Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου 3 Μαΐου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καμποχωρίου.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος  χειροθέτησε σε Αναγνώστη τον κ. Βασίλειο-Λουκά Τολιόπουλο, ο οποίος διακονεί στον Ιερό Ναό.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:«Οὗτος γάρ ὡς καλός στρατιώτης ἠνδρίσατο κατά τυράννων, καί τού­­τους κατῄσχυνε, μιμητής γενό­μενος τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ».

Χθές γίναμε ὅλοι θεατές καί κοι­νωνοί τῆς λαμπροφόρου Ἀνα­στά­σεως τοῦ Κυρίου μας. Συμπορευ­θήκαμε μέ τίς μυροφόρες γυναῖκες καί τούς προκρίτους τῶν μαθητῶν στόν τάφο του καί εἴδαμε τούς στρα­τιῶτες πού τόν φύλασσαν ἀδύ­ναμους νά πιστεύσουν τό θαῦ­μα τῆς Ἀναστάσεως.

Σήμερα ὅμως ἐνώπιόν μας δέν εἶναι οἱ στρατιῶτες αὐτοί πού ἀπο­ροῦν πῶς συνέβη ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου χωρίς νά τό ἀντιληφθοῦν. Εἶναι ἕνας ἄλλος στρατιώτης, ὁ καλός στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ἔνθερμος κήρυξ τῆς Ἀναστάσεώς του, ὁ μεγαλομάρτυς καί τροπαιο­φόρος Γεώργιος, τόν ὁποῖο ἑορτά­ζουμε καί πανηγυρίζουμε σήμερα.

Τόν ἑορτάζουμε καί τόν τιμοῦμε ὡς μάρτυρα τῆς Ἀναστάσεως, γιατί μέ τή ζωή καί τό μαρτύριό του ἀπέ­δειξε ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι οὔτε μόνο ἕνα ἱστορικό γεγονός οὔτε ἁπλῶς ἕνα θαῦμα, ἔστω καί μεγάλο. Εἶναι μία ζῶσα ἀνά τούς αἰῶνες πραγματικότητα. Ἕνα κοσμοϊστορικό καί σωτήριο γεγονός, ἡ ἐπίδραση τοῦ ὁποίου συ­νεχίζει καί θά συνεχίζει ἀνά τούς αἰῶνες στή ζωή ὄχι μόνο ὅσων τόν πιστεύουν ἀλλά καί ὅσων δέν τόν πιστεύουν.

Εἶχε ἐπίδραση στή ζωή τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἡ Ἀνά­σταση τοῦ Χριστοῦ, γιατί τοῦ ἔδω­σε τή δύναμη νά μήν ὑπολογίζει οὔτε θέσεις οὔτε τιμές οὔτε ἀξιώ­ματα οὔτε τήν ἴδια του τή ζωή καί νά τολμᾶ νά ὁμολογήσει τήν πίστη του ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορος Διο­κλητιανοῦ.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἦταν αὐτή πού τοῦ ἔδωσε τή δύναμη νά ὑπομένει τά φοβερά μαρτύρια χω­ρίς νά λυγίσει καί νά ὑποκύψει.

Ἦταν αὐτή χάρη στήν ὁποία τόν ἐν­δυνάμωσε νά συντρίψει τά εἴ­δωλα, ἀλλά καί ἀκόμη νά ἀνα­στήσει καί ἕναν νεκρό προκει­μένου νά δείξει στούς εἰδωλο­λά­τρες πού παρακολουθοῦσαν τό μαρ­τύριό του τή δύναμη τοῦ Χρι­στοῦ.

Ἦταν αὐτή πού τόν ἔκανε νά αἰσθάνεται τόν θάνατο χάριν τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ὄχι ὡς τό τέλος τῆς ζωῆς του, ἀλλά ὡς τήν ἀπαρχή μιᾶς νέας βιοτῆς, τῆς αἰω­νίου, κοντά στόν ἀναστημένο Κύ­ριο.

Καί ἐάν ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνά­στασή του συνέτριψε τόν θάνατο, συνέτριψε τά δεσμά τοῦ Ἅδου, συνέτριψε τήν αἰτία τοῦ Ἅδου καί τοῦ θανάτου, τόν διάβολο, καί ἀνα­στήθηκε νικητής καί θριαμ­βευτής, τό ἴδιο ἔκανε καί ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Γεώργιος, ὁ ὁποῖος μέ τή δύναμη τοῦ ἀναστάντος Χρι­στοῦ δέν κατῄσχυνε, δέν ντρό­πιασε δηλαδή μόνο τούς ἱερεῖς τῶν εἰδώλων καί τούς μάγους καί ὅλους τούς δημίους πού εἶχε κα­λέ­σει ὁ Διοκλητιανός γιά νά τόν ἀνα­γκάσει νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του στόν Χριστό, ἀλλά κατῄσχυνε καί αὐτόν τόν φοβερό καί τρομερό διώκτη καί ἀρνητή τῆς Ἀνα­στά­σεως καί τῆς Θεότητος τοῦ Χρι­στοῦ, ὁ ὁποῖος αἰσθάνθηκε ἀνί­σχυ­ρος νά μεταστρέψει ἕναν καί μόνο ἄνθρωπο πού δέν διέθετε τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν πίστη του.

Τόν κατῄσχυνε καί καθώς πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι βλέποντας τήν καρτερία τοῦ μάρτυρος καί τή θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ τόν ὁποῖο ἐπικαλεῖτο καί ἡ ὁποία ἀκύ­ρωνε ὅλα τά μαρτύρια, πίστευσαν στόν Χριστό καί ὁμολόγησαν τήν πίστη τους καί μαρτύρησαν γι᾽ αὐ­τή.

Τόν κατῄσχυνε ὅμως ἀκόμη καί μέ τήν ὁμολογία τῆς ἴδιας τῆς συ­ζύ­γου του Ἀλεξάνδρας, ἡ ὁποία, ἄν καί σύζυγος τοῦ πιό σκληροῦ διώ­κτου τῶν Χριστιανῶν, διακήρυξε πιστεύει στόν Χριστό καί εἶναι ἕτοι­μη νά μαρτυρήσει γιά τήν ἀγά­πη του.

Ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Γεώργιος δέν ἔπαυσε ποτέ νά εἶναι μάρτυς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, γιατί μέχρι σήμερα ὄχι μόνο πρε­σβεύει γιά ὅσους τόν ἐπικαλοῦνται ἀλλά καί νά θαυματουργεῖ μέ τή χάρη τοῦ Χριστοῦ, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ζωο­ποιεῖ καί ὅσους τόν πιστεύουν. Διότι διαφορετικά δέν θά ἦταν δυ­να­τόν ἕνας ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος πέ­θα­νε πρίν ἀπό 17 αἰῶνες, νά ἀκούει τά αἰτή­ματά μας καί νά ἀνταπο­κρί­νεται σέ αὐτά.

Τιμώντας, λοιπόν, σήμερα τόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα καί τρο­παιο­φόρο Γεώργιο, τόν προ­στά­τη τῆς ἐνορίας σας, ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τήν πίστη του στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, ἄς ἀντλήσουμε δύ­να­μη ἀπό αὐτήν, ὅπως καί ἐκεῖ­νος καί ἄς ἔχουμε τή βεβαιότητα ὅτι ὁ ἀναστάς Χριστός διά πρε­σβειῶν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωρ­γίου θά ἐνισχύσει καί ἐμᾶς, ὥστε νά ὑπερβοῦμε τίς δυσκολίες καί τούς πειρασμούς τῆς ζωῆς μας, ἀλλά καί τίς δυσκολίες πού προκά­λεσε στή ζωή μας ἡ παν­δημία, καί νά ἀναστήσει τίς ψυχές μας, γιά νά εἴμεθα καί ἐμεῖς πάντοτε μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεώς του στό περιβάλ­λον μας, στήν κοινωνία μας καί τόν κόσμο πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό τό ἐλπιδοφόρο καί ζωοποιό μήνυμα τοῦ ἀναστά­ντος Χριστοῦ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Άγιος Νεομάρτυρας Νικόλαος ο εκ Μετσόβου

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η ηπειρωτική γη, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα και η Βαλκανική, ανάδειξε πολλούς Νεομάρτυρες στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας....

Η Ιερά Μητρόπολή Σπάρτης τίμησε τον Εθνοϊερομάρτυρα Ανανία

Η Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, τίμησε την Κυριακή 16...

Κυριακή των Μυροφόρων στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Ελευθερουπόλεως

Το πρωί της 16ης Μαίου 2021, Κυριακή των Μυροφόρων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία, στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Αγίου...

Μνημόσυνο για τον Ιωάννη της αγάπης

Ιεροπρεπώς και μέσα σε πνευματικώς αναστάσιμο κλίμα, λόγω της ευλογημένης περιόδου που διανύουμε, τιμήθηκε, την Γ΄ Κυριακή από του αγίου  Πάσχα, 16η Μαΐου ε.έ.,...

Η εόρτιος Σύναξη πάντων των εν Μεσσηνία διαλαμψάντων Αγίων τιμήθηκε σήμερα στην Καλαμάτα

Η εόρτιος Σύναξη πάντων των εν Μεσσηνία διαλαμψάντων Αγίων τιμήθηκε σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Χθες, παραμονή της εορτής, τελέσθηκε ο Πανηγυρικός...

Συνεχίζεται με επιτυχία το Επιστημονικό Συνέδριο της Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με μεγάλη επιτυχία, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών, και με υβριδικό τρόπο (συνδυασμό περιορισμένης φυσικής παρουσίας και ευρείας τηλεοπτικής και διαδικτυακής κάλυψης)...

Ο Μεθέρτος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Αχίλλιο στην Λάρισα

Πλήθος κόσμου προσήλθε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Προστάτου και Πολιούχου μας Αγίου Αχιλλίου σήμερα το απόγευμα ώστε να προσκυνήσει το τίμιο λείψανό Του...

Η πόλη των Γρεβενών γιορτάζει τον Πολιούχο της Άγιο Αχίλλιο

Η πόλη των Γρεβενών γιορτάζει και τιμά σήμερα Σάββατο, 15 Μαΐου 2021, την μνήμη του Πολιούχου της Αγίου Αχιλλίου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης. Όλες οι ακολουθίες, λόγω...
video

Ο Άγιος Παΐσιος και η αλήθεια για το εμβόλιο με το χάραγμα – Αρχιμ. Χριστόδουλος Αγγελόγλου

Ο Άγιος Παΐσιος και η αλήθεια για το εμβόλιο με το χάραγμα. Σε διάφορα ζητήματα – προβλήματα που προκύπτουν στο σύνολο της κοινωνίας μας,...

Οι Μυροφόρες Γυναίκες – Η Παναγία είδε πρώτη την Ανάσταση του Υιού της;

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου Δρ. Θ. Μυροφόρες είναι οι γυναίκες αυτές που ακολουθούσαν τον Χριστό μαζί με τη Μητέρα του, έμειναν μαζί της κατά την...

Η Λάρισα εόρτασε τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Αχίλλιο

Με την δέουσα λαμπρότητα, τελέσθηκε το Σάββατο 15  Μαΐου στον περικαλλή και πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος του...

ΛΑΡΙΣΑ: Μεγαλοπρεπώς τελέσθηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Αχιλλίου

Με μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και η Ιερά Λιτάνευση πέριξ του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης. Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε...

Έναρξη του Συνεδρίου της Ι.Μ. Φθιώτιδος με ομιλητή τον κ. Προκόπιο Παυλόπουλο

Με την συμμετοχή προσωπικοτήτων διεθνούς κύρους και με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στη...

Νάξος: Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τέλεσε ο Μητροπολίτης Καλλίνικος

Την Τετάρτη 12-5-2021, ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Επιφανίο Κύπρου και Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας...

Άγιος Αχίλλειος Λαρίσης ο θαυματουργός

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ξεχωριστή χορεία των αγίων της Εκκλησίας μας είναι όσοι έλαβαν μέρος στις Μεγάλες Οικουμενικές Συνόδους, στις οποίες, με την...