του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας 

Οἱ δαίμονες1 ἀπετέλεσαν ἴδιον καθεστὼς ἔχοντας ὡς ἀρχὴ τήν ἀντιπαλότητα κατὰ «παντὸς ἀγαθοῦ» καί μέ μιὰ ἄμεσα ἀντιληπτὴ δραστηριότητα, μέ προσβάσεις στὰ πάθη τῆς ἀνθρωπότητος. Ἐδῶ θά παραθέσουμε μερικά ἀπό τά καθοδηγητικὰ ὄργανα τοῦ κακοῦ τά ὁποῖα ἀποδέχεται καί ἡ χριστιανικὴ Ἐκκλησία, πού δοξολογοῦν τόν διάβολο καί ἐκτελοῦν τὶς ἐντολές του. Ἒτσι ὁ διάβολος μέ ὁποιοδήποτε ὄνομα καί ἂν εἶναι γνωστός, εἶναι ὁ καταστροφέας μέσα ἀπό τόν ὁποῖο τά πάντα ὁδηγοῦνται στό μηδέν.

Ἑωσφόρος (Lucifer) ἑβραϊκὰ χελάλ. Ὁ πλανήτης Ἀφροδίτη σάν λαμπρὸ ἄστρο τοῦ πρωϊνοῦ. Πρὶν ἀπό τήν Μίλτον ἡ λέξη Lucifer δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ὡς ὄνομα τοῦ διαβόλου2. Ἡ ἀδελφότητα τῶν Μασόνων στό παρελθὸν καί ἰδιαίτερα στὴν Ἰταλία, ταυτίστηκε μέ τοὺς Λουσιφεριανοὺς καί ἀποβλήθηκε τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Σὲ γενικὲς γραμμὲς μποροῦμε νά ποῦμε πὼς οἱ Λουσιφεριανοὶ εἶναι ἡ ἀνάσταση τοῦ Μανιχαϊσμοῦ. τό προσευχητάριό τους περιέχει φόρμουλες σατανιστικὴς ἐπίκλησης καί μιὰ σειρὰ σατανιστικῶν διθυράμβων σπάνιας βλακείας3. Εἶναι ὁ φωτοδότης καί ἀρχηγὸς τῶν ἔκπτωτων ἀγγέλων πού μεταμορφώθηκε σὲ δαίμονα τοῦ σκότους. Ἀλλά ὀνόματα πού τοῦ ἀποδίδονται εἶναι τά ἑξῆς: «Διάβολος, Ὄφις ἀρχαῖος, Πλάνος τῆς οἰκουμένης, Ἄρχοντας αὐτοῦ τοῦ κόσμου, Πονηρός, Πειράζων, Ἀπολλύων, Ἀβαδδῶν, Βελλίαλ, Βεελζεβούλ» κ. ἄ. Εἶναι αὐτός πού ἐξωθεῖ τούς ἀνθρώπους στήν ἁμαρτία καί στήν ἀποστασία ἀπό τόν Θεό.

Βεελζεβούλ: Ὁ πρῶτος ἄγγελος τῶν Σεραφείμ. Ἀρχικά χαανατικῆς καταγωγῆς. Ὁ Κύριος τῶν μυγῶν καί τῆς κοπριᾶς. Παρασύρει τούς ἀνθρώπους στό ἁμάρτημα τῆς ὑπερηφάνειας.

Λεβιάθαν: Ἔκπτωτος ἄγγελος τῆς τάξεως τῶν Σεραφείμ. Σχετίζεται μέ τή Φοινικική μυθολογία καί τό θηρίο Λόταν τῶν κειμένων τῆς Οὐγκαρίτ. Εἶναι ὁ θαλάσσιος δράκοντας τῆς Παλαιάς Διαθήκης. Δαίμονας τοῦ χάους καί ἀρχηγός τῶν αἱρετικῶν.

Ἀσμοδαῖος: Περσικῆς καταγωγῆς. Ὁ Ἀσμεντάϊ τοῦ Ταλμούδ. Διαφθορέας δαίμονας τῶν ἀνόσιων ἐρώτων καί προσωποποίηση τῆς ἡδυπάθειας. Στά χρόνια τοῦ διωγμοῦ τῶν μαγισσῶν ἐπροστάτευε τίς πόρνες.

Ἀσταρώθ: Ἔκπτωτος ἄγγελος τῆς τάξεως τῶν θρόνων μέ μορφή δαίμονα ἐπάνω σέ δράκο. Τό ὄνομά του σημαίνει «κατήγορος». Ἀντιπροσωπεύει τόν πειρασμό τῆς ἀπραξίας.

Μαμωνᾶς: Βρίσκεται στό ἀνατολικό τμῆμα τῆς κολάσεως καί σχετίζεται μέ τή φιλαργυρία.

Ἀζαζέλ: Δαίμονας τῆς λαϊκῆς ἑβραϊκῆς παράδοσης. Ὁ δαίμονας τῆς ἐρήμου μέ μορφή ἀποδιοπομπαίου τράγου4.

Λιλίθ: Γυναικεῖο δαιμόνιο τῆς νύκτας, πού ἀποπλανεῖ σκοτώνει καί τρώγει τά ἀρσενικά θύματά του. Κατάγεται ἀπό τή γυναῖκα – δαίμονα Λίλιτον τῆς Μεσοποταμίας.

Σονέϊλον: Ἔκπτωτος ἄγγελος τῆς τάξεως τῶν Θρόνων μέ τρεῖς κεφαλές· λέοντος, γάτας καί κάπρου.

Ἄρατρον: Πρίγκηπας τῶν δαιμόνων. Κατέχει τή γνώση τῆς θαυματουργικῆς μεταμορφώσεως καί σχετίζεται μέ τήν ἀλχημεία.

Ἀβαδδών: Καταστροφέας. Ἀναφέρεται στήν Ἀποκάλυψη (9,11). Ὁ ἄγγελος τῆς ἀβύσσου.

Ἀζραέλ: Καταγράφει τίς κακές πράξεις τῶν ἀνθρώπων γιά νά κριθοῦν ἀνάλογα μετά τό θάνατο.

Ἀμπιγκόρ: Δαίμονας τοῦ μίσους καί τῶν πολέμων.

Ἀγαταρέπτ: Πολύ σκληρός δαίμονας, βασανιστής τῶν καταδικασμένων στή κόλαση.

Βελίαλ: Ἔκπτωτος ἄγγελος τῆς τάξεως τῶν χερουβείμ. Σημαίνει κακία, πονηρία.

Στήν ἐξωβιβλική γραμματεία καί ἰδιαίτερα στή Θεολογία τῶν χειρογράφων τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης, κυριαρχεῖ ἡ μορφή του ὡς ἀρχηγοῦ τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, τῆς ἀσέβειας καί τῆς ἁμαρτίας. Ὁ Βελίαλ φέρει ἀκόμη τά ὀνόματα μελχιρεσά (= βασιλιᾶς τοῦ κακοῦ) καί Μαστεμά =ἐνάντιος ἐχθρός, ἀντίπαλος καί ἀποτελεῖ παραλλαγή τοῦ ὅρου Σατανάς. Ὁ Βελίαλ ἀναφαίνεται καί στή Καινή Δαιθήκη5. Ἐπίσης γιά τά Χερουβείμ καί Σεραφείμ ὑπάρχουν πολλές ἀναφορές6.

Ὁ Σατανάς πρίν ξεπέσει, ἦταν ἕνα Χερουβείμ τοῦ Θεοῦ. Μιά περιγραφή του ἔχουμε στήν Παλαιά Διαθήκη στό βιβλίο τοῦ Ἠσαΐα7, πού μεταφορικά γράφεται γιά τό βασιλιά τῶν Βαβυλωνίων, καί ἔχει τά ἑξῆς λόγια: «… Πῶς ἔπεσες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Ἑωσφόρε, υἱέ τῆς Αὐγῆς! Συνετρίφθης κατά γῆς, σύ ὁ καταπατῶν τά ἔθνη! Σύ, δέ, ἔλεγες ἐν τῇ καρδία σου. ‘‘Θέλω ἀναβεῖ εἰς τόν οὐρανόν, θέλω ὑψώσει τό θρόνο μου ὑπεράνω τῶν ἄστρων τοῦ Θεοῦ, καί θέλω καθίσει ἐπί τό ὅρος τῆς συνάξεως, πρός τά μέρη τοῦ βορρᾶ, θέλω ἀναβεῖ ἐπί τά ὕψη τῶν νεφελῶν, θέλω εἶσθαι ὅμοιος τοῦ Ὑψίστου’’. Εἰς τόν Ἅδη ὅμως θέλεις καταβεῖ, εἰς τά βάθη τοῦ λάκκου». Γιά νά δεῖ κάποιος τό ρόλο τοῦ Σατανᾶ, ἀρκεῖ νά διαβάσει τό πρῶτο καί τό δεύτερο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τοῦ Ἰώβ, στήν Παλαιά Διαθήκη. Ὁ Σατανάς εἶναι ἕνας ψευτοποιμένας, σέ ἀντίθεση μέ τόν ἀληθινό Ποιμένα τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἀναφέρεται καί ὡς μάταιος ποιμένας, στά ἑβραϊκά «Χαελίλ» ὅπου το οὐσιαστικό «ἐλίλ» (ἀπό τή ρίζα «ἀλάλ», δηλαδή, εἶμαι ἀδύνατος, ἀνεπαρκής), σημαίνει: «ἀνεπάρκεια, ἀναξιότητα». Αὐτό εἶναι λοιπόν καί ὁ Σατανάς. Ἀνάξιος καί ἀνεπαρκής. Τό ἔργο του εἶναι ἡ καταστροφή τῶν ψυχῶν. Προσπάθησε νά ματαιώσει τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία Ἰησοῦ Χριστοῦ δίχως ἀποτέλεσμα. Ἀπό ἀρχῆς ἐπιτέθηκε στήν ἀνθρώπινη φυλή γιά  νά τή διαφθείρει καί νά μήν ἔρθει τό «Σπέρμα» ὁ Ἰησοῦς8. Αὐτό φαίνεται στήν σαρκική ἐπαφή τῶν δαιμόνων μέ τίς γυναῖκες τῶν ἀνθρώπων9, ὅπου προσπάθησε ὁ Σατανάς νά δημιουργήσει μιά γενιά δαιμονικῶν ἀνθρώπων γιά νά ἀποκλείσει μέσω τῆς διεφθαρμένης αὐτῆς γενιᾶς τή γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γι’ αὐτό ὁ Θεός κατέστρεψε μέ κατακλυσμό ὅλη τήν ἀνθρώπινη φυλή, σώζοντας μόνο το Νῶε καί τήν οἰκογένειά του.

1Ν. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Ο Σατανάς, Φιλοσοφική και Θεολογική Βιβλιοθήκη 38, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1999, σσ.49.-51.
2 Ε. Μπλαβάτσκυ. Ἡ Βίβλος τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ, μτφρ. Α. Λυμπερόπουλου, Ἀθήνα 1995, σ. 171.
3 J-K. Huysmans, La – Bas. Ταξίδι στή σκοτεινή πλευρά, μτφρ. Κ. Ζαχαριάδου, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 437, σημ. 3.
4 Πέτρος Μ. Κεφαλλάς, Οἱ Σειρῆνες τῆς Διαφθορᾶς, Ἡ δράση τῶν Σκοτεινῶν δυνάμεων κατά τῆς Ἀνθρωπότητος, Πλατύ Ἠμαθίας, Δεκέμβριος 1995, σελ. 86-87.
5 Β΄ Κο. 6,15., Πέ.2, 15., Ιδ., 1,11., Απ. 2,14.
6 Σ. Κανδηλάρη, μυ. Έ., σ. 118 εξ. Περιοδικόν ΑΒΑΤΟΝ, «Ἄγγελοι καί δαίμονες ὁ τελευταῖος πόλεμος» 1999 εασ. 66. Δ. Καϊμάκη, τά Χειρόγραφα του Κουμράν και η θεολογία τους, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 186 έξ. Β. Βέλλα, Τό βιβλίον τοῦ πολέμου τῶν υἱῶν τοῦ φωτός κατά τῶν υἱῶν τοῦ σκότους, Ἀθήναι 1965. Ρ. Αιζενμαν –Μ. Ουάις., Τά 50 χειρόγραφα κλειδιά τῆς νεκρῆς θάλασσας, Ἀθήνα 1997, σ. 64, 80, 87, 182.
7 Ἠσ. 14, 12-15
8 Πρξ. 13, 23 «τούτου ὁ Θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ᾿ ἐπαγγελίαν ἤγαγε τῷ ᾿Ισραὴλ σωτηρίαν,»
9 Γέ. 6, 1-4, ἐπίσης Ἰδ. 6 & 8 «ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή της Μεταστάσεως του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στην Άνδρο

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί , εν πληθούση Εκκλησία και την παρουσία πολλών παιδιών, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου...

Μνημόσυνο Γέροντος π. Συμεών Κραγιόπουλου

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης, τελέσθηκε το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου ε.έ., εις το Καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος Πανοράματος, το πενταετές...

«Πρώτα η υγεία μου ή η σωτηρία της ψυχής μου;»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού φθάσαμε σήμερα στο τέλος της φετινής ιεραποστολικής και...

Ένας υποδειγματικός οικογενειάρχης – Κυριακή Α’ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «ἐπιστάτα, δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες  οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου  χαλάσω τὸ δίκτυον»  (Λουκᾶ 5,5) Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ἀγαπητοί Ἀδελφοί,...

Η αναβολή της Ιεραρχίας

Του Γιώργου Ν. Πασπαθανασόπουλου Η αναβολή – ματαίωση της ετήσιας υποχρεωτικής συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν έχει καμία δικαιολογία. Ούτε φυσικά τον κορωνοϊό....

Περί κανονικής προσκτήσεως της μοναχικής ιδιότητος (μέ ἀφορμή Ἀνακοινωθέν μας διά τόν ἐκπεσόντα Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀνδρέαν Κονάνον)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ Ὁ πολιός καί πολυσέβαστος καί βαθυνούστατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ.κ. Γερμανός μέ τήν ὀξυδέρκεια καί τόν δυναμισμό πού τόν...

Η εορτή του Αγίου Σιλουανού στην Μητρόπολη Θηβών

Στην  Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) στο Ακραίφνιο λειτούργησε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος. Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε...

Ἡ Ἐξόδιος Άκολουθία τῆς Μοναχῆς Νειλίας στήν Τρίπολη

Τήν Παρασκεύη 25 Σεπτεμβρίου 2020, τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Μοναχῆς Νειλίας, στόν Ἱερό Ναό Νεομάρτυρος Δημητρίου Μερκοβουνίου Τριπόλεως. Ἡ Μοναχή Νειλία (κατά κόσμον Χρυσούλα)...

Ορκωμοσία Νεοσύλλεκτων Οπλιτών από τον Μητροπολίτη Λαγκαδά

Τηρώντας αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης για τον κορωνοϊό, με αποστάσεις αλλά και χωρίς την παρουσία συγγενών ή φίλων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 25...

Δεν θα εορτάσει ο Μητροπολίτης Κορίνθου λόγω κορωνοϊού

Ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ημέρα κατά την οποίαν...

Σημεῖα τοῦ νεοελληνικοῦ πνευματικοῦ βίου

Ἀγαθαγγέλου, Μητροπολίτη Φαναρίου «Ποῦ εἰσι τὰ ἐλέη σου τὰ ἀρχαῖα Κύριε, ἃ ἔδειξας τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου; Μνήσθητι τοῦ ὀνειδισμοῦ καὶ τοῦ...
video

Άγιος Ηλίας Ζαχάρως: «Άνοιξαν» οι τάφοι από τους θυελλώδεις ανέμους

Σοκαριστικές εικόνες αντίκρισαν σήμερα το πρωί, οι κάτοικοι της νότιας Ηλείας, αφού τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή άφησαν πίσω...

Ιεραρχία γιοκ;

Μία φορά και έναν καιρό όλα ήταν ετοιμασμένα και ο λόγος και τα πρόσωπα και οι τίτλοι και τα τριπρόσωπα. Αυτό για να εκλεγούν...

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ζαππείου

Πραγματοποιήθηκαν τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο χωριό Ζάππειο, του Δήμου Κιλελέρ. Την τελετή του Αγιασμού των Θυρανοιξίων τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Εορτάστηκε η σύναξη της Παναγίας Παντανάσσης στην Έδεσσα

Με αρχιερατική συγχοροστασία και θεία λειτουργία εορτάστηκε η σύναξη της ιεράς εικόνος της Παναγίας Παντανάσσης κατά την οποία πανηγυρίζει η ενορία Αγίου Νεκταρίου Εδέσσης. Την...