ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΟΥ ΝΕ­ΑΣ ΣΜΥΡ­ΝΗΣ Σ Υ Μ Ε Ω Ν
 
Σκέ­ψεις γιά τήν εὐ­χε­τή­ρια ἀλ­λη­λο­γρα­φί­α
 
Ἀ­πο­τε­λεῖ πα­λαι­ό­τα­τη συ­νή­θεια —πα­ρά­δο­ση, θά ἔ­λε­γα— ἡ ἀ­πο­στο­λή εὐ­χε­τη­ρί­ων ἐ­πι­στο­λῶν ἤ δελ­τα­ρί­ων-καρ­τῶν με­τα­ξύ τῶν ἀν­θρώ­πων μέ ἀ­φορ­μή ση­μαν­τι­κά γε­γο­νό­τα τοῦ ἀν­θρω­πί­νου βί­ου ἤ ὀ­νο­μα­στι­κές ἑ­ορ­τές συ­γγε­νι­κῶν καί φι­λι­κῶν προ­σώ­πων. Εὐ­χετ­ή­ρι­ες ἐ­πι­στο­λές ἤ κάρ­τες ἐ­πι­κρά­τη­σε νά ἀ­πο­στέλ­λον­ται καί μέ τήν εὐ­και­ρί­α με­γά­λων ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν ἑ­ορ­τῶν, ὅ­πως εἶ­ναι τά Χρι­στού­γεν­να καί ἡ ἔ­λευ­ση τοῦ νέ­ου ἔ­τους, κα­θώς καί τό Πά­σχα. Ἄς μή μᾶς δι­α­φεύ­γει ὅ­τι ἡ γρα­πτή ἐ­πι­κοι­νω­νί­α ἦ­ταν ὁ μό­νος τρό­πος πού δι­έ­θε­ταν πα­λαι­ά οἱ ἄν­θρω­ποι γιά νά ἐκ­φρά­σουν τά συ­ναι­σθή­μα­τά τους. Ὅ­λοι οἱ ἄλ­λοι τρό­ποι πού ἔ­χου­με στή δι­ά­θε­σή μας σή­με­ρα εἶ­ναι νε­ώ­τε­ροι καί συν­δέ­ον­ται μέ τίς ἀ­να­κα­λύ­ψεις καί τήν πρό­ο­δο τῆς τε­χνο­λο­γί­ας.
 
Εὐ­χε­τή­ρι­ες ἐ­πι­στο­λές ἤ κάρ­τες μέ τήν εὐ­και­ρί­α τῶν ὀ­νο­μα­στι­κῶν ἑ­ορ­τῶν καί τῶν με­γά­λων ἑ­ορ­τῶν τῆς πί­στε­ώς μας (Χρι­στού­γεν­να καί Πά­σχα) ἐ­πι­κρά­τη­σε νά ἀ­νταλ­λάσον­ται καί με­τα­ξύ κλη­ρι­κῶν, ἰ­δι­αι­τέ­ρως τῶν ἐ­πι­σκό­πων, γε­γο­νός τό ὁ­ποῖ­ο ἀ­πο­τέ­λε­σε τήν ἀ­φορ­μή γιά νά γρα­φοῦν οἱ σκέ­ψεις πού ἀ­κο­λου­θοῦν. Ση­μει­ώ­νω ἐν ἀ­γά­πῃ ὅ­τι πρό­θε­σή μου δέν εἶ­ναι νά δι­δά­ξω πρε­σβυ­τέ­ρους ἤ νε­ω­τέ­ρους συ­νε­πι­σκό­πους μου, ἀλ­λά­ νά προ­βλη­μα­τί­σω πά­νω σ᾽ αὐ­τό πού γί­νε­ται σή­με­ρα καί τό τί θά μπο­ροῦ­σε νά ἀλλά­ξει.
 
1. Κατ᾽ ἀρ­χήν ὑ­πεν­θυ­μί­ζω ὅ­τι τό θέ­μα τῆς εὐ­χε­τή­ριας ἀλ­λη­λο­γρα­φί­ας «ἐ­πί ταῖς ἁ­γί­αις ἑ­ορ­ταῖς τῶν Χρι­στου­γέν­νων καί τοῦ Πά­σχα», ἐξ ἀ­φορ­μῆς τῆς τό­τε οἰ­κο­νο­μι­κῆς κρί­σε­ως, συ­ζη­τή­θη­κε καί ἐ­λή­φθη σχε­τι­κή ἀ­πό­φα­ση ἀ­πό τή Δια­ρκῆ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δο τήν 1η Νο­εμ­βρί­ου 2011, ἡ ὁ­ποί­α μᾶς γνω­στο­ποι­ή­θη­κε μέ τό ὑπ᾽ ἀ­ριθμ. πρωτ. 6675/2954/16-11-2011 Ἐγ­κύ­κλιο Ση­μεί­ω­μα. Ὁ προ­βλη­μα­τι­σμός τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τό­τε ἑ­στι­ά­στη­κε κυ­ρί­ως στό οἰ­κο­νο­μι­κό κό­στος τῆς ἀ­πο­στο­λῆς τῶν εὐ­χῶν καί ἄν κρί­νου­με ἀ­πό τά πράγ­μα­τα ἡ ἀ­πό­φα­ση καί οἱ προ­τά­σεις τοῦ Ἐγ­κυ­κλί­ου Ση­μει­ώ­μα­τος γρήγορα λη­σμο­νή­θη­καν.
 
2. Κα­θώς ὑ­πεν­θύ­μι­σα τό πα­ρα­πά­νω Ἐγ­κύ­κλιο Ση­μεί­ω­μα, καί ἡ τα­πει­νό­της μου ἐ­κτι­μᾶ ὅ­τι δέν δι­και­ού­μα­στε νά πα­ρα­βλέ­που­με τό κό­στος τῆς ἀ­πο­στο­λῆς τῆς εὐ­χε­τή­ριας ἀλ­λη­λο­γρα­φί­ας, ἄν αὐ­τό μά­λι­στα συ­νο­δεύ­ε­ται καί ἀ­πό τήν ἐ­κτύ­πω­ση πο­λυ­τε­λῶν καρ­τῶν.
 
3. Ἡ ἑ­τοι­μα­σί­α καί ἡ δι­εκ­πε­ραί­ω­ση γιά τά γρα­φεῖ­α τῶν Μη­τρο­πό­λε­ών μας τῆς ἑ­όρ­τιας ἀλ­λη­λο­γρα­φί­ας πα­ρα­μο­νές με­γά­λων ἑ­ορ­τῶν ἀ­πο­τε­λεῖ με­γά­λο βά­ρος. Δι­ε­ρω­τῶ­μαι : γιά ποι­ό λό­γο; Ποι­ός Ἱ­ε­ράρ­χης δέν εὔ­χε­ται ὅ,τι τό κα­λύ­τε­ρο γιά τούς συ­νε­πι­σκό­πους του; Χρει­ά­ζε­ται προ­κει­μέ­νου νά τό ἐκ­φρά­σει —καί μά­λι­στα μ᾽ ἕ­ναν τρό­πο συ­χνά ἄ­κρως τυ­πο­ποι­η­μέ­νο— νά ὑ­πο­βά­λει ἑ­αυ­τόν καί τούς συ­νερ­γά­τες του σ᾽ ἕ­να τέ­τοι­ο κό­πο;
 
4. Συ­νε­χί­ζου­με πα­νο­μοι­ό­τυ­πα μιά πρα­κτι­κή τοῦ πα­ρελ­θόν­τος, ἐ­νῶ σή­με­ρα δι­α­θέ­του­με νέ­ους τρό­πους ἀ­με­σό­τε­ρους καί ἐκ­φρα­στι­κό­τε­ρους ἐ­πι­κοι­νω­νί­ας. Ἐ­νο­ο­ῶ τήν τη­λε­φω­νι­κή συν­δι­ά­λε­ξη, τή v­i­d­eo κλή­ση. Βε­βαί­ως καί αὐ­τοί οἱ τρό­ποι ἀ­παι­τοῦν χρό­νο, τόν ὁ­ποῖ­ο δέν δι­α­θέ­του­με γιά μιά γε­νι­κευ­μέ­νη ἑ­όρ­τια ἐ­πι­κοι­νω­νία.
 
5. Ἔ­τσι, ἄλ­λοι ἐμ­μέ­νου­με στόν πα­λαι­ό τρό­πο τῆς ἑ­όρ­τιας ἐ­πι­στο­λῆς μέ χει­ρό­γρα­φη προ­σφώ­νη­ση, κα­τα­κλεί­δα καί «ζων­τα­νή» ὑ­πο­γρα­φή, τρό­πο πού δείχνει ἀρ­χον­τιά καί πε­ρι­ποι­εῖ τι­μή τό­σο στόν ἀ­πο­στο­λέ­α ὅ­σο καί στόν πα­ρα­λή­πτη, ἀλ­λά καί ἀ­παι­τεῖ πολύ χρό­νο.
 
Ὁ λό­γος αὐ­τός εἶ­ναι πού ὁ­δή­γη­σε πολ­λούς νά ἐ­πι­νο­ή­σουν ἁ­πλού­στε­ρους τρό­πους πού προ­σφέ­ρει ἡ σύγ­χρο­νη τε­χνο­λο­γί­α. Εὐ­χε­τι­κό κεί­με­νο, μέ προ­σφώ­νη­ση καί ὑ­πο­γρα­φή χει­ρό­γρα­φες ἀλ­λά «σκα­να­ρι­σμέ­νες», τό ὁ­ποῖ­ο ἀ­πο­στέλ­λε­ται μέ­σω ἠ­λε­κτρο­νι­κοῦ τα­χυ­δρο­μεί­ου. Ὁ τρό­πος αὐ­τός κα­τά τήν ἐ­κτί­μη­ση πολ­λῶν θε­ω­ρεῖ­ται «ψυ­χρός». Καί δυ­στυ­χῶς πέ­ρα­σε καί στούς συμ­πρε­σβυ­τέ­ρους μας, ὅ­ταν μά­λι­στα ἀ­πευ­θύ­νον­ται καί πρός Ἱ­ε­ράρ­χες.
 
6. Μιά ἀ­κό­μη πα­ρα­τή­ρη­ση ἀναφερόμενη στήν ἔ­κτα­ση καί τό πε­ρι­ε­χό­με­νο τῶν ἑ­ορ­τί­ων ἐ­πι­στο­λῶν πού ἐ­πί­σκο­ποι ἀ­πο­στέλ­λο­υ­με σέ συ­νε­πι­σκό­πους μας. Κά­ποι­ες ἀ­πό αὐ­τές εἶ­ναι ἐ­κτε­νέ­στα­τες, μιά ὁ­λό­κλη­ρη σε­λί­δα. Καί φοβᾶμαι ἄν τε­λι­κά, λόγω φόρτου ἐργασίας, οἱ πα­ρα­λῆ­πτες τίς δι­α­βά­ζου­με.
 
Ἐ­πί­σκο­ποι, ἀ­πευ­θυ­νό­με­νοι σέ συ­νε­πι­σκό­πους μας, προ­βαί­νου­με καί σέ θε­ο­λο­γι­κές ἀ­να­λύ­σεις πού μᾶλ­λον εἶ­ναι πε­ριτ­τές, ἀ­φοῦ καί οἱ δεύ­τε­ροι δέν εἶναι ἄμοιροι τοῦ θε­ο­λο­γι­κοῦ νοήματος τῶν ἑ­ορ­τῶν.
 
Τά τε­λευ­ταῖ­α χρό­νια κά­ποι­οι στίς εὐ­χε­τή­ρι­ες ἐ­πι­στο­λές τους ἀναμειγνύουν καί τήν «κοι­νω­νι­ο­λο­γί­α» προ­κει­μέ­νου νά πα­ρου­σιά­σουν ἕ­να πιό σύγ­χρο­νο τρό­πο γρα­φῆς. Σπά­νια τό ἐγ­χεί­ρη­μα μπο­ρεῖ νά χα­ρα­κτη­ρι­στεῖ ἐ­πι­τυ­χές.
 
Ἀ­να­φο­ρι­κά μέ εὐ­χές πλή­ρως τυ­πο­ποι­η­μέ­νες, πού μᾶλ­λον εἶ­ναι ἔρ­γο κά­ποι­ου ὑ­παλ­λή­λου (ὁ ὁ­ποῖ­ος εἴ­τε ἀ­πό κό­πο εἴ­τε ἀ­πό ἀ­προ­σε­ξί­α ἀ­πο­στέλ­λει δύ­ο φο­ρές (­!) τήν ἐ­πι­στο­λή τοῦ προ­ϊ­στα­μέ­νου του ἐ­πι­σκό­που στόν ἴ­διο πα­ρα­λή­πτη) καί ὄ­χι τῶν ἰ­δί­ων τῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν, τῶν ὁ­ποί­ων ἡ σκα­να­ρι­σμέ­νη ὑ­πο­γρα­φή ἀ­κο­λου­θεῖ, ἀ­να­ρω­τι­έ­ται κα­νείς κα­τά πόσον χρειάζονται.
 
7. Τέ­λος, δυ­ό λό­για καί γιά τή γλώσ­σα πολ­λῶν ἀ­πό τίς εὐ­χε­τή­ρι­ες ἐ­πι­στο­λές. Για­τί ἄ­ρα­γε αὐ­τή ἡ «ὑ­πε­ρά­γαν» ἀρ­χαι­ο­πρε­πής γλώσ­σα —λί­γο ἤ πο­λύ «ξύ­λι­νη»— γιά τήν ὁ­ποί­α με­ρι­κές φο­ρές χρει­ά­ζε­ται ν᾽ ἀ­νοί­ξου­με τό λε­ξι­κό L­i­d­e­ll-S­c­o­tt, (ὅ­σοι βέ­βαι­α τό ἔ­χου­με κον­τά μας); Καί κα­θώς οἱ νε­ώ­τε­ροι στήν ἡ­λι­κί­α δέν ἔ­χου­με δι­δα­χθεῖ κα­λά τά ἀρ­χαῖ­α ἑλ­λη­νι­κά, ὁ κίν­δυ­νος νά ἐμ­φι­λο­χω­ρή­σουν σο­λοι­κι­σμοί ἤ βαρ­βα­ρι­σμοί στό εὐ­χε­τή­ριο κεί­με­νο εἶ­ναι πο­λύ με­γά­λος. Φρο­νῶ ὅ­τι ἡ ἁ­πλή κα­θα­ρεύ­ου­σα (για­τί ὄ­χι καί ἡ στρω­τή δη­μο­τι­κή), προ­σι­τή καί κα­τα­νο­η­τή ἀ­πό ὅ­λους μας, ἔ­χει τή δυ­να­τό­τη­τα νά ἐκ­φρά­σει μέ πλη­ρό­τη­τα καί πολύ πιό θερμά τά συ­ναι­σθή­μα­τά μας.
 
Συμπερασματικά, διερωτῶμαι:
 
Μή­πως θά ἔ­δει ἡ Δια­ρκής Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος νά ἐ­ξε­τά­σει ἐκ νέ­ου τό ζή­τη­μα τῆς ἑ­όρ­τιας ἀλ­λη­λο­γρα­φί­ας, ἔ­τσι ὥ­στε νά πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται μό­νο στά ὀ­νο­μα­στή­ρια τῶν συ­νε­πι­σκό­πων μας καί νά ἀ­πο­φεύ­γε­ται ἐ­κεί­νη τῶν Χρι­στου­γέν­νων καί τοῦ Πά­σχα;

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

ΚΖ΄ Παύλεια : «Η προσφορά των γυναικών στην Επανάσταση». Ημερίδα πρεσβυτερών και μητέρων κληρικών.

Στο πλαίσιο των ΚΖ´ Παυλείων την Τρίτη 15 Ιουνίου το πρωί στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή...

Μία ακόμη δέσμευση του υλοποίησε ο Φθιώτιδος Συμεών

Τα 149 παιδιά και τους γονείς τους, που φιλοξενούνται προσωρινά στον προσφυγικό καταυλισμό των Θερμοπυλών, επισκέφτηκε για πρώτη φορά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ....
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε το περιβάλλον»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου, η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλληλες δράσεις»,...

Η εορτή του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια κατά τη μοναστηριακή τάξη εορτάστηκε πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος και της μητρός αυτού, Αγίας Μόνικας. Αρκετοί πιστοί...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Λαρίσης

Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερωνύμου του πενταγλώσσου, στον Ιερό...

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια απ’ την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει η Ι.Μ. Παροναξίας

Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας τιμώντας τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στον αγωνιστή Ιεράρχη Ιερόθεο Αριστάρχου...

Αναγνώριση συστάσεως έξι ιστορικών Ιερών Μονών στην Ι.Μ. Σπάρτης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος είχε αποστείλει αναλυτικό έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 15 Απριλίου 2021, με το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Διευρύνουμε το πρόγραμμα ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ»

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνέχισαν την διανομή ετοίμων γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες...

Διαδικτυακή Εκδήλωση «Άγνωστοι Μεσσήνιοι Κληρικοί, Αγωνιστές του 1821»

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...

Ονομαστήρια Μακαριωτάτου Aρχιεπισκόπου Aθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου

Η Βοιωτία καυχάται για τον προερχόμενο εκ των σπλάχνων της Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, ο οποίος στην 40χρονη διακονία Του...

Εις πολλά έτη Δέσποτα!

Μία ευχή σαν προσευχή Αφιερωμένη στην εορτή του Αρχιεπισκόπου Του Δημ.Ιωάννου Οικονομολόγου-Αναλογιστή «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ιερωνύμου ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε 14 Ιουνίου 2021, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ιερά...

Ρασοφορία Μοναχής στην Ι.Μ. Αγ. Βλασίου Τρικάλων & Μεγαλοσχημία Μοναχής στο Ησυχ. Τιμίου Σταυρού Μαψού

Στην Ι. Μονή Αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το πρωί της Κυριακής, 13 Ιουνίου 2021, όπου ετέλεσε την...

Σερρών Θεολόγος: «Οι Νεομάρτυρες είναι η δόξα της Εκκλησίας και το καύχημα της Ελλάδος»

Ταξίδι νοσταλγικό και διδακτικό σε δρόμους φωτεινούς του αειζώου ορθοδόξου πνεύματος και της φιλογενούς ελληνικής παραδόσεώς μας, απήλαυσαν όσοι συμμετείχαν στην επετειακού χαρακτήρος εκδήλωση...

Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών

Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Ιουνίου 2021, τελέσθηκε Παράκληση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμoύ της Θεοτόκου Γρεβενών για  τους  μαθητές της  Γ΄ Λυκείου  που ...