Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

  

† Μνμη το ἐν ἁγίοις πατρός μν Πορφυρου, πισκπου Γζης.

Ὁ Ἅ­γι­ος Πορ­φύ­ρι­ος ἐγεννήθηκε στή Θεσ­σα­λο­νί­κη ἀπό πλού­σιους καί εὐσεβεῖς γο­νεῖς. Ἀ­φοῦ ἐ­γκα­τέ­λει­ψε καί γο­νεῖς καί πλού­τη, στά χρό­νι­α τῆς βα­σι­λεί­ας τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου καί Ὁ­νω­ρί­ου, ἀ­νε­χώ­ρη­σε γι­ά τήν Αἴ­γυ­πτο, ὅπου ἦταν μεγάλο μοναστικό κέντρο, καί ἔ­γι­νε μο­να­χός σέ σκήτη. Μετά πενταετῆ διαμονή ἦλ­θε στά Ἱ­ε­ρο­σό­λυ­μα καί ἐκήρυσσε στούς Ἰ­ου­δαί­ους καί τούς Ἕλ­λη­νες τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. ᾿Εκεῖ ἀσθένησε σοβαρά ἀπό κίρ­ρωση τοῦ ὕπατος καί ἀναγκάσθηκε, ἀλλά παρά τήν ἀσθένειά του δέν παρέ­λειπε καθημερινά νά ἐπισκέπτεται τό ναό τῆς Ἀναστάσεως καί τά ἄλλα ἱερά προσκυνήματα, προκαλώντας τό θαυμα­σμό τῶν ἄλλων προσκυνητῶν. Μεταξύ αὐτῶν ἦταν καί ὁ Μάρκος, ὁ μετέπειτα βιογράφος τοῦ Πορφυρίου, ὁ ὁ­ποῖος εἶχε μεταβεῖ, ἐπίσης, γιά προσκύνημα ἀπό τήν Ἀσία στά Ἱεροσόλυμα, καί ἀπό τότε συνδέθηκαν διά βίου. ῾Ο Μάρκος ἀποδείχθηκε πιστός καί χρήσιμος συνεργάτης του, ἀνέ­λαβε μά­λι­στα νά τακτοποιήσει μία σοβαρή ἐκκρεμότητα ποή εἶχε ἀφήσει στή Θεσσαλονίκη ὁ Πορφύριος, τόν καταμερι­σμό δηλαδή τῆς οἰκογενειακῆς περιουσίας του μέ τά ἐνήλικα πλέον ἀ­δέλ­φια του. Κατά τή διάρκεια τῆς ἀπουσίας τοῦ Μάρκου στή Θεσσαλονίκη ἡ ὑγεία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ἀποκα­ταστάθηκε θαυ­μα­τουργικά, κατόπιν ὁράματος τῆς σταυρώσεως τοῦ Κυ­ρίου καί τοῦ εὐγνώμονος ληστοῦ. ῾Ο Μάρκος διεκπε­ραίωσε τήν ὑπόθεση μέ τόν κα-λύτερο τρόπο καί ἐπέστρεψε μέ τό με­ρί­διο τῆς περιουσίας, ὕψους 4.400 νομισμάτων, καί μέ πλῆ­θος ἀργυρῶν σκευῶν καί πολυτίμων ἐνδυ-μάτων, τά ὁποῖα σύν­τομα ἐκποίησε καί ἐμοίρασε στούς πτωχούς καί στά μο­να­στή­ρια τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς Αἰγύπτου, τά ὁποῖα ἦταν πολύ πτωχά.

 Ἐκεῖ ἐχειροτονήθηκε, τό ἔτος 392 μ.Χ., πρεσβύτερος ἀπό τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Ἰωάννη Β΄ (386-417 μ.Χ.). Μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἐπισκόπου Γάζης Αἰνείου, τό 395 μ.Χ., ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τῆς Γάζης καί ἐχειροτονήθηκε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Καισαρείας Ἰωάννη. ᾿Εκεῖ, ἀφοῦ ἐπιτέλεσε πολλά θαύματα, ὁδήγησε καί πολλούς εἰδωλολάτρες καί αἱρετικούς στήν ἀληθινή θεογνωσία. Γι­ά νά προ­στα­τεύ­σει ὁ Ἅγιος τό ποί­μνι­ό του ἀπό τίς ἀδικίες τῶν Ἐθνικῶν καί τῶν ἀρχόντων δέν ἐδί­στα­σε νά με­τα­βεῖ στήν Κων­στα­ντι­νού­πο­λη καί νά ζη­τή­σει τή συν­δρο­μή τῶν αὐ­το­κρα­τό­ρων Ἀρ­κα­δί­ου (395-408 μ.Χ.) καί Εὐ­δο­ξί­ας. Ἐ­κεῖ συ­νά­ντη­σε καί τόν Ἅ­γι­ο Ἰ­ω­άν­νη τόν Χρυ­σό­στο­μο, ὁ ὁ­ποῖ­ος τόν συ­νέ­στη­σε στόν ᾿Αμάντιο τόν κουβι-κουλάριο[1] καί στούς βα­σι­λεῖς καί ἐστή­ρι­ξε μέ θέρ­μη το αἴ­τη­μά του νά καταστήσει γνωστή στούς βασιλεῖς τήν τυραννία τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων πού κατεπίεζαν τό λαό. Πα­ρά τίς ἀρ­χι­κές τοῦ ἀ­ντι­δρά­σεις ὁ βα­σι­λέας ἐ­πεί­σθη καί ἐχο­ρή­γη­σε στόν Ἅγιο Πορ­φύ­ρι­ο βα­σι­λι­κό δι­ά­ταγ­μα μέ τό ὁ­ποῖ­ο πε­ρι­ό­ρι­ζε τή δρά­ση των εἰ­δω­λο­λα­τρῶν καί τῶν λοι­πῶν αἱ­ρε­τι­κῶν καί μέ βα­σι­λι­κή χο­ρη­γί­α ἀ­νή­γει­ρε ἐκ­κλη­σί­ες ἐ­κεῖ ὅ­που προ­η­γου­μέ­νως βρί­σκον­ταν εἰ­δω­λο­λα­τρι­κοί να­οί. Κατάφερε δέ ὁ Ἅγιος νά κατεδαφισθεῖ τό Μαρνεῖον, ὁ περίφημος ναός τῶν Ἐθνικῶν Γαζαίων, πού εἶχε ἱδρυθεῖ ἀπό τόν αὐτοκράτορα Ἀδριανό τό  ἔτος 129 μ.Χ. Στή θέση του ἀνοικοδομήθηκε περικαλλής ναός μέ χορηγία τῆς αὐ-τοκράτειρας Εὐδοξίας, ἡ ὁποία ἀπέστειλε γιά τό σκοπό αὐτό στή Γάζα τόν Ἀντιοχέα ἀρχιτέκτονα Ρουφῖνο. Ὁ ναός αὐτός, πού ὀνομάσθηκε Εὐδοξιανός, εἶχε 32 μεγάλους κίονες ἀπό καρυστινό μάρμαρο καί τά ἐγκαίνιά του ἔγιναν τό Πάσχα τοῦ 407 μ.Χ.

Κατά τά μετέπειτα ἔτη ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἐρ­γάσθηκε γιά τή συγκρότηση τῆς Ἐπισκοπῆς του. Μέ ζωηρά χρώματα διασώ­ζει ὁ βιο-γράφος του Μάρκος τή φιλανθρωπι­κή καί ἱεραπο­στολική του δράση. Τό ἔτος 415 μ.Χ. ἔλαβε μέρος στή Σύν­οδο τῆς Διοσπόλεως[2], ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων ᾿Ιωάννου Β΄. ῾Η Σύνοδος αὐτή ἀσχολήθηκε μέ τόν θεολόγο Πε­λάγιο, ὁ ὁποῖος εἶχε καταφύγει στά ῾Ιεροσόλυμα κοντά στόν ᾿Ιωάννη, μετά τή σύγκρουση πού εἶχε στήν Ἀφρική μέ τόν ἱερό Αὐγουστῖνο, Ἐπίσκοπο ῾Ιππῶνος († 15 Ἰουνίου) γιά τά θέματα τοῦ προπα­το­ρικοῦ ἁμαρτήματος καί τῆς θείας χάριτος. Στή Σύν­οδο αὐτή ὁ Πελάγιος ἀθωώθηκε, ἀφοῦ ἀποδέχθηκε τή βασική διδα­σκα­λία ὅτι ἡ θεία Χάρη εἶναι ἀπαραίτητη γιά τή σωτη­ρία τοῦ ἀν­θρώπου.

Ὁ Ἅγιος ἀναπαύθηκε τό ἔτος 420 μ.Χ. μετὰ ἀπὸ σύντομη ἀσθέ-νεια, σὲ ἡ­λικία 72 ἐτῶν, «τόν καλόν γνα τετελεκώς πρός τούς εδω­λομανες ως τς μέρας τς κοιμήσεως ατοῦ». 

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τς γας μρτυρος Φωτεινς τς Σαμαρετιδος καί τν σύν ατ.

Ἡ  Ἁ­γί­α Με­γα­λο­μάρ­τυς Φω­τει­νή κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τήν Σα­μα­ρει­τι­κή πό­λη Σι­χάρ. Τίς πρῶ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες γι­ά τήν  Ἁ­γί­α τίς βρί­σκου­με στό Δ΄ κε­φά­λαιο τοῦ κα­τά Ἰ­ω­άν­νην Εὐ­αγ­γε­λί­ου[3].

Κάθε μεσημέρι πήγαινε ἔξω ἀπό τήν πόλη, στό πηγάδι τό λεγό-μενο τοῦ Ιακώβ, καί ἐγέμιζε τή στάμνα της. Ἐκεῖ, μία ἡμέρα, συνά-ντησε τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἐφανέρωσε σ’ αὐτήν ὅλη τή ζωή της. Ὁ Κύριος εἶπε στήν Ἁγία, ὅτι Αὐτός εἶναι «τό ὕδωρ τό ζῶν», δηλαδή ἡ ἀστείρευτη πηγή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτό τό «πνευμα-τικό ὕδωρ» ἔδωσε ὁ Κύριος στή Σαμαρείτιδα, ἡ ὁποία ἐβαπτίσθηκε Χριστιανή μεταξύ τῶν πρώτων γυναικών τῆς Σαμάρειας[4] καί ὀνομά-σθηκε Φωτεινή.

Ἀπό τότε ἀφιέρωσε τόν ἑαυτό της στή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στήν Ἀφρική καί στή Ρώμη. Ἐκεῖ ἔλαβε καί μαρτυρικό θάνατο ἀπό τόν αὐτοκράτορα Νέρωνα (54-68 μ.Χ.), ὅταν αὐτός ἔμαθε,  ὅτι ἡ Ἁγία Φωτεινή ἔκανε Χριστιανές τή θυγατέρα του Δομνίνα καί μερικές δοῦλες της.

Μαζί μέ τήν Ἁγία Φωτεινή ἐμαρτύρησαν οἱ υἱοί της καί οἱ πέντε ἀδελφές της.

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Φωτοῦς, Φωτδος, Παρασκευς, Κυριακς, Ἀνατολῆς, δελφν τς γας Φωτεινς.

    Οἱ Ἅγιες Μάρτυρες Ἁγία Φωτώ, Παρασκευή, Κυριακή καί Ἀνα-τολή ἐτελειώθησαν διά ξίφους καί ἡ Ἁγία Φῶτις ἐτέθηκε σέ δύο δέν-δρα, τά ὁποῖα ἀπολυθέντα τήν διέσχισαν σέ δύο.  

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τῶν γίων μαρτύρων ᾿Ιωσῆ καί Βίκτωρος, υἱῶν τῆς ἁγίας Φωτεινῆς.

    Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἰωσῆς καί Βίκτωρ, ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖται καί Φωτεινός[5], ἀποκεφαλίσθηκαν.  

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τοῦ ἁγίου Σεβαστιανοῦ τοῦ δουκός.

    Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Σεβαστιανός ἦταν ἡγεμόνας τῆς πόλεως τῆς Καρθαγένης ἀσπάσθηκε τή χριστιανική πίστη ἀπό τόν εὐαγγελικό λό-γο τοῦ υἱοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Βίκτωρος ἤ Φωτεινοῦ καί ἐμαρτύρησε ἐπί αὐτοκράτορος Νέρωνος (54-68 μ.Χ.).

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοκλήτου τοῦ φαρμακοῦ.

    Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θεοκλήτου ἀναφέρεται μόνο στόν Παρισινό Κώδικα 1578. Ἴσως νά πρόκειται περί τοῦ μάγου, πού ἐπέδωσε στήν Ἁγία Φωτεινή τή Σαμαρείτιδα τό δηλητήριο καί ἀφοῦ ἐπίστεψε στόν Χριστό ἀποκεφαλίσθηκε. 

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Βίκτωρος τοῦ στρατηλάτου καί Χριστοδούλου.   

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Κατοπινοῦ.  

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τῆς εἰς πρεσβύτερον χειροτονίας τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Θεοδοσίου, ἐπισκόπου Νόβγκοροντ.

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ

Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος, ἐπίσκοπος Νόβγκοροντ, ἐγεννήθηκε τό ἔτος 1491. Τό ἔτος 1523 εἰσῆλθε στή μονή τοῦ Ὁσίου Ἰωσήφ τοῦ Βολοκολάμσκ. Ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τοῦ Νόβγκοροντ καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 1563. 

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σεβαστιανοῦ, τοῦ ἐκ Ρωσίας.

    Ὁ Ὅσιος Σεβαστιανός τοῦ Ποσεσόνε ἐγεννήθηκε καί ἔζησε στή Ρωσία κατά τόν 15ο καί 16ο αἰώνα μ.Χ. Ἐκάρη μοναχός σέ ἕνα μοναστήρι στήν περιοχή τοῦ Σοχότ, κοντά στήν πόλη Ρομάνοβο, καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη. Ἡ μνήμη του τιμᾶται καί στίς 18 Δεκεμβρίου. 

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος ᾿Ιωάννου τοῦ Κάλφα.

    Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἰωάννης ἐγεννήθηκε καί ἀνατράφηκε στό Γαλατᾶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐργαζόμενος ὡς λεπτουργός κάλ-φας στό παλάτι τοῦ σουλτάνου, προσέφερε τίς ὑπηρεσίες του καί σέ ἄλλους ἐπιφανεῖς Τούρκους. Ἕνας ἀπό τούς μαθητές πού εἶχε προ-σλάβει, ἀνηψιός ἑνός ἀγᾶ ἀπό τήν Ἀνατολή, τόν διέβαλε, ὅτι σέ συζή-τηση πού εἶχε μαζί του κατηγόρησε τή μουσουλμανική θρησκεία καί ἐξῆρε τήν πίστη τῶν Χριστιανῶν. Ἔτσι ὁ Μάρτυρας συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε στόν κριτή κατηγορούμενος γιά ἐξύβριηση τῆς ἰσλαμικῆς θρησκείας.

Ὁ Ἅγιος ἐμαστιγώθηκε ἀνηλεῶς καί ἐρρίφθηκε στή φυλακή. Παρά τίς ἐπίμονες προσπάθειες τῶν Τούρκων ὁ Ἰωάννης ὁμολογοῦσε μέ πνευματική ἀνδρεία καί σταθερότητα τόν Χριστό. Κατά διαταγή τοῦ βεζύρη ὁδηγήθηκε στόν ἔπαρχο, ὁ ὁποῖος τόν ὁδήγησε στό Δημοπρατήριο, ὅπου καί ἀποκεφαλίσθηκε τό ἔτος 1575, ἡμέρα Κυριακή.  

† Τ ατ μρᾳ, ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Κιέβῳ τῆς Ρωσίας.

    Ἡ θαυματουργή εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ  Μεζχέτσκ βρέθηκε στό Κίεβο τό ἔτος 1492.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν! 

[1] Ἐκαλοῦντο ἔτσι ἀπό τούς Ρωμαίους οἱ δοῦλοι ἤ ἀπελεύθεροι πού ὑπηρετοῦσαν στούς κοιτῶνες τῶν βσιλέων καί τῶν ἀρχόντων. Οἱ κουβικουλάριοι εἰσήχθησαν ἀπό τή Ρώμη στήν αὐλή τοῦ Βυζαντίου. Ὁ ἀρχηγός αὐτῶν ὀνομαζόταν πραιπόσιτος ἤ πρόκοιτος ἤ ἐπί τοῦ κοιτῶνος καί κατεῖχε ἐπιφανῆ θέση μεταξύ τῶν αὐλικῶν ἀρχόντων τιτλοφορούμενος «θεῖος», «φιλόχριστος» καί «μεγαλοπρεπέστατος».
[2] Ἡ πόλη ὀνομάζεται καί Λύδδα.
[3] 4, 1-38.
[4] Ἡ Σαμάρεια ἐκτίσθηκε τό ἔτος 880 π.Χ. ἀπό τό βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ Ἀμβρί καί κατα-λύθηκε ἀπό τούς Ἀσσυρίους τό 721 π.Χ.
[5] Στό Συναξάρι ἀναφέρεται, ὅτι ὁ Ἅγιος Βίκτωρ ὀνομάσθηκε Φωτεινός ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο, ὁ Ὁποῖος τοῦ εἶπε, ὅτι θά ὀνομάζτεαι Φωτεινός, διότι μέ τό μαρτύριο καί τή μαρτυρία του θά φωτίσει πολλούς πού θά πιστέψουν στόν Χριστό.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας επί την εις Κύριον εκδημίαν του Κινσάσα Νικηφόρου

Πληροφορηθείς την εις Κύριον εκδημίαν του Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου, ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος τέλεσε με βαθειά συγκίνηση τρισάγιο και...
video

Ένας Άγιος είναι αλάνθαστος;

Ένας Άγιος είναι αλάνθαστος; Όταν ένας Άγιος ενώ ζούσε, μίλησε για κάποιο θέμα, τότε αυτό θα γίνει σίγουρα; Αυτό το θέμα για το οποίο...

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου {28 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Πολλοί από τους αγίους μας έχουν τη φήμη των θαυματουργών, διότι αξιώθηκαν να προικιστούν από το Θεό να κάνουν...

Φθιώτιδος Συμεών: «Έρχονται σήμερα οι δασικοί χάρτες, για να εξαφανίσουν την ελάχιστη εναπομείνασα μοναστηριακή γη»

Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα της Φθιώτιδας βρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών το διήμερο 26 & 27 Ιουλίου για την εορτή του...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης στα Αποίκια της Άνδρου

Η παλαίφατος γυναικεία Ιερά Μονή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και της Οσίας Ειρήνης, Ηγουμένης της Ιεράς Μονής Χρυσοβαλάντου, στα Αποίκια της Άνδρου, εόρτασε απόψε...

“Μιμητὴς ὑπάρχων τοῦ ἐλεήμονος, Παντελεήμων Μάρτυς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ…”

Στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονος, του Ιερού Ησυχαστηρίου της Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης , χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Εκδημία Σεβ. Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής με βαθιά θλίψη και συνοχή καρδίας αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου. Ο αείμνηστος...

Οἱ θεολογικές ἀνησυχίες τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραίμ Βατοπαιδινοῦ

τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ πρόσφατα ξεπέρασε μιά μεγάλη δοκιμασία μέ τόν...

Ενθρόνιση Ηγουμένης στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Παγγαίου

Με θρησκευτική κατάνυξη και με συρροή εκατοντάδων προσκυνητών εορτάσθηκε η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, σύμφωνα με το Αγιορείτικο τυπικό, στην ομώνυμη...

Με κατάνυξη και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εόρτασε η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος – Παναχράντου Άνδρου

Σήμερα το πρωί, στο Καθολικό της Μονής Παναχράντου-Αγίου Παντελεήμονος Άνδρου, στην οποία από αιώνων τεθησαύρισται η τιμία και χαριτόβρυτος Κάρα του Αγίου, τελέσθηκε Αρχιερατική...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τα Oνομαστήρια του Μητροπολίτου Βεροίας Παντελεήμονος

Την Τρίτη 27 Ιουλίου το πρωί με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του...

Η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στην Καλαμάτα

Στο Παρεκκλήσιο, της Ιστορικής Ιεράς Μονής Βελανιδιάς, το τιμώμενο επ’ ονόματι του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού, τίμησαν τον προστάτη τους Άγιο τα Μέλη της...

Η εορτή της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής στην Ι.Μ. Γρεβενών

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, παραμονή της εορτής της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, χοροστάτησε στους Πανηγυρικούς Αρχιερατικούς Εσπερινούς του...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στους Μολάους για την Πολιούχο Αγία Παρασκευή

Με την δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εόρτασε η ενορία των Μολάων την Πολιούχο και προστάτιδά της, Αγία Παρασκευή. Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής τελέστηκε Αρχιερατικό...

Στο Ιερό Προσκύνημα των Τεμπών και στη Σπηλιά ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών , χοροστάτησε στην Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος της Αγίας Παρασκευής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ....