Το Σάββατο 25 Ιουνίου το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο με την ευκαιρία της συνάξεως των αποφοίτων της Αθωνιάδος Σχολής, που εντάσσεται στο πλαίσιο των ΚΗ’ Παυλείων.

Στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο, ενώ έλαβε μέρος ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Στο τέλος τελέστηκε μνημόσυνο για τον μακαριστό Μητροπολίτη Κινσάσας κυρό Νικηφόρο, πνευματικό αδελφό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, καθώς και οι δύο Αρχιερείς προέρχονται από την αδελφότητα του μακαριστού Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στην οποία εκτός από τους δύο Αθωνιαδίτες Αρχιερείς, συμμετείχαν κληρικοί, ιεροψάλτες και πολλοί απόφοιτοι με τις οικογένειες τους ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε η Ιερά Μονή.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τούς τοῦ Ἄθω πατέρας καί ἀγγέ­λους ἐν σώματι, ὁμολογητάς καί ὁσίους, ἱεράρχας καί μάρτυρας, τιμή­σωμεν ἐν ὕμνοις καί ᾠδαῖς, μιμούμενοι αὐτῶν τάς ἀρετάς».

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει αὔριο, πρώτη Κυριακή μετά τήν Κυ­ριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, τή Σύ­να­ξη τῶν ἐν Ἄθω ὁσίων καί θεοφό­ρων πατέρων. Τιμᾶ «τούς τοῦ Ἄθω πατέρας καί ἀγγέλους ἐν σώματι», τούς «ὁμολογητάς καί ὁσίους», τούς «ἱεράρχας καί μάρτυρας», ὅπως ψάλλει ὁ συνό­μιλος τῶν Ἁγίων τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο­ρείτης, ὁ ἱερός ὑμνογράφος τοῦ πρός τιμήν τους ἀπολυτικίου.

Καί ἀποτελεῖ ἀγαθή συγκυρία ὅτι ἡ Σύναξή μας, Σύναξη τῶν ἀπο­φοί­των τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς, συμπί­πτει μέ τήν προεόρτιο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς πάντων τῶν ἐν Ἄθωνι ἁγίων καί θεοφόρων πατέρων, ἡ χάρη τῶν ὁποίων συνοδεύει καί ἐμᾶς. Διότι ἐάν τό Ἅγιο Ὄρος εἶναι τό περιβόλι τῆς Κυρίας Θεοτόκου, οἱ θεοφόροι αὐτοί πατέρες εἶναι τά εὔοσμα ἄνθη του. Εἶναι οἱ ἄγγελοι πού διακονοῦσαν ἐπί γῆς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Εἶναι αὐτοί πού μέ τούς ἀσκητικούς τους πό­νους, τήν προσευχή, τήν ἀγρυπνία, τή νηστεία καί τήν τήρηση τοῦ νοός κατόρθωσαν νά γίνουν «ἐν σώ­ματι ἄγγελοι» καί νά οὐρανώ­σουν τή γῆ.

Γι᾽ αὐτό καί δέν νοεῖται Ἅγιον Ὄρος χωρίς τούς ὁσίους καί θεο­φόρους πατέρες, τούς γνωστούς καί ἀγνώστους, ὅλους ἐκείνους, τῶν ὁποίων τά ἱερά λείψανα κά­νουν τή γῆ νά εὐωδιάζει, ὅλους ἐκεί­νους, τῶν ὁποίων ἡ χάρη σκέ­πει καί προστατεύει μαζί μέ τήν Κυρία Θεοτόκο, τούς οἰκήτορες τοῦ Ἄθωνος, ὅσους ἀγωνίζονται νά βαδίσουν στά δικά τους ἴχνη, ἀγω­νιζόμενοι «πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμο­κράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις».

Ἡ παρουσία τους εἶναι ζωντανή καί καθημερινή τόσο στά μεγάλα μοναστήρια ὅσο καί στίς μικρές σκῆτες καί τίς καλύβες, ὅπου οἱ μοναχοί συνομιλοῦν μαζί τους καί συναναστρέφονται ἡμέρα καί νύκτα, σάν νά βρίσκονται ἐκεῖ, γιά νά τούς βοηθοῦν νά βαδίζουν τή στενή καί τεθλιμμένη ὁδό τῆς μο­ναχικῆς καί τῆς ἀσκητικῆς πολι­τείας καί νά ἀνεβαίνουν τήν οὐρανοδρόμο κλίμακα τῆς ἀρετῆς μέχρι τή θέωση.

Ὅλοι αὐτοί οἱ ὅσιοι καί θεοφόροι πατέρες, οἱ ἐν ἀσκήσει διαλάμ­ψα­ντες ἐν σπηλαίοις καί ταῖς ὀπαῖς τοῦ Ἄθωνος, δέν εἶναι ξένοι καί ἄγνωστοι, δέν εἶναι μακρινοί καί γιά ὅλους ἐμᾶς πού μαθητεύσαμε παρά τούς πόδας τους, πού μαθη­τεύσαμε στή σκιά τους, πού μαθη­τεύσαμε στούς χώρους τῆς τροφοῦ μας Σχολῆς, ἐκεῖ ὅπου κάποιοι ἀπό αὐτούς μαθήτευσαν ἤ καί δίδαξαν. Εἶναι οἰκεῖοι μας, εἶναι πατέρες καί ἀδελφοί μας πνευματικοί, εἶναι πρότυπα ζωῆς γιά ὅλους μας.

Γι᾽ αὐτό καί καλούμεθα νά ἀκολουθήσουμε τήν προτροπή τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου καί νά μήν τούς τιμήσουμε μόνο μέ τά χείλη, μέ τούς λόγους καί τά ἐγκώμια ἤ ἔστω καί μέ τούς ὕμνους, ἀλλά νά τούς τιμήσουμε «μιμούμενοι αὐτῶν τάς ἀρετάς».

Βέβαια, ἐμεῖς δέν ζοῦμε στό Ἅγιο Ὄρος, δέν ζοῦμε ὑπό τίς συνθῆκες πού ἔζησαν ἐκεῖνοι, δέν εἴμαστε ἀσκητές, μοναχοί ἤ κληρικοί ὅλοι. Ὅμως οἱ ἀρετές τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων, τή Σύναξη τῶν ὁποίων θά τιμήσει ἡ Ἐκκλησία μας αὔριο, δέν εἶναι ἀρετές μόνο γιά μοναχούς ἤ ἀσκητές. Εἶναι ἀρετές τίς ὁποῖες μπορεῖ καί ὀφείλει νά ἀποκτήσει κάθε πιστός, ὅπου καί ἄν ζεῖ. Διότι, ἐάν «οὐκ ὁ τόπος ἀλλά ὁ τρόπος» κάνει τόν μοναχό, τό ἀντίστροφο ἰσχύει καί γιά κάθε χριστιανό πού ζεῖ μέσα στόν κόσμο, πού ἀγωνίζεται μέσα στόν θόρυβο τῆς κοινωνίας καί τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν νά ἀκού­σει μέσα του τή φωνή τοῦ Θεοῦ καί νά τήν ἀκολουθήσει.

Δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, τήν ὁποία καλούμεθα ὅλοι νά ζήσουμε, δέν εἶναι διαφο­ρετική γιά ὅσους ζοῦν στόν κόσμο καί γιά ὅσους ζοῦν στό Ἅγιο Ὄρος, διότι τελικά ὅλοι στήν ἴδια αἰώνια ζωή καί στήν ἴδια βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀποβλέπουμε καί ἐπιδιώ­κου­με. Ἑπομένως, ἡ μίμηση τῶν ἀρε­τῶν τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέ­ρων εἶναι χρέος ὄχι ἀπέναντι σέ ἐκείνους πού θέλουμε νά τιμήσ­ουμε, ἀλλά καί στόν ἑαυτό μας καί στόν Χριστό, ἐάν θέλουμε νά εἴμε­θα πράγματι μέλη τοῦ Σώματός του, μέλη τῆς Ἐκκλησίας του καί κληρονόμοι τῆς αἰωνίου βασιλείας του.

Μπορεῖ τά μέτρα τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων νά εἶναι πολύ ὑψηλά γιά ἐμᾶς πού ζοῦμε στόν κόσμο, ἀλλά δέν θά πρέπει νά ξε­χνοῦμε ὅτι, ὅπως οἱ ἀγωνιστές βάζουν ὑψηλότερους στόχους ἀπό αὐτούς πού μποροῦν νά ἐπιτύχουν, ὥστε νά φθάσουν ἐκεῖ πού μπο­ροῦν, τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν πνευ­ματική ζωή. Ἄν δέν ἔχουμε ὡς πρότυπα τίς ὑψηλές ἐπιδόσεις τῶν ἁγίων μας, δέν θά μπορέσουμε νά ἐπιτύχουμε οὔτε τά μέτρα πού μποροῦμε ἐμεῖς νά ἐπιτύχουμε.

Γι᾽ αὐτό ἄς τιμήσουμε τούς «τοῦ Ἄθω πατέρας καί ἀγγέλους ἐν σώματι … μιμούμενοι αὐτῶν τάς ἀρετάς», γιά νά ἔχουμε τή χάρη καί τήν εὐλογία τους πάντοτε στή ζωή μας.

Μέ πολλή ἀγάπη καί πολλή τιμή καλωσορίζω καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτο, ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό ἀπό τά θρανία ἀκόμη τῆς Ἀθωνιάδος, καί ὅλους τούς ἀδελφούς οἱ ὁποῖοι σήμερα προσῆλθαν ἐδῶ, στό Μοναστήρι τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, προκειμένου νά ἴδωμεν ἀλλήλους καί νά εὐφρανθῶμεν ἐν πνεύματι, ἀλλά καί νά τιμήσουμε ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν διδάσκαλοί μας, τόσο τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Κώου Ναθαναήλ ὅσο καί τόν ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό καί παραδελφό μου, ἀείμνηστο Μητροπολίτης Κινσάσα Νικηφόρος καί ὅλους εἴτε διδασκάλους εἴτε μαθητές, γιά τούς ὁποίους θά τελέσουμε σήμερα τό μνημόσυνο. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή τους καί τήν ἀγάπη τους.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εὐχή εἰς τήν Κυκκώτισσαν Ἐλεοῦσαν διά τήν σωτηρία της μαρτυρικής ημών νήσου, διά τήν κατάπαυσιν τοῦ...

Κεχαριτωμένη Μῆτερ τοῦ εἰρηνάρχου καί πανευϊλάτου Θεοῦ Λόγου, τοῦ εἰπόντος ἐν τῷ Μυστικῷ Αὐτοῦ Δείπνω «εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ...

Η Κοίμησης της Θεοτόκου στην Μονή Κύκκου

Χιλιάδες πιστοί ανηφόρισαν, για άλλη μια χρονιά, τις κορυφές του Τροόδους και πλημμύρισαν, κυριολεκτικά, τις αυλές της Κυρίας Θεοτόκου, στην Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή...

Η Κοίμηση της Θεοτόκου στο Αρμένιο

Πανηγυρικά εορτάστηκε η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ιερώνυμος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε...

Το Πάσχα του Καλοκαιριού, στην Λουτρόπολη της Αλκυώνας

Η σεπτή εορτή της Κοιμήσεως και στους Ουρανούς Μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου, το λεγόμενο «Πάσχα του Καλοκαιριού», που είναι Πάσχα Ζωής και Θανάτου, εορτάστηκε...

Εκδημία Ηγουμένης Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου Αρσενίου Πάρου

Η Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας εν θλίψει βαθεία ανακοινώνει την προς Κύριον εκδημίαν της Οσιωτάτης Γεροντίσσης Αρσενίας, Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου Αρσενίου Πάρου,...

Πλήθος κόσμου στα Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια

Τη Δευτέρα 15 Αυγούστου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα κατάμεστο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας, όπως κάθε χρόνο, τελέστηκε Μεθεόρτιος Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και...

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Παναγιά μου κράτα μας στά χέρια σου καί στήν ἀγκαλιά σου»

Χιλιάδες οἱ  προσκυνητές πού ἒφθασαν ὃλες αὐτές τίς ἡμέρες στήν παλαίφατη καί γεραρά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Γηροκομήτισσας στήν Πάτρα,  κυρίως κατά τήν ἡμέρα...
video

Το ξέρεις αυτό για το σώμα σου;

Το ξέρεις αυτό για το σώμα σου; Το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Θεού σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, όπου μέσα...

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας οι εορτασμοί στην Εκατονταπυλιανή

Παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία και η Ιερά Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στο νησί της Πάρου. Την...

Η λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο πολύπαθο Μάτι

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης στην Κυρια Θεοτόκο, ετελέσθη μετά από 2 χρόνια περιορισμών ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνος της Κοιμήσεως τῆς...

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Με πάνδημη συμμετοχή, ιεροπρεπώς και σε κλίμα κατανύξεως εορτάσθηκε η ετήσια πανήγυρις του ιστορικού ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (παλαιάς Μητροπόλεως) Γιαννιτσών. Πρόκειται για...

Ο Επιτάφιος της Παναγίας στα Λέϊκα Καλαμάτας

Με την παρουσία πλήθους πιστών, από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, τιμήθηκε η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον ομώνυμο ενοριακό Ιερό Ναό, της...

Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Μητρόπολη Κηφισίας

Με την δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε για ακόμη μία φορά στην Μητρόπολή μας η Θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Την...

Τί εἶναι τό κομποσχοίνι;

Με τη νοερά προσευχή ασχολούνταν όλοι οι μοναχοί είτε στις ιερές Ακολουθίες είτε στα διακονήματά τους ή στον προσωπικό τους κανόνα. Με κάθε μία μετάνοια...

Ο Επιτάφιος της Παναγίας στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάιυ Άνω Βάθειας

Την Δευτέρα 15 Αυγούστου της κυριώνυμου ημέρα της θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και εν όψει της τελέσθηκε το εσπέρας στον ιερό ναό...