του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας

Ἡ Τεκτονική Στοά ἀποτελεῖ τόν «πυρήνα» τῆς ὀργάνωσης τοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ. Κάθε νέα Στοά πρέπει νά ὑπόκειται σέ μία κανονική Μεγάλη Στοά ἤ Μεγάλη Ἀνατολή. Ἡ Στοά εἶναι ὑποχρεωμένη νά ἀκολουθεῖ τίς ὁδηγίες τῆς Μεγάλης Στοᾶς στήν ὁποία ὑπόκειται ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐφαρμογή τῶν Συνταγμάτων, ὅμως κατά τά ἄλλα εἶναι ἀνεξάρτητη διοικητική μονάδα. Μία Στοά πρέπει νά ἔχει Τακτικές καί προγραμ-ματισμένες συνεδριάσεις, ὅπου θά λαμβάνουν χώρα οἱ τεκτονικές ἐργασίες τῶν μελῶν της, καί πρέπει νά συνέρχεται μόνο στήν ἕδρα της, (ἐκτός ἐκτάκτων περιπτώσεων). Ἁρμοδιότητα τῆς Στοᾶς εἶναι ἡ μύηση καί προαγωγή τῶν μελῶν της, ἡ ἐγκατάσταση τοῦ Σεβασμίου Διδασκάλου καί τῶν Ἀξιωματικῶν της, ἡ ἀπόκτηση καί διατήρηση τῶν κοσμημάτων καί κειμηλίων της, ἡ ἐνδυνάμωση τῶν δεσμῶν ἀνάμεσα στίς οἰκογένειες μέσω τῶν διαφόρων ἐκδηλώσεων πού ὀργανώνει καί διάφορα ἄλλα θέματα σέ ἐπίπεδο βάσης, (μή περιοριστικά).

Ἡ Στοά εἶναι ἡ μόνη Ἀρχή πού μπορεῖ νά μυήσει κάποιον στόν Ἐλευθεροτεκτονισμό καί ὅταν γίνεται κάτι τέτοιο ὁ νέος Ἐλευθεροτέκτων ἀποκαλεῖ αὐτή τήν Στοά ὡς «μητρική» του, ἰσοβίως. Ἕνας Διδάσκαλος Ἐλευθεροτέκτων ἔχει τό δικαίωμα νά ἐπισκέπτεται ὅποια Στοά, ὑποκείμενη στή Μεγάλη Στοά του, ἐπιθυμεῖ. Ἐπίσης, μπορεῖ νά ἐπισκεφθεῖ καί ὁποιαδήποτε ἄλλη Στοά ἐπιθυμεῖ, ἀρκεῖ αὐτή νά ὑπόκειται σέ κάποια Μεγάλη Στοά πού νά εἶναι ἀμοιβαία ἀναγνωριζόμενη μέ τή δική του. Ἐκτός τῆς συνδρομῆς του καί τῆς συμμετοχῆς του στή «μητρική» του Στοά, ἕνας Διδάσκαλος Ἐλευθεροτέκτων μπορεῖ καταβάλλοντας ἐπιπλέον συνδρομή νά εἶναι μέλος καί ἄλλων Στοῶν, πού ὅμως πρέπει νά ὑπόκεινται στήν ἴδια Μεγάλη Στοά μέ τή δική του.

Ὁ ὅρος «Στοά» συνηθίζεται νά ἀναφέρεται στό χῶρο πού συνεδριάζουν οἱ Ἐλευθεροτέκτονες, ὅμως ὁ ὅρος πιό πολύ ἀναφέρεται στούς ἴδιους τούς Ἐλευθεροτέκτονες πού συνεδρι-άζουν. Ἔτσι «Στοά» στήν πραγματικότητα εἶναι οἱ συνεδρι-άζοντες Ἐλευθεροτέκτονες. Οἱ Στοές, ὡς κτίρια, ἀναφέρονται ἀνά περιπτώσεις ὡς «Ναοί». Διαφορετικές Στοές πού συνεδρι-άζουν οἱ Τεκτόνες, μπορεῖ νά μεταχειρίζονται τόν ἴδιο χῶρο τῆς Στοᾶς σέ διαφορετικές ὧρες καί ἡμέρες. Οἱ πρῶτες Στοές συνεδρίαζαν ὅπου μποροῦσαν καί συχνά οἱ Τεκτονικές ἐργασίες γίνονταν σέ καπηλειά. Οἱ περισσότερες Στοές ἀπαρτίζονται ἀπό Ἐλευθεροτέκτονες πού ζοῦν σέ κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Σέ κάποιες Στοές ἡ συμμετοχή ἀπαιτεῖ πλήρωση ἰδιαίτερων κριτηρίων, πού ἔχουν κυρίως σχέση μέ τό κοινωνικό ὑπόβαθρο ἤ τήν καταγωγή. Ἐπίσης ὑπάρχουν «Ἐρευνητικές Στοές», οἱ ὁποῖες κάνουν μέλη τους μόνο Διδασκάλους Ἐλευθεροτέκτονες καί ἀσχολοῦνται μέ τή Φιλοσοφία τοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ καί τήν Ἱστορία του. Ὁ Τεκτονισμός τοῦ Α&Α.Σ.Τ. εἶναι ἕνας, ἑνιαῖος καί ἀδιαίρετος στόν σύνολό του, ἀπό τόν 1ο μέχρι καί τόν τελευταῖο 33ο βαθμό. Ὁ χωρισμός του σέ δύο μέρη, τόν Συμβολικό Τεκτονισμό (βαθμοί 1 ἕως καί 3) καί τόν Φιλοσοφικό Τεκτονισμό (βαθμοί 4 ἕως 33), εἶναι μόνο διοικητικός ἐξυπηρε-τώντας συγκεκριμένους ὀργανωτικούς σκοπούς καί μόνον.

Ἡ Μεγάλη Στοά τῆς Ἑλλάδος τοῦ  Α&Α.Σ.Τ. εἶναι ἡ Ἀνωτάτη Ἀρχή τῶν Συμβολικῶν Στοῶν (βαθμοί 1 ἕως καί 3). Τό Ὕ. Σ. τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ Ἀνωτάτη Ἀρχή τῶν Φιλοσοφικῶν Ἐργαστηρίων (βαθμοί 4 ἕως καί 32). Κάθε Τεκτονική Στοά τοῦ Συμβολικοῦ Τεκτονισμοῦ διοικεῖται ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Στοᾶς, τό ὁποῖο ἐκλέγεται κάθε διετία ἀπό τά μέλη τῆς Στοᾶς τῶν Διδασκάλων (3ου βαθμοῦ) μέ μυστική ψηφοφορία. Ὁ πρόεδρος τῆς Στοάς ἀποκαλεῖται Σεβάσμιος, τά μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀξιωματικοί αὐτῆς καί χαρακτηρίζονται μέ ἰδιαίτερους τίτλους σχετικούς μέ τά συγκεκριμένα τους καθήκοντα. Ὅλες οἱ Συμβολικές Στοές τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικρά-τειας ὑπάγονται στήν Μεγάλη Στοά τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἀπαρτίζεται ἀπό τό Μεγάλο Συμβούλιο πού ἀποτελεῖται ἀπό ἀξιωματούχους ὅπως καί στίς Συμβολικές Στοές. Ὅλα τά Φιλοσοφικά Ἐργαστήρια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας ὑπάγονται στό Ὕπατον Συμβούλιον τῆς Ἑλλάδος καί εἶναι :

Οἱ Στοές Τελειοποιήσεως πού ἐργάζονται ἀπό τούς βαθμούς 4 ἕως 14.

Τά Περιστύλια πού ἐργάζονται ἀπό τούς βαθμούς 15 ἕως 18.

Ὁ Ἄρειος Πάγος πού ἐργάζεται ἀπό τούς βαθμούς 19 ἕως 30.

Ἡ Μεγάλη Σύνoδος πού ἐργάζεται ἀπό τούς βαθμούς 31 – 32.

Οἱ Ἐργασίες τῶν Τεκτονικῶν Στοῶν καί Ἐργαστηρίων δέν εἶναι προσιτές, οὔτε καί ἀνακοινώνονται σέ μή τέκτονες. Αὐτό εἶναι ἀναγκαῖο λόγω τοῦ ἰδιάζοντος τεκτονικοῦ τρόπου λειτουργίας καί διδασκαλίας, μέ ἀλληγορίες καί σύμβολα, ὄχι πάντοτε κατανοητά στούς μή τέκτονες, πού εἶναι δυνατόν νά ὁδηγηθοῦν σέ παρερμηνεῖες καί παρεξηγήσεις.

Κλείνοντας τή παρουσίαση αὐτή, ἐπισημαίνεται ἐκ μέρους των: Ὁ Τεκτονισμός τοῦ Α&Α.Σ.Τ.  δέν διδάσκει ἤ πράττει κάτι πού   ἀντιβαίνει στούς Νόμους τῆς χώρας ὅπου λειτουργεῖ, ἀντιθέτως ἀξιώνει τόν σεβασμό τους ἀπό τά μέλη του.

Ὁ  Τεκτονισμός τοῦ Α&Α.Σ.Τ. δέν εἶναι μυστική Ὀργάνωση:

  • Ὁ τόπος ὅπου λειτουργεῖ εἶναι γνωστός.
  • Τά μέλη του δέν διστάζουν νά δηλώσουν τήν ἰδιότητά τους.
  • Γίνονται τακτικά ἐκδηλώσεις καί τεκτονικές ἐργασίες προσιτές καί γιά μή τέκτονες, ὅπως οἱ Λευκές Ἑορτές.
  • Οἱ Τεκτονικές Ὀργανώσεις εἶναι Νόμιμες Ἑνώσεις προσώ-πων, σύμφωνα μέ τό Ἑλληνικό Δίκαιο.
  • Πόροι τῶν κανονικῶν καί νόμιμων τεκτονικῶν ὀργανώσεων εἶναι οἱ συνεισφορές τῶν μελῶν, οἱ ὁποῖες καθορίζονται στή βάση ἀποφάσεων τῶν θεσμικῶν, συλλογικῶν ὀργάνων τους. Βέβαια ὅλα αὐτά στά λόγια μόνο, στήν πράξη ὅμως δέν συμβαίνουν ὅσα ἰσχυρίζονται.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Δοξολογία για τον Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας στη Σχολή Αξιωματικών

Kατόπιν προσκλήσεως του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, ο Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ μετέβη την Τετάρτη...

Φθιώτιδος: «Εκκλησία και Αυτοδιοίκηση στην διακονία των παιδιών μας»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ιδρυτής και Πρόεδρος του Ωδείου «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» (ΦΕΚ 3781/τ.Β’/09.09.2020) της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος εγκαινίασε σήμερα ένα ακόμη...

«Αξίζει στον Κρήτης Ειρηναίο τέτοια μεταχείριση»;

Του Γιώργου Σαχίνη Αναμφίβολα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ο επικεφαλής ως Προκαθήμενος (και όχι ως...

Με κορονοϊό διαγνώσθηκε ο Μητροπολίτης Φωκίδος

Τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεώς Φωκίδο θα παραμείνουν κλειστά έως 29 Οκτωβρίου 2021 λόγω Covid-19. Τόσον ο σεπτός Ποιμενάρχης Σεβασμιώτατος κ. Θεόκτιστος, όσον και αρκετοί...

Εκδημία Σεβ. Μητροπολίτου Διοσπόλεως κυρού Προτερίου

Το Παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, μετά βαθυτάτης θλίψεως ανακοινώνει την πρός Κύριον εκδημίαν του Ιεράρχου του Αλεξανδρινού Θρόνου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διοσπόλεως κυρού...

Από τη μαύρη Ήπειρο στην Λαμία για τα έτη πολλά στον Φθιώτιδος Συμεών

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Συμεών επισκέφθηκε στο γραφείο του στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στη Λαμία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μουάνζα...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο και Χειροτονία Διακόνου στον Αγ. Αρτέμιο Μυκόνου

Στον πάλαι ποτέ Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αρτεμίου, Προστάτου και Πολιούχου Μυκόνου, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών...

Το ευχαριστώ του Φθιώτιδος Συμεών στην Ελληνική Αστυνομία

Τον προστάτη της Άγιο Μεγαλομάρτυρα Αρτέμιο εόρτασε το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας με Επίσημη Δοξολογία, χοροστατούντος...

Ο χριστιανός καλείται να αναμετράτε καθημερινά με το εγώ και να ανασταίνει συνεχώς το εμείς

Με Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Γαλανέικων Λαμίας συνεχίστηκε ο 1ος Παμφθιωτικός Εορτασμός του Αγίου Λουκά υπό τον διακριτικό τίτλο: «Λιτανεύοντας τον...

Εξελέγη νέα Ηγουμένη στο Ι. Ησυχαστήριο «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Μαψού

Η Αποστολική Ι. Μητρόπολή μας αγγέλλει την κατόπιν εκλογών ανάδειξη νέας Ηγουμένης στο Ι. Ησυχαστήριο «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Μαψού σε διαδοχή της μακαριστής Γερόντισσας...

Με Δοξολογία στον ιστορικό ναό των Γιαννιτσών εορτάστηκαν τα Ελευθέρια

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στον ιστορικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γιαννιτσών (Μητρόπολη), όπου το 1912 τελέσθηκε η πρώτη Δοξολογία για την απελευθέρωση...

Διανομή δεμάτων από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τον ΜΑΣΟΥΤΗ

Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τα Supermarkets «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» διένειμαν κατά την...

Η εορτή του Αγίου Αρτεμίου και του Οσίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνίας στην Ι.Μ. Παραμυθίας

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, με λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ηγουμενίτσας τελέσθηκε Όρθρος και Αρχιερατική Θεία...

Ομιλία του Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου στην Πύλο για την Ναυμαχία του Ναυαρίνου

Στις εκδηλώσεις για την 194η επέτειο από την Ναυμαχία του Ναυαρίνου, που διοργανώνουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Πύλου – Νέστορος και τελούν υπό...

Δοξολογία στην Μητρόπολη Άρτης, για τον Άγιο Αρτέμιο προστάτη της Αστυνομίας

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, το πρωΐ, ετελέσθη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, η καθιερωμένη Δοξολογία, επί τη Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, προστάτου...