Την Πέμπτη 9 Μαρτίου το πρωί, με την ευκαιρία της εορτής των εν Σεβαστεία Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Προηγιασμένη θεία Λειτουργία και κήρυξε το θείο Λόγο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Λιανοβεργίου.

Στην ομιλία του ο Σεβαμιώτατος τόνισε: «Μικρόν ὑπομείνωμεν, ἵνα τούς στεφάνους τῆς νίκης ἀναδησώμε­θα».

Τούς λόγους πού ἀντάλλασσαν μεταξύ τους σαράντα νέοι στρα­τιῶ­τες τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, πού, ὅταν τούς ζήτησαν νά ἀρνη­θοῦν τήν πίστη τους στόν Χριστό καί νά θυσιάσουν στά εἴδωλα, ὑπακούοντας στίς ἐντολές τοῦ αὐ­τοκράτορος, ἐκεῖνοι δέν δέχθηκαν καί προτίμησαν νά μαρτυρήσουν γιά τήν πίστη τους, δανείζεται ὁ ἱερός ὑμνογράφος σήμερα.

«Μικρόν ὑπομείνωμεν, ἵνα τούς στεφάνους τῆς νίκης ἀναδησώμε­θα». Ἄς κάνουμε λίγη ὑπομονή, γιά νά κερδίσουμε τά στεφάνια τῆς νίκης.

Μέ αὐτή τήν προτροπή, πού ἐκ­φράζει τήν ἀκράδαντη πίστη τους, ἐνθαρρύνουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο οἱ ἅγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες μέσα στήν παγωμένη λίμνη τῆς Σεβα­στείας, στήν ὁποία τούς εἶχαν ρίξει μέ ἐντολή τοῦ ἡγεμόνος, γιά νά τούς τιμωρήσουν μέ ἕναν ἀργό καί μαρτυρικό θάνατο.

Εἶχαν κάνει ἤδη τήν ἐπιλογή τους οἱ νέοι ἐκεῖνοι στρατιῶτες. Εἶχαν ἐπιλέξει τήν καλή στρατεία τοῦ Χριστοῦ ἀπό αὐτήν τοῦ ρωμαίου αὐτοκράτορος, στήν ὁποία μέχρι τότε ὑπηρετοῦσαν.

Εἶχαν ἐπιλέξει τήν πίστη στόν Χριστό, πού εἶναι ἡ ἀληθινή ζωή καί χαρίζει τήν αἰώ­νια ζωή στούς ἀνθρώπους πού τόν πιστεύουν, ἔστω καί ἐάν αὐτή ἡ ζωή περνᾶ μέσα ἀπό τόν θάνατο, ἀκόμη καί ἕναν μαρτυρικό θάνατο, σάν αὐτόν πού ὑπέμεναν ὅλοι αὐτοί οἱ νέοι στρατιῶτες.

Εἶχαν ἐπιλέξει τή ζωή μαζί μέ τόν Χριστό, γνωρίζοντας ὅτι αὐτή ἀπαι­τεῖ ὑπομονή στίς δυσκολίες, στούς διωγμούς, στά βασανιστή­ρια, στό μαρτύριο, ὑπομονή μέχρι τέλους, γιατί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς εἶπε ὅτι «ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται».

Καί αὐτή τήν ὑπομονή σύστηναν ὁ ἕνας στόν ἄλλον οἱ ἅγιοι τεσσα­ράκοντα μάρτυρες τῆς Σεβαστείας, προκειμένου νά μήν δειλιάσουν, ὅσο καί ἐάν ἡ παραμονή τους μέσα στήν παγωμένη λίμνη ἦταν ἐπώ­δυνη καί ἀνυπόφορη.

Ὑπέμεναν, γιατί γνώριζαν ὅτι ὁ χρόνος τοῦ μαρτυρίου εἶναι σύντο­μος σέ σχέση μέ τήν αἰώνια ζωή πού χαρίζει ὁ Χριστός. Ὑπέμεναν, γιατί γνώριζαν ὅτι ὁ πόνος πού αἰσθανό­ταν, δέν συγκρίνεται μέ τή χαρά πού θά ἀπολάμβαναν στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ὑπέμεναν, γιατί ἤξε­ραν ὅτι τίποτε δέν ἀξίζει περισ­σότερο ἀπό τήν τιμή καί τή δόξα πού χαρίζει ὁ Χριστός σέ ὅσους μεί­νουν πιστοί στήν ἀγάπη του, καί, ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «οὐκ ἄξια τά παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρός τήν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς». Δέν ἀξί­ζουν τίποτε ὅσα ὑποφέρουμε σέ αὐτή τή ζωή, σέ σύγκριση μέ τή μελ­λοντική δόξα πού πρόκειται νά μᾶς ἀποκαλυφθεῖ».

Αὐτό τό ὑπέροχο παράδειγμα τῆς ὑπομονῆς τῶν ἁγίων τεσσαρά­κο­ντα μαρτύρων τῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας μαρτυρησάντων, τούς ὁποίους τιμοῦμε σήμερα, προβάλ­λει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Τό προ­βάλ­λει, γιατί ἡ ὑπομονή εἶναι ἀπα­ραίτητη σέ ὅλους μας καί σέ ὅλες τίς στιγμές τῆς ζωῆς μας. Εἶναι ἀπα­ραίτητη γιά τόν ἀγώνα τῆς νηστείας πού διεξάγουμε κατά τήν περίοδο αὐτή τῆς Ἁγίας καί Μεγά­λης Τεσσαρακοστῆς ἀλλά καί γιά τόν πνευματικό μας ἀγώνα κατά τῶν ἀδυναμιῶν καί τῶν παθῶν μας. Γιατί πολλές φορές μπορεῖ νά ἀπο­γοητευόμεθα καί νά θέλουμε νά τόν ἐγκαταλείψουμε, εἴτε γιατί μᾶς ἑλκύουν οἱ προκλήσεις τοῦ κό­σμου πού θέλουν νά μᾶς παρα­σύ­ρουν, εἴτε γιατί μᾶς πολεμοῦν οἱ ἐπιθυμίες μας, ἡ γαστριμαργία, ἡ λαιμαργία, ἡ ραθυμία, καί κάνουν νά μᾶς φαίνεται μακρύς ὁ χρόνος τῆς νηστείας ἤ μακρύς ὁ χρόνος τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκ­κλη­­σίας μας, εἴτε ἀκόμη γιατί κά­ποι­ες φορές ἀπο­γοητευόμεθα, ἐπει­­δή δέν βλέπουμε ἀποτελέσμα­τα στήν προσπάθειά μας.

Ἄν ἀναλογισθοῦμε ὅμως τί ὑπέ­μειναν οἱ ἅγιοι τεσσαράκοντα μάρ­τυ­ρες τῆς Σεβαστείας, ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἅγιοι καί οἱ ὅσιοι, ἄν σκεφθοῦ­με πόσο ὀδυνηρό ἦταν μετά ἀπό ὅσα βασανιστήρια ὑπέφεραν νά βρί­σκονται μέσα στήν παγωμένη λίμνη καί νά βλέπουν ἔξω τούς δημίους τους νά τούς προκαλοῦν μέ τή θαλπωρή τῶν θερμῶν λουτρῶν, καί ὅμως παρέμειναν σταθεροί καί ἀμε­τακίνητοι στήν πίστη τους, γιά νά μήν χάσουν τόν στέφανο τοῦ μαρ­τυρίου, θά συνειδητοποιήσου­με πῶς ὅσα καί ἐάν καλούμεθα ἐμεῖς νά ὑπομείνουμε εἶναι ἐλάχι­στα καί ἀσήμαντα.

Τό παράδειγμα τῆς ὑπομονῆς τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων τῆς Σεβαστείας ἄς παρακινήσει καί ἐμᾶς στήν ὑπομονή, τήν ὁποία ἔχου­με ὅλοι ἀνάγκη ὅπου καί ἄν διακονοῦμε, ὅπου καί ἄν ὑπηρετοῦμε, καί μέσα στήν οἰκογένεια καί μέσα στό σχολεῖο καί στήν καθημερινό­τη­τά μας, τήν ἔχουμε ἀνάγκη γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, τίς ἀσθένειες καί τήν κακία τῶν ἀνθρώπων. Ἄς θεωροῦ­με ὅλους αὐτούς τούς πειρασμούς καί τίς δοκιμασίες ὄχι ὡς κακό ἀλ­λά ὡς εὐλογία, καί ἄς τούς ἀξιο­ποιήσουμε γιά νά ἀποκτήσουμε πε­ρισσότερη ὑπομονή, ὥστε νά ἀντα­πεξέλθουμε καί στίς δυσκολίες τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος καί νά ἀξιω­θοῦμε τῆς αἰωνίου ζωῆς, ὅπως καί οἱ ἅγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες πού τιμοῦμε σήμερα, ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἅγιοι διά τῆς ὑπομονῆς κέρδισαν τήν οὐράνια ζωή. «Δι᾽ ὑπομονῆς τρέχωμεν τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦ». Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Παραμονή της εορτής του Ευαγγελισμού στην Κέρκυρα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, και ανέγνωσε την Δ΄...

Πανηγυρικός Εσπερινός και χειροθεσία Πνευματικού στην Παρηγορήτισσα Άρτης

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα εμβληματικό βυζαντινό Ιερό Ναό της Παρηγορήτισσας, στην Άρτα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, χοροστάτησε...

Η Δ’ στάση των Χαιρετισμών στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αχερά

Με κατάνυξη τελέσθηκε το εσπέρας της Παρασκευής, 24 Μαρτίου 2023, ο Μέγας Εσπερινός της Εορτής του Ευαγγελισμού και η Ακολουθία της Δ΄ Στάσεως των...

Οι Δ’ Χαιρετισμοί στο Ιστορικό Ανδρομονάστηρο Μεσσηνίας

Με την παρουσία εκατοντάδων πιστών από την Καλαμάτα, την Μεσσήνη και την ευρύτερη περιοχή των χωριών της Ανδρούσας, τελέσθηκε και φέτος η Δ΄Στάση των...

Ο Εσπερινός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η Δ’ Στάση των Χαιρετισμών στη Ροδιά

Στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ροδιάς χοροστάτησε του Μεγάλου Εσπερινού και ανέγνωσε την Δ’ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο...

Ο Εσπερινός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η Δ’ Στάση των Χαιρετισμών στην Ι.Μ. Μεσσηνίας

Με κατάνυξη και την παρουσία πλήθους πιστών τελέσθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο Μέγας Εσπερινός της Εορτής του Ευαγγελισμού και η Ακολουθία της Δ΄...
video

Γιατί τρώμε ψάρι την 25η Μαρτίου;

Γιατί τρώμε ψάρι την 25η Μαρτίου; Τι εορτάζουμε ως Έθνος και ως Εκκλησία την 25η Μαρτίου κάθε χρόνο; Γιατί τρώμε ψάρι ή μπακαλιάρο με...

Πανηγυρικός Εσπερινός για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στον Καθεδρικό Ναό του Σύδνεϋ

Με λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε την Παρασκευή, 24 Μαρτίου, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στον φερώνυμο Ιερό...

Στιγμιότυπα ἀπό τήν Ποιμαντική Ἑβδομάδα τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου

Κατανυκτικός Ἑσπερινός Γ´ Κυριακῆς Νηστειῶν Τήν Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 19 Μαρτίου ἔ.ἔ, πραγματοποιήθηκε ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστοριᾶς, χοροστατοῦντος τοῦ...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Πρεβέζης

Τίς τελευταῖες ἡμέρες παρατηρεῖται καί πάλι ὑπερδραστηριότητα καί ἰδιαίτερη κινητικότητα τῶν λεγομένων «Χριστιανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Ὁ Χιλιασμός εἶναι μία ξενόφερτη και ξενοκίνητη ὀργάνωση μέ...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: …υπάρχουν νέοι που «πηγαίνουν αντίθετα στο ρεύμα»

Για λίγες ακόμη ημέρες θα είναι αναρτημένη η Έκθεσης Βυζαντινής Ζωγραφικής - Αγιογραφίας των Καθηγητών και Φοιτητών του ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ...

«Χαίρε, αρχηγέ νοητής αναπλάσεως» – Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή, Πρωτοσυγκέλλου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Η λέξη ανάπλαση ως έννοια, προσδοκία και ιδανικό καθώς και η επίτευξή της απασχόλησε την ανθρωπότητα από την...

«Χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτηρίας»

Ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ ἀποτελεῖ τήν πηγή τοῦ συγκεκριμένου χαιρετισμοῦ. Ἐκεῖνος, μέσα ἀπό ἕνα ὅραμά του, χαρακτηρίζει τήν Παναγία, καί μάλιστα τό ἀειπάρθενο αὐτῆς, ὡς...

«Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία· χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία»

«Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία· χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία» (Χαίρε Παναγία, που είσαι η θεραπεία του σώματός μου και η σωτηρία της ψυχής μου). Σε...

Χαῖρε, ἡ τόν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα. Χαῖρε, ἡ τόν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα

῾Χαῖρε, ἡ τόν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα. Χαῖρε, ἡ τόν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα᾽ Στήν τελευταία στάση τῶν Χαιρετισμῶν πού ἀκούγεται σήμερα, ἡ ᾽Εκκλησία μας...