του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας 

Οἱ δαίμονες1 ἀπετέλεσαν ἴδιον καθεστὼς ἔχοντας ὡς ἀρχὴ τήν ἀντιπαλότητα κατὰ «παντὸς ἀγαθοῦ» καί μέ μιὰ ἄμεσα ἀντιληπτὴ δραστηριότητα, μέ προσβάσεις στὰ πάθη τῆς ἀνθρωπότητος. Ἐδῶ θά παραθέσουμε μερικά ἀπό τά καθοδηγητικὰ ὄργανα τοῦ κακοῦ τά ὁποῖα ἀποδέχεται καί ἡ χριστιανικὴ Ἐκκλησία, πού δοξολογοῦν τόν διάβολο καί ἐκτελοῦν τὶς ἐντολές του. Ἒτσι ὁ διάβολος μέ ὁποιοδήποτε ὄνομα καί ἂν εἶναι γνωστός, εἶναι ὁ καταστροφέας μέσα ἀπό τόν ὁποῖο τά πάντα ὁδηγοῦνται στό μηδέν.

Ἑωσφόρος (Lucifer) ἑβραϊκὰ χελάλ. Ὁ πλανήτης Ἀφροδίτη σάν λαμπρὸ ἄστρο τοῦ πρωϊνοῦ. Πρὶν ἀπό τήν Μίλτον ἡ λέξη Lucifer δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ὡς ὄνομα τοῦ διαβόλου2. Ἡ ἀδελφότητα τῶν Μασόνων στό παρελθὸν καί ἰδιαίτερα στὴν Ἰταλία, ταυτίστηκε μέ τοὺς Λουσιφεριανοὺς καί ἀποβλήθηκε τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Σὲ γενικὲς γραμμὲς μποροῦμε νά ποῦμε πὼς οἱ Λουσιφεριανοὶ εἶναι ἡ ἀνάσταση τοῦ Μανιχαϊσμοῦ. τό προσευχητάριό τους περιέχει φόρμουλες σατανιστικὴς ἐπίκλησης καί μιὰ σειρὰ σατανιστικῶν διθυράμβων σπάνιας βλακείας3. Εἶναι ὁ φωτοδότης καί ἀρχηγὸς τῶν ἔκπτωτων ἀγγέλων πού μεταμορφώθηκε σὲ δαίμονα τοῦ σκότους. Ἀλλά ὀνόματα πού τοῦ ἀποδίδονται εἶναι τά ἑξῆς: «Διάβολος, Ὄφις ἀρχαῖος, Πλάνος τῆς οἰκουμένης, Ἄρχοντας αὐτοῦ τοῦ κόσμου, Πονηρός, Πειράζων, Ἀπολλύων, Ἀβαδδῶν, Βελλίαλ, Βεελζεβούλ» κ. ἄ. Εἶναι αὐτός πού ἐξωθεῖ τούς ἀνθρώπους στήν ἁμαρτία καί στήν ἀποστασία ἀπό τόν Θεό.

Βεελζεβούλ: Ὁ πρῶτος ἄγγελος τῶν Σεραφείμ. Ἀρχικά χαανατικῆς καταγωγῆς. Ὁ Κύριος τῶν μυγῶν καί τῆς κοπριᾶς. Παρασύρει τούς ἀνθρώπους στό ἁμάρτημα τῆς ὑπερηφάνειας.

Λεβιάθαν: Ἔκπτωτος ἄγγελος τῆς τάξεως τῶν Σεραφείμ. Σχετίζεται μέ τή Φοινικική μυθολογία καί τό θηρίο Λόταν τῶν κειμένων τῆς Οὐγκαρίτ. Εἶναι ὁ θαλάσσιος δράκοντας τῆς Παλαιάς Διαθήκης. Δαίμονας τοῦ χάους καί ἀρχηγός τῶν αἱρετικῶν.

Ἀσμοδαῖος: Περσικῆς καταγωγῆς. Ὁ Ἀσμεντάϊ τοῦ Ταλμούδ. Διαφθορέας δαίμονας τῶν ἀνόσιων ἐρώτων καί προσωποποίηση τῆς ἡδυπάθειας. Στά χρόνια τοῦ διωγμοῦ τῶν μαγισσῶν ἐπροστάτευε τίς πόρνες.

Ἀσταρώθ: Ἔκπτωτος ἄγγελος τῆς τάξεως τῶν θρόνων μέ μορφή δαίμονα ἐπάνω σέ δράκο. Τό ὄνομά του σημαίνει «κατήγορος». Ἀντιπροσωπεύει τόν πειρασμό τῆς ἀπραξίας.

Μαμωνᾶς: Βρίσκεται στό ἀνατολικό τμῆμα τῆς κολάσεως καί σχετίζεται μέ τή φιλαργυρία.

Ἀζαζέλ: Δαίμονας τῆς λαϊκῆς ἑβραϊκῆς παράδοσης. Ὁ δαίμονας τῆς ἐρήμου μέ μορφή ἀποδιοπομπαίου τράγου4.

Λιλίθ: Γυναικεῖο δαιμόνιο τῆς νύκτας, πού ἀποπλανεῖ σκοτώνει καί τρώγει τά ἀρσενικά θύματά του. Κατάγεται ἀπό τή γυναῖκα – δαίμονα Λίλιτον τῆς Μεσοποταμίας.

Σονέϊλον: Ἔκπτωτος ἄγγελος τῆς τάξεως τῶν Θρόνων μέ τρεῖς κεφαλές· λέοντος, γάτας καί κάπρου.

Ἄρατρον: Πρίγκηπας τῶν δαιμόνων. Κατέχει τή γνώση τῆς θαυματουργικῆς μεταμορφώσεως καί σχετίζεται μέ τήν ἀλχημεία.

Ἀβαδδών: Καταστροφέας. Ἀναφέρεται στήν Ἀποκάλυψη (9,11). Ὁ ἄγγελος τῆς ἀβύσσου.

Ἀζραέλ: Καταγράφει τίς κακές πράξεις τῶν ἀνθρώπων γιά νά κριθοῦν ἀνάλογα μετά τό θάνατο.

Ἀμπιγκόρ: Δαίμονας τοῦ μίσους καί τῶν πολέμων.

Ἀγαταρέπτ: Πολύ σκληρός δαίμονας, βασανιστής τῶν καταδικασμένων στή κόλαση.

Βελίαλ: Ἔκπτωτος ἄγγελος τῆς τάξεως τῶν χερουβείμ. Σημαίνει κακία, πονηρία.

Στήν ἐξωβιβλική γραμματεία καί ἰδιαίτερα στή Θεολογία τῶν χειρογράφων τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης, κυριαρχεῖ ἡ μορφή του ὡς ἀρχηγοῦ τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, τῆς ἀσέβειας καί τῆς ἁμαρτίας. Ὁ Βελίαλ φέρει ἀκόμη τά ὀνόματα μελχιρεσά (= βασιλιᾶς τοῦ κακοῦ) καί Μαστεμά =ἐνάντιος ἐχθρός, ἀντίπαλος καί ἀποτελεῖ παραλλαγή τοῦ ὅρου Σατανάς. Ὁ Βελίαλ ἀναφαίνεται καί στή Καινή Δαιθήκη5. Ἐπίσης γιά τά Χερουβείμ καί Σεραφείμ ὑπάρχουν πολλές ἀναφορές6.

Ὁ Σατανάς πρίν ξεπέσει, ἦταν ἕνα Χερουβείμ τοῦ Θεοῦ. Μιά περιγραφή του ἔχουμε στήν Παλαιά Διαθήκη στό βιβλίο τοῦ Ἠσαΐα7, πού μεταφορικά γράφεται γιά τό βασιλιά τῶν Βαβυλωνίων, καί ἔχει τά ἑξῆς λόγια: «… Πῶς ἔπεσες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Ἑωσφόρε, υἱέ τῆς Αὐγῆς! Συνετρίφθης κατά γῆς, σύ ὁ καταπατῶν τά ἔθνη! Σύ, δέ, ἔλεγες ἐν τῇ καρδία σου. ‘‘Θέλω ἀναβεῖ εἰς τόν οὐρανόν, θέλω ὑψώσει τό θρόνο μου ὑπεράνω τῶν ἄστρων τοῦ Θεοῦ, καί θέλω καθίσει ἐπί τό ὅρος τῆς συνάξεως, πρός τά μέρη τοῦ βορρᾶ, θέλω ἀναβεῖ ἐπί τά ὕψη τῶν νεφελῶν, θέλω εἶσθαι ὅμοιος τοῦ Ὑψίστου’’. Εἰς τόν Ἅδη ὅμως θέλεις καταβεῖ, εἰς τά βάθη τοῦ λάκκου». Γιά νά δεῖ κάποιος τό ρόλο τοῦ Σατανᾶ, ἀρκεῖ νά διαβάσει τό πρῶτο καί τό δεύτερο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τοῦ Ἰώβ, στήν Παλαιά Διαθήκη. Ὁ Σατανάς εἶναι ἕνας ψευτοποιμένας, σέ ἀντίθεση μέ τόν ἀληθινό Ποιμένα τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἀναφέρεται καί ὡς μάταιος ποιμένας, στά ἑβραϊκά «Χαελίλ» ὅπου το οὐσιαστικό «ἐλίλ» (ἀπό τή ρίζα «ἀλάλ», δηλαδή, εἶμαι ἀδύνατος, ἀνεπαρκής), σημαίνει: «ἀνεπάρκεια, ἀναξιότητα». Αὐτό εἶναι λοιπόν καί ὁ Σατανάς. Ἀνάξιος καί ἀνεπαρκής. Τό ἔργο του εἶναι ἡ καταστροφή τῶν ψυχῶν. Προσπάθησε νά ματαιώσει τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία Ἰησοῦ Χριστοῦ δίχως ἀποτέλεσμα. Ἀπό ἀρχῆς ἐπιτέθηκε στήν ἀνθρώπινη φυλή γιά  νά τή διαφθείρει καί νά μήν ἔρθει τό «Σπέρμα» ὁ Ἰησοῦς8. Αὐτό φαίνεται στήν σαρκική ἐπαφή τῶν δαιμόνων μέ τίς γυναῖκες τῶν ἀνθρώπων9, ὅπου προσπάθησε ὁ Σατανάς νά δημιουργήσει μιά γενιά δαιμονικῶν ἀνθρώπων γιά νά ἀποκλείσει μέσω τῆς διεφθαρμένης αὐτῆς γενιᾶς τή γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γι’ αὐτό ὁ Θεός κατέστρεψε μέ κατακλυσμό ὅλη τήν ἀνθρώπινη φυλή, σώζοντας μόνο το Νῶε καί τήν οἰκογένειά του.

1Ν. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Ο Σατανάς, Φιλοσοφική και Θεολογική Βιβλιοθήκη 38, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1999, σσ.49.-51.
2 Ε. Μπλαβάτσκυ. Ἡ Βίβλος τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ, μτφρ. Α. Λυμπερόπουλου, Ἀθήνα 1995, σ. 171.
3 J-K. Huysmans, La – Bas. Ταξίδι στή σκοτεινή πλευρά, μτφρ. Κ. Ζαχαριάδου, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 437, σημ. 3.
4 Πέτρος Μ. Κεφαλλάς, Οἱ Σειρῆνες τῆς Διαφθορᾶς, Ἡ δράση τῶν Σκοτεινῶν δυνάμεων κατά τῆς Ἀνθρωπότητος, Πλατύ Ἠμαθίας, Δεκέμβριος 1995, σελ. 86-87.
5 Β΄ Κο. 6,15., Πέ.2, 15., Ιδ., 1,11., Απ. 2,14.
6 Σ. Κανδηλάρη, μυ. Έ., σ. 118 εξ. Περιοδικόν ΑΒΑΤΟΝ, «Ἄγγελοι καί δαίμονες ὁ τελευταῖος πόλεμος» 1999 εασ. 66. Δ. Καϊμάκη, τά Χειρόγραφα του Κουμράν και η θεολογία τους, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 186 έξ. Β. Βέλλα, Τό βιβλίον τοῦ πολέμου τῶν υἱῶν τοῦ φωτός κατά τῶν υἱῶν τοῦ σκότους, Ἀθήναι 1965. Ρ. Αιζενμαν –Μ. Ουάις., Τά 50 χειρόγραφα κλειδιά τῆς νεκρῆς θάλασσας, Ἀθήνα 1997, σ. 64, 80, 87, 182.
7 Ἠσ. 14, 12-15
8 Πρξ. 13, 23 «τούτου ὁ Θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ᾿ ἐπαγγελίαν ἤγαγε τῷ ᾿Ισραὴλ σωτηρίαν,»
9 Γέ. 6, 1-4, ἐπίσης Ἰδ. 6 & 8 «ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μοναχική κουρά στὴν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου

«Ἐνδύσασθε χιτῶνα τῆς σωτηρίας, ζώσασθε τὴν ζώνην τῆς σωφροσύνης, δέξασθε τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ, τοὺς πόδας τοὺς νοητοὺς ὁπλίσατε, τῆς ἐγκρατείας τοῖς ὅπλοις, καὶ...

Ο Αρχιεπίσκοπος στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Πριν από λίγη ώρα κατέφτασε στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β΄,...

«Η αγάπη η αληθινή είναι ένα μαρτύριο»

Δύο μοναχικές μεγαλοσχημίες και την ρασοφορία μίας δοκίμου μοναχής τέλεσε σήμερα το πρωί στην Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών...

Προχωρά η ανέγερση του Ι.Ν. Αγίου Ανανία – Συνεχίζονται οι προσφορές αγάπης

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες ανέγερσης του Ιερού Ναού, αφιερωμένου στον Άγιο Ανανία Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας, στον περιβάλλοντα χώρο του Διοικητηρίου Π.Ε. Λακωνίας στη...

Επίσκεψη του Μητροπολίτου Δημητριάδος στην Παλαιά Ι.Μ. Παναγίας κάτω Ξενιάς

Την παλαιά, ιστορική και πληγωμένη από τους σεισμούς του 1980 Ιερά Μονή Παναγίας κάτω Ξενιάς επισκέφθηκε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιώτατος,...

Ο Άγιος Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων και οι συν αυτώ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια από τις ηρωικότερες χρονικές περιόδους της Εκκλησίας μας είναι η, σύντομη ευτυχώς, βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη...

Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ἀγγλικανοὶ ὑπὲρ τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων

«Ἡ πλειονότητα τῶν Γερμανῶν ἐπισκόπων καὶ ἐκπροσὼπων τῶν λαϊκῶν καθολικῶν ὀργανώσεων τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς ­εὐλογίας τῶν γάμων μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου στὶς καθολικὲς...

Σύναξη Εκκλησιαστικών Συμβουλίων Αρχιερατικής Περιφέρειας Συκουρίου

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου πραγματοποιήθηκε η Σύναξη των νέων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων της Αρχιερατικής Περιφέρειας Συκουρίου, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

«Συντήρηση φορητών εικόνων του τέμπλου και ξυλόγλυπτων έργων» του ιστορικού ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Εμμ. Παπά Σερρών

Στην φάση της υλοποιήσεως εισήλθε μετά και την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών η Προγραμματική Σύμβαση, η δεύτερη κατά σειρά που υπογράφθηκε στις 24 Μαρτίου...
video

Η εμφάνιση των τριών Αγγέλων

Η εμφάνιση των τριών Αγγέλων. Έλαβε την ευλογία από τον Θεό ώστε να συνομιλήσει μαζί τους. Τους δέχθηκε με αγάπη παρόλο που ήταν άγνωστοι...

Ο Ανώτερος Δ/κτής Φρουράς Βόλου στον Μητροπολίτη Δημητριάδος

Τον Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο επισκέφθηκε σήμερα στο γραφείο του, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ο Δ/κτής της ΤΑΞΑΣ και Ανώτερος Δ/κτής Φρουράς Βόλου...

Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο νέος Διοικητής Π.Υ. Καλαμάτας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, πραγματοποίησε σήμερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Αντιπύραρχος Πα­να­γιώτης Παπανικολάου,...

«Ἡ Ἀγία Τριάδα στήν Δυτική Χριστιανοσύνη»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Πρόσφατα κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ διδάκτορος θεολογίας καί διδάσκοντος στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης κ. Γεωργίου Σίσκου μέ τίτλο «Ἡ...

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στις 25 Ιουνίου στην Ι. Μ. Αγάθωνος

Δεκτός σε ακρόαση υπό της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου έγινε σήμερα στα Πατριαρχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, προκειμένου...

«Η ζωή με και για τον Χριστό»

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, τελέσθηκε ο πέμπτος Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτο Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ....