Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

† Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Τίτου τοῦ Θαυματουργοῦ.

῾Ο Ὅσιος Τίτος ὁ Θαυματουργός εἶχε ἔνθεο ζῆλο πρός τή μοναχική πολιτεία ἀπό νεαρά ἡλικία. Ἔτσι προσῆλθε σέ κοινόβιο καί ἐπιδόθηκε στήν ἄσκηση, στήν ὁποία διέπρεψε μεταξύ τῶν συνασκητῶν του γιά τήν ἐγκράτεια, τήν καθαρότητα τοῦ βίου καί τίς ἀρετές του, πού τόν ἀνέδειξαν καί ἡγούμενο τῆς μονῆς. Ἀξιώ-θηκε δέ νά λάβει ἀπό τόν Θεό καί τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας.

Ἔτσι ἀφοῦ ἔζησε ὁ Ὅσιος Τίτος καί διέλαμψε στήν ἐνάρετη πολιτεία, ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Αἰδεσίου καί Ἀμφιανοῦ, τῶν αὐταδέλφων.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἀπ­φι­α­νός καί Αἰ­δέ­σι­ος ἔ­ζη­σαν κατά τούς χρόνους τοῦ βα­σι­λέως Μα­ξι­μι­α­νοῦ (286-305 μ.Χ.). Ἦσαν ἀ­δελ­φοί ἀ­πό τήν ἴ­δι­α μη­τέ­ρα καί κα­τάγονταν ἀ­πό τή χώ­ρα τῆς Λυ­δί­ας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας[1]. Ὅ­ταν εὑρί­σκο­νταν στή Βη­ρυ­τό, ἐδι­δά­χθη­καν ἀ­πό τόν Μάρ­τυ­ρα Πάμ­φι­λο († 5 Νοεμβρίου) τήν πί­στη στόν Χρι­στό. Ἐ­ξ αἰ­τί­ας αὐ­τοῦ, ἀ­φοῦ συ­νε­λή­φθη­σαν, ἐπα­ρου­σι­ά­σθη­καν στόν ἄρ­χο­ντα τῆς πό­λε­ως Οὐρβανό. Καί ὁ μέν Ἀπ­φι­α­νός, ἀ­φοῦ διε­κή­ρυ­ξε πρῶ­τος  μέ παρ­ρη­σί­α ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ μόνος Ἀληθινός Θεός, ἐδέ­χθη­κε πλη­γές κα­τά τοῦ προ­σώ­που καί ἐκρεμάσθηκε. ῞Ομως ὁ Ἅγιος Ἀμφιανός ὑπέμενε καρτερικά τά βασανιστήρια καί ἔμεινε σταθερός καί ἀκλόνητος στήν πίστη του στόν Χριστό. Γιά τό λόγο αὐτό οἱ εἰδωλολάτρες τόν ἔρριψαν στή θάλασσα, ὅπου καί ἐτελειώ-θηκε καί ἔλαβε ἀπό τόν Κύριο τό στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Ὁ Αἰ­δέ­σι­ος, ἀ­φοῦ κα­τα­δι­κά­σθη­κε νά τι­μω­ρη­θεῖ στά με­ταλ­λεῖ­α χαλ­κοῦ, ἀπεστάλη στήν Ἀ­λε­ξάν­δρει­α. Καί μία ἡ­μέ­ρα, ὅ­ταν εἶ­δε τόν ἄρ­χο­ντα τῆς Ἀ­λε­ξάν­δρει­ας Ἱεροκλῆ νά τι­μω­ρεῖ τούς ἐ­κεῖ Χρι­στι­α­νούς, ἔ­τρε­ξε καί τόν ἐκτύ­πη­σε μέ τή ρά­βδο. Ἀ­πο­τέ­λε­σμα ἦ­ταν νά βα­σα­νι­σθεῖ πα­ρα­δειγ­μα­τι­κά καί τέ­λος νά τόν ρί­ψουν στή θά­λασ­σα. Ἔτσι ἐκέρ­δι­σε τό στέ­φα­νο τῆς ἀ­θα­να­σί­ας καί τῆς οὐ­ρά­νι­ας δό­ξας.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας παρθενομάρτυς Θεοδώρας. 

Ἡ  Ἁ­γί­α Θε­ο­δώ­ρα κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τήν Τύ­ρο τῆς Φοι­νί­κης.  Ἐπειδή ἦταν Χριστιανή, συ­νε­λή­φθη σέ ἡ­λι­κί­α δέ­κα ἑπτά χρόνων καί ὁδηγήθηκε στόν ἄρ­χο­ντα τῆς χώ­ρας τῆς Πα­λαι­στί­νης Οὐρβανό, ὅπου ὁμολόγησε τόν Χρι­στό. Κα­τά συ­νέ­πει­α αὐ­τοῦ τήν ἐκτύ­πη­σαν στά πλευ­ρά καί στό στῆ­θος. Ἐ­πει­δή ὅ­μως δέν ἐπεί­σθη­κε, ἐκλεί­σθη­κε στή φυ­λα­κή. Ὁ δε­σμο­φύ­λα­κας εἶχε διαταγή ὄ­χι μό­νο νά τή φυ­λάσ-σει μέ ἀ­σφά­λει­α, ἀλ­λά νά μήν εἰ­σέρ­χε­ται κα­νείς γι­ά νά τήν ἐ­πι­σκε­φθεῖ, πα­ρά νά με­τα­φέ­ρει σέ αὐ­τή τά σχε­τι­κά μέ τήν τρο­φή, μέ­χρις ὅ­του ἀρ­νη­θεῖ τόν Χρι­στό καί θυ­σι­ά­σει στούς λε­γό­με­νους θε­ούς. Με­τά τό πέ­ρα­σμα πολ­λῶν ἡ­με­ρῶν βγῆ­κε ἀ­πό τή φυ­λα­κή καί ἐ­ξα­να­γκαζόταν νά θυ­σι­ά­σει στούς ἀ­κά­θαρ­τους δαί­μο­νες. Ἡ Ἁγία Θεοδώρα δέν ἀ­νε­χό­ταν οὔτε νά τό ἀ­κού­σει. Γι’ αὐτό ἐτι­μω­ρή­θη­κε χω­ρίς ἔ­λε­ος καί στή συ­νέ­χει­α, ἀ­φοῦ ἐρρίφθη στή θά­λασ­σα, πα­ρέ­δω­σε τό πνεῦ­μα της στόν Κύ­ρι­ο καί ἔλαβε τόν ἀμαράντινο στέφανο τῆς δόξας.

 † Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Πολυκάρπου, τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἀθλήσαντος.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Πο­λύ­καρ­πος ἔ­ζη­σε κατά τούς χρό­νους τῆς βα­σι­λεί­ας τοῦ ἀ­σε­βοῦς Μα­ξι­μι­α­νοῦ (286-305 μ.Χ.) καί καταγόταν ἀ­πό τήν πό­λη τῆς Ἀ­λε­ξάν­δρει­ας. Ὄ­ντας Χρι­στι­α­νός καί ἔ­χο­ντας πο­λύ ζῆ­λο γι­ά τόν Θε­ό καί πα­ρα­τη­ρώ­ντας κά­θε ἡ­μέ­ρα τούς φυ­λα­κι­σμέ­νους νά ὁ­μο­λο­γοῦν τόν Χρι­στό καί νά δο­κι­μά­ζο­νται μέ δι­ά­φο­ρα βα­σα­νι­στή­ρι­α, δέν ὑ­πέ­μει­νε. Ἀλ­λά ὅ­ταν εἶ­δε τόν ἄρ­χο­ντα νά κά­θε­ται καί τό αἷ­μα τῶν ἀν­θρώ­πων νά χύ­νε­ται σάν νε­ρό, ἀ­φοῦ ἐστά­θη­κε μπρο­στά του, τόν ἔ­λεγ­ξε καί εἶ­πε: «Γι­α­τί τό­σο πο­λύ ἐλη­σμό­νη­σες τήν ἀν­θρώ­πι­νη φύ­ση, ἀ­κό­ρε­στε σκύ­λε, καί κα­τα­κομ­μα­τι­ά­ζεις τούς συγ­γε­νεῖς καί ὁ­μο­ε­θνεῖς ἀν­θρώ­πους μέ τά ξί­φη σάν ξύ­λα, ἐ­πει­δή κη­ρύτ­τουν τόν ἀ­λη­θι­νό Θε­ό καί ἐ­λέγ­χουν τήν πλά­νη τῶν εἰ­δω­λο­λα­τρῶν, ὅ­πως καί ἐ­γώ πού εἶ­μαι δοῦ­λος τοῦ Χρι­στοῦ;». Ἐ­ξ αἰ­τί­ας αὐ­τῶν, καί ἐ­πει­δή ἐ­ξόρ­γι­σε τόν ἄρ­χο­ντα, συ­νε­λή­φθη καί ἐβασα-νίσθηκε. Καί ἀ­φοῦ μέ­χρι τέ­λους εἶ­χε τό ὄ­νο­μα τοῦ Χρι­στοῦ στά χείλη, ἀ­πο­κε­φα­λί­σθη­κε. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικητίου, ἐπισκόπου Λυών.

 Ὁ Ἅγιος Νικήτιος ἔζησε τόν 4ο αἰώνα μ.Χ. καί ἐγεννήθηκε στή Γαλλία ἀπό εὐσεβεῖς καί φιλόθεους γονεῖς. Ἀνατράφηκε ἀπό τήν οἰκογένειά του μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου. Ἡ ταπείνωση, ἡ ἁπλότητα καί ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή ἦσαν χαρακτηριστικά τῆς ψυχῆς του καί τοῦ βίου του. Τό ἔτος 551 μ.Χ. ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Λυών εἰς διαδοχήν τοῦ θείου του Ἁγίου Σακέρδου († 12 Σεπτεμβρίου) καί ἐποίμανε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐπί εἴκοσι δύο ἔτη μέ ἱερό ζῆλο καί αὐταπάρνηση. Ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 573 μ.Χ.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Θαυματουργοῦ, τοῦ ἐν Ἀσκάλωνι τῆς Παλαιστίνης ἀσκήσαντος.

    Ὁ Ὅσιος Στέφανος ἀσκήτεψε στόν Ἀσκάλωνα τῆς Παλαι-στίνης[2] καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 778 μ.Χ. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος Εὔας τῆς Νέας καί τῶν σύν αὐτῇ.

    Ἡ Ἁγία Ὁσιοπαρθενομάρτυς Εὔα ἔζησε κατά τόν 9ο αἰώνα μ.Χ. καί ἦταν ἡγουμένη τῆς μονῆς τοῦ Κόλτινγκχαμ, τῆς μεγαλύτε-ρης μονῆς τῆς Σκωτίας. Ἡ μονή αὐτή εἶχε ἱδρυθεῖ ὑπό τῆς ὁσίας Εὔας τῆς Πρεσβυτέρας († 25 Αὐγούστου), ἀδελφῆς τῶν βασιλέων τῆς Νορθάμπερλαντ Ὀσβάλδου καί Ὄσγουϊ.

    Τό ἔτος 870 μ.Χ., κατά τή διάρκεια εἰσβολής Δανῶν πειρατῶν στίς ἀκτές τῆς μονῆς, ἡ Ὁσία ἀνήσυχη ὄχι γιά τή σωτηρία τῆς ζωῆς της, ἀλλά γιά τή διατήρηση τῆς ἁγνότητός της, ὡς καί τῶν ἀλλων μοναζουςῶν, μόλις οἱ ἐπιδρομεῖς εἰσέβαλαν στόν περίβολο τῆς μο-νῆς, συγκέντρωσε τίς μοναχές στό ἡγουμενεῖο καί μετά ἀπό συγκι-νητικές συμβουλές, ἀπέκοψε μέ λεπίδα τή μύτη καί τό ἄνω χεῖλος αὐτῆς. Τήν πράξη της ἐμιμήθησαν ὅλες οἱ ἀδελφές καί οἱ εἰσβολεῖς, ὅταν εἰσῆλθαν στό χῶρο ὅπου οἱ μοναχές ἦσαν συναγμένες, εὑρέθη-σαν μπροστά σέ ἕνα φρικιαστικό θέαμα. Αὐτό δέν τούς ἐμπόδισε νά πυρπολήσουν τή μονή καί νά κάψουν ζωντανή τήν Ὁσία Εὔα μαζί μέ ὅλες τίς μοναχές[3]. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, τοῦ ἐν Νικομηδείᾳ ἀσκήσαντος.

    Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος ἐγεννήθηκε περί τό ἔτος 1190 σέ κάποιο χωριό τῆς Βιθυνίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπό ἐπιφανεῖς γονεῖς. Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἔδειξε μεγάλη φιλομάθεια καί κλίση πρός τό μοναχικό βίο. Ἀφοῦ ἐσπούδασε πολύ τήν ἑλληνική παιδεία καί τή θεολογία, ἀποσύρθηκε σέ μονή τῆς Βιθυνίας καί στή συνέχεια ἀνῆλθε σέ κάποιο ὄρος, τοῦ Προφήτου Ἠλία ἐπονομαζόμενο, ὅπου ἔκτισε μικρό κελλί καί ἐπιδόθηκε στήν προσευχή καί τή μελέτη διδάσκοντας τούς πιστούς πού προσέρχονταν κοντά του.

Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη κατά τό ἔτος 1240. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γεωργίου, ἐπισκόπου Ἀζκουρίας τῆς Γεωργίας.

    Ὁ Ἅγιος Γεώργιος (Μαζκουερέλι) ἔζησε κατά τόν 9ο καί 10ο αἰώνα μ.Χ. στή Γεωργία καί ἦταν Ἐπίσκοπος Ἀζκουρίας. Ἐκοιμή-θηκε ὁσίως μέ εἰρήνη. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σάββα, ἀρχιεπισκόπου Σουρώζ.

    Ὁ Ἅγιος Σάββας ἔζησε κατά τόν 12ο αἰώνα μ.Χ. στήν Κριμαία καί ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Σουρώζ, τό σημερινό Σουδάκ. Ὅ,τι γνωρίζουμε γι’ αὐτόν ἔχει διατηρηθεῖ σέ ὑποσημειώσεις σέ ἕνα Ἑλληνικό Μηναῖο τοῦ 12ου αἰῶνος. Πέντε χιλιόμετρα ἀπό τήν πόλη τοῦ Σουρώζ, ὑπάρχει ἕνα ὅρος, τό ὁποῖο καλεῖται Ἅγιος Σάββας, ὅπου διατηροῦνται τά ὑπολείμματα μιᾶς ἐκκλησίας καί μιᾶς σπηλιᾶς. Ἐκεῖ προφανῶς ὁ Ἅγιος ἀπέθανε καί ἐνταφιάσθηκε. Τό ἔτος 1872 εὑρέθηκε μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Σάββα.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

[1] Χώρα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πού παλαιότερα ὀνομαζόταν Μαιονία. Ὀνομάσθηκε ἔτσι ἀπό τόν Λυδό, υἱό τοῦ Ἄτυος. Στά παράλιά της, πρός τό Αἰγαῖο, ὡς καί στά βόρεια τῆς γειτονικῆς της Καρίας, ἐκτεινόταν ἡ Ἰωνία μέ τήν ἰωνική δωδεκάπολη, στήν ὁποία ἐνωρίς εἶχε προστεθεῖ καί ἡ πρότερον αἰολική ἀποικία Σμύρνη.

[2] Ἀσκάλων: μία ἀπό τίς πέντε ὁμόσπονδες πόλεις τῶν Φιλισταίων, πού κεῖται στήν πεδιάδα Σεφηλά μεταξύ Γάζας καί Ἀζώτου. Ἀναφορά στόν Ἀσκάλωνα γίνεται ἀπό τούς Προφῆτες Ἀμώς, Σοφονία, Ἱερεμία καί Ζαχαρία, οἱ ὁποῖοι προανήγγειλαν τήν καταστροφή καί ἐρήμωσή του. Ἀργότερα κατέστη ἕδρα Ἐπισκόπου.

[3] Χριστοφόρου Κων. Κομμοδᾶτου, Οἱ Ἅγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων, σελ. 107.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το μήνυμα της ΣΤ’ Κυριακής Ματθαίου

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος την προηγούμενη Κυριακή στο Ευαγγέλιό του μας περιέγραψε πώς καταστρέφεται...

Υπό το «φόβο»… η I.M. Εδέσσης εξέδωσε ανακοίνωση γιατί δεν αναγνώσθηκε η εγκύκλιος της Συνόδου

Λόγω της εκτός Ελλάδος απουσίας του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ την προηγούμενη εβδομάδα, η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για το...

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου

H νηστεία πάντα ήταν από τα πλέον σημαντικά στοιχεία των Oρθοδόξων. Θεωρείται ο πιο αρχαίος θεσμός της Εκκλησίας. Η νηστεία της Παναγίας ξεκινά την...

Ο Αρχιεπίσκοπος Benjamin Atas στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 28ης Ιουλίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας υπεδέχθη στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης τον...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η Επετειακές Εκδηλώσεις της Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με επιτυχία και με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η επετειακές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος...

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας στην εορτάζουσα Ενορία στον Κώστο της Πάρου

Την Τρίτη 27-7-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας μετέβη στον Κώστο της Πάρου όπου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος χοροστάτησε στον Όρθρο,...

Ιερά Πανήγυρις Αγίας Θεοκτίστης εκ Λέσβου

Λέσβου τὸ θρέμμα, παρθένος Θεοκτίστη, Κτίστῃ Θεῷ πρόσεισι νύμφη παγκάλη. Με μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε η μεταφορά των λειψάνων της Αγίας Θεοκτίστης της Μηθυμναίας στην...
video

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι;

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι; Εξομολογημένα και ανεξομολόγητα αμαρτήματα τι γίνεται με αυτά;. Όταν κρύβω στην εξομολόγηση και δεν λέω την αλήθεια στον ιερέα...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της ζωής μας είναι η διχόνοια»

Ποιμαντική επίσκεψη στο όμορφο χωριό Μακρυρράχη Δομοκού, καθώς την περίοδο με τις διαδοχικές καραντίνες, δεν ήταν εφικτό να το επισκεφθεί,  πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα...

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στα Γηροκομεία της I.M. Φθιώτιδος

Η ALVO εξοπλίζει τις κοινωνικές δομές της Μητρόπολης Φθιώτιδος με τον αυτόματο αιματολογικό ταχύ-αναλυτή υψηλής τεχνολογίας OLO Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου της...

Εξόδιος ακολουθία του Συγκέλλου π. Αθανασίου Γκότση

Στο χωριό Αθίκια Κορινθίας και στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μετέβησαν χθες Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος και...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στα εγκαίνια του Ε.ΣΥ.Κ. Αστυνόμευσης Καλαμάτας

Τα εγκαίνια του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο της πόλης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη...

Ποιμαντική περιοδεία του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου στην Σκόπελο

Την Σκόπελο επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, αμέσως μετά την πανήγυρη της Πολιούχου Χαλκίδος Αγίας Παρασκευής για να επικοινωνήσει με...

Χαμός με αντιεμβολιαστές στη Μητρόπολη Νεαπόλεως

Ξέφυγε η κατάσταση κατά την διάρκεια του εσπερινού στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, όταν ο Μητροπολίτης προέτρεψε τους πιστούς να προστατέψουν την...