ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου – Ἡ σεξουαλικότης εἶναι ἕνα τμῆμα τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας 

Μεταξὺ τῶν métiers ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ὑπάρχει τὸ παλαιὸν προσοδοφόρον τῆς ὁριζοντίου, ἴδιον τοῦ καλλιπυγοῦς φύλου. Εἰς τοῦτο προσθετέα καὶ τά «κουσούρια» τῆς παιδοφιλίας ἢ παιδεραστίας, ὁμοφυλοφιλίας, τῶν «σεισοπυγίδων», καὶ ἐσχάτως τοῦ τρανσεξουαλισμοῦ, τοῦ ἰσχυροῦ τοιούτου, τὰ ὁποῖα παρά τισι οὐχὶ μόνον ἐπετρέποντο, ἀλλὰ καὶ ἐτύγχανον ἐκτιμήσεως «ὑψηλῆς»! Καὶ ταῦτα παλαιότερον μέν, κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον, «ἠσκοῦντο» ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστω, ἐνῶ σήμερον ὅλως φανερῶς μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀτόμου, τὴν χειραφέτησιν τῆς γυναικὸς καὶ τὰ τοιαῦτα, τὰ ὁποῖα ὁδήγησαν ἐν πολλοῖς καὶ εἰς τὴν νομικὴν κατοχύρωσιν αὐτῶν, μὲ ἀποβλέπτους καὶ ἀπιθάνους παραμέτρους, ὅπως τὸ σύμφωνο συμβίωσης, ἡ παιδοθεσία κ.ἄ. Τινὲς βεβαίως διατείνονται ὅτι πάντα ταῦτα «ἔχουσιν καλῶς» καὶ εἶναι ἀνεκτά, ἐφ’ ὅσον πολλάκις προέρχονται ἐκ λόγων ἐνδογενῶν δὲν προσβάλλουν τὴν πιθανῶς «ὑπάρχουσαν» ἔτι δημοσίαν αἰδῶ, δὲν προκαλοῦν, ἔστω καὶ ἄν «δρομολογοῦνται» ὑπὸ τρίτων.

Εἰς τὴν ἐποχήν μας δηλονότι, καθ’ ἣν παρατηρεῖται αὔξησις αὐτῶν, διεπιστώθη ὅτι ταῦτα ὀφείλονται εἰς λόγους ἰατρικούς, ὅπως τὴν μείωσιν κατὰ τὴν κύησιν ἐκχύσεως χοληστερίνης εἰς τὸν ἐγκέφαλον1, τὰς σφοδρὰς διαταραχάς, ὅπως τὸ ἄγχος, συνηθέστατον σήμερον, κατὰ ὁρισμένα στάδια τῆς ἐγκυμοσύνης, τὴν ἀλλαγὴν ἐν πολλοῖς τῆς διατροφῆς, τὸν σειρμόν, τὴν μείωσιν τῆς θρησκευτικότητος κ.ἄ. Ἡ θεολογία ὅμως τῆς Ἐκκλησίας δὲν δέχεται τὰ φαινόμενα αὐτά. Εἶναι δὲ ἀξιοπαρατήρητον, ὅτι συνήθως τὰ ἄτομα ταῦτα διακρίνονται διὰ τὴν εὐφυΐαν των, τὸν μεταξύ των σύνδεσμον, τὴν κλίσιν πρὸς τὰς καλὰς τέχνας κ.ἄ., ἐνῶ οἱ «λοιποί» συνήθως μάχονται ἀλλήλους, πολλάκις μετ’ «ἀγάπης ἰδιαζούσης» καὶ ἀνυποκρίτου!
Τὸ θέμα ἐξ ἑτέρου τῆς σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως, τὸ ὁποῖον συνδέεται μὲ τὰ ἀνωτέρω, ἀποβαίνει ὅλως δυσχερὲς ὅταν ἀπαντᾶ καὶ εἰς θρησκευτικοὺς θεσμούς, οἱ ὁποῖοι κρίνονται συνήθως, ὡς μὴ ὤφελεν, ἀνηλεῶς, ὑπὸ μάλιστα χειροτέρων.
Οὕτως, μετὰ τὸ μέγα σκάνδαλον τῆς Ρ/Καθολικῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Γερμανίαν, ἤρχισαν νὰ ἐρευνοῦν τὴν ἔκτασιν τῆς σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως ἐντὸς αὐτῆς. Μετὰ δὲ δύο ἔτη ἑνὸς προγράμματος, ἐξήχθησαν ἀξιολογήσεις ἐκ τῶν ἤδη ἐκδοθεισῶν ἐρευνῶν. Καὶ αὐταὶ δίδουν σαφεῖς ἐνδείξεις περὶ τοῦ κατὰ τί διακρίνεται ἡ Ρ/Καθολικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ ἑτέρους μεγάλους θεσμοὺς μὲ σκάνδαλα σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως. Τυπικὰ Ρ/Καθολικὸν λοιπὸν τυγχάνει τὸ ὅτι τὰ 80% σχεδὸν τῶν θυμάτων εἶναι ἄρρενα καὶ εἰς νεαρὰν ἡλικίαν (H. Dressing, D. Dölling). Ἐνῶ συνήθως τοῦτο εἶναι διαφορετικόν, τοῦτ’ ἔστιν 55% τῶν ἐνοχληθέντων εἰς ἱδρυματικὴν συνάφειαν εἶναι θήλεα.
Καὶ δρᾶσται – ἄνω τῶν 80% πρωτίστως εἶναι κοινοτικοὶ καὶ ἕτεροι ἱερεῖς καὶ οὐχὶ μόνον, τοῦθ’ ὅπερ Φραγκῖσκος Α΄ ὁ νέος Πάπας προσπαθεῖ ἐπικινδύνως νὰ ἐξυγιάνει. Αἱ αἰτίαι διὰ τὴν παρενόχλησιν εἶναι διάφοροι: παιδόφιλοι ἀποτελοῦν μόνον τὸ 18%. Ἕτεραι αἰτίαι εἶναι -τμηματικῶς ταυτόχρονοι- αἱ ἐνοχλήσεις τῆς προσωπικότητος, ὁ ἀλκοολισμός, ἡ συναισθηματικὴ καὶ σεξουαλικὴ ἀνωριμότης, οἱ τρόποι διαβιώσεως, τὸ κακὸν παράδειγμα κ.ἄ. Τὰ θύματα δὲ ὑποφέρουν μετὰ ἀπὸ διαταράξεις φόβου καὶ ἀϋπνίας, καταθλίψεως καὶ ἀπομονώσεως. Διὰ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἔχουν ἀναλυθεῖ 53 μελέται ἐκ διαφόρων χωρῶν καὶ ἐξετασθεῖ 15.000 περιπτώσεις2.
Βεβαίως ἐδῶ δέον νὰ σημειωθεῖ, ὅτι τὰ φαινόμενα ταῦτα δυστυχῶς δὲν ἀπαντοῦν μόνον εἰς τὴν Ρ/Καθολικὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλους θρησκευτικοὺς θεσμοὺς οἱ ὁποῖοι, τοιουτοτρόπως, ἐμπλέκονται μὲ δικαστικὰς ἀγωγὰς ἐκ λόγων οἰκονομικῆς ἐκμεταλλεύσεως ὑπὸ τρίτων, καὶ περιέρχονται εἰς μεγάλην δυσχέρειαν. Ἐκτὸς δὲ τούτου πάντα ταῦτα καταρρακώνουν τὸ κῦρος τῶν θεσμῶν καὶ ἀποτελοῦν ἕναν τῶν σοβαροτέρων λόγων ἀποϊερώσεως τῆς Δύσεως καὶ οὐχὶ μόνον. Ἀλλὰ πέρα βρέχει. Τέλος τοίνυν καλό, ὅλα καλά! (Ende gut, Alles gut).
__________________________________
1- A.-B. Pease, Warum die Frauen nicht zu hören und schlecht einparken, Μόναχο 2005, 282.
2- -, Opfer sind meistens männlich. Publik-Forum ἀρ. 13 (2016) 38.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη των Αγ. Γερασίμου και Αρτεμίου στη Μύκονο

Στον Ιερό, πάλαι πότε Μητροπολιτικό, Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, στη Χώρα της Μυκόνου τελέσθηκε απόψε ο Πανηγυρικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών...

Ο Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ  Θεολόγου – Καθηγητού Πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας κατείχαν υψηλά αξιώματα στις κρατικές υπηρεσίες των χωρών τους. Στα πρωτοβυζαντινά χρόνια μια πλειάδα...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κανονικά και με την παρουσία πιστών η Λιτανεία του Αγ. Δημητρίου

Κατόπιν δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και της έντονης παραφιλολογίας που αναπτύχθηκε, σχετικά με το θέμα της Λιτανείας του...

Το 21΄ στην Εύβοια και τις Βόρειες Σποράδες

Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 το βράδυ, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, μετέβη στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, όπου...

ΠΑΤΡΑ: Ο π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος μιλά για την δίκη του! Ποιους βάζει «στο κάδρο»

Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Μάγνη Δεν περιμένουμε μάσκες, χαιρετισμό με τους αγκώνες και άλλα συναφή. Διαβεβαιώνουμε από πλευράς μας, για το τυπικό, ότι είμαστε υγειονομικά αβλαβείς....

Αντιδράσεις από Iεράρχες για «βεβιασμένη κούρσα» διαδοχής του Αρχιεπισκόπου Κρήτης

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «ΝΚ», η συνεδρίαση της Επαρχιακής Συνόδου τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου ήταν θυελλώδης, καθώς υπήρξαν ιεράρχες, που - επιβεβαιώνοντας το χθεσινό...

Επετειακή εκδήλωση της Ι.Μ. Ιλίου στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του...

Σε εορταστικό κλίμα και με αξιοσημείωτη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Οκτωβρίου 2021, στο Δημαρχείο Αχαρνών, η επετειακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από...

Δοξολογία στον Ναό της Αγίας Σκέπης για τα 109α Ελευθέρια της Έδεσσας

Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, μνήμη του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Λουκά, πολιούχου της Έδεσσας, εορτάσθηκαν τα 109α ελευθέρια της της πόλης από τον Τουρκικό...

Τριετές Μνημόσυνο Επισκόπου Τανάγρας Πολυκάρπου

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών κ. Γεώργιος συνιερούργησε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεώργιο στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναλήψεως του...

Χειροτονία νέου κληρικού στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Καναλίου Πρεβέζης

Χειροτονία νέου κληρικού τελέστηκε το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καναλίου Πρεβέζης. Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας...

Χειροτονία Νέου Διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας

Μέσα σέ κλῖμα πνευματικῆς εὐφροσύνης τήν Κυριακή 17η Ὀκτωβρίου 2021 τιμήθηκε στήν τοπική μας Ἐκκλησία ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν συγκροτησάντων ἐν Νικαίᾳ...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών κ. Γεώργιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Μακαριωτίσσης. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας...

ΚΘ´ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2021 στην Χαλκίδα

Ὁ Μητροπολιτικός Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος, στό πλαίσιο τῶν φετινῶν ΚΘ´ Δημητρίων 2021, ἔχει τήν πνευματική χαρά νά Σᾶς προσκαλέσει στήν παρουσίαση...

Εορτάσθηκε μεγαλόπρεπα ο Πολιούχος της Λαμίας Ευαγγελιστής Λουκάς

Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και με πάνδημη συμμετοχή του λαού εορτάσθηκε την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μνήμη του Πολιούχου και Ελευθερωτού της πόλεως Λαμίας,...

Στέλνουν επιτροπή στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης με την ευλογία του Πατριάρχη

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα Δευτέρα, 18 Ὀκτωβρίου 2021, σέ Συνοδική Συνεδρία, μέ μοναδικό θέμα Ἡμερήσιας Διάταξης, τή συζήτηση καί...