Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἡ πε­ρί­ο­δος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶ­ναι, κυ­ρί­ως, σχο­λεῖ­ο με­τα­νοί­ας, στό ὁ­ποῖ­ο κά­θε Χρι­στι­α­νός ὀ­φεί­λει νά εἰ­σέρ­χε­ται κά­θε χρό­νο, γι­ά νά κα­τα­φέρ­νει νά ἐμ­βα­θύ­νει στήν πί­στη του, νά τήν ἐ­πα­νε­κτι­μᾶ καί νά ἀλ­λά­ζει τήν ζω­ή­ του, γιά νά ἀκτινοβολεῖ στήν ὕπαρξή του τό φῶς καί τήν δόξα τοῦ Θεοῦ.

Εἶ­ναι πά­νω ἀ­π’ ὅ­λα πε­ρί­ο­δος χα­ρᾶς, γι­α­τί ὁ χρό­νος αὐ­τός εἶ­ναι χρό­νος ἐ­πι­στρο­φῆς.  Εἶ­ναι ὁ χρό­νος πού δί­δει τήν εὐ­και­ρί­α νά ἀ­πο­μα­κρύ­νω­με ἀ­πό μέ­σα μας κά­θε τί τό φθαρ­μέ­νο καί νε­κρό, ἀ­κρι­βῶς γι­ά νά μπο­ρέ­σω­με νά ζή­σω­με. Καί μά­λι­στα νά ζή­σω­με μι­ά ζω­ή πλα­τι­ά, συ­νει­δη­τή καί ἔ­ντο­νη πνευ­μα­τι­κά γι­ά τήν ὁ­ποί­α εἴ­μα­στε πλα­σμέ­νοι.

Ζοῦ­με δυ­στυ­χῶς σ’ ἕ­να κό­σμο, ὁ ὁ­ποῖ­ος σή­με­ρα πα­ρά πο­τέ, δέν εἶ­ναι «ἐ­πί­γει­ος οὐ­ρα­νός, ἀ­φι­λό­νι­κος, ἀ­πο­λέ­μη­τος, ἀ­στα­σί­α­στος, ἄ­φθο­νος, εἰ­ρη­νι­κός,  ἀ­ζή­μι­ος καί ἀ­να­μάρ­τη­τος». Αὐ­τό ὅ­μως μᾶς βο­η­θᾶ νά κα­τα­νο­ή­σω­με συ­νει­δη­τά καί βα­θει­ά τήν πνευ­μα­τι­κή σπου­δαι­ό­τη­τα τῆς πε­ρι­ό­δου αὐ­τῆς.

Ἀ­πό τήν πρώ­τη Κυ­ρι­α­κή τοῦ Τρι­ω­δί­ου, με­τά τήν ἀ­νά­γνω­ση τῆς ἑ­ω­θι­νῆς εὐ­αγ­γε­λι­κῆς πε­ρι­κο­πῆς, ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α πα­ρα­κα­λεῖ:

«Τῆς με­τα­νοί­ας ἄ­νοι­ξόν μοι πύ­λας, Ζω­ο­δό­τα».  Νά ἀ­νοί­ξει ὁ Ζω­ο­δό­της Κύ­ρι­ος τίς πύ­λες τῆς με­τα­νοί­ας σέ ὅ­λα τά μέ­λη τοῦ Σώ­μα­τός Του. Ἡ με­τά­νοι­α θε­ω­ρεῖ­ται ἡ ἀρ­χή καί τό τέ­λος τῆς ἐν Χρι­στῷ ζω­ῆς καί ἡ ἀ­τμό­σφαι­ρα μέ­σα στήν ὁ­ποί­α βι­ώ­νε­ται μι­ά ἀ­λη­θι­νά χρι­στι­α­νι­κή ζω­ή.

«Με­τά­νοι­α ση­μαί­νει ἀ­να­νέ­ω­σις τοῦ βα­πτί­σμα­τος. Με­τά­νοι­α ση­μαί­νει συμ­φω­νί­α μέ τόν Θε­ό γι­ά νέ­α ζω­ή. Με­τα­νο­ῶν ση­μαί­νει ἀ­γο­ρα­στής τῆς τα­πει­νώ­σε­ως. Με­τά­νοι­α ση­μαί­νει μό­νι­μος ἀ­πο­κλει­σμός κά­θε σω­μα­τι­κῆς πα­ρη­γο­ρί­ας, σκέ­ψις αὐ­το­κα­τα­κρί­σε­ως, ἀ­με­ρι­μνη­σί­α γι­ά ὅ­λα τά ἄλ­λα καί μέ­ρι­μνα γι­ά τήν σω­τη­ρί­α τοῦ ἑ­αυ­τοῦ μας. Με­τά­νοι­α ση­μαί­νει θυ­γα­τέ­ρα τῆς ἐλ­πί­δος καί ἀ­πο­κή­ρυ­ξις τῆς ἀ­πελ­πι­σί­ας, κα­θα­ρι­σμός τῆς συ­νει­δή­σε­ως, θε­λη­μα­τι­κή ὑ­πο­μο­νή ὅ­λων τῶν θλι­βε­ρῶν πρα­γμά­των».

Ἡ με­τά­νοι­α εἶ­ναι μό­νι­μη κα­τά­στα­ση καί συ­νε­χῶς ἐ­πα­να­λαμ­βα­νό­με­νη στή ζω­ή κά­θε πι­στοῦ. Εἶ­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πώς σέ κά­θε εὐ­χα­ρι­στη­ρι­α­κή λα­τρευ­τι­κή μας Σύ­να­ξη ζη­τοῦ­με ἀ­πό τόν Κύ­ρι­ο νά πο­ρευ­θοῦ­με τόν ὑ­πό­λοι­πο χρό­νο τῆς ζω­ῆς μας  «ἐν εἰ­ρή­νῃ καί με­τα­νοί­ᾳ».

Τό πρῶ­το κή­ρυ­γμα τοῦ Κυ­ρί­ου εἶ­ναι κή­ρυ­γμα με­τα­νοί­ας. Καί προϋ­πό­θε­ση με­το­χῆς τοῦ ἀν­θρώ­που στήν Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ, πού εἶ­ναι καί τό θε­αν­θρώ­πι­νο Σῶ­μα Του,  ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α, εἶ­ναι ἡ με­τά­νοι­α. Τήν πα­ρα­μο­νή ὅ­μως μέ­σα σ’αὐ­τήν δέν ἐ­ξα­σφα­λί­ζει ­ἡ ἀ­το­μι­κή ἀ­ξι­ο­μι­σθί­α, ἡ ἀ­ντι­κει­με­νι­κά ἀ­να­γνω­ρι­σμέ­νη ἀ­ρε­τή, ἀλ­λά ἡ με­τά­νοι­α, ἡ και­νούρ­γι­α στά­ση τῆς ἐ­μπι­στο­σύ­νης καί τῆς ἀ­νά­θε­σης ὁ­λό­κλη­ρης τῆς ζω­ῆς τοῦ πι­στοῦ -τῆς ἀ­πο­τυ­χη­μέ­νης καί ἄ­στο­χης χρή­σης τῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας του -στόν Χρι­στό μέ­σα στήν Ἐκ­κ­λη­σί­α.

Στήν ἁ­γί­α Γρα­φή καί τήν ­Πα­τε­ρι­κή πα­ρά­δο­ση ἡ με­τά­νοι­α ἀ­να­φέ­ρε­ται ὡς ἡ στα­θε­ρό­τε­ρη ἐγ­γύ­η­ση γι­ά ἀ­νόρ­θω­ση ἀ­πό τήν πτώ­ση καί  κά­θαρ­ση ἀ­πό τά πά­θη, ὅ­πως καί ὡς ἀ­φε­τη­ρί­α ἀ­σφα­λής στήν πο­ρεί­α τοῦ ἀν­θρώ­που πρός τήν θέ­ω­ση.

Ἡ πο­ρεί­α τῆς ἐ­πί­γει­ας ζω­ῆς τοῦ  ἀν­θρώ­που εἶ­ναι πε­ρί­ο­δος με­τα­νοί­ας « Ἡ πο­λυ­ε­τής ζω­ή τοῦ  Ἀ­δάμ,  λέ­γει ὁ Ἅ­γι­ος Γρη­γό­ρι­ος ὁ Πα­λα­μᾶς, με­τά τήν πτώ­ση, ἀλ­λά καί ὁ χρό­νος «ὅν ἕ­κα­στος δι­α­βι­οῦ­μεν»  ἀ­πο­τε­λεῖ στά­δι­ο με­τα­νοί­ας πα­ρα­χω­ρού­με­νο ἀ­πό τόν Θε­ό, πού ἔ­δω­σε αὐ­τήν πρό­σκαι­ρη ζω­ή «τό­πον με­τα­νοί­ας πα­ρε­χό­με­νος».

Γι­α­τί ἄν δέν ὑ­πῆρ­χε ὡς δυ­να­τό­τη­τα ἡ με­τά­νοι­α, ἀ­μέ­σως με­τά τήν πτώ­ση του ὁ ἄν­θρω­πος θά ἐ­στε­ρεῖ­το καί αὐ­τή τήν πα­ροῦ­σα ζω­ή, μι­ά πού δέν θά ὑ­πῆρ­χε πι­ά ἰ­δι­αί­τε­ρο ὄ­φε­λος ἀ­πό αὐ­τή.

Ἡ με­τά­νοι­α εἶ­ναι ἀρ­χή καί δι­αρ­κής τρό­πος ζω­ῆς τοῦ πι­στοῦ. Γι­’ αὐ­τό καί δί­δε­ται ὡς ὑ­πό­σχε­ση πρίν ἀ­πό τό Βά­πτι­σμα, βι­ώ­νε­ται τήν ὥ­ρα τοῦ Βα­πτί­σμα­τος καί ὑ­πάρ­χει ὡς ἀ­νά­γκη ἀλ­λά καί ὡς εὐ­λο­γί­α καί χα­ρά τοῦ Θε­οῦ γι­ά τήν με­τά τό Βά­πτι­σμα ζω­ή τοῦ πι­στοῦ.

Ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α δέν βλέ­πει τήν με­τάνοι­α ὡς τυ­πι­κή καί μη­χα­νι­κή ἀλ­λα­γή, ἀ­φοῦ τήν θε­ω­ρεῖ ὡς ὀ­ντο­λο­γι­κή ἀ­να­καί­νι­ση τῆς ἀν­θρώ­πι­νης φύ­σε­ως.

Γι­’ αὐ­τόν ἀ­κρι­βῶς τόν λό­γο τό γε­γο­νός τῆς με­τά­νοι­ας δέν εἶ­ναι δυ­να­τόν νά ἀ­ντι­κει­με­νο­ποι­εῖ­ται στίς δι­α­στά­σεις μι­ᾶς ἀ­πρό­σω­πης συ­ντα­γῆς ἤ τα­κτι­κῆς, ἀλ­λά πα­ρα­μέ­νει πά­ντο­τε ἐν­δε­χό­με­νο προ­σω­πι­κῆς ἀ­να­κα­λύ­ψε­ως.

Ἀλ­λά ἀ­φοῦ ἡ με­τά­νοι­α εἶ­ναι ἀρ­χή καί τέ­λος τῆς κα­τά Χρι­στόν πο­λι­τεί­ας, καί ἀ­φοῦ εἶ­ναι σκο­πός αὐ­τῆς τῆς ζω­ῆς, εἶ­ναι ἑ­πό­με­νο ὅ­λα νά θε­ω­ροῦ­νται ἀ­πό αὐ­τήν καί νά παίρ­νουν ἀ­ξί­α ἤ ἀ­πα­ξί­α σέ σχέ­ση μέ αὐ­τήν. Καί αὐ­τή ἀ­κό­μη «ἡ πί­στις ὠ­φε­λεῖ, ἐ­άν κα­τά συ­νεί­δη­σιν πο­λι­τεύ­ε­ται τις καί ἀ­να­κα­θαί­ρει ἑ­αυ­τόν δι­’ ἐ­ξο­μο­λο­γή­σε­ως καί με­τα­νοί­ας».

Ἕ­να βα­σι­κό στά­δι­ο πού προ­η­γεῖ­ται ἀ­πό τήν με­τά­νοι­α εἶ­ναι ἡ ἐ­πί­γνω­ση καί ἡ συ­ναί­σθη­ση τῶν ἁ­μαρ­τη­μά­των, «ἥ­τις με­γά­λη ἐ­στί πρός ἱ­λα­σμόν ἀ­φορ­μή». Ὁ ἄν­θρω­πος, γι­ά νά ἔλ­θει σέ με­τά­νοι­α, φθά­νει προ­η­γου­μέ­νως σέ ἐ­πί­γνω­ση τῶν «οἰ­κεί­ων πλημ­με­λη­μά­των» καί με­τα­με­λεῖ­ται μπρο­στά στόν Θε­ό, στόν Ὁ­ποῖ­ο κα­τα­φεύ­γει μέ συ­ντε­τριμ­μέ­νη καρ­δί­α. Καί  ὅ­ταν, μέ τήν ἐ­πί­γνω­ση καί τήν συ­ναί­σθη­ση τῆς ἁ­μαρ­τω­λό­τη­τας, ἑλ­κύ­σει ἐ­πά­νω του τό ἔ­λε­ος τοῦ  Θε­οῦ, λαμβάνει «τε­λεί­αν τήν ἄ­φε­σιν» μέ τήν αὐ­το­μεμ­ψί­α καί τήν ἱ­ε­ρά ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση.

Ἡ με­τά­νοι­α, ὡς νέ­α κα­τά­στα­ση στήν ζω­ή τοῦ ἀν­θρώ­που, συ­νο­δεύ­ε­ται ἀ­πό ὁ­ρι­σμέ­νες συ­νέ­πει­ες, πού ἡ βι­βλι­κή καί πα­τε­ρι­κή γλώσ­σα τίς ὀ­νο­μά­ζει καρ­πούς με­τα­νοί­ας. Ὡς πρῶ­τος καρ­πός με­τα­νοί­ας προ­βάλ­λε­ται ἡ ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση, ἀ­φοῦ μέ αὐ­τήν κερ­δί­ζε­ται ἡ θε­ρα­πεί­α καί ἡ κά­θαρ­ση τῆς ψυ­χῆς τοῦ πι­στοῦ καί ἐ­γκαι­νιά­ζε­ται ἡ και­νούρ­γι­α ζω­ή του.

Ἡ ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση δέν εἶ­ναι, ὅ­μως, ὁ μό­νος καρ­πός τῆς με­τα­νοί­ας. Ὁ ἅ­γι­ος Ἰ­ωάν­νης ὁ Πρό­δρο­μος, κα­λώ­ντας μέ τό κή­ρυ­γμά του τούς ἀν­θρώ­πους σέ με­τά­νοι­α, τούς πα­ρα­κι­νοῦ­σε σέ ἐ­λε­η­μο­σύ­νη, δι­και­ο­σύ­νη, με­τριοφρο­σύ­νη, ἀ­γά­πη καί ἀ­λή­θει­α, πού εἶ­ναι γνω­ρί­σμα­τα τῆς ἀ­να­και­νι­στι­κῆς δυ­νά­με­ως τῆς με­τα­νοί­ας.

Ὁ ἄν­θρω­πος πού ζεῖ ἀ­λη­θι­νά τήν με­τά­νοι­α, δέν ξα­να­γυ­ρί­ζει στίς πρῶ­τες του ἁ­μαρ­τί­ες, λέ­γει ὁ Ἅ­γι­ος Γρη­γό­ρι­ος ὁ Πα­λα­μᾶς, οὔ­τε προ­σκολ­λᾶ­ται σέ πρό­σω­πα καί πρά­γμα­τα τῆς φθο­ρᾶς, ἀλ­λά κα­τα­φρο­νεῖ τά πα­ρό­ντα, προ­σβλέ­πει στά μέλ­λο­ντα, ἀ­γω­νί­ζε­ται κα­τά τῶν πα­θῶν, ἐ­πι­δι­ώ­κει τίς ἀ­ρε­τές, ἀ­γρυ­πνεῖ στήν προ­σευ­χή, ἀ­πέ­χει ἀ­πό τά ἄ­δι­κα κέρ­δη, εἶ­ναι ἐ­πι­ει­κής σέ ὅ­σους πταί­ουν καί ἕ­τοι­μος νά βο­η­θή­ση μέ λό­γους, μέ ἔρ­γα καί μέ θυ­σί­ες ἀ­κό­μη, αὐ­τούς πού ἔ­χουν τήν ἀ­νά­γκη του. Καί ὅ­ταν προ­τρέ­πει τούς Χρι­στι­α­νούς νά ἀ­πο­κτή­σουν τά ἔρ­γα τῆς με­τα­νοί­ας, ὑ­πο­γραμ­μί­ζει κυ­ρί­ως τό τα­πει­νό φρό­νη­μα, τήν κα­τά­νυ­ξη καί τό πνευ­μα­τι­κό πέν­θος.

Ἡ πο­ρεί­α τῆς ἀ­νορ­θώ­σε­ως ἀ­πό τήν πτώ­ση μέ τήν με­τά­νοι­α, τῆς ἀ­πο­μα­κρύν­σε­ως ἀ­πό τήν δου­λεί­α τῶν πα­θῶν καί τῆς ἀ­σκή­σε­ως γι­ά ἐρ­γα­σί­α τῶν θεί­ων ἐ­ντο­λῶν εἶ­ναι ἡ πο­ρεί­α τῶν ἀ­ξί­ων καί θε­ω­μέ­νων ὑ­πάρ­ξε­ων.

Ἐ­άν ὁ κά­θε ἕ­νας ἀ­πό ἐ­μᾶς δέν μπο­ρεῖ νά φθά­σει τούς ἁ­γί­ους στά με­γά­λα καί θαυ­μα­στά πού χα­ρα­κτη­ρί­ζουν τήν ζω­ή τους, μπο­ρεῖ ὅ­μως καί πρέ­πει νά τούς ὁμοι­ά­σει καί νά τούς ἀ­κο­λου­θή­σει στήν πο­ρεί­α τῆς  ζω­ῆς τους πρός τήν με­τά­νοι­α, πού ἔ­χει θέ­ση καί σκο­πό στήν δι­κή μας ζω­ή ὅ­σο του­λά­χι­στον καί στήν δι­κή τους.

Καί αὐ­τό, γι­α­τί κα­θη­με­ρι­νά «πολ­λά πταί­ο­μεν ἕ­κα­στος»  καί μο­να­δι­κή ἐλ­πί­δα σω­τη­ρί­ας γι­ά ὅ­λους μας πα­ρα­μέ­νει ἡ ἀ­νά­νη­ψη καί ἡ βί­ω­ση τῆς «δι­η­νε­κοῦς με­τα­νοί­ας».

Κατ’ αὐτήν τήν περίοδο, ἄς διατηροῦμε στήν μνήμη τῆς καρδί-ας μας ὅτι ἡ μετάνοιά μας δέν θά εἶναι εἰλικρινής, ἐάν δέν συγχωρή-σουμε τούς ἀδελφούς μας.

Ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος προ­τεί­νει μι­ά ὑ­περ­βα­τι­κή λύ­ση: «Κα­τα­νο­ῶ­μεν ἀλ­λή­λους εἰς πα­ρο­ξυ­σμόν ἀ­γά­πης». Μό­νο μέ­σα ἀ­πό τήν ἀ­γά­πη μπο­ροῦ­με νά κα­τα­νο­ή­σου­με καί νά συγ­χω­ρή­σου­με τούς ἄλ­λους, ὥ­στε κι ἐ­κεῖ­νοι νά μᾶς κα­τα­νο­ή­σουν καί μᾶς συγ­χω­ρέ­σουν. Μό­νο ἔ­τσι μπο­ροῦ­με νά ἀ­ντέ­ξου­με τίς ἀ­δι­κί­ες καί τίς ἀ­ντι­ξο­ό­τη­τες, ὥ­στε ἡ πί­κρα πού τίς συ­νο­δεύ­ει νά μή μᾶς ἀ­πο­μο­νώ­σει ἀ­πελ­πι­στι­κά.

Ἄς προ­σπα­θή­σου­με νά δι­α­τη­ρή­σω­με κα­τά τήν δι­άρ­κει­α τοῦ πνευ­μα­τι­κοῦ μας ἀ­γῶ­νος «τό πρᾶ­ο καί ἥ­συ­χο, τό ἥ­με­ρο ἦ­θος, τό εἰ­ρη­νικ,ό τό ἄ­πλα­στο καί ἁ­πλο, τό ἀ­πα­θές καί ἀ­φι­λάρ­γυ­ρο, τό εὔ­σπλαγ­χνο καί ἐ­λε­η­μο­νι­κό,  τό εὐ­με­τά­δο­το καί συ­μπα­θές, τό φι­λά­δελ­φο καί φι­λό­ξε­νο, τό φι­λό­πτω­χο καί κα­λό­λο­γο, τό φι­λα­λη­θές καί ἑ­νο­ποι­ό, τό γλυ­κο­μί­λη­το καί χα­μη­λό­φω­νο», γι­ά νά μᾶς εὐ­λο­γή­ση ὁ Θε­ός.

Ἄς ἔ­χου­με λοι­πόν στήν σκέ­ψη μας ὅ­τι τίς πα­ρα­μο­νές τῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς μι­ά σο­φή προ­ει­δο­ποί­η­ση λέ­γει: «ὁ δι­ά­βο­λος δέν τρώ­ει, δέν πί­νει, καί αὐ­τός ὁ τυ­πι­κά πι­ό με­γά­λος ἀ­σκη­τής δέν εἶ­ναι γι­’ αὐ­τό λι­γό­τε­ρο δι­ά­βο­λος…».

Ἄς κα­τευ­θύ­νου­με πά­ντα τά δευ­τε­ρεύ­ο­ντα – νη­στεί­α, ἀ­γρυ­πνί­α, ἀ­να­χώ­ρη­ση -στόν κύ­ρι­ο στό­χο: τήν με­τά­νοι­α καί τήν κα­θα­ρό­τη­τα τῆς καρ­δί­ας μέ τήν ἀ­γά­πη, κα­τά τόν λό­γο καί τήν πρά­ξη τῶν Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Παραμονή της εορτής του Ευαγγελισμού στην Κέρκυρα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, και ανέγνωσε την Δ΄...

Πανηγυρικός Εσπερινός και χειροθεσία Πνευματικού στην Παρηγορήτισσα Άρτης

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα εμβληματικό βυζαντινό Ιερό Ναό της Παρηγορήτισσας, στην Άρτα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, χοροστάτησε...

Η Δ’ στάση των Χαιρετισμών στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αχερά

Με κατάνυξη τελέσθηκε το εσπέρας της Παρασκευής, 24 Μαρτίου 2023, ο Μέγας Εσπερινός της Εορτής του Ευαγγελισμού και η Ακολουθία της Δ΄ Στάσεως των...

Οι Δ’ Χαιρετισμοί στο Ιστορικό Ανδρομονάστηρο Μεσσηνίας

Με την παρουσία εκατοντάδων πιστών από την Καλαμάτα, την Μεσσήνη και την ευρύτερη περιοχή των χωριών της Ανδρούσας, τελέσθηκε και φέτος η Δ΄Στάση των...

Ο Εσπερινός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η Δ’ Στάση των Χαιρετισμών στη Ροδιά

Στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ροδιάς χοροστάτησε του Μεγάλου Εσπερινού και ανέγνωσε την Δ’ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο...

Ο Εσπερινός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η Δ’ Στάση των Χαιρετισμών στην Ι.Μ. Μεσσηνίας

Με κατάνυξη και την παρουσία πλήθους πιστών τελέσθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο Μέγας Εσπερινός της Εορτής του Ευαγγελισμού και η Ακολουθία της Δ΄...
video

Γιατί τρώμε ψάρι την 25η Μαρτίου;

Γιατί τρώμε ψάρι την 25η Μαρτίου; Τι εορτάζουμε ως Έθνος και ως Εκκλησία την 25η Μαρτίου κάθε χρόνο; Γιατί τρώμε ψάρι ή μπακαλιάρο με...

Πανηγυρικός Εσπερινός για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στον Καθεδρικό Ναό του Σύδνεϋ

Με λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε την Παρασκευή, 24 Μαρτίου, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στον φερώνυμο Ιερό...

Στιγμιότυπα ἀπό τήν Ποιμαντική Ἑβδομάδα τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου

Κατανυκτικός Ἑσπερινός Γ´ Κυριακῆς Νηστειῶν Τήν Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 19 Μαρτίου ἔ.ἔ, πραγματοποιήθηκε ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστοριᾶς, χοροστατοῦντος τοῦ...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Πρεβέζης

Τίς τελευταῖες ἡμέρες παρατηρεῖται καί πάλι ὑπερδραστηριότητα καί ἰδιαίτερη κινητικότητα τῶν λεγομένων «Χριστιανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Ὁ Χιλιασμός εἶναι μία ξενόφερτη και ξενοκίνητη ὀργάνωση μέ...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: …υπάρχουν νέοι που «πηγαίνουν αντίθετα στο ρεύμα»

Για λίγες ακόμη ημέρες θα είναι αναρτημένη η Έκθεσης Βυζαντινής Ζωγραφικής - Αγιογραφίας των Καθηγητών και Φοιτητών του ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ...

«Χαίρε, αρχηγέ νοητής αναπλάσεως» – Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή, Πρωτοσυγκέλλου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Η λέξη ανάπλαση ως έννοια, προσδοκία και ιδανικό καθώς και η επίτευξή της απασχόλησε την ανθρωπότητα από την...

«Χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτηρίας»

Ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ ἀποτελεῖ τήν πηγή τοῦ συγκεκριμένου χαιρετισμοῦ. Ἐκεῖνος, μέσα ἀπό ἕνα ὅραμά του, χαρακτηρίζει τήν Παναγία, καί μάλιστα τό ἀειπάρθενο αὐτῆς, ὡς...

«Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία· χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία»

«Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία· χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία» (Χαίρε Παναγία, που είσαι η θεραπεία του σώματός μου και η σωτηρία της ψυχής μου). Σε...

Χαῖρε, ἡ τόν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα. Χαῖρε, ἡ τόν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα

῾Χαῖρε, ἡ τόν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα. Χαῖρε, ἡ τόν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα᾽ Στήν τελευταία στάση τῶν Χαιρετισμῶν πού ἀκούγεται σήμερα, ἡ ᾽Εκκλησία μας...