Ο ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΕΝ ΠΑΥΛΟΠΕΤΡΙΩ, ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

† Μνμη τς ερσεως τν ἱερῶν λειψνων τν γων Ἀποστόλων Ἀνδρονίκου καί Ἰουνίας.

Τά ἱερά λείψανα εὑρέθησαν ἐπί βασιλείας τοῦ Ἡρακλείου (610-641 μ.Χ.) καί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Θωμᾶ Α΄ (607-610 μ.Χ.) κείμενα στή γῆ. Μετά δέ ἀπό ἀρκετό χρόνο ἀποκαλύφθηκε μέ θεία ἐπιφάνεια στόν κληρικό Νικόλαο, πού ἦταν καλλιγράφος, ὅτι τά ἱερά λείψανα ἀνῆκαν στούς Ἁγίους Ἀποστόλους Ἀνδρόνικο[1] καί Ἰουνία[2], τούς ὁποίους ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μνημονεύει στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Τελεσφόρου, ἐπισκόπου Ρώμης.

    Ὁ Ἅγιος Τελεσφόρος καταγόταν ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἦλθε στή Ρώμη κατά τίς ἀρχές τοῦ 2ου αἰῶνος μ.Χ. Ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ρώμης τό 125 μ.Χ., διαδεχθείς τόν Ἐπίσκοπο Σίξτο Α΄. Ὡς Ἐπίσκοπος Ρώμης καταπολέμησε τίς ποικίλες αἱρέσεις τῶν Γνωστικῶν καί εἰσήγαγε πολλές λειτουργικές διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀνατολῆς στή Δύση.

Ὁ Ἅγιος Τελεσφόρος ἐμαρτύρησε τό ἔτος 136 μ.Χ.

Τ ατ μέρᾳ, μνμη τς γας μάρτυρος Ἀνθοσας καί τῶν δώδεκα αὐτῆς οἰκετῶν.

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ἀνθοῦσα ἤ Ἄνθουσα μετά τῶν δώδεκα οἰκετῶν αὐτῆς ἐτελειώθησαν διά ξίφους. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Συνετοῦ.

    Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Συνετός ἐτελειώθηκε διά ξίφους. Ἴσως νά πρόκειται περί τοῦ Ἁγίου Συνετοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη τιμᾶται στίς 12 Δεκεμβρίου. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀρίστωνος, ἐπισκόπου Ἀρσινόης τῆς Κύπρου, τοῦ θαυματουργοῦ.

    Ὁ Ἅγιος Ἀρίστων ἔζησε στήν Κύπρο κατά τόν 4ο καί 5ο αἰώνα μ.Χ. Κατά τήν ἐποχή ἐκείνη στήν ἐπαρχία τῆς Πάφου ὑπῆρχαν δύο Ἐπίσκοποι. Ἕνας στήν περιοχή τῆς Πάφου μέ ἕδρα τή Νέα Πάφο καί ἄλλος στήν περιοχή Ἀρσινόης μέ ἕδρα τήν Ἀρσινόη, ἐκεῖ πού βρίσκεται σήμερα ἡ πόλη τῆς Χρυσοχοῦς. Σύμφωνα μέ τά ὅσα ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος († 24 Ἰανουαρίου), ὁ Ἅγιος Ἀρίστων εἶναι ὁ δεύτερος κατά σειράν Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης. Πρῶτος ἀναφέ-ρεται κάποιος Νικόλαος. Ἀκολουθεῖ αὐτός καί ὕστερα οἱ Ἅγιοι Νίκων καί Ἀρκάδιος, Καί οἱ τρεῖς αὐτοί Ἅγιοι, Ἀρίστων, Νίκων καί Ἀρκά-διος, θεωροῦνται κατά τόν Ὅσιο Νεόφυτο ἰσάξιοι τῶν τριῶν μεγάλων Πατέρων καί Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὁ Ἅγιος Ἀρίστων καταγόραν ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς οἱ ὁποῖοι ἐφρόντισαν γιά τήν κατά Θεόν παιδεία καί ἀνατροφή τοῦ υἱοῦ τους. Ἡ ἀρετή καί ἡ κατά Χριστόν πολιτεία ἦταν ὁ σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου Ἀρίστωνος. Ἡ ὁλοκληρωτική αὐτοπαράδοσή του στόν Κύριο τόν ἐβοήθησε νά ἀποκτήσει τήν ἀρετή τῆς πραότητος καί τή βασιλίδα τῶν ἀρετῶν, τήν ταπείνωση, καί ἀπό αὐτή τήν ἁγιότητα. Μέ ἔργα καί λόγια ἔγινε φλογερός διδάσκαλος τῆς εὐσέβειας καί τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, προστάτης τῶν ὀρφανῶν, παρήγορος ἄγγελος τῶν πτωχῶν καί ἀσθενούντων, πατέρας στοργικός γιά ὅλους. Ὁ λόγος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, «ὅσῳ μέγας εἶ, τοσούτῳ ταπεινοῦ σεαυτόν, καί ἔναντι Κυρίου εὑρήσεις χάριν»[3], βρῆκε τήν ἐφαρμογή του στό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου. Ὁ Ἅγιος Θεός τόν ἀξίωσε καί τοῦ χαρίσματος τῆς θαυμα-τουργίας. Ἡ γραφίδα τοῦ Ὁσίου Νεοφύτου γράφει γιά τόν Ἅγιο Ἀρίστωνα ὅτι ἦταν «κατά δαιμόνων ἄριστος ἀριστεύς».

Ὁ Ἅγιος Ἀρίστων ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

† Τ ατ μρᾳ, μνμη τῶν ἁγίων ἐννέα μαρτύρων τῆς Κολά, ἐν Γεωργίᾳ.

    Τό μαρτύριο τῶν ἐννέα παιδομαρτύρων ἔγινε τόν 6ο αἰώνα μ.Χ. στή Γεωργία.

Σ’ ἕνα μεγάλο χωριό τῆς νοτιοδυτικῆς Γεωργίας, στήν πεδιάδα Κολά, ὅπου εὑρίσκονται οἱ πηγές τοῦ ποταμοῦ Κύρου, ἐζοῦσαν ἐλά-χιστοι Χριστιανοί. Οἱ περισσότεροι κάτοικοι ἦσαν ἀκόμη εἰδωλο-λάτρες. Τά παιδιά τῶν Χριστιανῶν ἔπαιζαν μέ τά παιδιά τῶν εἰδωλολατρῶν. Μόλις ὅμως ὁ ἱερεύς ἐκτυποῦσε τήν καμπάνα γιά τόν Ἑσπερινό, ἀφηναν τό παιχνίδι καί ἔτρεχαν στήν ἐκκλησία. Τά ἀκολουθοῦσαν πάντοτε ἐννέα ἀπό τά παιδιά τῶν εἰδωλολατρῶν: ὁ Γουαράμ, ὁ Μπακάρ, ὁ Βάτσε, ὁ Μπατζίμι, ὁ Τάτσι, ὁ Τζουανσέρι, ὁ Ραμάζι καί ὁ Παρσμάν. Μά σάν ἔφθαναν στήν πύλη τοῦ ναοῦ, οἱ Χριστιανοί δέν ἐπέτρεπαν σ’ αὐτά νά εἰσέλθουν στό ναό. Αὐτό ἔγινε ἀρκετές φορές. Τά παιδιά ἐπέμεναν καί ἀπεφάσισαν νά βαπτισθοῦν Χριστιανοί.

Ὁ Ἱερεύς τοῦ χωριοῦ, ἕνας σεβάσμιος καί ἅγιος λευῒτης, τά ἐκατήχησε καί τά ἐδίδααξε τίς εὐαγγελικές ἐντολές. Δέν ἐτολμοῦσε ὅμως νά τά βάπτίσει τήν ἡμέρα, διότι ἐφοβόταν τούς εἰδωλολάτρες. Ὅτιαν ἐνύχτωσε, λοιπόν, τά πῆρε μαζί του καί τά ὁδήγησε στόν ποταμό. Πολλοί Χριστιανοί τόν ἀκολούθησαν. Τήν ἐποχή ε’κείνη τό ποτάμι ἦταν παγωμένο. Μά μόλις τά παιδιά μπῆκαν μέσα, γιά νά βαπτισθοῦν, τό νερό, μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἔγινε ζεστό. Τό ἐξαίσιο αὐτό θαῦμα τό ἀκολούθησε ἕνα ἄλλο θαυμαστό γεγονός: Ἄγγελοι ἀπό τόν οὐρανό κατέβηκαν καί τά ἐνέδυσαν μέ λευκούς χιτῶνες.

Τήν ἑπόμενη ἡμέρα οἱ εἰδωλολάτρες γονεῖς ἀναζητοῦσαν τά παιδιά τους. Τά εὑρῆκαν στά σπίτα τῶν Χριστιανῶν καί ἐπλησοφορήθησαν τί εἶχε συμβεῖ. Ἔγιναν ἔξαλλοι καί ὀργίσθηκαν. Ἄρχισαν νά χτυποῦν τά παιδιά τους καί νά προσπαθοῦν νά τά μεταπείσουν νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό. Ἐκεῖνα ὁμολογοῦσαν μέ ἀθωότητα καί ἀνδρεία τήν πίστη τους στόν Κύριο.

Ἔτσι ἀπεφάσισαν νά τά φονεύσουν, πρός παραδειγμα-τισμό καί τῶν ὑπόλοιπων συγχωριανῶν τους. Μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἡγεμόνα πῆγαν κοντά στόν ποταμό καί ἔσκαψαν ἕναν βαθύ λάκκο, ὅπου ἔρριψαν μέσα τούς μικρούς Ἁγίους. Ἠσαν ὅλοι ἀπό ἑπτά μέχρι ἐννέα χρόνων[4].

† Τ ατ μρᾳ, μνμη το σου πατρς μν Βαραδτου.

Ὁ Ὅσι­ος Βα­ρα­δά­τος κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τήν Ἀντιόχεια. Ἐπειδή ἀγάπησε τό μοναχικό βίο, ἐπέλεξε τήν ἐρημική ζωή γιά αὐστηρό-τερη ἄσκηση. Ἔτσι ἀνέβηκε στή ράχη ἑνός βουνοῦ κοντά στήν Ἀντιόχεια καί ἔκτισε ἐκεῖ μικρό κελλί καί τόσο στενό, ὥστε νά μή δύναται νά περιλάβει ὅλο τό σῶμα αὐτοῦ. Μέ τή συμβουλή τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας Θεοδώρητου († 797) κατῆλθε στήν Ἀντιόχεια, ὅπου διακονοῦσε στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας χωρίς νά ἐγκαταλείψει τήν ἄσκηση καί τήν προσευχή.

Ὅ Ὅσιος Βαραδάτος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν  Θαλασσίου καί Λημναίου.

Οἱ Ὅσιοι ἀναφέρονται ἀπό τόν Θεοδώρητο Κύρου[5] καί στό Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως[6].

Ὁ Ὅσιος Θαλάσσιος ἔστησε τό ἀσκητήριό του ἐπάνω σέ κάποιο ὄρος καί διῆλθε τό βίο του μέ σκληραγωγία καί ἁπλότητα. Στόν Ὅσιο προσῆλθε ὁ Λιμναῖος, πού ἑλκύσθηκε ἀπό τή φήμη τῆς ὁσιακῆς πολι-τείας του, καί ἔλαβε ἀπό τόν θεῖο αὐτό διδάσκαλο τό ὑπόδειγμα τῆς γνήσιας καί ἀληθινῆς μοναχικῆς ζωῆς. Μετά τήν κοίμηση τοῦ Ὁσίου Θαλασσίου κατέφυγε στόν Ὅσιο Μάρωνα († 14 Φεβρουαρίου) τοῦ ὁποίου τό βίο ἐμιμήθηκε. Ἀνέβηκε στήν κορυφή τοῦ ὄρους πού ῆταν κοντά στήν πόλη Ταργάλα καί περιέφραξε μέ γελόλιθους ἕνα τόπο μέσα στόν ὁποῖο διέμενε ἀσκητικά, ἄστεγος, ἐπί τριάντα ὀκτώ ὁλόκλη-ρα χρόνια, ἐκτεθειμένος στό ψῦχος καί τόν καύσωνα. Ὁ Ἅγιος Θεός τόν ἀξίωσε τοῦ χαρίσματος τῆς θαυματουργίας.

Ὁμως ὁ Ὅσιος δέν ἔμεινε μόνο στό ἔργο τῆς ἀσκήσεως, ἀλλά ἐπιδόθηκε καί στό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας. Περισυνέλεξε ὅλους τούς τυφλούς τῆς περιοχῆς καί ἔκτισε γιά τόν καθένα κελλί φροντίζοντας γιά τή διατροφή τους ἀπό τήν ἐλεημοσύνη τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι τόν ἐπισκέπτονταν, γιά νά πάρουν τήν εὐχή καί εὐλογία του.

Ὁ Ὅσιος Λιμναῖος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βλασίου.

    Ὁ Ἅγιος Βλάσιος ἦταν Ἐπίσκοπος καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη. Μερικοί τόν θεωροῦν Ἐπίσκοπο Ρώμης, ἀλλά δέν ὑπάρχει σχετική ἀναφορά περί τῆς ἀρχιερατείας αὐτοῦ  στή Ρώμη στούς ἐπισκοπικούς καταλόγους.  

† Τ ατ μρᾳ, μνμη το σου πατρός μν κα μολογητο ᾿Αθανασου, το ν τ Παυλοπετρίῳ.

Ὁ Ὅ­σι­ος Ἀ­θα­νά­σι­ος, ὁ Ὁ­μο­λο­γη­τής, ἐγεν­νή­θη­κε στήν Κων­στα­ντι­νού­πο­λη ἀ­πό πλού­σι­ους καί εὐ­λα­βεῖς γο­νεῖς. Σέ νε­α­ρή ἡ­λι­κί­α προ­σῆλ­θε στή μο­νή Παυ­λο­πε­τρί­ου, ἡ ὁ­ποί­α βρί­σκε­ται στόν κόλ­πο τῆς Νι­κο­μή­δει­ας, μεταξύ τῶν χωρίων Παντειχίου καί Τούζλων, καί ἐ­κεῖ ἐ­κά­ρη μο­να­χός.

Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος συνδέθηκε διά φιλίας μέ τόν Θεόδωρο τόν Στουδίτη καί τόν Ἰωάννη, ἡγούμενο τῆς μονῆς τῶν Καθαρῶν (†27 Ἀπριλίου), καί ἀγωνίσθηκε σκηρά ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τήν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας. Ἐπί αὐτοκράτορος Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου (813-820 μ.Χ.) καταδιώχθηκε καί αὐτός μαζί μέ ἄλλουςε Ὁμολογητές τῆς πίστεως ὑπέρ τῶν ἁγίων εἰκόνων καί ἐξορίσθηκε.

Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ἀναδείχθηκε πηγή τῆς Ὀρθοδοξίας καί λιμένας τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ, τοῦ ἐκ Ρωσίας.

    Ὁ Ὅσιος Γερμανός τοῦ Στολομπένσκ ἐγεννήθηκε στή Ρωσία. Ἔγινε μοναχός καί ἀσκήτεψε στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Νείλου στήν Στολόμπνα. Ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 1614. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας νεομάρτυρος Θεοκτίστης τοῦ Βορονέζ.

    Ἡ Ὁσία Θεοκτίστη (Μιχαήλοβνα) καταγόταν ἀπό τή Ρωσία καί ἦταν διά Χριστόν σαλή. Ἐμαρτύρησε τό ἔτος 1936.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

[1] Ρωμ. 16, 7.
[2] Ρωμ. 16, 7.
[3] Σοφία Σειράχ, 3 ,18.
[4] Βλ. Ἅγιοι τῆς Γεωργίας, ἔκδ. Ἱερά Μονή Παρακλήτου, Ὠρωπός Ἀττικῆς, 2004(5), σελ. 71-74.
[5] Teodoreto Di Ciro, Philotheos historia, XXII, 1-2, στό Thédoret De Cyr, Histoire des moines de Syrie, II, «Histoire Philothée» XIV-XXX, texte critique, trad., notes, index par P. Canivet et A. Leroy-Molinghen, Paris, 1979 (Sources Chrétiennes, 257), σελ. 124-126.
[6] Syn. Eccl. Cp., σειρά 484. J.-M. Sauget, Talassio e Limneo, eremiti nella regione di Ciro, santi, BS, XII, σειρά 104-105.
 

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Νάξος: Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τέλεσε ο Μητροπολίτης Καλλίνικος

Την Τετάρτη 12-5-2021, ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Επιφανίο Κύπρου και Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας...

Άγιος Αχίλλειος Λαρίσης ο θαυματουργός

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ξεχωριστή χορεία των αγίων της Εκκλησίας μας είναι όσοι έλαβαν μέρος στις Μεγάλες Οικουμενικές Συνόδους, στις οποίες, με την...

Εορτασμός της Συνάξεως των εν Μεσσηνία διαλαμψάντων Αγίων.

Ενημερώνουμε το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Τοπικής Εκκλησίας ότι την προσεχή Κυριακή , κατά την οποίαν η Αγία μας Εκκλησία τιμά τα πρόσωπα των Μυροφόρων...

Απάντηση Μητροπόλεως Πειραιώς στις υποδείξεις του κ. Αναστάσιου Βαβούσκου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ἐν Πειραιεῖ τῇ 14ῃ Μαΐου 2021   ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ   Ὁ Ἐντιμότατος κ. Ἀναστάσιος Βαβοῦσκος Δικηγόρος καί ἄρχων Ἀσηκρήτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπως...

Ἑορτασμός ἐπὶ τῇ ἀπελευθερώσει τῆς Κομοτηνῆς

Στὰ πλαίσια τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Κομοτηνῆς τήν παραμονή τῶν Ἐλευθερίων, Πέμπτη 13 Μαΐου ἐ. ἒ., πραγματο­ποιήθηκε ἡ Ὑποδοχὴ τῆς σεπτῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς...

H εορτή του Αγίου Θεράποντος, στην ομώνυμη Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Γαλατακίου

Με λαμπρότητα και με τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα τελέσθηκε η εορτή του Αγίου Θεράποντος, στην ομώνυμη Γυναικεία Κοινοβιακή Ι. Μονή στην περιοχή Γαλατάκι Κορινθίας,...

Η Μητρόπολις Άρτης πανηγύρισε την μνήμη του Αγίου Θεράποντος

Την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, το πρωί, στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος, Αγίων Αναργύρων Άρτης, ετελέσθη Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου...

Περί κανονικών παραπτωμάτων και ποινών συνέχεια

Ανέγνωσα σήμερα στο διαδίκτυο το Δελτίο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, (δείτε εδώ) με το οποίο ανακοινώνεται η επιβολή ποινών σε ιερομόναχό της και...

ΔΙΣ, ΔΙΣ, ἑνὸς δέ ἐστι χρεία!

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου,Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ) «Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο...
video

Θαύμα: ανέστησε εγκεφαλικά νεκρό

Θαύμα: ανέστησε εγκεφαλικά νεκρό. Πολλές φορές οι πιστοί ζητούν από τον Γέροντα Νεκτάριο να προσευχηθεί για κάποιο πρόβλημά τους. Ο Γέροντας μεταφέρει τα αιτήματα...

Πανήγυρις Αγίου Θεράποντος στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος, στον οικισμό Αγίων Αναργύρων Άρτης, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος...

Ανακοινωθέν της Ι.Μ. Πειραιώς περί του Ιερομονάχου Χριστοδούλου

Mετά πολλῆς θλίψεως καί ἕνεκεν τοῦ προκληθέντος σκανδαλισμοῦ ἐνημερώνομεν περί τοῦ ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν προσληφθέντος εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν Ἱερομονάχου...

Εκδημία π. Εμμανουήλ Κοντάκη

Η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως με θλίψη ανακοινώνει την εκδημία του π.Εμμανουήλ Κοντάκη. Ας είναι αιωνία η μνήμη του!

Νέος Αρχιερατικός Επίτροπος Τυρνάβου

Με απόφαση και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου, Αρχιερατικός Επίτροπος της Αρχιερατικής Περιφερείας Τυρνάβου, αναλαμβάνει ο Προϊστάμενος και Εφημέριος του...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στο Φόρουμ των Δελφών

Στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες της Δευτέρα, στο Ζάππειο Μέγαρο, μίλησε σήμερα, 13 Μαρτίου ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ....