Την Παρασκευή 20 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας.

Στον Πανηγυρικό Εσπερινό παρευρέθηκαν τοπικοί πολιτικοί άρχοντες και πλήθος ευσεβών Βεροιέων, ενώ στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων δεν παρέλειψε να ευχηθεί στον εορτάζοντα Δήμαρχο της πόλεως κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη και στον εφημέριο της ενορίας π. Κωνσταντίνο Νικολαΐδη.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Χαίροις, ὁ τόν Παῦλον ζηλώσας, καί τόν Σταυρόν τοῦ Χριστοῦ ἀρά­μενος», ψάλλει σήμερα ἡ Ἐκ­κλη­σία μας τιμώντας τούς ἁγίους ἐν­δόξους, θεοστέπτους βασιλεῖς καί ἰσαποστόλους Κων­στα­ντίνο καί Ἑλέ­νη καί ἀναγνω­ρί­ζοντας στά πρό­σωπά τους τά σκεύη τῆς ἐκλο­γῆς τοῦ Θεοῦ γιά νά ἀπαλλάξει τήν Ἐκκλησία του ἀπό τούς διωγ­μούς.

Καί ἦταν ὄντως οἱ δύο ἑορταζό­μενοι ἅγιοι σκεύη τῆς ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ. Διότι πῶς μπορεῖ νά ἐξη­γή­σει κανείς διαφορετικά τό γεγονός ὅτι ὁ ἄμεσος διάδοχος τῶν φοβε­ρῶν ἐκείνων αὐτοκρατόρων, οἱ ὁποῖοι ἐδίωξαν μέ μανία καί ὁδή­γη­σαν στό μαρτύριο χιλιάδες χρι­στι­ανούς, ὄχι μόνο θά ἔπαυε τούς διωγμούς ἀλλά καί θά ἀναγνώριζε τή χριστιανική πίστη ὡς ἐπίσημη θρησκεία τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρα­το­­ρίας;

Ὁ Χριστός ὅμως βρίσκει σέ κάθε ἐποχή καί ὅταν Ἐκεῖνος κρίνει τούς ἀνθρώπους πού θά γίνουν σκεύη τῆς ἐκλογῆς του, γιά νά διακονήσουν τό ἔργο του καί τήν Ἐκκλησία. Ἀκόμη καί μέσα στίς πιό ἀντίξοες συνθῆκες. Ἀκόμη καί ὅταν οἱ προβλέψεις εἶναι δυσοίω­νες ὁ Χριστός βρίσκει τούς ἀν­θρώ­πους, ὅπως συνέβη καί στήν πε­ρί­πτωση τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Πολλές φορές ἀγωνιοῦμε γιά τίς ἐξελί­ξεις στόν κόσμο, ἀνησυχοῦμε τί θά γίνει μέ ὅσα συμβαίνουν γύ­ρω μας. Πολλές φορές ἔχουμε τήν ἐν­τύ­πωση ὅτι ἡ ἱστορία προχωρᾶ ἐρήμην τοῦ Χριστοῦ, ἴσως καί πρός τό χάος καί τήν καταστροφή. Καί ὅμως κάνουμε λάθος· τό ἴδιο λάθος πού ἔκαναν καί οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου, ὅταν μόνοι τους, μέσα στό πλοι­άριο, ἔπεσαν σέ κα­ταιγίδα καί πίστευσαν ὅτι θά βυ­­θισθοῦν στή θάλασσα.

Τό πίστευ­σαν, γιατί ἔκρι­­ναν τά γεγονότα μέ τά ἀν­θρώ­πινα κρι­τή­ρια καί τά μέτρα τῶν πεπερα­σμέ­νων δυνατοτήτων τους. Τό πί­στευ­­σαν, γιατί δέν εἶχαν πιστεύ­σει ὅτι ὁ Χριστός ἔχει ὑπό τόν ἔλεγχό του τήν ἱστορία, ὄχι γιά νά μήν μᾶς ἀφή­νει νά ἐνεργοῦμε, ὅπως νο­μί­ζουμε, ἀλλά γιά νά ἀπο­τρέπει τό κακό νά ἐπηρεάζει καθο­ριστικά τή ζωή μας.

Καί ὅπως τότε, στή λίμνη τῆς Γε­νη­σαρέτ ὁ Χριστός ἐπενέβη σω­στι­κά καί γλίτωσε τούς μαθη­τές του ἀπό τόν κίνδυνο νά βυθι­σθοῦν, ἔτσι ἐπεμβαίνει πάντοτε στή ζωή τῶν ἀνθρώπων πού πι­στεύ­ουν σ᾽ Αὐτόν καί τήν Ἐκκλη­σία του, ἔτσι ἐπεμβαίνει καί στή ζωή τοῦ κό­σμου ὁλοκλήρου. Διότι, ὅπως ἡ ἐμ­φά­νι­ση τοῦ Χριστοῦ στόν Σαῦλο στόν δρό­μο πρός τή Δαμασκό δέν ἄλ­λα­ξε μόνο τή δική του ζωή καί κα­τεύ­θυνση μεταβά­λλοντάς τον ἀπό διώ­κτη τοῦ χρι­στια­νισμοῦ σέ κορυ­φαῖο καί δια­πρύσιο κήρυκά του, ἔτσι καί ἡ ἐμ­φάνιση τοῦ Σταυροῦ στόν αὐτο­κρά­τορα Κων­σταντίνο καί ἡ προ­τρο­­πή τοῦ Χρι­στοῦ «ἐν τούτῳ νί­κα», δέν μετέ­βαλε μόνο τήν προ­σωπική του πορεία, ἀλλά τήν πο­ρεία ὁλόκλη­ρης τῆς ἀνθρω­πό­­τη­τος, ἀνοίγο­ντας τόν δρόμο γιά τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου.

Ὅσοι, λοιπόν, ἀνη­συχοῦν γιά τό ποῦ βαδίζει ὁ κό­σμος, γιά τό ποιά θά εἶναι ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας σέ ἕνα κόσμο πού δείχνει νά ἀπομα­κρύ­νεται ἀπό τόν Θεό, δέν ἔχουν παρά νά ἀκούσουν τό μήνυμα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Κων­σταντίνου καί Ἑ­λέ­­νης, δέν ἔχουν παρά νά δοῦν πῶς ὁ Χριστός βρί­σκει πάντοτε ἀν­θρώπους γιά νά διακονήσουν τό ἔργο του καί νά ὁδηγήσουν τήν Ἐκ­­κλησία του καί τόν κόσμο μέσα ἀπό τόν σάλο καί τήν τρικυμία στή γα­λήνη καί ἠρε­μία.

Ἡ σημερινή ὅμως ἑορτή ἔχει καί ἕνα ἀκόμη μή­νυ­μα γιά ἐμᾶς. Καί τό μήνυμα αὐτό πηγάζει ἀπό τόν στί­χο πού προέταξα: «Χαίροις», λέγει ὁ ὑμνογράφος, «ὁ τόν Παῦλον ζηλώ­σας».

Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἀναζητεῖ πρό­τυ­πα καί παραδείγματα στή ζωή του. Θέλει νά ὁμοιάσει καί νά μι­μη­θεῖ ἀνθρώπους σπουδαίους καί δια­πρεπεῖς. Ἀλλά τά κριτήρια τῆς ἐπιλογῆς του, τῆς ἐπιλογῆς μας, εἶναι συχνά ὑποκειμενικά καί λαν­­­θασμένα. Θέλουμε νά ὁμοιά­σου­με σέ ἀνθρώπους πού ἔχουν ἐξωτε­ρι­κή λάμψη, πού ἔχουν δό­ξα, χρήμα­τα ἤ τιμές ἐγκόσμιες, πού ἔχουν προ­βολή καί τούς φω­τί­ζουν τά φῶτα τῆς δημοσιότητος, για­τί νομί­ζου­με ὅτι αὐτοί οἱ ἄν­θρω­­ποι ἔχουν κάτι σπουδαῖο πού ἀξίζει νά τό μιμη­θοῦμε. Ὅμως ὅλα αὐτά πού θαυμά­ζουμε δέν ἔχουν καί τόσο μεγάλη ἀξία καί σημασία, γιατί εἶναι παρο­δικά καί ἐφήμερα.

Ἄν πραγματικά θέλουμε νά μιμη­θοῦμε κάτι, τότε δέν ἔχουμε παρά νά κάνουμε μία ἀνάλογη ἐπιλογή μέ αὐτή τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου Κωνσταντίνου. Ἐκεῖνος ἦταν βα­σι­­λεύς, ἦταν αὐτοκράτορας, καί ὅμως ἐπέλεξε νά μιμηθεῖ τόν ἀπό­στολο Παῦλο. Καί μπορεῖ ὁ ἱερός ὑμνο­γρά­φος νά ἀναφέρεται κυρί­ως στήν ἀναλογία τῆς κλή­σεως τοῦ Χριστοῦ πρός τόν πρω­το­κο­ρυ­φαῖο ἀποστόλο καί τόν Με­γάλο Κων­στα­­ντίνο, ὅμως ἡ ἐξέ­λιξη τῶν πραγ­­­μάτων ἀποδει­κνύει ὅτι ἡ ὁμοι­­ότητα δέν περιο­ρίζεται μόνο στήν κλήση τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος, ὅπως καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος, δέν πε­ρι­ο­ρί­σθη­­κε μόνο στήν κλήση του, ἀλλά μι­μήθηκε καί τόν ζῆλο τοῦ ἀπο­στό­λου γιά τή διάδοση τοῦ εὐ­αγ­γελίου καί γιά τήν ἑδραίωση τῆς Ἐκκλη­σίας τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ἀξιώ­θηκε νά ὀνομασθεῖ ἰσαπό­στο­λος. Γι᾽ αὐτό καί ἀξιώθη­κε νά ὀνο­μα­σθεῖ μέγας ὄχι μόνο ἀπό τήν ἱστο­ρία ἀλλά καί ἀπό τήν Ἐκκλη­σία, καί νά τιμᾶται στούς αἰῶνες.

Ἄς ζηλώσουμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς τό παράδειγμα τοῦ ἁγίου Κων­στα­ντίνου καί ἄς θέσουμε ὡς πρότυπα τῆς ζωῆς μας τούς ἁγίους τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας, τόν ἅγιο Κων­στα­ντί­νο καί τή θαυμασία μητέρα του, τήν ἁγία Ἑλένη. Ἄς ζη­λώ­σουμε τήν ἀγάπη τους γιά τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία, γιά νά ἀξιωθοῦμε διά πρεσβειῶν τους νά τούς συναντήσουμε καί στόν οὐρα­νό, ἐκεῖ ὅπου ἀπολαμβάνουν τήν τιμή καί τή δόξα τῆς βασιλεί­ας τοῦ Θεοῦ.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ενθρόνιση Καθηγουμένης στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μύλων

Χαρμόσυνα ήχησαν σήμερα οι καμπάνες της ιστορικής Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μύλων, τρία χρόνια μετά την οσιακή κοίμηση της μακαριστής Καθηγουμένης Γερόντισσας Θεοπίστης,  με...

Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς {2 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η ρωσική Ορθοδοξία έχει να παρουσιάσει ένα μεγάλο νέφος αγίων, το οποίο κοσμεί το αγιολογικό στερέωμα της Εκκλησίας...

«Ο Λύχνος του σώματος» | Ο Μητροπολίτης Ταμασού Ησαΐας για την Κυριακή Γ’ Ματθαίου

«Ο Λύχνος του σώματος» Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, η οποία αποτελεί απόσπασμα της Επί του Όρους Ομιλίας του Κυρίου μας, μας λέει ότι τα μάτια...

Αγιασμός Ενάρξεως λειτουργίας Κατασκηνώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος

Στις Κατασκηνώσεις Νέων, που λειτουργούν από το 2000, σε παραλιακή έκταση 46 στρεμμάτων, στην περιοχή «Ταξιάρχης Ηλίων» -μεταξύ των Ροβιών και των Λουτρών Αιδηψού-...

Εγκαινιάστηκε ο Nαός της «Κόκκινης Εκκλησιάς»

Ο Ιερός Ναός στην Ορθόδοξο Εκκλησία ως χώρος λατρείας του αληθινού Θεού και συνάξεως επί τω αυτώ του λαού του Θεού συνιστά καθοριστικής σημείο...

Χειροτονία Διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου της τοπικής κοινότητας Δρακονερίου, του Δήμου Μεσσήνης, μετέβη το Σάββατο 2 Ιουλίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και...

«Απελευθέρωση από το άγχος»

Ἀνάγκες ποικίλες πιέζουν τὸν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς. Καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὸ αὔριο ἀποτελεῖ συνήθως τρόπο ζωῆς. Δὲν ταλαιπωρεῖ μόνο τοὺς οἰκονομικὰ ἀδύνατους∙ ταράζει...

Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Μητροπολίτου Χίου Παύλου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου Τ.Κ. Καππά όπου και...

Η Μονή Βατοπαιδίου στηρίζει την κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος

Μεγάλη ποσότητα τροφίμων προσέφερε στην Τοπική μας Εκκλησία η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους για την λειτουργία της κατασκήνωσης στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου,...

«Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού… και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν»

Το μήνυμα της Γ’ Κυριακής Ματθαίου Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη «Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού... και ταύτα πάντα προστεθήσεται...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’ – Αύριο είναι Κυριακή Γ΄ Ματθαίου

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, για την Γ’ Κυριακή του Ματθαίου, αφορμώμενος από την ευαγγελική περικοπή...

«Σας φέρνω τ’ άστρα τ’ ουρανού και τον Αυγερινό» – Ο Πέτρος Γαϊτάνος σε συναυλία που οργάνωσε η...

Με μεγάλη επιτυχία εστέφθη η συναυλία με τίτλο “Σας φέρνω τ’ άστρα τ’ ουρανού και τον Αυγερινό”, που έλαβε χώρα την Παρασκευή, 1 Ιουλίου...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η  Ιερά μνήμη των Αγίων Αναργύρων των εν Ρώμη στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με επίκεντρο εορτασμού την Γλύφα, τον Δομοκό και...

Προσευχή για την εγκυμοσύνη

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος . Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἠμᾶς. (τρεῖς φορές) Παναγία...

Ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας στό Πλατανάκι Κυνουρίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος τήν Κυριακή 26 Ἰουνίου 2022, ἐπισκέφθηκε τό ὀρεινό χωριό Πλατανάκι τῆς Κυνουρίας καί χοροστάτησε στήν Θεία Λειτουργία. Κατά τήν...