ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου – Ἡ σεξουαλικότης εἶναι ἕνα τμῆμα τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας 

Μεταξὺ τῶν métiers ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ὑπάρχει τὸ παλαιὸν προσοδοφόρον τῆς ὁριζοντίου, ἴδιον τοῦ καλλιπυγοῦς φύλου. Εἰς τοῦτο προσθετέα καὶ τά «κουσούρια» τῆς παιδοφιλίας ἢ παιδεραστίας, ὁμοφυλοφιλίας, τῶν «σεισοπυγίδων», καὶ ἐσχάτως τοῦ τρανσεξουαλισμοῦ, τοῦ ἰσχυροῦ τοιούτου, τὰ ὁποῖα παρά τισι οὐχὶ μόνον ἐπετρέποντο, ἀλλὰ καὶ ἐτύγχανον ἐκτιμήσεως «ὑψηλῆς»! Καὶ ταῦτα παλαιότερον μέν, κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον, «ἠσκοῦντο» ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστω, ἐνῶ σήμερον ὅλως φανερῶς μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀτόμου, τὴν χειραφέτησιν τῆς γυναικὸς καὶ τὰ τοιαῦτα, τὰ ὁποῖα ὁδήγησαν ἐν πολλοῖς καὶ εἰς τὴν νομικὴν κατοχύρωσιν αὐτῶν, μὲ ἀποβλέπτους καὶ ἀπιθάνους παραμέτρους, ὅπως τὸ σύμφωνο συμβίωσης, ἡ παιδοθεσία κ.ἄ. Τινὲς βεβαίως διατείνονται ὅτι πάντα ταῦτα «ἔχουσιν καλῶς» καὶ εἶναι ἀνεκτά, ἐφ’ ὅσον πολλάκις προέρχονται ἐκ λόγων ἐνδογενῶν δὲν προσβάλλουν τὴν πιθανῶς «ὑπάρχουσαν» ἔτι δημοσίαν αἰδῶ, δὲν προκαλοῦν, ἔστω καὶ ἄν «δρομολογοῦνται» ὑπὸ τρίτων.

Εἰς τὴν ἐποχήν μας δηλονότι, καθ’ ἣν παρατηρεῖται αὔξησις αὐτῶν, διεπιστώθη ὅτι ταῦτα ὀφείλονται εἰς λόγους ἰατρικούς, ὅπως τὴν μείωσιν κατὰ τὴν κύησιν ἐκχύσεως χοληστερίνης εἰς τὸν ἐγκέφαλον1, τὰς σφοδρὰς διαταραχάς, ὅπως τὸ ἄγχος, συνηθέστατον σήμερον, κατὰ ὁρισμένα στάδια τῆς ἐγκυμοσύνης, τὴν ἀλλαγὴν ἐν πολλοῖς τῆς διατροφῆς, τὸν σειρμόν, τὴν μείωσιν τῆς θρησκευτικότητος κ.ἄ. Ἡ θεολογία ὅμως τῆς Ἐκκλησίας δὲν δέχεται τὰ φαινόμενα αὐτά. Εἶναι δὲ ἀξιοπαρατήρητον, ὅτι συνήθως τὰ ἄτομα ταῦτα διακρίνονται διὰ τὴν εὐφυΐαν των, τὸν μεταξύ των σύνδεσμον, τὴν κλίσιν πρὸς τὰς καλὰς τέχνας κ.ἄ., ἐνῶ οἱ «λοιποί» συνήθως μάχονται ἀλλήλους, πολλάκις μετ’ «ἀγάπης ἰδιαζούσης» καὶ ἀνυποκρίτου!
Τὸ θέμα ἐξ ἑτέρου τῆς σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως, τὸ ὁποῖον συνδέεται μὲ τὰ ἀνωτέρω, ἀποβαίνει ὅλως δυσχερὲς ὅταν ἀπαντᾶ καὶ εἰς θρησκευτικοὺς θεσμούς, οἱ ὁποῖοι κρίνονται συνήθως, ὡς μὴ ὤφελεν, ἀνηλεῶς, ὑπὸ μάλιστα χειροτέρων.
Οὕτως, μετὰ τὸ μέγα σκάνδαλον τῆς Ρ/Καθολικῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Γερμανίαν, ἤρχισαν νὰ ἐρευνοῦν τὴν ἔκτασιν τῆς σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως ἐντὸς αὐτῆς. Μετὰ δὲ δύο ἔτη ἑνὸς προγράμματος, ἐξήχθησαν ἀξιολογήσεις ἐκ τῶν ἤδη ἐκδοθεισῶν ἐρευνῶν. Καὶ αὐταὶ δίδουν σαφεῖς ἐνδείξεις περὶ τοῦ κατὰ τί διακρίνεται ἡ Ρ/Καθολικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ ἑτέρους μεγάλους θεσμοὺς μὲ σκάνδαλα σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως. Τυπικὰ Ρ/Καθολικὸν λοιπὸν τυγχάνει τὸ ὅτι τὰ 80% σχεδὸν τῶν θυμάτων εἶναι ἄρρενα καὶ εἰς νεαρὰν ἡλικίαν (H. Dressing, D. Dölling). Ἐνῶ συνήθως τοῦτο εἶναι διαφορετικόν, τοῦτ’ ἔστιν 55% τῶν ἐνοχληθέντων εἰς ἱδρυματικὴν συνάφειαν εἶναι θήλεα.
Καὶ δρᾶσται – ἄνω τῶν 80% πρωτίστως εἶναι κοινοτικοὶ καὶ ἕτεροι ἱερεῖς καὶ οὐχὶ μόνον, τοῦθ’ ὅπερ Φραγκῖσκος Α΄ ὁ νέος Πάπας προσπαθεῖ ἐπικινδύνως νὰ ἐξυγιάνει. Αἱ αἰτίαι διὰ τὴν παρενόχλησιν εἶναι διάφοροι: παιδόφιλοι ἀποτελοῦν μόνον τὸ 18%. Ἕτεραι αἰτίαι εἶναι -τμηματικῶς ταυτόχρονοι- αἱ ἐνοχλήσεις τῆς προσωπικότητος, ὁ ἀλκοολισμός, ἡ συναισθηματικὴ καὶ σεξουαλικὴ ἀνωριμότης, οἱ τρόποι διαβιώσεως, τὸ κακὸν παράδειγμα κ.ἄ. Τὰ θύματα δὲ ὑποφέρουν μετὰ ἀπὸ διαταράξεις φόβου καὶ ἀϋπνίας, καταθλίψεως καὶ ἀπομονώσεως. Διὰ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἔχουν ἀναλυθεῖ 53 μελέται ἐκ διαφόρων χωρῶν καὶ ἐξετασθεῖ 15.000 περιπτώσεις2.
Βεβαίως ἐδῶ δέον νὰ σημειωθεῖ, ὅτι τὰ φαινόμενα ταῦτα δυστυχῶς δὲν ἀπαντοῦν μόνον εἰς τὴν Ρ/Καθολικὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλους θρησκευτικοὺς θεσμοὺς οἱ ὁποῖοι, τοιουτοτρόπως, ἐμπλέκονται μὲ δικαστικὰς ἀγωγὰς ἐκ λόγων οἰκονομικῆς ἐκμεταλλεύσεως ὑπὸ τρίτων, καὶ περιέρχονται εἰς μεγάλην δυσχέρειαν. Ἐκτὸς δὲ τούτου πάντα ταῦτα καταρρακώνουν τὸ κῦρος τῶν θεσμῶν καὶ ἀποτελοῦν ἕναν τῶν σοβαροτέρων λόγων ἀποϊερώσεως τῆς Δύσεως καὶ οὐχὶ μόνον. Ἀλλὰ πέρα βρέχει. Τέλος τοίνυν καλό, ὅλα καλά! (Ende gut, Alles gut).
__________________________________
1- A.-B. Pease, Warum die Frauen nicht zu hören und schlecht einparken, Μόναχο 2005, 282.
2- -, Opfer sind meistens männlich. Publik-Forum ἀρ. 13 (2016) 38.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στη μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Παρίου

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, στο Κώστο της Πάρου, γενετείρας του Αγίου, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του...

Mνήμη Μικρασίας στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ι.Μ. Νέας Ιωνίας

Στο κατάμεστο από κόσμο δημοτικό στάδιο της Νέας Ιωνίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 η έναρξη των τριήμερων εκδηλώσεων Μικρασιατικού πολιτισμού, που τελούνται...

Μεγάλη επιτυχία είχε η συναυλία προς τιμή του Κύπριου τραγουδιστή Μιχάλη Βιολάρη

Mε μεγάλη επιτυχία εστέφθη η συναυλία προς τιμή του μεγάλου Κύπριου καλλιτέχνη Μιχάλη Βιολάρη, η οποία έλαβε χώρα στην υπαίθρια σκηνή της Ιεράς Μητροπόλεως...

Στο Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε σήμερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στη...

Άγιο Όρος: Προσκυνητής πέθανε με ανατριχιαστικό τρόπο σε δυστύχημα – Οι τελευταίες στιγμές του

Θρήνος στο Άγιο Όρος για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε προσκυνητή. Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν γρήγορα πυροσβέστες και αστυνομικοί αλλά ήταν...

Μνημόσυνο Μακαριστού Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρού Ιγνατίου

Το Σάββατο 25 Ιουνίου, το πρωί, τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου μνημόσυνο επί τη επετείω της εκδημίας του μακαριστού Μητροπολίτου Λαρίσης...

Περί «θαυματοποιών», «θαυματολάγνων» και «θαυμάτων»

 Εις μνήμην Μελετίου Αρχιερέως(+ 21.6.2012) ΠΕΡΙ "ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΩΝ", "ΘΑΥΜΑΤΟΛΑΓΝΩΝ" ΚΑΙ " ΘΑΥΜΑΤΩΝ" Ἀξιότιμε καί ἀγαπητέ κ……….. Ἔλαβα τό κείμενο πού μοῦ ἐστείλατε. Τό ἐμελέτησα μέ προσοχή. Μοῦ ἥταν...

Αγιασμός στο ΑΠΟΕΛ από τον Μητροπολίτη Ταμασού

Το απόγευμα της Παρασκευής, 24 Ιουνίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, ευγενώς προσκληθείς, τέλεσε αγιασμό στα γραφεία του ΑΠΟΕΛ στον...

«Θα έλθει καιρός που θα βαδίζετε μέρες για να βρείτε καλό ιερέα»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή Β’ Ματθαίου 21/6/2020 «Θα έλθει καιρός που θα βαδίζετε μέρες για να βρείτε καλό ιερέα» Αγ. Κοσμάς Αιτωλός. Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος,...

Γέρ. Παΐσιος Αγιορείτης: Όταν τα έχουμε όλα άφθονα, ξεχνάμε τον Θεό

-Η στέρηση, Γέροντα, τονώνει την εμπιστοσύνη μας στο Θεό; Ρώτησε ένας ακόμα επισκέπτης. -Βοηθάει πολύ. Βοηθάει και στη δοξολογία του Θεού. Όταν τα έχουμε όλα άφθονα, ξεχνάμε...

Η Πάρος τιμά πανδήμως το εκλεκτό τέκνο της Άγιο Αθανάσιο, τον Πάριο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, στον Κώστο Πάρου, όπου ο Άγιος εγεννήθη και ο οποίος ενεκαινιάσθη στις 25 Ιουνίου του 2005...

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης στην επίδοση Ξιφών Στην 1η Στρατιά

Στην Αίθουσα Τιμών «ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ» της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ έλαβε χώρα τελετή για την επίδοση ξιφών από τον Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη,...

Κυριακή Β’ Ματθαίου: Η κλήση των αποστόλων (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

(Ματθ. δ’ 18-23)   Γιατί οι άνθρωποι είναι πάντα τόσο βιαστικοί σήμερα; Για να δουν όσο γίνεται πιο γρήγορα την επιτυχία των προσπαθειών τους. Κι η...

Η εορτή της Συνάξεως των εν Σκήτη Βεροίας Αγίων

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, με...

Το Γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με ιεροπρέπεια και κατάνυξη εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος το Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών χοροστάστησε στον...