ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Α΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(14.10.2022)

Ἀ­ξι­ό­τιμoι ἐκ­πρό­σω­ποι τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Κυ­βερ­νή­σεως,

Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι,

Ἐλ­λο­γι­μώ­τα­τοι,

Ἐ­κλε­κτοί προ­σκε­κλη­μέ­νοι,

Μέ πε­ρισσή χαρά χαι­ρε­τίζω τήν ἔ­ναρξη τοῦ Α΄ Ἐ­πι­στη­μο­νι­κοῦ Συ­νε­δρίου τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, τό ὁ­ποῖο ἔ­χει ὡς θέμα: «Ἡ κα­τάρ­ρευση τῶν Αὐ­το­κρα­το­ριῶν (1914-1923) καί ἡ Γε­νο­κτο­νία τῶν Χρι­στι­α­νῶν ἀπό τούς Ὀ­θω­μα­νούς καί τούς Νε­ο­τούρ­κους: Μι­κρά Ἀ­σία, Πόν­τος, Ἀ­να­το­λική Θράκη, Ἀρ­μέ­νιοι, Ἀσ­σύ­ριοι».

Ἡ Ἱ­ερά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, διά τῆς Εἰ­δι­κῆς Συ­νο­δι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς Πο­λι­τι­στι­κῆς Ταυ­τό­τη­τος, ἔ­χει ἤδη δώ­σει δεί­γματα τοῦ ἐν­δι­α­φέ­ροντός της γιά τήν ἐμ­βριθῆ καί ἀ­προ­κα­τά­λη­πτη μά­θηση τῆς ἱ­στο­ρίας καί τή δι­α­φύ­λαξη τῆς ἱ­στο­ρι­κῆς μνή­μης, κα­θότι αὐτά μᾶς συν­δέ­ουν μέ τό πα­ρελ­θόν καί τίς ρί­ζες μας, νο­η­μα­το­δο­τών­τας συ­νάμα τό μέλ­λον. Ἔτσι λ.χ. κατά τήν πε­ρί­οδο 2012-2020 δι­ορ­γα­νώ­θη­καν 10 Ἐ­πι­στη­μο­νικά Συ­νέ­δρια καί ἐκ­δό­θη­καν οἱ ἀν­τί­στοι­χοι Τό­μοι γιά τή ση­μαν­τική ἐ­πέ­τειο τῶν 200 ἐ­τῶν ἀπό τήν Ἑλ­λη­νική Ἐ­πα­νά­σταση τοῦ 1821.

Ἡ ἐ­πέ­τειος τῶν 100 ἐ­τῶν ἀπό τή Μι­κρα­σι­α­τική Κα­τα­στροφή μᾶς κα­λεῖ νά ἀ­να­τρέ­ξουμε στίς Ἑλ­λη­νι­κές καί Χρι­στι­α­νι­κές ρί­ζες τοῦ πο­λι­τι­σμοῦ τῶν Ἀ­λη­σμο­νή­των Πα­τρί­δων καί νά ἀν­τλή­σουμε ἐλ­πι­δο­φόρα μη­νύ­ματα ἀπό αὐ­τές, νά τι­μή­σουμε τή μνήμη τῶν πο­λυ­α­ρίθμων θυ­μά­των τοῦ τουρ­κι­κοῦ ἐ­θνι­κι­σμοῦ καί νά ἀ­να­λο­γι­σθοῦμε τά δεινά πού ἐ­πέ­φερε ὁ Δι­χα­σμός, ὥ­στε νά μήν ἐ­πα­να­λη­φθοῦν πα­ρό­μοια τρα­γικά λάθη πού ὁ­δή­γη­σαν σέ μία ἀπό τίς με­γα­λύ­τε­ρες τρα­γω­δίες τοῦ Ἑλ­λη­νι­σμοῦ.

Ἰ­δι­αι­τέ­ρως ἡ Ἐκ­κλη­σία μας τιμᾶ τούς Ἁ­γί­ους Ἐθνο­ϊ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρες τοῦ 1922, μέ κο­ρυ­φαία μορφή τόν Ἅγιο Χρυ­σό­στομο Σμύρ­νης, γιά τόν ὁ­ποῖο θά γί­νουν εἰ­δι­κές ἀ­να­φο­ρές στό πα­ρόν Συ­νέ­δριο. Τι­μοῦμε ἐ­πί­σης ὅλους τούς ἐ­κτε­λε­σθέν­τες, τούς ἀ­γνο­ου­μέ­νους, τούς ξε­ρι­ζω­μέ­νους, τούς πρό­σφυ­γες πού ἦλ­θαν ἀπό τή Μι­κρά Ἀ­σία, τόν Πόντο καί τήν Ἀ­να­το­λική Θράκη.

Ἡ ἐ­πι­στη­μο­νική ἔ­ρευνα ἔ­χει ὡς ἀν­τι­κεί­μενο τήν ψύ­χραιμη με­λέτη τῶν γε­γο­νό­των καί γι΄ αὐ­τόν τόν λόγο θε­ωρῶ ἰ­δι­αι­τέ­ρως ση­μαν­τικό αὐτό τό Συ­νέ­δριο. Ἡ Ἐκ­κλη­σία μας θέ­λει νά δι­α­τη­ρη­θεῖ ἡ ἱ­στο­ρική μνήμη καί ἡ ἐ­θνική ταυ­τό­τητα. Αὐτό βέ­βαια σέ κα­μία πε­ρί­πτωση δέν συ­νε­πά­γε­ται δι­ά­θεση ἐκ­δι­κη­τι­κό­τη­τας ἤ φα­να­τι­σμοῦ. Θυ­μό­μα­στε τή Γε­νο­κτο­νία καί εὐ­χό­μα­στε νά μήν ἐ­πα­να­λη­φθεῖ. Ἐ­πι­θυ­μοῦμε τήν εἰ­ρη­νική συ­νύ­παρξη μέ τούς γει­το­νι­κούς λα­ούς, ἀλλά καί δέν θά σβή­σουμε κα­μία σε­λίδα ἀπό τή μα­κρό­χρονη ἱ­στο­ρία μας.

Εὐ­χα­ρι­στοῦμε τούς ἐ­κλε­κτούς ὁ­μι­λη­τές, οἱ ὁποῖοι προ­θυ­μο­ποι­ή­θη­καν νά μᾶς κα­τα­θέ­σουν τήν πο­λύ­τιμη γνώση τους καί τά πο­ρί­σματα τῶν πο­λυ­ε­τῶν ἐρευ­νῶν τους.

Συγ­χαίρουμε τόν Πρό­ε­δρο τῆς Εἰ­δι­κῆς Συ­νο­δι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς Πο­λι­τι­στι­κῆς Ταυ­τό­τη­τος Σε­βα­σμι­ώ­τατο Μη­τρο­πο­λίτη Δη­μη­τρι­ά­δος καί Ἁλ­μυ­ροῦ κ. Ἰ­γνά­τιο, τόν Πρό­ε­δρο τῆς Ἐ­πι­στη­μο­νι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς γιά τή δι­ορ­γά­νωση τῶν Συ­νε­δρίων καί Κο­σμή­τορα τῆς Σχο­λῆς Κλασ­σι­κῶν καί Ἀν­θρω­πι­στι­κῶν Σπου­δῶν τοῦ Δη­μο­κρι­τείου Πα­νε­πι­στη­μίου Θρά­κης κ. Ἐμ­μα­νουήλ Βαρ­βούνη, τά Μέλη καί τόν Γραμ­μα­τέα τῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς, κα­θώς καί τούς συ­νερ­γά­τες αὐ­τῆς γιά τή δι­ορ­γά­νωση τοῦ Συ­νε­δρίου καί τή μέ­χρι τώρα προ­σφορά τους.

Εὐχόμαστε καλή ἐ­πι­τυ­χία στίς ἐρ­γα­σίες τοῦ Συνε­δρίου μας καί τή χάρη τοῦ Δω­ρε­ο­δό­του Κυ­ρίου πρός ὅλους.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Λαμπρός ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα

Μέ κάθε λαμπρότητα, ἀλλά καί ἱερά κατάνυξη ἐτελέσθη ὁ μέγας Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων, στό ἱερό Ἀποστολεῖο, στόν περικλεῆ καί...

Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέα στην Μητρόπολη Άρτης

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, το απόγευμα, ετελέσθη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κ. Καλλινίκου, πανηγυρικός Εσπερινός, επί τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου...

Ως Σώμα Χριστού οι Χριστιανοί οφείλουν να συνεργάζονται

Τον Άγιο Ιερομάρτυρα Διονύσιο Επίσκοπο Κορίνθου τίμησε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος με Αρχιερατική Θ. Λειτουργία σήμερα Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της...

Πρωτότυπη φωτογραφική ἀναπαράσταση τοῦ Χοροῦ τοῦ Ζαλόγγου

Ἡ Πρόεδρος καί μέλη τοῦ Συλλόγου Ἀναβίωσης Ἀπογόνων Σουλιωτῶν Ναυπακτίας «ὁ Ἔπαχτος», ὁ ὁποῖος μέ διάφορες ἐκδηλώσεις προσπαθεῖ νά ἀναβιώση τήν ἡρωϊκή μνήμη τοῦ...

Αγρυπνία για τον άγιο ιερομάρτυρα Φιλούμενο στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με κατάνυξη κατά τη μοναστηριακή τάξη, τελέστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ η αγρυπνία στη μνήμη του Αγίου ενδόξου...

Ευρήκαμεν!!!

Mακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΝ "Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν" (Ιω. ά, 42) Κατά το διάστημα της μακράς ιστορίας της ανθρωπότητος έγιναν αποκαλύψεις...

Παγκύπρια πρωτοβουλία για την ανάδειξη του Μητροπολίτη Ταμασού στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο

ΤΟ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας παρέλαβε μία Μητρόπολη χωρίς περιουσιακά στοιχεία και υποδομές,...

Ιδού το ψηφοδέλτιο των Αρχιεπισκοπικών εκλογών

Ήδη σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες εκτύπωσης των ψηφοδελτίων για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές της Εκκλησίας της Κύπρου που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου. Στο...

Μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς θα έχουμε νέο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

Μετά τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου, θα δοθεί χρόνος τριών ημερών για τυχόν ενστάσεις που σχετίζονται με εν δυνάμει παρατυπίες σε εκλογικά κέντρα. Ακολούθως αφού...

Η Ι.Μ. Κίτρους τίμησε την μνήμη του Εθνομάρτυρα Επισκόπου Σμύρνης Χρυσοστόμου

Με την εκδήλωση  Λόγου και Τέχνης με θέμα «Επίσκοπος Σμύρνης Χρυσόστομος, ο τελευταίος ηγέτης των Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής» έπεσε η αυλαία των...

Νέος εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Τ.Κ. Κέδρου και Αρχιερατικός Επίτροπος Κέδρου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον...

Επίσκεψη Μητροπολίτου Αιτωλίας στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου και στον Ιατρικό Σύλλογο

Την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου επισκέφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 28ης Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός,...

Εκδημία Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αστακού

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον θλίψεως αναγγέλλει την κοίμηση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αστακού μακαριστού...

Εκδηλώσεις για τα 100χρόνια από τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στην Ι.Μ. Καλαβρύτων

Mε την οργανωτική σύμπραξη της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, του Δήμου Αιγιαλείας και του Πολιτιστικού Συλλόγου "Προποντίς", πραγματοποιήθηκαν τριήμερες εκδηλώσεις (25-27 Νοεμβρίου 2022),...

Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἀνδρέας

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει καὶ τιμᾶ τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ πρωτοκλήτου. Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ἦταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας,...