Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης, παρουσία των τοπικών Αρχών και πλήθους πιστών.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Ἔχομεν δέ τόν θησαυρόν τοῦ­τον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν,ἵνα ἡὑπερβολή τῆς δυνάμεως ᾖτοῦΘεοῦκαί μή ἐξ ἡμῶν».

Ἡἀπερίφραστη ὁμολογία τοῦἀπο­στόλου Παύλου ξενίζει ἴσως τούς Κορινθίους πού ἀκοῦν τήν ἐπιστολή του νά διαβάζεται στήν Ἐκκλησία τους. «Ἔχουμε τόν θη­σαυρό αὐτό σέ ὀστράκινα σκεύη».

Σέ ποιόν θησαυρό ἀναφέρεται ὁἀπό­στο­λος, τόν ὁποῖοι ὅλοι οἱΚορίνθιοι εἶχαν δεῖνά ἐργάζεται στό ἐργαστήριο τοῦἈκύ­λα καί τῆς Πρίσκιλλας γιά νά ἐξασφαλίσει τά ἀπαραίτητα γιά τόν ἴδιο καί τούς συνεργάτες του, καί ὁὁποῖος μά­λι­στα δέν δίστασε νά πα­ραδε­χθεῖὅτι «ταῖς χρείαις μου καί τοῖς οὖσι μετ᾽ἐμοῦὑπηρέτη­σαν αἱχεῖρες αὕ­ται»;

Ξενίζει καί ἐμᾶς πού ἀκοῦμε τόν ἀπόστολο νά λέει ὅτι ἔχουμε τόν θη­σαυρό αὐτό σέ ὀστράκινα σκεύη. Γιατί ποιός μπορεῖνά εἶναι τόσο ἀφελής καί ἀνεύθυνος ὥστε ἀντί νά φυλάσσει ἕνα τέτοιο θη­σαυρό σέ ἕνα ἀσφαλές θησαυρο­φυ­λάκιο, τόν ἔχει βάλει σέ ἕνα εὔ­θραστο σκεῦος κατασκευασμέ­νο ἀπό ὄστρακα;

Ὁθησαυρός ὅμως στόν ὁποῖο ἀναφέρεται ὁπρωτοκορυφαῖος ἀπό­στολος δέν εἶναι ἕνας ὑλικός καί κοσμικός θησαυρός. Δέν εἶναι χρήματα ἤπολύτιμοι λίθοι πούἔχουν ὄντως ἀνάγκη νά ἀσφαλι­σθοῦν, γιά νά μήν γίνουν στόχος ληστῶν καί ἐπιτηδείων.

Ὁθησαυ­ρός στόν ὁποῖο ἀναφέ­ρεται εἶναι θεῖος καί ἄυλος, καί δέν φυλάσσε­ται ἐκεῖ«ὅπου σής καί βρῶσις ἀφανίζει καί ὅπου κλέ­πται διορύσ­σουσι καί κλέπτου­σι».

Ὁθησαυρός εἶναι ἡγνώση τοῦΘεοῦ, τήν ὁποία μᾶς ἀποκάλυψε ὁΧριστός, καί φυ­λάσσεται στίς ψυ­χές τῶν ἀν­θρώ­πων πού πιστεύουν σέ αὐτόν.

Καί μπορεῖἡἀνθρώπινη ὕπαρξη νά εἶναι πράγματι εὔθραυστη καί εὐάλωτη ὡς πρός τή φύση καί τήν ὑπόστασή της, ἔχει ὅμως καί αὐτό τόν λόγο καί τή σκοπιμότητά του, διότι ἔτσι ἀναδεικνύεται καί ἀπο­δει­κνύεται ἡδύναμη τοῦΘεοῦ. ἡὁποία καί ἐνίισχύει τό ὀστράκινο σκεῦος τοῦἀνθρώπου πού πι­στεύει,ὥστε νά μή συληθεῖὁθη­σαυρός τῆς πίστεως καί τῆς γνώ­σεως τοῦΘεοῦ.

«Ἔχομεν δέ τόν θησαυρόν τοῦ­τον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν,ἵνα ἡὑπερβολή τῆς δυνάμεως ᾖτοῦΘεοῦκαί μή ἐξ ἡμῶν».

Ἡὁμολογία αὐτή τοῦἀποστόλου Παύλου δέν προέρχεται μόνο ἀπό τήν προσωπική του ἐμπειρία, δέν προέρχεται μόνο ἀπό τή διαβε­βαί­ω­­ση τοῦΧριστοῦπρός τόν ἴδιο, ὅταν τόν παρεκάλεσε καί μάλιστα τρεῖς φορές νά τόν ἀπαλλάξει ἀπό τόν σκώλωπα τῆς σαρκός, γιά νά διακονεῖἀπρόσκοπτα τό κήρυγμα τοῦΕὐαγγελίου, ὅτι «ἡδύναμίς» του, ἡδύναμη τοῦΧριστοῦ, «ἐν ἀσθενείᾳτελειοῦται», ἀλλά ἐπιβε­βαιώνεται καί ἀποδεικνύεται καί ἀπό τή ζωή τῶν ἀναριθμήτων μαρ­τύρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπι­βεβαιώνεται καί ἀποδεικνύεται καί ἀπό τή ζωή καί τό μαρτύριο τοῦἑορταζομένου καί πανηγυρι­ζο­­μένου σήμερα στόν ἱερό αὐτό ναό του, ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, τοῦθαυματουργοῦ.

Διότι ὀστράκινα σκεύη ἦταν τά σώ­ματα τῶν ἁγίων μαρτύρων. Ὀστράκινο σκεῦος ἦταν καί τό σῶ­μα τοῦἁγίου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, τό ὁποῖο μάλιστα εἶχε λε­πτυνθεῖκαί φθαρεῖἀπό τήν πολυ­ε­τῆἄσκηση, νηστεία καί κακοπά­θεια, καί θά περίμενε κανείς εὔ­κολα νά σπάσει καί νά διαλυθεῖκάτω ἀπό τήν πίεση τῶν πολλῶν καί φρικτῶν βασανιστηρίων, στά ὁποῖα τόν ὑπέβαλαν οἱδιῶκτες του, θέλοντας νά τόν ἀναγκάσουν νά ἀρνηθεῖτήν πίστη του στόν Χριστό καί νά θυσιάσει στά εἴ­δω­λα.

Ὅμως ὁἅγιος Μηνᾶς μέ τή δύ­να­μη τοῦΘεοῦὑπέμενε τά πάντα μέ θάρρος καί γενναιότητα, φυλάσ­σο­­ντας τόν θησαυρό τῆς πίστεώς του ἄθικτο ἀπό τά βέβηλα χέρια τῶν διωκτῶν του, οἱὁποῖοι ἔχο­ντας ἐξαντλήσει ὅλα τά βασα­νι­στήρια καί ἔχοντας ἀποκάμει ἀπό τήν ἐπιμονή καί τήν καρτερία τοῦἁγίου Μηνᾶ, τόν ἀποκεφάλισαν μέ ἐντολή τοῦἡγεμόνος, νομίζοντας ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο ὑπερί­σχυ­σαν τοῦμάρτυρος. Στήν πραγ­μα­τικότητα ὅμως τοῦχάρισαν τόν στέ­φανο τοῦμαρτυρίου, τοῦχά­ρισαν τόν οὐρανό, ἐκεῖὅπου ἀπο­λαμβάνει πλέον τόν θησαυρό τῆς γνώσεως τοῦΘεοῦσέ ἀπόλυτο βαθμό.

Ἀδελφοί μου, αὐτόν τόν πο­λύτι­μο θησαυρό, τόν ὁποῖο κατεῖ­χε καί τόν ὁποῖο ἐφύλαξε μέχρι τέ­λους ὁἅγιος μεγαλομάρτυς Μη­νᾶς, ἔχου­με τό προνόμιο καί τήν εὐλογία νά κατέχουμε καί ὅλοι ἐμεῖς, οἱὁ­ποῖοι ἤλθαμε σήμερα στόν ἱερό ναό του γιά νά τόν τιμήσουμε.

Μπορεῖβεβαίως καί στίς ἡμέρες μας νά εἶ­ναι πολλοί ἐκεῖνοι πού ἐπιβου­λεύ­ονται τόν θησαυρό μας αὐτό, νά εἶναι πολ­λοί ἐκεῖνοι οἱὁποῖοι θέ­λουν νά τόν συλήσουν, νά τόν κα­τα­­στρέ­ψουν καί νά τόν ἐξαφ­α­νί­σουν· μπορεῖκάποιες φο­ρές νά ἀνησυ­χοῦμε καί νά φοβό­μα­­στε μήπως τό ὀστράκινό μας σκεῦος δέν εἶναι ἐπαρ­κές γιά νά προ­­φυ­λά­ξει τόν πολύ­τι­­μο θησαυ­ρό τῆς πίστεώς μας, τόν ὁποῖο ἐφύ­λαξε καί ὁτι­μώμενος καί ἑορ­ταζόμενος προ­στά­της τῆς ἐνο­ρί­ας σας ἅγιος με­γαλομάρτυς Μηνᾶς, ὅμως δέν χρειάζεται, ἀδελφοί μου, νά ἀνη­συ­χοῦμε. Ἀρκεῖνά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στή δύναμη τοῦΘεοῦ, διότι δική του εἶναι ἡπρο­στασία, δική του εἶναι ἡἐνίσχυση τοῦὀστρακίνου σκεύους μας, δική του εἶναι καί ἡμέ­ριμνα νά μήν συ­ληθεῖκαί νά μήν ἐξαφανισθεῖὁθησαυρός τῆς πίστεως.

Δική μας εὐθύνη καί χρέος εἶναι νά μήν ἀπεμπο­λή­σου­με ἐμεῖς τόν θησαυρό, τόν ὁποῖο μᾶς ἐμπιστεύ­θη­κε ὁΘεός. Δική μας εὐθύνη καί χρέος εἶναι νά τόν διαφυλάξουμε, ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς, ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στή δύ­ναμη τοῦΘεοῦ, ὁὁποῖος δέν θά μᾶς ἐγκατα­λεί­ψει, ὅταν τοῦτό ζητοῦμε καί ὅταν μένουμε ἑδραῖοι καί ἀμετα­κί­νητοι στήν πίστη μας, ὅπως δέν ἐγκατέλειψε καί ὅλους τούς ἁγί­ους του καί τόν ἅγιο μεγαλομάρ­τυρα Μηνᾶ, ἡχάρη καί οἱπρε­σβεῖες τοῦὁποίου εὔχομαι νά μᾶς ἐνισχύουν καί νά μᾶς στηρίζουν ὅλους στόν ἀγώνα μας νά διατη­ρή­σουμε καί ἐμεῖς τόν θεόσδοτο θησαυρό τῆς πίστεώς μας μέχρι τῆς τελευταίας μας ἀναπνοῆς.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επίσκεψη Φορέων στην Ι. Μ. Βράχου Νεμέας

Στο Ιστορικό Καστρομονάστηρο της Παναγίας Βράχου Νεμέας μετέβη σήμερα, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος όπου είχε συνάντηση με τους...

Εμβολιάστηκε ο Mητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Στον εμβολιασμό κατά του COVID – 19 στο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στους τροφίμους του Γηροκομείου Πειραιώς προχώρησε σήμερα Παρασκευή 15 Ιανουαρίου...

Συναξάρι 16ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † ῾Η προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἁγίου καί ἐνδόξου ἀποστόλου Πέτρου. Τήν ἡμέρα αὐτή τελοῦμε τήν...

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας – Ανοικτή Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο

Ανοικτή Επιστολή Προς τήν Αγία και Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος   Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας Αγιοι Αρχιερείς˙ Το πολυθρύλητο εμβόλιο, κατά του ιού sars-cov-2,...

Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακοινώνει τη δημιουργία μουσικών συνόλων

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος αναγγέλλει την κατόπιν εγρκίσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου συγκρότηση των Μουσικών Συνόλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία...

Η Ιερά Σύνοδος για την εκδημία του μακαριστού Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου

Ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ἐ­πί τῷ θλι­βε­ρῷ ἀγ­γέλ­μα­τι τῆς ἐν Κυ­ρί­ῳ κοι­μή­σε­ως τοῦ ἀ­οι­δί­μου Πρω­το­ψάλ­του Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου, τι­μη­θέν­τος ὑ­πό τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ...

Γίνεται προσπάθεια για να ξεριζωθεί ο Χριστός απ’ τις καρδιές μας

Διαδικτυακή νεανική συνάντηση πραγματοποιήθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «zoom», του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά με τα στελέχη της Ιεράς...

Εκλογές Αρχιερέων – Εξαρχία η Μάλτα – Άρση Καθαιρέσεων

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τό τριήμερον 12-14 Ἰανουαρίου 2021, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ...

Με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο αρνούμαστε όποιας μορφής κατηγορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΩΚΙΔΟΣ Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητος στο διαδίκτυο, σχετικά με την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουτσουριωτίσσης,...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Αξέχαστος στην μνήμη και στην καρδιά μας ο δικός μας Μπάμπης»

Με βαθειά θλίψη και ειλικρινή ευγνωμοσύνη η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος πληροφορήθηκε την εκδημία του Μεγάλου Ευεργέτου της Μαγνησίας και της Τοπικής μας Εκκλησίας Χαράλαμπου...

Συναξάρι 15ης Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Παύλου τοῦ Θηβαίου.     Ὁ Ὅ­σι­ος Παῦ­λος ὁ Θη­βαῖ­ος ἤ­κμα­σε στά...

Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται εκφράσεις που παρουσιάζουν τον θεό «εκδικητικό»;

του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης για κάποιον που δεν έχει σημαντικές εισαγωγικές γνώσεις των ιερών βιβλίων χρειάζεται διάκριση. Μπορείς να διαβάσεις...

Συναξάρι 14ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἁγίων τριάκοντα ὀκτώ καί ἄλλων Ἀββάδων τῶν ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ ἀναιρεθέντων. Ἡ ἱερότητα...

Στενή συνεργασία Π.Ε. Πιερίας με την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους προς όφελος της κοινωνίας

Επίσκεψη στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας πραγματοποίησε, το πρωί της Τρίτης 12 Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος. Κατά τη διάρκεια...

«Το Ωδείο της Ι.Μ. Φθιώτιδος για την κοίμηση του Χαρίλαου Ταλιαδώρου»

Ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ο άνθρωπος που σημάδεψε την ιστορία της ψαλτικής τέχνης και των αναλογίων όλο τον εικοστό αιώνα, έφυγε από κοντά μας. Πολλοί ήδη...