ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΟΥ ΝΕ­ΑΣ ΣΜΥΡ­ΝΗΣ Σ Υ Μ Ε Ω Ν
 
Σκέ­ψεις γιά τήν εὐ­χε­τή­ρια ἀλ­λη­λο­γρα­φί­α
 
Ἀ­πο­τε­λεῖ πα­λαι­ό­τα­τη συ­νή­θεια —πα­ρά­δο­ση, θά ἔ­λε­γα— ἡ ἀ­πο­στο­λή εὐ­χε­τη­ρί­ων ἐ­πι­στο­λῶν ἤ δελ­τα­ρί­ων-καρ­τῶν με­τα­ξύ τῶν ἀν­θρώ­πων μέ ἀ­φορ­μή ση­μαν­τι­κά γε­γο­νό­τα τοῦ ἀν­θρω­πί­νου βί­ου ἤ ὀ­νο­μα­στι­κές ἑ­ορ­τές συ­γγε­νι­κῶν καί φι­λι­κῶν προ­σώ­πων. Εὐ­χετ­ή­ρι­ες ἐ­πι­στο­λές ἤ κάρ­τες ἐ­πι­κρά­τη­σε νά ἀ­πο­στέλ­λον­ται καί μέ τήν εὐ­και­ρί­α με­γά­λων ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν ἑ­ορ­τῶν, ὅ­πως εἶ­ναι τά Χρι­στού­γεν­να καί ἡ ἔ­λευ­ση τοῦ νέ­ου ἔ­τους, κα­θώς καί τό Πά­σχα. Ἄς μή μᾶς δι­α­φεύ­γει ὅ­τι ἡ γρα­πτή ἐ­πι­κοι­νω­νί­α ἦ­ταν ὁ μό­νος τρό­πος πού δι­έ­θε­ταν πα­λαι­ά οἱ ἄν­θρω­ποι γιά νά ἐκ­φρά­σουν τά συ­ναι­σθή­μα­τά τους. Ὅ­λοι οἱ ἄλ­λοι τρό­ποι πού ἔ­χου­με στή δι­ά­θε­σή μας σή­με­ρα εἶ­ναι νε­ώ­τε­ροι καί συν­δέ­ον­ται μέ τίς ἀ­να­κα­λύ­ψεις καί τήν πρό­ο­δο τῆς τε­χνο­λο­γί­ας.
 
Εὐ­χε­τή­ρι­ες ἐ­πι­στο­λές ἤ κάρ­τες μέ τήν εὐ­και­ρί­α τῶν ὀ­νο­μα­στι­κῶν ἑ­ορ­τῶν καί τῶν με­γά­λων ἑ­ορ­τῶν τῆς πί­στε­ώς μας (Χρι­στού­γεν­να καί Πά­σχα) ἐ­πι­κρά­τη­σε νά ἀ­νταλ­λάσον­ται καί με­τα­ξύ κλη­ρι­κῶν, ἰ­δι­αι­τέ­ρως τῶν ἐ­πι­σκό­πων, γε­γο­νός τό ὁ­ποῖ­ο ἀ­πο­τέ­λε­σε τήν ἀ­φορ­μή γιά νά γρα­φοῦν οἱ σκέ­ψεις πού ἀ­κο­λου­θοῦν. Ση­μει­ώ­νω ἐν ἀ­γά­πῃ ὅ­τι πρό­θε­σή μου δέν εἶ­ναι νά δι­δά­ξω πρε­σβυ­τέ­ρους ἤ νε­ω­τέ­ρους συ­νε­πι­σκό­πους μου, ἀλ­λά­ νά προ­βλη­μα­τί­σω πά­νω σ᾽ αὐ­τό πού γί­νε­ται σή­με­ρα καί τό τί θά μπο­ροῦ­σε νά ἀλλά­ξει.
 
1. Κατ᾽ ἀρ­χήν ὑ­πεν­θυ­μί­ζω ὅ­τι τό θέ­μα τῆς εὐ­χε­τή­ριας ἀλ­λη­λο­γρα­φί­ας «ἐ­πί ταῖς ἁ­γί­αις ἑ­ορ­ταῖς τῶν Χρι­στου­γέν­νων καί τοῦ Πά­σχα», ἐξ ἀ­φορ­μῆς τῆς τό­τε οἰ­κο­νο­μι­κῆς κρί­σε­ως, συ­ζη­τή­θη­κε καί ἐ­λή­φθη σχε­τι­κή ἀ­πό­φα­ση ἀ­πό τή Δια­ρκῆ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δο τήν 1η Νο­εμ­βρί­ου 2011, ἡ ὁ­ποί­α μᾶς γνω­στο­ποι­ή­θη­κε μέ τό ὑπ᾽ ἀ­ριθμ. πρωτ. 6675/2954/16-11-2011 Ἐγ­κύ­κλιο Ση­μεί­ω­μα. Ὁ προ­βλη­μα­τι­σμός τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τό­τε ἑ­στι­ά­στη­κε κυ­ρί­ως στό οἰ­κο­νο­μι­κό κό­στος τῆς ἀ­πο­στο­λῆς τῶν εὐ­χῶν καί ἄν κρί­νου­με ἀ­πό τά πράγ­μα­τα ἡ ἀ­πό­φα­ση καί οἱ προ­τά­σεις τοῦ Ἐγ­κυ­κλί­ου Ση­μει­ώ­μα­τος γρήγορα λη­σμο­νή­θη­καν.
 
2. Κα­θώς ὑ­πεν­θύ­μι­σα τό πα­ρα­πά­νω Ἐγ­κύ­κλιο Ση­μεί­ω­μα, καί ἡ τα­πει­νό­της μου ἐ­κτι­μᾶ ὅ­τι δέν δι­και­ού­μα­στε νά πα­ρα­βλέ­που­με τό κό­στος τῆς ἀ­πο­στο­λῆς τῆς εὐ­χε­τή­ριας ἀλ­λη­λο­γρα­φί­ας, ἄν αὐ­τό μά­λι­στα συ­νο­δεύ­ε­ται καί ἀ­πό τήν ἐ­κτύ­πω­ση πο­λυ­τε­λῶν καρ­τῶν.
 
3. Ἡ ἑ­τοι­μα­σί­α καί ἡ δι­εκ­πε­ραί­ω­ση γιά τά γρα­φεῖ­α τῶν Μη­τρο­πό­λε­ών μας τῆς ἑ­όρ­τιας ἀλ­λη­λο­γρα­φί­ας πα­ρα­μο­νές με­γά­λων ἑ­ορ­τῶν ἀ­πο­τε­λεῖ με­γά­λο βά­ρος. Δι­ε­ρω­τῶ­μαι : γιά ποι­ό λό­γο; Ποι­ός Ἱ­ε­ράρ­χης δέν εὔ­χε­ται ὅ,τι τό κα­λύ­τε­ρο γιά τούς συ­νε­πι­σκό­πους του; Χρει­ά­ζε­ται προ­κει­μέ­νου νά τό ἐκ­φρά­σει —καί μά­λι­στα μ᾽ ἕ­ναν τρό­πο συ­χνά ἄ­κρως τυ­πο­ποι­η­μέ­νο— νά ὑ­πο­βά­λει ἑ­αυ­τόν καί τούς συ­νερ­γά­τες του σ᾽ ἕ­να τέ­τοι­ο κό­πο;
 
4. Συ­νε­χί­ζου­με πα­νο­μοι­ό­τυ­πα μιά πρα­κτι­κή τοῦ πα­ρελ­θόν­τος, ἐ­νῶ σή­με­ρα δι­α­θέ­του­με νέ­ους τρό­πους ἀ­με­σό­τε­ρους καί ἐκ­φρα­στι­κό­τε­ρους ἐ­πι­κοι­νω­νί­ας. Ἐ­νο­ο­ῶ τήν τη­λε­φω­νι­κή συν­δι­ά­λε­ξη, τή v­i­d­eo κλή­ση. Βε­βαί­ως καί αὐ­τοί οἱ τρό­ποι ἀ­παι­τοῦν χρό­νο, τόν ὁ­ποῖ­ο δέν δι­α­θέ­του­με γιά μιά γε­νι­κευ­μέ­νη ἑ­όρ­τια ἐ­πι­κοι­νω­νία.
 
5. Ἔ­τσι, ἄλ­λοι ἐμ­μέ­νου­με στόν πα­λαι­ό τρό­πο τῆς ἑ­όρ­τιας ἐ­πι­στο­λῆς μέ χει­ρό­γρα­φη προ­σφώ­νη­ση, κα­τα­κλεί­δα καί «ζων­τα­νή» ὑ­πο­γρα­φή, τρό­πο πού δείχνει ἀρ­χον­τιά καί πε­ρι­ποι­εῖ τι­μή τό­σο στόν ἀ­πο­στο­λέ­α ὅ­σο καί στόν πα­ρα­λή­πτη, ἀλ­λά καί ἀ­παι­τεῖ πολύ χρό­νο.
 
Ὁ λό­γος αὐ­τός εἶ­ναι πού ὁ­δή­γη­σε πολ­λούς νά ἐ­πι­νο­ή­σουν ἁ­πλού­στε­ρους τρό­πους πού προ­σφέ­ρει ἡ σύγ­χρο­νη τε­χνο­λο­γί­α. Εὐ­χε­τι­κό κεί­με­νο, μέ προ­σφώ­νη­ση καί ὑ­πο­γρα­φή χει­ρό­γρα­φες ἀλ­λά «σκα­να­ρι­σμέ­νες», τό ὁ­ποῖ­ο ἀ­πο­στέλ­λε­ται μέ­σω ἠ­λε­κτρο­νι­κοῦ τα­χυ­δρο­μεί­ου. Ὁ τρό­πος αὐ­τός κα­τά τήν ἐ­κτί­μη­ση πολ­λῶν θε­ω­ρεῖ­ται «ψυ­χρός». Καί δυ­στυ­χῶς πέ­ρα­σε καί στούς συμ­πρε­σβυ­τέ­ρους μας, ὅ­ταν μά­λι­στα ἀ­πευ­θύ­νον­ται καί πρός Ἱ­ε­ράρ­χες.
 
6. Μιά ἀ­κό­μη πα­ρα­τή­ρη­ση ἀναφερόμενη στήν ἔ­κτα­ση καί τό πε­ρι­ε­χό­με­νο τῶν ἑ­ορ­τί­ων ἐ­πι­στο­λῶν πού ἐ­πί­σκο­ποι ἀ­πο­στέλ­λο­υ­με σέ συ­νε­πι­σκό­πους μας. Κά­ποι­ες ἀ­πό αὐ­τές εἶ­ναι ἐ­κτε­νέ­στα­τες, μιά ὁ­λό­κλη­ρη σε­λί­δα. Καί φοβᾶμαι ἄν τε­λι­κά, λόγω φόρτου ἐργασίας, οἱ πα­ρα­λῆ­πτες τίς δι­α­βά­ζου­με.
 
Ἐ­πί­σκο­ποι, ἀ­πευ­θυ­νό­με­νοι σέ συ­νε­πι­σκό­πους μας, προ­βαί­νου­με καί σέ θε­ο­λο­γι­κές ἀ­να­λύ­σεις πού μᾶλ­λον εἶ­ναι πε­ριτ­τές, ἀ­φοῦ καί οἱ δεύ­τε­ροι δέν εἶναι ἄμοιροι τοῦ θε­ο­λο­γι­κοῦ νοήματος τῶν ἑ­ορ­τῶν.
 
Τά τε­λευ­ταῖ­α χρό­νια κά­ποι­οι στίς εὐ­χε­τή­ρι­ες ἐ­πι­στο­λές τους ἀναμειγνύουν καί τήν «κοι­νω­νι­ο­λο­γί­α» προ­κει­μέ­νου νά πα­ρου­σιά­σουν ἕ­να πιό σύγ­χρο­νο τρό­πο γρα­φῆς. Σπά­νια τό ἐγ­χεί­ρη­μα μπο­ρεῖ νά χα­ρα­κτη­ρι­στεῖ ἐ­πι­τυ­χές.
 
Ἀ­να­φο­ρι­κά μέ εὐ­χές πλή­ρως τυ­πο­ποι­η­μέ­νες, πού μᾶλ­λον εἶ­ναι ἔρ­γο κά­ποι­ου ὑ­παλ­λή­λου (ὁ ὁ­ποῖ­ος εἴ­τε ἀ­πό κό­πο εἴ­τε ἀ­πό ἀ­προ­σε­ξί­α ἀ­πο­στέλ­λει δύ­ο φο­ρές (­!) τήν ἐ­πι­στο­λή τοῦ προ­ϊ­στα­μέ­νου του ἐ­πι­σκό­που στόν ἴ­διο πα­ρα­λή­πτη) καί ὄ­χι τῶν ἰ­δί­ων τῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν, τῶν ὁ­ποί­ων ἡ σκα­να­ρι­σμέ­νη ὑ­πο­γρα­φή ἀ­κο­λου­θεῖ, ἀ­να­ρω­τι­έ­ται κα­νείς κα­τά πόσον χρειάζονται.
 
7. Τέ­λος, δυ­ό λό­για καί γιά τή γλώσ­σα πολ­λῶν ἀ­πό τίς εὐ­χε­τή­ρι­ες ἐ­πι­στο­λές. Για­τί ἄ­ρα­γε αὐ­τή ἡ «ὑ­πε­ρά­γαν» ἀρ­χαι­ο­πρε­πής γλώσ­σα —λί­γο ἤ πο­λύ «ξύ­λι­νη»— γιά τήν ὁ­ποί­α με­ρι­κές φο­ρές χρει­ά­ζε­ται ν᾽ ἀ­νοί­ξου­με τό λε­ξι­κό L­i­d­e­ll-S­c­o­tt, (ὅ­σοι βέ­βαι­α τό ἔ­χου­με κον­τά μας); Καί κα­θώς οἱ νε­ώ­τε­ροι στήν ἡ­λι­κί­α δέν ἔ­χου­με δι­δα­χθεῖ κα­λά τά ἀρ­χαῖ­α ἑλ­λη­νι­κά, ὁ κίν­δυ­νος νά ἐμ­φι­λο­χω­ρή­σουν σο­λοι­κι­σμοί ἤ βαρ­βα­ρι­σμοί στό εὐ­χε­τή­ριο κεί­με­νο εἶ­ναι πο­λύ με­γά­λος. Φρο­νῶ ὅ­τι ἡ ἁ­πλή κα­θα­ρεύ­ου­σα (για­τί ὄ­χι καί ἡ στρω­τή δη­μο­τι­κή), προ­σι­τή καί κα­τα­νο­η­τή ἀ­πό ὅ­λους μας, ἔ­χει τή δυ­να­τό­τη­τα νά ἐκ­φρά­σει μέ πλη­ρό­τη­τα καί πολύ πιό θερμά τά συ­ναι­σθή­μα­τά μας.
 
Συμπερασματικά, διερωτῶμαι:
 
Μή­πως θά ἔ­δει ἡ Δια­ρκής Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος νά ἐ­ξε­τά­σει ἐκ νέ­ου τό ζή­τη­μα τῆς ἑ­όρ­τιας ἀλ­λη­λο­γρα­φί­ας, ἔ­τσι ὥ­στε νά πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται μό­νο στά ὀ­νο­μα­στή­ρια τῶν συ­νε­πι­σκό­πων μας καί νά ἀ­πο­φεύ­γε­ται ἐ­κεί­νη τῶν Χρι­στου­γέν­νων καί τοῦ Πά­σχα;

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η βυζαντινή Καστοριά περιμένει τον Ποιμένα της με βυζαντινές διεργασίες…

Την 8η Οκτωβρίου η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα προβεί στην πλήρωση πέντε Μητροπόλεων, μεταξύ αυτών και η χηρεύουσα ακριτική Ιερά...

Ανακοίνωση – παράκληση για προσευχή

Στην Εντατική Μονάδα Θεραπείας του Τζάνειου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά νοσηλεύεται διασωληνωμένος εδώ και λίγες ημέρες (όχι από covid-19), ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς...

Τὸ ρασοφορεῖν εἶναι ἐπάγγελμα;;;;;

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα τοῦ τίτλου ποικίλλει, ἀνάλογα μὲ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀπαντάει. Οἱ περισσότεροι λένε ὅτι εἶναι ἐπάγγελμα, ἀφοῦ...

Πανήγυρις Αγίου Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου στον τόπο μαρτυρίου του

Κάθε τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, εορτάζεται η μνήμη του αγίου και ενδόξου ιερομάρτυρος Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου του Θαυματουργού, πολιούχου και προστάτου της...

Ἐκλογές Ἀρχιερέων

ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος κάνοντας λόγο γιά τά προσόντα τοῦ  ὑποψηφίου Ποιμένος, δέν ἀρκεῖται στήν εὐλάβεια,  ἀλλά καί σέ κάτι...

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Χρήστου Οικονόμου

Την Εξόδιο Ακολουθία του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Χρήστου Οικονόμου, συνταξιούχου Κληρικού της Ι. Μητροπόλεως μας, ο οποίος μετέστη προς Κύριον πλήρης ημερών, τέλεσε την Κυριακή,...

Το Άγιο Πνεύμα απεφάνθη… για τις Μητροπόλεις Κιλκισίου & Θήρας

Μπορεί το τοπίο να παραμένει θολό έως και σήμερα για τις Μητροπόλεις Λαγκαδά, Καστορίας και Περιστερίου και να μην επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα, δεν συμβαίνει...

Τοποθέτηση Ηγουμενοσυμβουλίου στην ανασυσταθείσα Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Γεωργιτσίου

Το απόγευμα της Κυριακής 26 Σεπτεμβρίου 2021, στην προσφάτως ανασυσταθείσα ιστορική Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Γεωργιτσίου, τελέσθηκε Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας...

Η εξόδιος ακολουθία του Αρχιμανδρίτου Φιλίππου Αβραμίδη στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, την πρωίαν περί την 10ην ώραν, η Εξόδιος Ακολουθία και ο ενταφιασμός του Αρχιμανδρίτη π....

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στους πρόποδες του Ολύμπου

Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία εορτάστηκε η Μετάσταση του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου Θεολόγου, τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο στο Λιτόχωρο, την ιστορική...

Ο εορτασμός του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπι Ευβοίας

H δεύτερη κατά το έτος Εορτή του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας ετελέσθη το Σαββατοκύριακο 25-26  Σεπτεμβρίου 2021, προεξάρχοντος...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας

Η Α.Θ. Μακαριότης, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, σήμερα, Κυριακή,...

Άλλο ασκητισμός και άλλο μοναχισμός

Άλλο ασκητισμός και άλλο μοναχισμός. Τι είναι ο ασκητισμός; Τι είναι ο μοναχισμός; Για ποιο λόγο άντρες ή γυναίκες πηγαίνουν να γίνουν μοναχοί; Τι...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο φόβος είναι ο εχθρός της αγάπης»

Με μία μεγάλη περιοδεία σε όλη την Μητρόπολη Φθιώτιδος εόρτασε το διήμερο 25 & 26 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών την εορτή...

Θολό τοπίο δώδεκα ημέρες πριν από τις εκλογές…

Η Ιερά Σύνοδος της  Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα συγκληθεί συν Θεώ, από της 4ης έως της 8ης μηνός Οκτωβρίου 2021. Ο χρόνος αρχίζει...