Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου 3 Μαΐου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καμποχωρίου.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος  χειροθέτησε σε Αναγνώστη τον κ. Βασίλειο-Λουκά Τολιόπουλο, ο οποίος διακονεί στον Ιερό Ναό.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:«Οὗτος γάρ ὡς καλός στρατιώτης ἠνδρίσατο κατά τυράννων, καί τού­­τους κατῄσχυνε, μιμητής γενό­μενος τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ».

Χθές γίναμε ὅλοι θεατές καί κοι­νωνοί τῆς λαμπροφόρου Ἀνα­στά­σεως τοῦ Κυρίου μας. Συμπορευ­θήκαμε μέ τίς μυροφόρες γυναῖκες καί τούς προκρίτους τῶν μαθητῶν στόν τάφο του καί εἴδαμε τούς στρα­τιῶτες πού τόν φύλασσαν ἀδύ­ναμους νά πιστεύσουν τό θαῦ­μα τῆς Ἀναστάσεως.

Σήμερα ὅμως ἐνώπιόν μας δέν εἶναι οἱ στρατιῶτες αὐτοί πού ἀπο­ροῦν πῶς συνέβη ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου χωρίς νά τό ἀντιληφθοῦν. Εἶναι ἕνας ἄλλος στρατιώτης, ὁ καλός στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ἔνθερμος κήρυξ τῆς Ἀναστάσεώς του, ὁ μεγαλομάρτυς καί τροπαιο­φόρος Γεώργιος, τόν ὁποῖο ἑορτά­ζουμε καί πανηγυρίζουμε σήμερα.

Τόν ἑορτάζουμε καί τόν τιμοῦμε ὡς μάρτυρα τῆς Ἀναστάσεως, γιατί μέ τή ζωή καί τό μαρτύριό του ἀπέ­δειξε ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι οὔτε μόνο ἕνα ἱστορικό γεγονός οὔτε ἁπλῶς ἕνα θαῦμα, ἔστω καί μεγάλο. Εἶναι μία ζῶσα ἀνά τούς αἰῶνες πραγματικότητα. Ἕνα κοσμοϊστορικό καί σωτήριο γεγονός, ἡ ἐπίδραση τοῦ ὁποίου συ­νεχίζει καί θά συνεχίζει ἀνά τούς αἰῶνες στή ζωή ὄχι μόνο ὅσων τόν πιστεύουν ἀλλά καί ὅσων δέν τόν πιστεύουν.

Εἶχε ἐπίδραση στή ζωή τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἡ Ἀνά­σταση τοῦ Χριστοῦ, γιατί τοῦ ἔδω­σε τή δύναμη νά μήν ὑπολογίζει οὔτε θέσεις οὔτε τιμές οὔτε ἀξιώ­ματα οὔτε τήν ἴδια του τή ζωή καί νά τολμᾶ νά ὁμολογήσει τήν πίστη του ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορος Διο­κλητιανοῦ.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἦταν αὐτή πού τοῦ ἔδωσε τή δύναμη νά ὑπομένει τά φοβερά μαρτύρια χω­ρίς νά λυγίσει καί νά ὑποκύψει.

Ἦταν αὐτή χάρη στήν ὁποία τόν ἐν­δυνάμωσε νά συντρίψει τά εἴ­δωλα, ἀλλά καί ἀκόμη νά ἀνα­στήσει καί ἕναν νεκρό προκει­μένου νά δείξει στούς εἰδωλο­λά­τρες πού παρακολουθοῦσαν τό μαρ­τύριό του τή δύναμη τοῦ Χρι­στοῦ.

Ἦταν αὐτή πού τόν ἔκανε νά αἰσθάνεται τόν θάνατο χάριν τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ὄχι ὡς τό τέλος τῆς ζωῆς του, ἀλλά ὡς τήν ἀπαρχή μιᾶς νέας βιοτῆς, τῆς αἰω­νίου, κοντά στόν ἀναστημένο Κύ­ριο.

Καί ἐάν ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνά­στασή του συνέτριψε τόν θάνατο, συνέτριψε τά δεσμά τοῦ Ἅδου, συνέτριψε τήν αἰτία τοῦ Ἅδου καί τοῦ θανάτου, τόν διάβολο, καί ἀνα­στήθηκε νικητής καί θριαμ­βευτής, τό ἴδιο ἔκανε καί ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Γεώργιος, ὁ ὁποῖος μέ τή δύναμη τοῦ ἀναστάντος Χρι­στοῦ δέν κατῄσχυνε, δέν ντρό­πιασε δηλαδή μόνο τούς ἱερεῖς τῶν εἰδώλων καί τούς μάγους καί ὅλους τούς δημίους πού εἶχε κα­λέ­σει ὁ Διοκλητιανός γιά νά τόν ἀνα­γκάσει νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του στόν Χριστό, ἀλλά κατῄσχυνε καί αὐτόν τόν φοβερό καί τρομερό διώκτη καί ἀρνητή τῆς Ἀνα­στά­σεως καί τῆς Θεότητος τοῦ Χρι­στοῦ, ὁ ὁποῖος αἰσθάνθηκε ἀνί­σχυ­ρος νά μεταστρέψει ἕναν καί μόνο ἄνθρωπο πού δέν διέθετε τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν πίστη του.

Τόν κατῄσχυνε καί καθώς πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι βλέποντας τήν καρτερία τοῦ μάρτυρος καί τή θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ τόν ὁποῖο ἐπικαλεῖτο καί ἡ ὁποία ἀκύ­ρωνε ὅλα τά μαρτύρια, πίστευσαν στόν Χριστό καί ὁμολόγησαν τήν πίστη τους καί μαρτύρησαν γι᾽ αὐ­τή.

Τόν κατῄσχυνε ὅμως ἀκόμη καί μέ τήν ὁμολογία τῆς ἴδιας τῆς συ­ζύ­γου του Ἀλεξάνδρας, ἡ ὁποία, ἄν καί σύζυγος τοῦ πιό σκληροῦ διώ­κτου τῶν Χριστιανῶν, διακήρυξε πιστεύει στόν Χριστό καί εἶναι ἕτοι­μη νά μαρτυρήσει γιά τήν ἀγά­πη του.

Ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Γεώργιος δέν ἔπαυσε ποτέ νά εἶναι μάρτυς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, γιατί μέχρι σήμερα ὄχι μόνο πρε­σβεύει γιά ὅσους τόν ἐπικαλοῦνται ἀλλά καί νά θαυματουργεῖ μέ τή χάρη τοῦ Χριστοῦ, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ζωο­ποιεῖ καί ὅσους τόν πιστεύουν. Διότι διαφορετικά δέν θά ἦταν δυ­να­τόν ἕνας ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος πέ­θα­νε πρίν ἀπό 17 αἰῶνες, νά ἀκούει τά αἰτή­ματά μας καί νά ἀνταπο­κρί­νεται σέ αὐτά.

Τιμώντας, λοιπόν, σήμερα τόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα καί τρο­παιο­φόρο Γεώργιο, τόν προ­στά­τη τῆς ἐνορίας σας, ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τήν πίστη του στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, ἄς ἀντλήσουμε δύ­να­μη ἀπό αὐτήν, ὅπως καί ἐκεῖ­νος καί ἄς ἔχουμε τή βεβαιότητα ὅτι ὁ ἀναστάς Χριστός διά πρε­σβειῶν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωρ­γίου θά ἐνισχύσει καί ἐμᾶς, ὥστε νά ὑπερβοῦμε τίς δυσκολίες καί τούς πειρασμούς τῆς ζωῆς μας, ἀλλά καί τίς δυσκολίες πού προκά­λεσε στή ζωή μας ἡ παν­δημία, καί νά ἀναστήσει τίς ψυχές μας, γιά νά εἴμεθα καί ἐμεῖς πάντοτε μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεώς του στό περιβάλ­λον μας, στήν κοινωνία μας καί τόν κόσμο πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό τό ἐλπιδοφόρο καί ζωοποιό μήνυμα τοῦ ἀναστά­ντος Χριστοῦ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Ποιοι δεν πρέπει να μπαίνουν στο ιερό της εκκλησίας;

Ποιοι δεν πρέπει να μπαίνουν στο ιερό της εκκλησίας; Τι λένε οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας μας για το ποιος επιτρέπεται να μπει μέσα...

Η Μικρή Παράκληση προς την Παναγία στην Αλεξάνδρεια

Τη Δευτέρα 2 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Μικρή Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου...

Παράκληση προς την Θεοτόκο στο Δημαριό Άρτης

Την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021, το απόγευμα, στον ενοριακό Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Δημαριού Άρτης, ετελέσθη η Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, χοροστατούντος...

Μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα καὶ τὴν προσήκουσα τιμή, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς Μυροβλύτιδος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ

Μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα καὶ τὴν προσήκουσα τιμή, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς Μυροβλύτιδος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ, στὴν ὀμώνυμη ἀνδρώα ἱερὰ Μονή τῆς...

Ἐπί τέλους, ἄς ἀκούσουν, κυρίως οἱ ἡμέτεροι, τά ἀνησυχητικά μηνύματα τῶν καιρῶν

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις: «Ὁ μεγάλος καί ἅγιος Προκάτοχός μου, ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης...

Τελείωσαν τα προβλήματα;;;

Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιά, Πρωτοσυγκέλλου  Ι. Μητροπόλεως Μεσσηνίας Μέσα στη δίνη της πανδημίας, κατά το παρελθόν διάστημα, αναδείχθηκαν πλείστα όσα προβλήματα, τα οποία η ανθρωπότητα δυσκολεύτηκε...

Η Μυροβλύτισσα Αγία Θεοδώρα η εν Θεσσαλονίκης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Στα αγιολόγια της Εκκλησίας μας υπάρχουν άγιοι οι οποίοι αγίασαν ομού με μέλη των βιολογικών τους οικογενειών. Μια τέτοια...

Τρεις νέες μοναχικές κουρές στο Τρίκορφο Φωκίδος

Η τελευταία ημέρα του μηνός Ιουλίου, μπορεί να ήταν αρκετά ζεστή από τα καιρικά φαινόμενα, ταυτόχρονα όμως ήταν μια ημέρα πνευματικής δροσιάς, πλήρης χάριτος...

Αυστραλίας Μακάριος: «Εκτός από το ποιοι είμαστε, να αναδείξουμε και πόσοι είμαστε»

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Είμαι πεπεισμένος ότι, ακολουθώντας το παράδειγμα των γονέων, των γιαγιάδων και των παππούδων σας, εκείνων που με θάρρος ταξίδεψαν...

Ο Παρακλητικός Κανόνας προς την Παναγία στην Κομνήνειο Ιερά Μονή Στομίου

Στην Κομνήνειο Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου – Κοιμήσεως της Θεοτόκου Στομίου χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Και σε μεσίτριαν έχω….

Και σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν καλό δεκαπεντάρη, ο μήνας της παναγιάς. την πρωταυγουστιά αλλά και όλες τις μέρες, μέχρι τον δεκαπενταύγουστο,...

Eσχάτως κάποιοι κοντόφθαλμοι, ιδιοτελείς, μικρόνοες και θρησκόληπτοι διό και επικίνδυνοι άνθρωποι μας υβρίζουν

Στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Βέλου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021, πλαισιωμένος από τον Πανοσ. Αρχιμ. π....

Φωτιά στη Χρυσοκελλαριά: Απειλείται το ιστορικό μοναστήρι της περιοχής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από ενημέρωση για φωτιά κοντά στη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χρυσοκελλαριάς. Η φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση, είναι...

Ο Παρακλητικός Κανόνας προς την Παναγία στην Ερμούπολη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ερμουπόλεως τελέσθηκε απόψε η πρώτη Ακολουθία των Παρακλήσεων προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου κ....

Με την υποδοχή αντιγράφου της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας ξεκίνησαν οι Παρακλήσεις στον Πλατύκαμπο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους Πλατυκάμπου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 1ης Αυγούστου 2021 η υποδοχή αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της...