Την Παρασκευή 1 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Νησίου.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την Θεία Λειτουργία ανέφερε μεταξύ άλλων:«Δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε».

Χθές ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τή σύναξη τῶν ἁγίων δώδεκα ἀποστόλων. Ἑόρτασε, δηλαδή, ὅλους μαζί τούς μαθητές τοῦ Κυρίου, τούς ὁποίους ἑορτάζει μεμονωμένα σέ διαφορετικές ἡμέρες τοῦ χρόνου. Καί σήμερα στή συνέχεια, θά λέγαμε, αὐτῆς τῆς ἑορτῆς ἀκούσαμε στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τόν Χριστό νά δίδει τά πρῶτα χαρίσματα στούς μαθητές του, προετοιμάζοντάς τους γιά τό τήν ἀποστολή τήν ὁποία ἐπρόκειτο νά ἀναλάβουν. Καί τά χαρίσματα αὐτά εἶναι ἡ δύναμη νά ἐκβάλλουν τά ἀκάθαρτα πνεύματα καί νά θεραπεύουν τίς ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ ἐπήρεια τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων ἀλλά καί τῶν ποικίλων ἀσθενειῶν πού ταλαιπωροῦν τόν ἄνθρωπο εἶναι ἕνα στοιχεῖο τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσει μόνος του ὁ ἄνθρωπος, γιατί ὑπερβαίνει τίς δυνάμεις του, καθώς εἶναι συνέπεια τῆς πτώσεως καί τῆς παρακοῆς τῶν πρωτοπλάστων. Γι᾽ αὐτό καί οἱ ἄνθρωποι εἶχαν ἀνάγκη βοηθείας καί τήν ἀναζητοῦσαν, γεγονός πού πιστοποιεῖται ἀπό τά θαύματα τά ὁποῖα ἔκανε ὁ Χριστός, ἀνταποκρινόμενος στίς παρακλήσεις τῶν ἀνθρώπων πού τούς ζητοῦσαν νά τούς θεραπεύσει ἤ νά θεραπεύσει τά οἰκεῖα τους πρόσωπα.

Ἡ θεραπεία τῶν ἀσθενειῶν πού προσφέρει ὁ Χριστός ἀποτελεῖ συγχρόνως μία ἀπόδειξη τῆς ἀλήθειας τῆς διδασκαλίας του. Ὁ Χριστός δέν διδάσκει μόνο τούς ἀνθρώπους ὑποσχόμενος νά τούς ὁδηγήσει στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἡ ἴαση τῶν ἀσθενειῶν πού τούς προσφέρει εἶναι ἕνα εἶδος προγεύσεως τῆς βασιλείας πού ὑπόσχεται, διότι στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν θά ὑπάρχει οὔτε πόνος, οὔτε λύπη, οὔτε ἀσθένειες, οὔτε πολύ περισσότερο δαιμονικές ἐπήρειες, γιατί δέν ὑπάρχει οὔτε διάβολος οὔτε ἁμαρτία.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός δίδει στούς μαθητές του τή χάρη τῶν θαυμάτων καί τῶν ἰάσεων, ἀφενός γιά νά παρηγοροῦν καί νά θεραπεύουν τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δέν μποροῦν νά ὑπερβοῦν μόνοι τους τίς ἀσθένειες, καί ἀφετέρου ὡς ἀπόδειξη τῆς  θείας ἀποστολῆς τους νά εὐαγγελισθοῦν στούς ἀνθρώπους τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί νά τούς ὁδηγήσουν σ᾽ αὐτήν διά τοῦ Εὐαγγελίου.

Δέν παραλείπει ὅμως νά τονίσει στούς μαθητές του ὅτι ἡ χάρη καί ἡ ἐξουσία πού τούς δίδει εἶναι δωρεά, γι᾽ αὐτό καί κατακλείει τόν λόγο του μέ τή φράση: «δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε».

Τούς ὑπενθυμίζει ὅτι , ὅπως τήν ἔλαβαν δωρεάν ἀπό Ἐκεῖνον, ἔτσι θά πρέπει νά συνεχίσουν νά τήν μεταδίδουν δωρεάν καί στούς ἀνθρώπους πού τήν ἔχουν ἀνάγκη, ἀλλά καί σέ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μέσα στήν Ἐκκλησία θά συνεχίσουν τό ἔργο του.

Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ ἀκολούθησαν καί οἱ ἅγιοι ἀνάργυροι ἰατροί Κοσμᾶς καί Δαμιανός. Ἰατροί στό ἐπάγγελμα ἀλλά χριστιανοί στήν πίστη, θεράπευαν μέ τήν ἐπιστήμη τους τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί μέ τήν προσευχή καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Καί ἐνῶ θά μποροῦσαν νά πλουτίσουν ἀπό τό ἐπάγγελμά τους, αὐτοί τό ἀσκοῦσαν δωρεάν, θεωρώντας ὅτι καί ἡ ἐπιστήμη τους ἀκόμη ἦταν δῶρο τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο εἶχαν χρέος ἀγάπης νά τό προσφέρουν στούς συνανθρώπους τους.

Καί τό ἔκαναν ὄντως ἀπό ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώπους. Τό ἔκαναν, γιατί γνώριζαν ὅτι ὅσο θέτει κανείς τό χάρισμά του στή διακονία τῶν ἀδελφῶν του μέ ἀγάπη, τόσο αὐτό δέν μειώνεται ἀλλά αὐξάνεται, διότι «τῷ ἔχοντι δοθήσεται καί περισσευθήσεται», κατά τή διαβεβαίωση τοῦ Χριστοῦ, ἐφόσον τό ἀξιοποιεῖ χάριν τῶν ἀδελφῶν του.

Γι᾽ αὐτό καί τά θαύματα τῶν ἁγίων Ἀναργύρων δέν σταμάτησαν ποτέ, ἀλλά τό χάρισμα τῶν ἰάσεων πού εἶχαν λάβει συνέχισε νά ἐνεργεῖ καί μετά τήν κοίμησή τους, γιατί καί ἡ ἀγάπης τους γιά τούς ἀνθρώπους δέν ἔπαυσε ποτέ.

Αὐτή ἡ ἀγάπη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων πρός τούς ἀνθρώπους θά πρέπει νά διδάξει καί ἐμᾶς. Διότι μπορεῖ νά ζοῦμε σέ ἕναν κόσμο ὅπου τά πάντα σχεδόν πωλοῦνται καί ἀγοράζονται καί ἡ ἰδέα τῆς προσφορᾶς, τῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο τείνει νά ἐκλείψει ἤ θεωρεῖται ἀφέλεια ἤ ἀνοησία, ὅμως ὁ λόγος καί ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ δέν ἔπαυσε νά ἰσχύει. Ἰσχύει καί στίς ἡμέρες μας, ἰσχύει γιά ὅλους μας.

Καί ἐάν ἐμεῖς δέν ἔχουμε τό χάρισμα τῶν ἰάσεων, ὅπως τό εἶχαν οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι, ἐάν ἔχουμε ἀγάπη γιά τούς συνναθρώπους μας, θά πρέπει νά βροῦμε τί μποροῦμε νά προσφέρουμε, ἀνάλογα μέ τά χαρίσματα πού ἔχει ὁ καθένας μας, ἔτσι ὥστε νά βοηθοῦμε τούς ἀδελφούς μας, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ μέ τή χάρη καί τίς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων Ἀναργύρων ἰατρῶν, τῶν ἁγίων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, τούς ὁποίους τιμοῦμε σήμερα, ἰδιαίτερα ἐδῶ στήν ἐνορία σας.

Καί εὔχομαι ἀπό καρδίας αὐτή ἡ χάρη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων νά εἶναι πάντοτε εὐλογία γιά ὅλους μας, καί γιά τίς σωματικές ἀλλά καί γιά τίς πνευματικές μας ἀνάγκες, διότι ὅλοι εἴμαστε ἀσθενεῖς. Μπορεῖ νά μήν πάσχουμε σωματικά ἀπό βαρειές ἀσθένειες, ἀλλά ὅλοι πνευματικά ἔχουμε ἀνάγκη αὐτῆς τῆς θεραπείας. Γι᾽ αὐτό οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι ἄς μᾶς σκέπουν, ἄς μᾶς θεραπεύουν, ἐφόσον καί ἐμεῖς ζητοῦμε τή βοήθειά τους καί πάνω ἀπό ὅλα ἔχουμε ἐκεῖνο τό ὁποῖο εἶναι τό πρώτιστο, ἔχουμε μέσα μας τή μετάνοια, τή μετάνοια αὐτή ἡ ὁποία ἑλκύει τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἑλκύει καί τή χάρη τῶν ἰατρῶν, ἁγίων Ἀναργύρων. Ἀμήν.

                                                      Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Το σχέδιο που χάλασε αλλά…

Το σχέδιο που χάλασε αλλά... Τα πάντα είναι φτιαγμένα από τον Θεό με μια αρμονία. Υπάρχει ένα σχέδιο που ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο....

Επιτυχής η εκδήλωση της Ι.Μ. Ζιχνών «Ἀναγινώσκοντας τὴν ἱστορία μετὰ τῶν ἁγίων Ἐθνοϊερομαρτύρων»

Μετὰ χαρᾶς πνευματικῆς, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῆς πανσεβασμίου Κοιμήσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας,...

Δύναται, ν’ ἀσκηθεῖ ποινική δίωξη γιά μετάδοση Θείας Κοινωνίας;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ Κατά καιρούς, ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπόψεις περί ποινικῆς δίωξης σέ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι μετέδωσαν τήν Θεία Κοινωνία σέ πιστούς. * Ἐν...

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας μέ τίς χρυσές παγκόσμιες Πρωταθλήτριες τοῦ Ν.Ο.Κ.

Τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος παραβρέθηκε στήν τιμητική ἐκδήλωση τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Καστορίας γιά τίς δύο χρυσές...

Εκδημία Πρωτοσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου

Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μετά θλίψεως αναγγέλλει την εκδημία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας...

Από την μία άκρη της Φθιώτιδας στην άλλη…

Συνεχίζει τις ποιμαντικές του περιοδείες σε όμορφα ορεινά χωριά της ευλογημένης Φθιωτικής γης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, τα οποία επισκέπτεται καθ΄όλο το...

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

Με κατάνυξη και ιδιαίτερη Ευλάβεια και Λαμπρότητα τιμήθηκε η Κοίμησις της Θεοτόκου στα Ακριτικά Νησιά μας, της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Στο...

Η Πάρος τίμησε τον Όσιο Αρσένιο

Αρχιερατικό συλλείτουργο τελέσθηκε την Πέμπτη 18-8-2022 στην Πάρο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου...

Πανηγυρικός Εσπερινός για τον Άγιο Αρσένιο στην Πάρο

Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του εν Πάρω, τελέσθηκε την Τετάρτη 17-8-2022 το απόγευμα στην πανηγυρίζουσα...

Το «ύστατο χαίρε» στην Γερόντισσα Αρσενία

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον θλίψεως τελέσθηκε την Τρίτη 16-8-2022 το απόγευμα στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου Αρσενίου, η Εξόδιος Ακολουθία της...

Ευχαριστήριες και συγχαρητήριες ευχές για τη συνδρομή στη λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ι.Μ. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, με αφορμή τη λήξη των κατασκηνωτικών...

Έτη πολλά, πανευφρόσυνα και καρποφόρα

Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, εκφράζει ολόθερμες συγχαρητήριες ευχές προς τον Σεπτό Γέροντά...

Πανδήμως εόρτασαν το θαύμα του Αγίου Βλασίου

Σήμερα Τρίτη 17 Αὐγούστου 2022 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάστησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ...

Ο Γρεβενών Δαβίδ για την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ΔΑΒΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΛΤΟΥ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ Ένας απλός αριθμός. Με τον αγώνα όμως του Μίλτου Τεντόγλου μεταμορφώνεται σε διάκριση,...

Τριήμερος εορτασμός της Παναγίας στα Γρεβενά

Η λαμπρή εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της «αμετάθετου ελπίδας» όλων μας, γέμισε με χαρά και τον τόπο μας, τα Γρεβενά. Την παραμονή, ο Σεβασμιώτατος...