Κάθε χρόνο τά δάση τῆς πατρίδος μας, ὁ φυσικός μας πλοῦτος, ἀπειλοῦνται μέ ὁλοκληρωτικό ἀφανισμό ἐξ αἰτίας τῶν καταστρεπτικῶν πυρκαϊῶν τοῦ καλοκαιριοῦ, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν μέγα ἐθνικό πρόβλημα. Ἡ ἀντιμετώπισή τους ἀπαιτεῖ τή συμμετοχή καί τή συστράτευση ὅλων μας σέ αὐτή τήν πανεθνική προσπάθεια, τόσο γιά τήν πρόληψη καί ἀποφυγή τῆς ἐκδήλωσής τους, ὅσο καί τή συνδρομή τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν στό κατασβεστικό τους ἔργο.

Πρέπει νά γίνει ἀντιληπτό ἀπό ὅλους ὅτι οἱ δασικές πυρκαϊές ἀπειλοῦν τήν ποιότητα τῆς ζωῆς μας, τό ἴδιο τό μέλλον τοῦ πλανήτη μας, τοῦ σπιτιοῦ μας δηλαδή, πού ὑφίσταται ἤδη τίς ὀδυνηρές συνέπειες τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Ἀνάγκη ἐπιτακτική γιά ὅλους μας εἶναι νά καλλιεργήσουμε στήν ζωή μας οἰκολογική συνείδηση, τήν ἀγάπη δηλαδή γιά τό περιβάλλον, νά βοηθήσουμε ὅλοι μας στήν πρόληψη καί ἀντιμετώπιση τῆς οἰκολογικῆς καταστροφῆς. Ἄλλωστε μήν ξεχνᾶμε ὅτι τό φυσικό μας περιβάλλον τό κληρονομήσαμε μέν ἀπό τούς πατέρες μας, ἀλλά τό ἔχουμε δανειστεῖ καί ἀπό τά παιδιά μας καί πρέπει νά τούς τό παραδώσουμε καλύτερο. Ἡ Ἐκκλησία μας προσεύχεται ἐκτενῶς «ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καί καιρῶν εἰρηνικῶν», ἀλλά καί γιά τήν διατήρηση τῆς ἁρμονίας καί τῆς ὡραιότητος τοῦ κόσμου, πού ἀποτελεῖ δημιουργία καί δῶρον τοῦ ἁγίου Θεοῦ. Διά τοῦτο καί τό λεγόμενο οἰκολογικό ζήτημα πού καθημερινῶς γίνεται ὅλο καί πιό ἔντονο, εἶναι πρωτίστως πρόβλημα πνευματικό καί ἠθικό, συνδεόμενο μέ τήν ἀπιστία, ἀπληστία καί ἠθική φτώχεια τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου.

Δυστυχῶς καί ἐφέτος ἡ πατρίδα μας δοκιμάζεται σκληρά ἀπό πληθώρα πυρκαϊῶν, πού κατέστρεψαν μέγα μέρος τοῦ δασικοῦ πλούτου τῆς χώρας μας καί ἀφάνισαν περιουσίες συνανθρώπων μας. Παρά τίς ὑπεράνθρωπες καί γενναῖες προσπάθειες τῶν πυροσβεστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀξίζουν πολλῶν συγχαρητηρίων, ἡ οἰκολογική καί οἰκονομική καταστροφή ὑπῆρξε τεραστία. Ἰδιαιτέρως ἐπλήγησαν ἀπό τήν μανίαν τοῦ πυρός οἱ περιοχές τῆς Ἀττικῆς, τῆς Ἠλείας, τῆς Μεσσηνίας, τῆς Εὔβοιας τῆς Φθιώτιδος καί τῆς Μάνης. Οἱ σκέψεις μας καί οἱ προσευχές μας εἶναι μαζί τους.

Ὡς Σῶμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς μέλη τῆς μεγάλης πνευματικῆς οἰκογενείας τοῦ Κυρίου μας, ἄς προσευχηθοῦμε, λοιπόν, μέ ὅλην μας τήν δύναμη πρός τόν Σωτῆρα Χριστόν, ὑπέρ καταπαύσεως τῆς καταστροφικῆς λαίλαπας τοῦ πυρός καί τῆς κατά Θεόν ἐνισχύσεως τῶν ἀγωνιζομένων ἡρωϊκῶς γιά τήν κατάσβεσίν της, πυροσβεστῶν, μονίμων καί ἐθελοντῶν, ἀλλά κυρίως ὑπέρ τῶν πυροπλήκτων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι δοκιμάζονται σκληρῶς καί ποικιλοτρόπως ἐκ τῶν καταστρεπτικῶν πυρκαϊῶν. Ἐξίσου σημαντικό ἐπίσης εἶναι νά σταθοῦμε δίπλα τους μέ πράξεις ἀλληλεγγύης γιά νά ἀνακουφίσουμε τόν ὀξύ πόνο τους καί τήν ἀπολύτως δικαιολογημένη ἀγωνία καί θλίψη τους.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΥΧΗ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ ΤΟ 2007 ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΥΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός καί Σωτήρ μας. Τούτη τήν ὥρα τῆς μεγάλης δοκιμασίας, πού διέρχεται ὁ τόπος μας ἐξ αἰτίας τῶν πυρκαϊῶν πού κατακαίουν τόν φυσικό μας πλοῦτο καί καταστρέφουν περιουσίες, αἰσθανόμεθα τήν ἀνάγκη νά καταφύγουμε στή βοήθειά Σου, ζητώντας τό ἔλεός Σου γιά τή σωτηρία μας. Σύ Κύριε διεφύλαξες ἀπό τή φωτιά τούς Ἁγίους Τρεῖς Παῖδας καί πολλούς Ἁγίους Μάρτυρές Σου ἐδόξασες, ὅταν διέταξες νά μή τούς ἐγγίσουν οἱ φλόγες τῆς καμίνου καί τά πεπυρακτωμένα σίδερα τῶν βασανιστῶν τους.

Κατάπαυσε Κύριε, τούς ἰσχυρούς ἀνέμους πού πολλαπλασιάζουν τήν καταστρεπτική δύναμη τῆς φωτιᾶς καί ἐνίσχυσε τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ὡς καθῆκον τους τήν ἀντιμετώπισή της. Δῶσε δύναμη καρτερίας σ’ ἐκείνους πού ἐπλήγησαν καί ἔχασαν τίς περιουσίες τους καί παρηγόρησε ἐκείνους πού εἶχαν στήν οἰκογένειά τους θύματα.

Δέν γνωρίζουμε, Κύριε, τίς αἰτίες αὐτῶν τῶν πυρκαϊῶν. Ἀλλ’ εἴτε αὐτές ὀφείλονται στόν καύσωνα εἴτε σέ ἀμελῆ ἐνέργεια ἀνθρώπου, συγχώρησε τούς ἀμελεῖς καί διάσωσε τόν λαόν Σου καί τήν κληρονομίαν Σου ἀπό τήν ἀπειλή, ἀπό τυχόν συνέχιση τῆς καταστροφῆς καί ἀπό ἀναζωπύρωση τῶν ἑστιῶν.

Κύριε, εἴμεθα ἁμαρτωλοί καί ὁμολογοῦμε τά πάθη μας. Ὅμως Κύριε »Σοί μόνῳ ἁμαρτάνομεν ἀλλά καί σοί μόνῳ λατρεύομεν». Ἀναγνωρίζουμε τά λάθη μας καί μετανοοῦμε γι’ αὐτά μέ δάκρυα. Συγχώρησέ μας τούς ἁμαρτωλούς καί δίδαξέ μας τά δικαιώματά Σου. Σ’ αὐτή τή δύσκολη ὥρα μέ τό εὐλογημένο χέρι Σου σκέπασέ μας καί προστάτευσε τόν τόπο μας, ρύσαι μας ἀπό πάσης περιστάσεως καί ξαναδῶσε μας τή χαρά τῆς εὐτυχίας καί τῆς ἀσφάλειας. Πρεσβευτές μας ἐπικαλούμεθα τήν Πάναγνη Μητέρα Σου καί ὅλους τούς Ἁγίους Σου. Ἀμήν».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Στις 20 Οκτωβρίου τα Εγκαίνια του Ωδείου της Ι.Μ. Φθιώτιδος παρουσία του Υπουργού Στέλιου Πέτσα

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα επισκέφθηκε σήμερα στο γραφείο του στο Υπουργείο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, προκειμένου να του γνωστοποιήσει...
video

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος απαντά σε επίκαιρα ερωτήματα

Στην απογευματινή εκπομπή “Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα” του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού TRT, που προβλήθηκε την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, ήταν καλεσμένος του δημοσιογράφου Σωτήρη Πολύζου,...

Μεσσηνίας Χρυσόστομος: Αντίσταση απέναντι στο υπερσυντηρητικό μόρφωμα των αντιεμβολιαστών

Τα τελευταία αποτελέσματα μίας δημοσκοπικής έρευνας, σχετικά με τους αρνητές του εμβολίου, απέδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανεμβολια­στών προέρχονται από ιδεολογικοποιημένες κοινωνικές ομάδες οι...

Προσπαθούν να το… μαζέψουν

Διευκρινήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Τα όσα γράφτηκαν για τον εκλιπόντα σπουδαίο καλλιτέχνη και μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη δεν αποτελούν προσωπική δήλωση...

Την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα θα εορτάσει η Πύλος

Την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισ­σα, θα εορτάσει η Πύλος κατά το διήμερο 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2021. Αύριο Πέμπτη, παραμονή της εορτής και ώρα 7...

«Αγιογραφική προσέγγιση της πανδημίας»

Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη μηνιαία Ιερατική Σύναξη των κληρικών της Μητροπόλεως μας για τη νέα Κατηχητική περίοδο 2021-2022, στο Καθεδρικό...

«Η ενότητα των πιστών μέσα στην Εκκλησία»

Στον χώρο των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας στο όρος Πάικο πραγματοποιήθηκε Ιερατική Σύναξη όλων των κληρικών της Ι. Μητροπόλεως Εδέσσης...

O Φθιώτιδος Συμεών τέλεσε τον Αγιασμό στο «ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΕΙΟ» της Αρχιεπισκοπής

Στον προαύλιο χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού-Νηπιαγωγείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  «ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΕΙΟ», που βρίσκεται στον Δήμο Αγ. Αναργύρων –Καματερού, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας...

Μητσοτάκης και Αναστασιάδης ακύρωσαν τις συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής – Αιτία το «Σπίτι της Τουρκίας»

Τριγμούς στις σχέσεις του με Ελλάδα και Κύπρο προκαλεί ο… «εναγκαλισμός» του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ερσίν Τατάρ...

Η εορτή της Συνάξεως των οκτώ εν τη Θεσσαλιώτιδι Εκκλησία Αγίων

Η Θεσσαλιώτις Εκκλησία εόρτασε την σύναξη των οκτώ τοπικών της Αγίων Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου, Αρσενίου επισκόπου Ελασσώνος και Αρχαγγέλων Μοσχοβίας του εκ...
video

Η αμαρτία έγινε σήμερα τρόπος ζωής

Η αμαρτία έγινε σήμερα τρόπος ζωής. Στην εποχή που ζούμε βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και κάποιες φορές ολόκληρες κοινωνίες να κάνουν την αμαρτία τρόπο ζωής....

Σώφρονες ή άφρονες;;;;;

1. Για μια ακόμα φορά καλούμαι από πολλούς ευσεβείς εν Χριστώ αδελφούς να καταθέσω τη μαρτυρία μου για όσα ακούγονται και λέγονται, σχετικά με...

Τα ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών στην Ι. Μονή Αναστάσεως Χριστού Λουτρακίου

Την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος της Ι. Μητροπόλεως μας, Πρωτοσύγκελλος και Καθηγούμενος της Ι. Μονής Αναστάσεως...

Λιτά εόρτασε τα ονομαστήρια του ο Μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος

Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των τέκνων αυτών, Αγαπίου...

Δωδώνης και Κατραμάδος στον νέο Υπουργό Τουρισμού

Την πρώτη συνάντηση εργασίας με τον νέο Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλειο Κικίλια είχε σήμερα, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, στο Υπουργείο Τουρισμού, Αντιπροσωπεία της Διοικούσης...