1. Στό σημερινό ταπεινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς μιλήσω γιά τά λάθη, ὅπως τά νομίζω, πού ἔκανε ὁ ἄνθρωπος τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ὁ ὁποῖος ἦταν ἄρχοντας τῆς Συναγωγῆς, ὅπως ὑποθέτουν οἱ ἑρμηνευτές (βλ. στίχ. 18). Ὁ ἄνθρωπος αὐτός πλησίασε τόν Χριστό καί τόν ἐρώτησε γιά ἕνα σοβαρό καί ὡραῖο θέμα: «Τί νά κάνω – τοῦ εἶπε – γιά νά κερδίσω τήν αἰώνια ζωή;». Ὡραῖο ἐρώτημα, ἀδελφοί, πού πρέπει νά γίνει καί ἐνδιαφέρον θέμα ὅλων μας. «Τί νά κάνουμε γιά νά σωθεῖ ἡ ψυχή μας, γιά νά κερδίσουμε τόν παράδεισο;»! Ἀλλά τό εἶπε στό Χριστό μέ εἰλικρίνεια ὁ ἄνθρωπος αὐτός τό ἐρώτημά του ἤ τό εἶπε ὑποκριτικά, γιά νά παραστήσει τόν καλό καί τόν εὐσεβή; Ἀπό ὅ,τι φαίνεται παρακάτω, δέν μίλησε μέ εἰλικρίνεια στό Χριστό ὁ ἄνθρωπος αὐτός. Γιατί ἄν πραγματικά ποθοῦσε τήν αἰώνια ζωή, ὅταν ὁ Χριστός τοῦ εἶπε τί πρέπει νά κάνει, θά τά ἔδινε ὅλα, θά ὑπήκουε σ᾽ αὐτό πού τοῦ εἶπε ὁ Χριστός νά κάνει, γιά νά πετύχει αὐτό πού ἤθελε. Δέν βλέπουμε ὅμως νά ἐνήργησε ἔτσι, ἀλλά ἀντίθετα ἔφυγε ἀπό τόν Χριστό, ὅταν τοῦ εἶπε νά θυσιάσει αὐτό πού ἀγαποῦσε. Καί μάλιστα ἔφυγε «περίλυπος». Αὐτό ἦταν τό πρῶτο λάθος τοῦ ἀνθρώπου, γιά τόν ὁποῖον μᾶς μίλησε σήμερα τό Εὐαγγέλιο. Δέν μίλησε μέ εἰλικρίνεια. Πόσες φορές συμβαίνει αὐτό σέ ὅλους μας, ἀγαπητοί μου!… Διότι παρουσιαζόμαστε ὅτι ἐπιθυμοῦμε καλά καί σπουδαῖα πράγματα καί λέγουμε πολλά καί μεγάλα λόγια, χωρίς ὅμως νά ὑπολογίσουμε τό τί «κοστίζει» ἀπό ἐμᾶς αὐτό πού λέμε καί τό ὁποῖο δέν εἴμαστε ἕτοιμοι νά τό δώσουμε.
  2. Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος, γιά τόν ὁποῖο μιλᾶμε, ἀδελφοί, ἔκανε καί ἄλλη ἀνειλικρίνεια, γιά τήν ὁποία τόν παρετήρησε ὁ Χριστός. Τί πίστευε ὁ ἄρχοντας αὐτός τῆς Συναγωγῆς γιά τόν Χριστό; Τόν πίστευε γιά ἄνθρωπο, γιά ἕνα διδάσκαλο, ἕνα ραββί, τοῦ Ἰσραήλ. Ἐνῶ λοιπόν πίστευε τόν Χριστό γιά ἄνθρωπο, ὅμως, ὅταν τόν πλησίασε τόν προσφώνησε ὡς Θεό! Τόν εἶπε «Ἀγαθόν», προσφώνηση, πού, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, ἀποδίδεται στό Θεό. Σημαίνει τόν ἔχοντα ἀπόλυτη ἁγιότητα, πού μόνον ὁ Θεός ἔχει. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός, ἐπειδή ἄλλο πίστευε γι᾽ Αὐτόν καί ἄλλο εἶπε, τόν παρετήρησε λέγοντάς του: «Τί μέ λέγεις, γαθόν; Οδείς γαθός, ε μή ες, Θεός»! Καί βεβαίως ὁ Χριστός, σάν Θεός πού εἶναι, εἶναι καί λέγεται «ἀγαθός». Ἀλλά γιά τόν Ἰουδαῖο ἄρχοντα, πού δέν πίστευε τόν Χριστό γιά Θεό, ἦταν ἀσυνέπεια, ἦταν ἀνειλικρίνεια νά τόν λέγει «ἀγαθό». Αὐτό διδάσκει σέ ᾽μᾶς νά μήν λέγουμε σέ ἀνθρώπους λόγια καί τίτλους πού ταιριάζουν στόν Θεό. Νά μήν λέμε γιά παράδειγμα γιά ἕνα μορφωμένο ἄνθρωπο ὅτι εἶναι «πάνσοφος», οὔτε γιά ἕνα δυνατό ὅτι εἶναι «παντοδύναμος». Γι᾽ αὐτό ἡ Ἐκκλησία καί τά βαπτιστικά ὀνόματα πρός τιμήν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας τά παρήλλαξε, γιά νά μήν ἀποδίδονται σέ ᾽μᾶς τούς ἀνθρώπους, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι. Ἔτσι, ὅταν βαπτίζουμε ἕνα παιδάκι καί θέλουμε νά τοῦ δώσουμε τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ δέν τό ὀνομάζουμε «Χριστό», ἀλλά «Χρῆστο», ἀναβιβάζοντας τόν τόνο. Καί δέν γράφουμε τό ὄνομα αὐτό μέ «ἰώτα», ἀλλά «ἦτα», γιά νά διακριθεῖ ἀπό τό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ὅταν πάλι βαπτίζουμε ἕνα κοριτσάκι καί θέλουμε νά ἔχει τό ὄνομα τῆς Παναγίας, τό ὀνομάζουμε «Παναγιώτα» ἤ «Παναγούλα», ἀκριβῶς γιά νά ἀποφύγουμε νά δώσουμε σέ κοινό ἄνθρωπο τήν θεϊκή προσφώνηση τῆς Κυρίας Θεοτόκου.
  3. Πλησίασε, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς μας τόν Χριστό καί τόν ἠρώτησε τί πρέπει νά κάνει γιά νά κερδίσει τήν αἰώνια ζωή! Καί ὁ Χριστός τοῦ εἶπε νά τηρεῖ τίς ἐντολές. Χριστιανοί μου, ναί! Ὁ Θεός ἔδωσε ἐντολές καί πρέπει νά τίς τηροῦμε, νά τίς ἐφαρμόζουμε, γιά νά σωθοῦμε. Δέν ἀρκεῖ μόνον ἡ πίστη γιά τήν σωτηρία μας, ἀλλά καί ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν. Ἔτσι μᾶς διδάσκουν οἱ ἅγιοι Πατέρες καί ἐπιμένει σ᾽ αὐτό ὁ Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος στόν Ζ΄ Κατηχητικό του λόγο. Συγκεκριμένα, στήν εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε, εἶπε ὁ Χριστός στόν ἐρωτῶντα ἄνθρωπο τίς ἐντολές πού πρέπει νά τηρήσει. Τό «μή μηχεύσῃς, μή φονεύσῃς, μή κλέψῃς, μή ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου».

Ὅταν ἄκουσε αὐτά ἀπό τόν Χριστό τά λόγια αὐτά ὁ Ἰουδαῖος ἀρχοντας τοῦ εἶπε μέ κάποιο θάρρος, πού ἔκρυβε ὑπερηφάνεια: «λα ατά τά τήρησα πό μικρό παιδί»! «Τατα πάντα φυλαξάμην κ νεότητός μου»! Δέν ἀπήντησε καλά, χριστιανοί μου, ὁ ἄρχοντας τῆς Συναγωγῆς. Καί αὐτό ἀποτελεῖ τό ἄλλο λάθος του. Δέν μιλᾶνε ἔτσι, σάν κι᾽ αὐτόν, οἱ ταπεινοί ἄνθρωποι. Μοῦ φαίνεται, σάν νά εἶπε στόν Χριστό: «Δάσκαλε, αὐτά πού μοῦ λές γιά μένα εἶναι παιχνιδάκια. Ἐγώ εἶμαι καλός ἀπό μικρός. Πές μου, Δάσκαλε, κάτι δυσκολότερο καί βαρύτερο»! Ὄχι, δέν μιλᾶνε ἔτσι, ξαναλέγω, οἱ ταπεινοί ἄνθρωποι. Ἕνας καλός χριστιανός ἀπό σᾶς θά ἔλεγε: «Χριστέ μου, ἐγώ εἶμαι ἀδύναμος ἄνθρωπος, εἶμαι ἁμαρτωλός, ἀλλά μέ τήν Χάρη σου φυλάχθηκα ἀπό τά πονηρά καί δέν ἁμάρτησα. Ἔτσι θέλω νά ζῶ καί ἀπό ἐδῶ καί πέρα. Νά μοῦ δίνεις, Χριστέ μου, τήν Χάρη Σου πάντοτε, γιά νά μήν πέσω στήν ἁμαρτία! Ἔτσι μιλᾶνε οἱ ταπεινοί καί πραγματικά προοδευμένοι χριστιανοί! Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Εὐαγγελίου θά πίστευε ὅτι τά πέτυχε ὅλα, ὅτι εἶναι τέλειος καί δέν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο πού δέν τό ἔχει πετύχει. Αὐτό τό νόημα ἔχει στήν συνέχεια ὁ λόγος του στό Χριστό ὅπως τό διαβάζουμε στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο: «Τί τι στερ;», εἶπε στό Χριστό. Μοῦ λείπει τίποτε ἀκόμη; Δέν μοῦ λείπει! Καί ὁ Χριστός μας, σ᾽ αὐτόν, πού ζητοῦσε νά φτάσει τάχα στά ὕψη τῆς ἁγιότητος, τοῦ εἶπε τί τοῦ λείπει, τί ἀκόμη πρέπει νά κάνει γιά νά γίνει τέλειος, ἄν τό θέλει πραγματικά: Τοῦ εἶπε νά πουλήσει ὅσα ἔχει – καί εἶχε πολλά, πάρα πολλά, «ν πλούσιος σφόδρα» – νά τά πουλήσει λοιπόν ὅλα καί νά τά δώσει στούς πτωχούς καί νά γίνει μαθητής καί ἀκόλουθός Του. Ὁ πάμπλουτος ἄρχοντας τῆς Συναγωγῆς Ἰουδαῖος, σάν ἄκουσε αὐτά τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, βουβάθηκε, «περίλυπος γένετο», λέγει τό κείμενο. Ὁ Χριστός, χριστιανοί μου, ἀποκάλυψε στόν ἄνθρωπο αὐτόν τό καρκίνωμά του, πού ἦταν ἡ πλεονεξία του καί ἡ φιλαργυρία του. Καί ἄν πραγματικά λαχταροῦσε τήν αἰώνιο ζωή, γιά τήν ὁποία μίλησε ἀπό τήν ἀρχή στόν Χριστό, θά ἔπρεπε νά τό κάνει αὐτό πού τοῦ εἶπε ὁ «ἀγαθός Διδάσκαλος», ὅπως τόν προσφώνησε. Ἕνας σημερινός χριστιανός, πού πραγματικά ἐπιθυμοῦσε τήν σωτηρία του καί νά ἀπολαύσει τόν παράδεισο, θά ἔλεγε: «Χριστέ μου, χίλια εὐχαριστῶ, πού μοῦ φανέρωσες τό πάθος μου καί μοῦ εἶπες τί πρέπει νά κάνω γιά νά σωθῶ. Ναί, Χριστέ μου, θέλω πραγματικά νά σωθῶ καί νά εἶμαι στόν Παράδεισο μαζί Σου γιά πάντα. Γι᾽ αὐτό ὅλα θά τά δώσω, ἀρκεῖ νά κερδίσω Ἐσένα καί τήν Βασιλεία Σου, Δός μου τήν Χάρη σου νά τό κάνω».

  1. Ἀδελφοί μου Χριστιανοί! Ὁ ἄρχοντας ἄνθρωπος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου ὡς πάθος του, πού τόν ἐμπόδισε νά σωθεῖ, εἶχε τήν φιλαργυρία, τήν πλεονεξία. Ἐμεῖς, ἄν δέν ἔχουμε αὐτό τό πάθος, ἔχουμε κάποιο ἄλλο πάθος. Μήν προτιμήσουμε τήν ἡδονή τοῦ πάθους μας ἀπό τόν Παράδεισο, ἀπό τήν αἰώνια ζωή. Βέβαια δέν εἶναι εὔκολο νά νικήσουμε ἐμεῖς οἱ ἐμπαθεῖς τά ἁμαρτωλά μας πάθη. Ἀλλά στό τέλος τοῦ Εὐαγγελίου ἀκούσαμε σήμερα τόν Χριστό νά μᾶς λέει: «Τά δύνατα παρά νθρώποις, δυνατά παρά τΘεῷ ἐστίν». Δηλαδή: «Τά ἀδύνατα ἀπό τόν ἀδύναμο ἄνθρωπο, εἶναι δυνατά ἀπό αὐτόν μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἄς ζητᾶμε, λοιπόν, ἀδελφοί, τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ νά νικήσουμε ὁ καθένας μας τά ἁμαρτωλά μας πάθη, γιά νά γίνουμε κληρονόμοι τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, τῆς αἰώνιας ζωῆς. ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εὐχές,

 † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Αθανασίου στα Γαλανέικα Λαμίας

Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εορτάσθηκε το διήμερο 17 & 18 Ιανουαρίου η Ιερά μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρείας στην Ιερά Μητρόπολη...

Η εορτή του Αγίου Αθανασίου στην Μητρόπολη Χαλκίδος

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 το πρωί στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Πολιούχου Χαλκίδος, ετελέσθη, τηρουμένων των νέων μέτρων υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού από...

Πρόγραμμα Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος

Η αγία μας Εκκλησία, την 22αν μηνός Ιανουαρίου 2021, τιμά την ιερά μνήμη του αγίου Αποστόλου Τιμοθέου, ημέρα κατά την οποία άγει τα σεπτά...

Tα ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας στο Σύδνεϋ

Την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, εορτή του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ....

Δεν θα εορτάσει τα oνομαστήρια του ο Μητροπολίτης Περιστερίου

Τήν 26η τοῦ μηνός Ἰανουαρίου ἕκάστου ἔτους, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει καί ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Κλήμεντος τοῦ Ἀθηναίου, ἡμέρα...

Η εορτή του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής...

Το τηλεοπτικό spot της Ι.Μ. Φθιώτιδος για το 1821

Η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος δημιούργησε αποκλειστικά για τα τοπικά τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, με τα οποία έχει αγαστή συνεργασία,...

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και κατάνυξη πανηγύρισε ο μεγαλοπρεπής Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Κατούνας. Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου το απόγευμα, τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας...

Πανηγύρισε η Ιερά Μονή του Αγίου Αθανασίου στην Πουλίτσα

Στην Ι. Μονή Αγίου Αθανασίου, στην Πουλίτσα Κορινθίας, λειτούργησε σήμερα Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021, ανήμερα της εορτής των Αγίων Ιεραρχών Αθανασίου του Μεγάλου και...

Ο εορτασμός του Αγίου Αθανασίου στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη των εν Αγίοις Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων. Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων...

Τον Στύλο της Ορθοδοξίας Άγιο Αθανάσιο τίμησαν στην I.M. Καρυστίας

Με λαμπρότητα   και βάση των υγειονομικών διατάξεων εορτάσθηκε η μνήμη των εν αγίοις πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας στην έδρα της Ιεράς...

Συναξάρι 19ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου τοῦ ἀναχωρητοῦ. Ὁ Ὅσιος Μακάριος ἐγεννήθηκε περί...

Τον στύλο της Ορθόδοξης πίστης Μέγα Αθανάσιο εόρτασαν στην Σύμη

Σήμερα Δευτέρα 18η Ἰανουαρίου 2021, τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, τίμησε μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί σύμφωνα μέ...

Ο ευσεβής λαός της Καστροπολιτείας του Διδυμοτείχου τίμησε τον στύλο της Ορθόδοξης πίστης Μέγα Αθανάσιο

Ο ευσεβής λαός της Καστροπολιτείας του Διδυμοτείχου, έστω και υπό υγειονομικούς περιορισμούς, τίμησε και εώρτασε τον προστάτη και πολιούχο του, τον «ἡρωϊκότερο τῶν ἁγίων...