Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

† Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.  

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀρτέμονος, ἐπισκόπου Σελευκείας τῆς Πισιδίας.

Ὁ Ἅγιος Ἀρ­τέ­μων ἐγεννήθηκε στή Σε­λευκεί­α τῆς Πισιδίας. Ὅ­ταν ὁ Ἀπόστολος Παῦ­λος ἦλ­θε σέ ἐ­κεῖ­νο τόν τό­πο, ἔ­γι­νε μα­θη­τής του, στή συ­νέ­χει­α Ἐ­πί­σκο­πος τῆς ἴ­δι­ας πό­λεως, δι­δά­σκα­λος τοῦ λα­οῦ καί κή­ρυ­κας τῆς ἀ­λή­θει­ας. Ἀ­φοῦ ἔ­κα­νε πολ­λά θαύ­μα­τα, ὁδήγησε πολ­λούς ἀ­πό τούς εἰ­δω­λο­λά­τρες πρός τόν Κύ­ρι­ο καί τούς ἔ­κα­νε Χρι­στι­α­νούς. Με­τά ἀ­πό αὐ­τά δι­οι­κώ­ντας μέ εὐ­σέ­βει­α καί θε­ά­ρε­στο τρό­πο τό ποί­μνι­ο, πού τοῦ εἶ­χε ἐ­μπι­στευ­θεῖ, καί δι­α­κυ­βερ­νώ­ντας μέ ἀρετή καί σοφία τήν Ἐκ­κ­λη­σί­α, ἦ­ταν τό σω­τή­ρι­ο λι­μά­νι γι­ά ὅ­λους πού εἶ­χαν ἀ­νά­γκη, προ­στά­της τῶν χηρῶν, ὑ­πε­ρα­σπι­στής τῶν ὀρ­φα­νῶν, χο­ρη­γός πτω­χῶν καί πε­νή­των.

Ὁ Ἅγιος Ἀρτέμων, ἀ­φοῦ πο­λι­τεύ­θη­κε κατά Θεόν καί ὑ­πη­ρέ­τη­σε σέ ὅ­λα τόν Κύριο,  ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη σέ βαθύ γῆρας, ἀ­πο­λαμ­βά­νο­ντας τήν αἰ­ώ­νι­α ζω­ή.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ρωμύλου καί Σεκούνδου τῶν αὐταδέλφων.

    Οἱ Ἅγιος Μάρτυρες Ρωμύλος καί Σεκοῦνδος ἐμαρτύρησαν στή Μαυριτανία τῆς Ἀφρικῆς[1].

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀρτέμονος, πρεσβυτέρου Λαοδικείας.

    Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἀρτέμων ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284-305 μ.Χ.) καί ἦταν πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λαοδικείας. Εἰσελθών μετά τοῦ Ἐπισκόπου τῆς πόλεως Σισιννίου στόν εἰδωλολατρικό ναό, κατέστρεψε τά ἀγάλμα-τα τῶν εἰδώλων τοῦ Ἀπόλλωνος καί τοῦ Ἀσκληπιοῦ. Γι’ αὐτό συνελήφθη καί ὑποβλήθηκε σέ μαρτύρια. Ἔτσι ἄθλησε ὁ Ἅγιος Ἀρτέμων καί ἐσταφανώθηκε ἀπό τόν Κύριο τῆς δόξας.

† Τῆ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Τιμολάου καί τῶν αὐτῷ ἑπτά μαρτύρων.

    Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Τιμόλαος καταγόταν ἀπό τόν Πόντο. Ἐμαρτύρησε περί τό 305 μ.Χ. στήν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης μαζί μέ ἑπτά ἄλλους Χριστιανούς. Στά Μηναῖα καί στό Ἁγιολόγιο τοῦ Σωφρονίου Εὐστρατιάδου ἀναφέρονται ὡς Μάρτυρες ὀκτώ ἐν Καισαρείᾳ, πού ἑορτάζουν σήμερα, χωρίς νά σημειώνουν τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Τιμολάου. Σέ ἄλλα Μηνολόγια ἀναφέρονται τριάντα πέντε Μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι ἐμαρτύρησαν ἐπί αὐτοκράτορος Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (360-363 μ.Χ.), ἐνῶ σέ ἄλλα Μαρτυρο-λόγια ἀναφέρονται πενήντα Μάρτυρες. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐτιμοῦσε ἀρχικά τή μνήμη τους στίς 15 Μαρτίου[2].

Οἱ Ἅ­γι­οι αὐτοί Μάρ­τυ­ρες, ὅ­ταν ἀ­πε­στά­λη ἀ­πό­φα­ση ἀ­πό τόν ἀ­σε­βή καί πα­ρά­νο­μο βασιλέα Ἰ­ου­λι­α­νό (361-363 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος δι­έ­τα­ξε τούς πιστούς Χρι­στό νά ἀρ­νη­θοῦν τόν καί νά προ­σκυ­νοῦν τούς θε­ούς τῶν Ἀθνικῶν, ὄ­χι μό­νο δέν ὑπάκουσαν νά κά­νουν αὐ­τό, ἀλ­λά καί μέ με­γά­λο θάρ­ρος πε­ρι­έρ­χο­νταν ὅ­λη τήν πό­λη καί ἔ­λε­γαν μέ με­γά­λη φω­νή· νά τι­μᾶ­ται καί νά λα­τρεύ­ε­ται ὁ Χρι­στός ὡς μό­νος Ἀ­λη­θι­νός Θε­ός. Οἱ θε­οί ὅ­μως πού δέν δη­μι­ούρ­γη­σαν τόν οὐ­ρα­νό καί τή γῆ, ἄς κα­τα­στρα­φοῦν μα­ζί μέ ὅ­σους τούς λα­τρεύ­ουν. Ἀ­φοῦ λοι­πόν συ­νε­λή­φθησαν ἀ­πό τούς εἰ­δω­λο­λά­τρες, πα­ρα­δό­θη­καν στή φυ­λα­κή καί ἀ­φοῦ κα­τη­γο­ρή­θη­καν ἀ­πό τόν Ἰ­ου­λι­α­νό, μέ δι­α­τα­γή ἐ­κεί­νου πρό­θυ­μα ἀ­πο­κε­φα­λί­σθη­καν ἀ­νε­βαί­νο­ντας πρός τόν Χρι­στό, τόν Ὁ­ποῖ­ο, ἀ­φοῦ ἐπό­θη­σαν ἀ­πό τή βρε­φι­κή ἡ­λι­κί­α, δέν Τόν ἀρ­νή­θη­καν καί ἔ­λα­βαν βρα­βεῖ­ο ἀ­θα­να­σί­ας.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ζαχαρίου, τοῦ ἐν Χαρσικίῳ.

    Εἶναι ἄγνωστο πότε ἤκμασε ὁ Ὅσιος Ζαχαρίας, ὁ ὁποῖος ἔζησε ἀσκητικό ἔγκλειστο βίο[3]. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης θεωρεῖ ὅτι εἶναι ὁ πνευματικός υἱός τοῦ Ὁσίου Καρίωνος († 24 Νοεμβρίου), περί τοῦ ὁποίου γίνεται λόγος στό Γεροντικόν, ἀλλά ὁ προσδιορισμός «ὁ ἐν Χαρσικίῳ» ἀποκλείει τόν Ἐρημίτη τῆς Αἰγύπτου Ζαχαρία. Ἴσως τό Χαρσίκιον πρέπει νά ταυτίσουμε μέ τή μονή «τήν ἐν Χαρσιανῷ», στήν Καππαδοκία, τήν ὁποία ἔκτισε ὁ Ὅσιος Νικηφόρος († 23 Ὀκτωβρίου). 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Μαρτίνου τοῦ Θηβαίου.

    Ὁ Ὅσιος Μαρίνος ἔζησε καί ἀσκήτεψε στή Θηβαῒδα τῆς Αἰγύπτου καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀβραάμ, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Λάτρῳ ἀσκήσαντος.

    Ὁ Ὅσιος Ἀβραάμ ἀπό τήν παιδιή ἡλικία ἀγάπησε τήν ἀγγελι-κή καί μοναχική πολιτεία καί ἀφοῦ διένειμε ὅλη τήν περιουσία αὐτοῦ στούς πτωχούς, ἔγινε μοναχός. Ἦταν τύπος καί παράδειγμα ὁσιακῆς βιοτῆς καί πολιτείας καί πολλοί προσέτρεχαν σέ αὐτόν, γιά νά ὠφεληθοῦν πνευματικά καί νά λάβουν τήν εὐχή του. Ἐπειδή, ὅμως, ὁ Ὅσιος ἀγαποῦσε τήν ἡσυχία ἔφυγε ἀπό τόν τόπο πού ἀσκήτευε καί ἦλθε στό ὄρος τοῦ Λάτρου, ὅπου διῆλθε τό ὑπόλοιπο τοῦ βίου του μέ νηστεία, προσευχή, δάκρυα καί ἐγκράτεια. Ἐτσι, ἀφοῦ ὑπερέβαλε στήν ἀρετή ὅλους τούς περιευρεθέντες καί ἀφοῦ τούς ἐνουθέτησε τά πρός σωτηρία, ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.  

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ζαχαρίου, τοῦ ἐν τῆ Λαύρα τοῦ Κιέβου ἀσκήσαντος.

    Ὁ Ὅσιος Ζαχαρίας ἔζησε κατά τόν 11ο καί 12ο αἰώνα μ.Χ. καί ἀσκήτεψε στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πέτρου καί Στεφάνου, τῶν ἐν Καζάν μαρτυρησάντων.

    Οἱ Ἅγιος Μάρτυρες Πέτρος καί Στέφανος ἐμαρτύρησαν τό ἔτος 1552 στήν περιοχή τοῦ Καζάν ἀπό τούς Μογγόλους. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Παρθενίου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Ὁ  Ἅ­γι­ος Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυς Παρ­θέ­νι­ος κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τή Μυ­τι­λή­νη καί ἐγεννήθηκε ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς καί ἐνάρετους, οἱ ὁποῖοι ἐφρόντισαν γιά τήν κατά Θεόν ἀνατροφή του. Ὁ Παρθένιος ἀφοσιώθηκε στίς μελέτες καί ἔγινε ἕνας ἀπό τούς λόγιους τῆς ἐποχῆς του. Ἐχειροτονήθηκε πρεσβύτερος καί λίγο ἀργότερα ἐξελέγη Ἐπί-σκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Χίου. Μετά παρέλευση ἀρκετοῦ χρόνου ἐκλήθηκε στόν πατριαρχικό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, περί τά τέλη τοῦ ἔτους 1656.

Ὡς Πατριάρχης ἀναδείχθηκε ἄνδρας εὐλαβής, χρηστός στόν τρόπο, λόγιος καί ζηλωτής ὅλων τῶν ἔργων τῆς εὐσέβειας καί τῆς ἀρετῆς καί ὑποστηρικτής τῆς ἑλληνικῆς παιδείας.

 Ἡ ἀγάπη του πρός τήν παιδεία καί τό ἐνδιαφέρον του γιά νά μή σβήσει τό καντῆλι τοῦ φωτός καί τῆς γνώσεως τόν ὁδήγησαν νά ἀπευθύνει ἐπιστολή πρός τό Μητροπολίτη πρώην Νικαίας, ὁ ὁποῖος ἦταν πολύ πλούσιος καί διέμενε στήν Ταυρίδα, πλησίον τοῦ βασι-λέως τῶν Κοζάκων, διά τῆς ὁποίας τόν παρακαλοῦσε νά ἐνισχύσει τό ἔργο τῆς άναπτύξεως τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. Ἡ ἐπιστολή αὐτή περιέπεσε στά χέρια τῶν Τούρκων. Ἔ­τσι ὁ Σουλ­τά­νος Ἰ­μπρα­ήμ ὁ Α΄ δι­έ­τα­ξε τή θα­νά­τω­ση τοῦ Ἁγίου Παρ­θε­νί­ου.

Ὁ Ἱερομάρτυς Παρθένιος συνελήφθη τό Σάββατο τοῦ Λαζά-ρου, τοῦ ἔτους 1657, καί πιεζόμενος νά δεχθεῖ τόν Ἰσλαμισμό, γιά νά ἀποφύγει τό θάνατο, ἐστάθηκε σταθερός καί ἀκλόνητος στή χριστιανική πίστη. Γιά τό λό­γο αὐτό τόν ἐκρέ­μα­σαν στήν κα­γκε­λω­τή πύ­λη τή λεγόμενη Παρ­μάκ-Κα­ποῦ. Τό ἱερό λεί­ψα­νό του πα­ρέ­μει­νε κρεμάμενο ἐπί τρεῖς ἡμέ­ρες καί μετά ἐρρίφθη στή θάλασσα.  Ἀρ­γό­τε­ρα τό περισυνέλεξαν οἱ Χρι­στι­α­νοί καί τό ἐνταφίασαν μέ εὐλάβεια στή λεγόμενη νῆσο «τῶν Πριγκίπων»[4].

† Τῇ αὐτῆ ἡμέρᾳ, ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῦ Ὄρους τοῦ Συννέφου, ἐν Τβέρ τῆς Ρωσίας.  

† Τῇ αὐτῆ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησις τοῦ θαύματος ἐν τῇ Λαύρᾳ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου.

    Δύο Χριστιανοί φίλοι, ὁ Ἰωάννης καί ὁ Σέργιος, ἔταξαν νά υἱοθετήσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον σάν σαρκικοί ἀδελφοί, μπροστά στήν ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας στή μονή τῶν Σπηλαίων τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου. Ὁ Ἰωάννης ἦταν πλούσιος καί εἶχε ἕνα ἑπτάχρονο υἱό, τόν Ζαχαρία. Ὁμως ὁ Ἰωάννης ἀρρώστησε πολύ. Πρίν τό θάνατό του ἀνέθεσε τήν ἐπιμέλεια καί φροντίδα τοῦ υἱοῦ του Ζαχαρίου στό φίλο του Σέργιο, στόν ὁποῖο ἐμπιστεύθηκε καί μιά μεγάλη ποσότητα χρυσροῦ, ὥστε νά τά δώσει στόν υἱό του Ζαχαρία, ὅταν αὐτός ἔφθανε σέ ὥριμη ἡλικία.

Ὅταν ὁ Ζαχαρίας μεγάλωσε, ἐζήτησε τό χρυσάφι ἀπό τόν Σέργιο. Ἐκεῖνος ἀρνήθηκε ὅτι εἶχε παραλάβει κάτι τέτοιο ἀπό τόν πατέρα του. Τότε ὁ Ζαχαρίας εἶπε: «Ἀφήσατέ τον νά ὁρκισθεῖ μπροστά στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἐνώπιον τῆς ὁποίας ἔγινε σαρκικός ἀδελφός μέ τόν πατέρα μου. Καί ἄν ὁρκισθεῖ ὁτι δέν πήρε τίποτε ἀπό τόν πατέρα μου Ἰωάννης, ἐγώ δέν θά ζητήσω τίποτε ἀπό αὐτόν». Ὅταν ὁ Σέργιος ὀρκίσθηκε αὐτό πού ἰσχυριζόταν, ἤθελε νά πλησιάσει, γιά νά ἀσπασθεῖ τήν εἰκόνα, ἀλλά μιά δύναμη τόν ἐκρατοῦσε καί δέν μποροῦσε. Ἄρχισε τότε νά καλίει καί νά φωνάζει πρός τούς Ὅσιους Πατέρες Ἀντώνιο καί Θεοδόσιο: «Μήν ἀφήνετε αὐτόν τόν ἀνελέητο δαίμονα νά μέ καταστρέψει!». Ἦταν δαίμονας πού τοῦ ἐπιτέθηκε κατά παραχώρηση τοῦ Θεοῦ.

Μετά ἀπό αὐτό ὁ Σέργιος ἀπεφάσισε νά παραδώσει τό χρυσό στόν Ζαχαρία. Ὅταν ἄνοιξαν τό κιβώτιο διεπίστωσαν ὅτι ἡ ποσότητα εἶχε διπλασιασθεῖ. Ὁ Ζαχαρίας, ἀφοῦ παρέλαβε τό χρυσό, τό προσέφερε στό μοναστήρι καί ἔγινε μοναχός. Ἐκεῖ ἔζησε γιά πολύ καιρό μέ ἄσκηση καί προσευχή καί ἔγινε πλούσιος σέ οὐράνια χαρίσματα. 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

[1] Ἐμμανουήλ Γ. Παντελάκη, Ρωμύλος, Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαιδεία, σελ. 350.
[2] Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σελ. 314. Ε. Γ. Παντελάκη, Τιμόλαος, μάρτυς, Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαιδεία, τόμος 23ος, Ἀθῆ-ναι, 1933, σελ. 45.
[3] Παρισινός Κῶδιξ 1575.
[4] Νέον Μαρτυρολόγιον, σελ. 73.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Ξυνιάδος χοροστάτησε στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία κατά την...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η ιστορία έχει γραφτεί με αίμα, δεν ξαναγράφεται…»

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της θυσίας της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία, απέστειλε...
video

Δ΄ Νηστειῶν στήν Ναύπακτο – κήρυγμα Μητροπολίτου (video)

Τήν Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν, 11 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του,...

Η τέταρτη εβδομάδα της Τεσσαρακοστής στην Μητρόπολη Χαλκίδος

Κατά την τέταρτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος τελέσθηκαν όλες οι ιερές ακολουθίες της κατανυκτικής αυτής περιόδου, έστω και κεκλεισμένων των...

Δ΄ Κυριακή των Νηστειών στην Σίφνο

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Απολλωνίας Σίφνου ιερούργησε σήμερα το πρωί, με τη συμμετοχή του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Βρύσης, Αρχιμ. Ιωαννίκιου,...

Κυριακή Δ΄ Νηστειών στον πληγωμένο Άγιο Γεώργιο Τυρνάβου

Κυριακή της Δ’ Εβδομάδος των Νηστειών και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος τέλεσε την Θεία Λειτουργία στα προπύλαια του τραυματισμένου από...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας στο Λίβερπουλ για το διορισμό νέου ιερέως

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο Λίβερπουλ του Σύδνεϋ, μετέβη το πρωί της Κυριακής, 11 Απριλίου, Δ' Κυριακής των Νηστειών,...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στην κωμόπολη του Μελιγαλά

Στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου,  στην κωμόπολη του Μελιγαλά προέστη της Θείας Λειτουργίας, κατά την Κυριακή της Δ' εβδομάδος των...

Χειροθεσία Οικονόμου από τον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Αγναντιάς τέλεσε την θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος,...

Συναξάρι τῆς 12ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου, ἐπισκόπου Παρίου τοῦ Ἑλλησπόντου, τοῦ Ὁμολογητοῦ.  Ὁ Ἅγιος...

Χειροτονία Διακόνου από τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ

Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά Ιερούργησε σήμερα Κυριακή Δ’ Νηστειών (11/04/2021) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ, ο οποίος τέλεσε και την εις Διάκονον...
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η πίστη είναι μία διαρκής πορεία εμπιστοσύνης και αγάπης στον Θεό»

Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Νέας Ιωνίας λειτούργησε σήμερα, Κυριακή Δ΄ Νηστειών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία περιορισμένου αριθμού πιστών,...

Κυριακή Δ΄ Νηστειών στον παλαίφατο Ναό του Αγίου Δημητρίου Σύμης

Κατὰ τὴν σημερινὴ Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 11η Ἀπριλίου 2021, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία...

Κυριακή Δ΄ Νηστειών στην Ιερά Μονή Μελατών Άρτης

Την Κυριακή 11 Απριλίου 2021, το πρωΐ στην Ιερά Μονή Μελατών Άρτης ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος. Ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, στο Κήρυγμά...

Tην Ακολουθία του Αγίου Ελαίου τέλεσε o Σύρου Δωρόθεος

Στον μονόχωρο Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου του ολιγάνθρωπου χωριού Κάστρο της Σίφνου, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ τέλεσε εχθές την Ακολουθία του...