Τριάδος, καί ὄχι μόνο γιά τόν πεπτω­κότα Ἀδάμ ἀλλά γιά ὁλό­­κλη­ρο τό ἀνθρώπινο γένος. Ἀνοί­γει τούς οὐρανούς γιά νά δε­χθεῖ ὅλους ὅσους θά πιστεύσουν στό Σωτῆρα Χριστό καί θά βαπτι­σθοῦν στό ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἀνοίγει τούς οὐρανούς γιά νά προσφέρει στούς ἀνθρώπους πού θά δεχθοῦν τό εὐαγγέλιο τῆς σω­­τηρίας «ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέ­σθαι» καί θά τούς καταστήσει κληρονόμους τῆς βασιλείας του. Ἀνοίγει τούς οὐρα­νούς γιά νά δ­ί­ξει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους, ἀγάπη πού δέν περιο­ρί­ζε­ται μόνο στό νά στείλει τόν μονογενῆ του Υἱό ὡς ἄνθρωπο στόν κόσμο, ἀλλά πού ἐπιθυμεῖ καί νά ἀναβιβάσει τούς ἀνθρώπους στόν οὐρανό, χαρίζοντάς τους ἄφε­ση ἁμαρτιῶν διά τῆς πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καί τοῦ ἁγίου βα­πτίσματος.

Ἀδελφοί μου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορ­τάζει αὔριο αὐτή τή δεύτερη πράξη τοῦ μυστηρίου τῆς θείας οἰκο­νομίας, τοῦ μυστηρίου τῆς σω­τηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἑορτάζει τή δεύτερη Θεοφάνεια καί μᾶς καλεῖ νά μήν μείνουμε ἁπλοί θεατές, νά μήν μείνουμε ἀπαθεῖς παρατη­ρη­τές, νά μήν μείνουμε κοσμικοί ἑορ­τα­στές καί πανηγυριστές ἑνός ὑπερ­κοσμίου γεγονότος, ἑνός ὑπε­ρόχου θαύματος τῆς θείας ἀγάπης πρός τούς ἀνθρώπους καί πρός τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ξεχωριστά.

Ἄς μήν ἀφήσουμε τή δοκιμασία τῆς πανδημίας καί τά μέτρα πού ὀφείλουμε νά ἀκολουθήσουμε γιά τήν προστασία μας καί τήν προστα­σία τῶν ἀδελφῶν μας νά μᾶς ἐπηρεάσουν καί νά μᾶς ἐμποδίσουν νά αἰσθανθοῦμε στήν ψυχή μας αὐτό τό θαῦμα. Εἴτε μέσα στούς ἱερούς μας ναούς, γιά ὅσους θά μπορέσουν νά συμμετάσχουν στή θεία Λειτουργία, εἴτε παρακολου­θώ­ντας την ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, γιά ὅσους δέν θά μπορέσουν, ἄς ἀνοίξουμε καί ἐμεῖς τήν ψυχή μας γιά νά δεχθοῦμε τή χάρη τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ δι᾽ ἡμᾶς βα­πτι­ζομένου Κυρίου μας, γιά νά δε­χθοῦμε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ-Πα­τρός καί τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἄς ἀνοίξουμε τήν ψυχή μας ἐν μετανοίᾳ, γιά νά δεχθοῦμε τήν κα­θαρτική τῆς ὑπερουσίου Τριάδος ἐνέργεια πού διαχέεται στόν κόσμο. Καί ἄς ἱκετεύσουμε μέ ὁλοκάρδιο πίστη τόν Χριστό νά μᾶς ἀπαλλάξει μέ τή χάρη του «ἀπό παντός μολυ­σμοῦ σαρκός καί πνεύματος», νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν πανδημία πού μᾶς ταλαιπωρεῖ καί μᾶς κρατᾶ μακριά ἀπό τή λατρευτική καί μυ­στηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά μᾶς χαρίσει τήν κάθαρση καί τή θέληση νά πορευόμεθα κατά τό νέο ἔτος, στό ὁποῖο πρό ἡμερῶν εἰσήλ­θαμε, τήν ὁδό τῶν ἐντολῶν του γιά νά ἔχουμε πάντοτε τή χάρη του καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φθιώτιδος Συμεών: «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντί καιρώ…»

Συνέχισε και σήμερα Παρασκευή της Ε' Εβδομάδος των Νηστειών 16 Απριλίου  την μεγάλη ποιμαντική περιοδεία του στις Ιερές Μονές της Φθιώτιδος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Συναξάρι 17ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀνικήτου, πάπα Ρώμης.   Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἀνίκητος καταγόταν ἀπό τήν πόλη Ἔμεσα...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Πρέπει να δοθεί μεγάλο βάρος στο ζήτημα του ωραρίου την Μεγάλη Εβδομάδα»

Στην εκπομπή «κοινωνία ώρα MEGA» φιλοξενήθηκε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος και αναφέρθηκε στον εορτασμό του φετινού Πάσχα, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών....

Σύσκεψη Μητροπολίτου Ιερωνύμου και Δημάρχου Καλαβρύτων για τον Αεροδιάδρομο στα Καλάβρυτα

Στο πλαίσιο των προχωρημένων επαφών και συναντήσεων της Δημοτικής Αρχής Καλαβρύτων για την υλοποίηση του σχεδίου δημιουργίας Αεροδιαδρόμου ελαφρών και εκπαιδευτικών αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη...

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Τρίτεκνων στον Μητροπολίτη Λαρίσης

Συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο πραγματοποίησε την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 αντιπροσωπία του Δ.Σ. του Συλλόγου Τριτέκνων ν. Λάρισας...

«Ο Ακάθιστος Ύμνος»

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή, Πρωτοσυγκέλλου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Την πέμπτη Παρασκευή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής η Εκκλησία μας ψάλλει τον Ακάθιστο Ύμνο προς το πρόσωπο της Υπεραγίας...

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Δρακότρυπας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, τέλεσε την ακολουθία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Ναό Αγίου...

Ο Ακάθιστος Ύμνος: Ιστορία, Δομή, Περιεχόμενο, Σύνθεση

Ιδιαίτερη είναι η αγάπη και ξεχωριστός ο σεβασμός, με τον οποίο το σύνολο των πιστών περιβάλλει την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου. Αγάπη και σεβασμός...

Η θεολογική και αισθητική αξία του Ακάθιστου Ύμνου

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Η ορθόδοξη υμνολογία αποτελεί ένα κορυφαίο κεφάλαιο στον παγκόσμιο πολιτισμό. Είναι  η αδιάκοπη συνέχεια της ανεπανάληπτης αρχαιοελληνικής ποίησης, καθότι,...

Τι είναι ο Μεγάλος Κανόνας, πότε ψάλλεται και γιατί ονομάστηκε έτσι

Η Πέμπτη εβδομάδα των Νηστειών είναι το λειτουργικό αποκορύφωμα της Τεσσαρακοστής. Οι ακολουθίες είναι μακρότερες και εκλεκτότερες. Στη συνήθη ακολουθία των λοιπών εβδομάδων θα...

Συναξάρι 16ης Ἀπριλίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀγάπης, Εἰρήνης καί  Χιονίας. Οἱ Ἁγίες Ἀγάπη, Εἰρήνη καί Χιονία ἐμαρτύρησαν...

Η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά

Την Τετάρτη 14 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος στον...
video

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’- ΧΑΙΡΕ ΘΑΛΑΣΣΑ…

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΑΚΑΘΙΣΤΟ ΥΜΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία Την Πέμπτη Του Μεγάλου Κανόνος στην Λάρισα

Στον υπόγειο Ιερό Ναό της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης τέλεσε την Θεία Λειτουργία, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ....

Δωρεά στολών υπηρεσίας αξίας 4.000€ από την Ι.Μ. Κορίνθου στην ΟΠΚΕ

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο επισκέφτηκαν σήμερα, 15 Απριλίου 2021, στα Γραφεία της Ι. Μητροπόλεως μας, ο Διοικητής της ΟΠΚΕ Κορινθίας κ. Απόστολος...