Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου το απόγευμα  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Νησίου.

Στο τέλος του Πανηγυρικού Εσπερινού προχείρησε σε πνευματικό τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Νικόλαο Γιοβάνο.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μεγάλων ἀξιωθέντες δωρεῶν, πανεύφημοι, ἐν ταπεινότητι βίου ἐν τῇ γῇ ἐπολιτεύσασθε».

Μέσα στή φράση αὐτή συμπυ­κνώ­νει ὁ ἱερός ὑμνογράφος τό περιε­χό­μενο τῆς ζωῆς τῶν ἁγίων Ἀναργύ­ρων, Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, τή μνή­μη τῶν ὁποίων ἑορτάζουμε ἰδιαι­τέ­ρως στόν φερώνυμο ναό τῆς ἐνο­ρίας σας.

Ἦταν ἄνθρωποι σάν καί ἐμᾶς οἱ ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός. Καί ἔζη­σαν στή γῆ ὅπως ζοῦμε καί ἐμεῖς. Ἡ ζωή τους ὅμως εἶχε ἕνα ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό. Παρότι ἀπό τή νεαρή τους ἡλικία διακρι­νό­ταν γιά τή μεγάλη εὐφυΐα καί τά πολλά πνευματικά τους χαρίσμα­τα, τά ὁποῖα τούς βοήθησαν νά διαπρέψουν στίς σπουδές τους καί ἰδιαιτέρως στήν ἰατρική ἐπιστήμη στήν ὁποία ἐπιδόθηκαν μέ ζῆλο καί ἀφοσίωση, διακρινόταν καί γιά κάτι ἀκόμη. Διακρινόταν γιά τήν ταπείνωσή τους. Γιά τήν ταπείνω­ση μέ τήν ὁποία ἀντιμετώπιζαν καί τίς γνώσεις καί τά χαρίσματά τους καί τή φήμη ἡ ὁποία τούς ἀκολου­θοῦσε καί τήν τιμή μέ τήν ὁποία τούς περιέβαλαν οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς τους. Δια­κρινόταν ἀκόμη γιά τήν ταπείνω­ση μέ τήν ὁποία συμπεριφερόταν στούς ἄλλους γύρω τους, ἀνεξάρ­τη­τα μέ τό ἄν ἦταν πλούσιοι ἤ πτωχοί, ἐπιφανεῖς ἤ ἁπλοί ἄνθρω­ποι, ἐλεύθεροι ἤ δοῦλοι. Διακρινό­ταν καί γιά τήν ταπείνωση μέ τήν ὁποία ἀντιμετώπιζαν τήν ἐπάγγελ­μά τους, ἦταν ἰατροί. Δέν τό θεωροῦσαν ὡς μέσο προβολῆς καί πλουτισμοῦ, ἀλλά ὡς μέσο διακονίας τῶν πα­σχό­ντων ἀδελφῶν τους, γι᾽ αὐτό καί θεράπευαν τούς ἀσθενεῖς δω­ρεάν.

Τήν ταπείνωσή τους ὅμως τήν δια­τήρησαν καί ὅταν ἔλαβαν ἀπό τόν Θεό τή χάρη τῶν θαυμάτων, ὥστε νά θεραπεύουν τούς ἀνθρώ­πους ὄχι μόνο μέ τίς ἰατρικές γνώσεις πού εἶχαν καί τήν ἐπιστήμη τους ἀλλά καί μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, νά θεραπεύουν ἀκόμη καί ἀσθένειες πού δέν ἦταν δυνατόν νά θεραπευθοῦν μέ τίς ἀνθρώπινες δυνάμεις. Καί ἔλαβαν αὐτή τή χάρη τῶν θαυμάτων οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι, γιατί ἀκριβῶς εἶ­χαν ταπείνωση, καί ὁ Θεός ὑπό­σχε­ται ὅτι «ταπεινοῖς δίδωσι χάριν».

Καί οἱ δύο ἅγιοι ἀπέδειξαν μέ τίς πράξεις καί μέ τή ζωή τους ὅτι εἶχαν ὄντως αὐτή τή μεγάλη ἀρε­τή, τήν ὑψοποιό ταπείνωση, ἡ ὁποία ἀνεβάζει τόν ἄνθρωπο στά μάτια τοῦ Θεοῦ καί τόν ἐξυψώνει καί παρακινεῖ τόν Θεό νά τοῦ δώ­σει περισσότερη χάρη καί περισσό­τε­ρη εὐλογία καί δύναμη. Γιατί ὁ Θεός δίδει τή χάρη του καί προσφέρει τά χαρί­σματά του σέ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι γνωρίζει ὅτι θά τά ἀξιοποιήσουν ὄχι γιά τό προσωπικό τους ὄφελος ἀλλά πρός τό συμφέρον τῶν συναν­θρώπων τους καί πρός δόξαν τοῦ ἁγίου Ὀνόματός του. Αὐτό εἶναι τό κριτήριο μέ τό ὁποῖο δια­νέμει ὁ Θεός τά χαρίσματα στούς ἀνθρώπους.

Μᾶς τό λέγει, ἄλλωστε, καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. «Ὅστις γάρ ἔχει, δοθή­σε­ται αὐτῷ καί περισσευθήσεται». Ὅποιος, λέγει, χαρίσματα, σ᾽ αὐτόν θά δοθοῦν περισσότερα, ὥστε νά τοῦ περισσεύουν. Αὐτό βλέπουμε νά συμβαίνει καί στήν παραβολή τῶν ταλάντων, ὅπου ἐκεῖνος πού εἶχε τά πέντε τάλαντα καί τά δι­πλα­σίασε, ἔλαβε ὡς ἀνταμοιβή καί τό ἕνα τάλαντο ἐκείνου, ὁ ὁποῖος ἀδράνησε καί δέν τό ἀξιοποίησε. Αὐτό συνέβη καί μέ τούς ἁγίους Ἀναργύρους, τόν ἅγιο Κοσμᾶ καί τόν ἅγιο Δαμιανό τούς ὁποίους ἑορτάζουμε. Εἶχαν τό τάλαντο τῆς εὐφυΐας τό ὁποῖο καλλιέργησαν καί ἀπέκτη­σαν γνώσεις ἰατρικές, τίς ὁποῖες ὅμως δέν τίς κράτησαν γιά τόν ἑαυ­τό τους καί γιά τό δικό τους μόνο συμφέρον, ἀλλά τίς ἔθεσαν μέ ἀγάπη στή διάθεση τοῦ πλησίον. Εἶχαν καί τό τάλαντο τῆς ταπεινο­φροσύνης καί δέν ὑπερηφανευ­ό­ταν γιά τά ἐπιτεύγματα καί τίς ἐπιτυχίες τους, γιά τή φήμη καί τούς ἐπαίνους πού ἄκουαν ἀπό τούς ἀνθρώπους, γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός τούς ἔδωσε τή δύναμή του, γιά νά ἐνεργοῦν θαύματα, γιά νά σώζουν ἀνθρώπους, γιά νά θερα­πεύουν τίς ἀσθένειές τους καί νά ἁπαλύνουν τούς πόνους τους. Τούς τήν ἔδωσε, γιατί γνώριζε ὅτι μέ τήν ταπείνωσή τους θά ἦταν καλοί δια­χειριστές τῆς χάριτός του, ὅπως καί ἀπέδειξαν μέ τή ζωή τους. Γιατί οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι συνέχισαν νά θεραπεύουν «ἀναργύρως», νά δια­νέ­μουν δηλαδή δωρεάν τή χάρη τοῦ Θεοῦ, «τήν πάντοτε τά ἀσθενῆ θεραπεύουσαν», στούς ἀνθρώπους, ὅπως τήν ἔλαβαν καί αὐτοί, καί διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἁγιάσθηκαν καί ἀξιώθηκαν νά ἐνεργοῦν θαύματα καί ἰάσεις σέ ὅσους τούς ἐπικαλοῦ­νται ἀκόμη καί σήμερα, δεκαεπτά περίπου αἰῶνες μετά τήν κοίμησή τους.

Αὐτό τό παράδειγμα τῆς ταπεινο­φρο­σύνης τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, τό ὁποῖο ἀνα­δεικνύει καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος ψάλλοντας «Μεγάλων ἀξιωθέντες δωρεῶν, πανεύφημοι, ἐν ταπεινό­τητι βίου ἐν τῇ γῇ ἐπολιτεύσασθε», ἄς μιμηθοῦμε καί ἐμεῖς. Ἄς μήν καυχώμεθα γιά ὅποια χαρίσματα μᾶς ἔχει δώσει ὁ Θεός, ἀλλά καί γιά ὅσα μπορεῖ νά ἔχουμε ἐπιτύχει ἐμεῖς μέ τίς προσπά­θειές μας, γιατί καί αὐτά δέν θά εἴχαμε κατορθώσει νά τά ἀποκτή­σουμε χωρίς τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Καί ἀκόμη ἄς θέτουμε ὅ,τι ἔχουμε στή διάθεση τῶν ἀδελφῶν μας μέ ἀγάπη καί μέ προθυμία, ἔχοντας πάντοτε ὑπόψη μας τό παράδειγμα τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, στή βοήθεια τῶν ὁποί­ων πάντοτε καί ἐμεῖς προστρέχου­με, ἀλλά καί ὅτι ὁ Θεός δίδει περισσότερη χάρη σέ ὅσους μέ ταπεί­νωση ἀξιοποιοῦν τά τάλαντα, τά χαρίσματα, πού τούς ἔχει δώσει, ὅποια καί ἄν εἶναι αὐτά, μικρά ἤ μεγάλα, γιά νά βοηθήσουν τούς ἀδελφούς τους, δοξάζοντας τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ μέ τά ἔργα καί τή ζωή τους.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το Προσκύνημα της Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως στην Αίγυπτο, στο Σινά και στους Αγίους Τόπους

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το επταήμερο προσκύνημα, 15-21 Σεπτεμβρίου 2023, στο Κάιρο, στο Σινά και στους Αγίους Τόπους που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως με...

Επίσημη υποδοχή Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Αρχιερέων εξ Ελλάδος στον Καθεδρικό Ναό στο Σύδνεϋ

Δια της τελέσεως Δοξολογίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σύδνεϋ, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, 23 Σεπτεμβρίου, η επίσημη υποδοχή...

Υποδοχή της Παναγίας της Ροβέλιστας στο Κομπότι Άρτης

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023, το πρωΐ, η Ενορία Αγίου Γεωργίου Κομποτίου Άρτης, υποδέχθηκε για ολιγοήμερο προσκύνημα, την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ροβέλιστας,...

«Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ “ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ” ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ “ΛΟΑΤΚΙσμου ”

«καὶ ὃς ἂν κοιμηθῇ μετά ἄρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα ἐποίησαν ἀμφότεροι Λευ. 20,13)». «Ἀρρενοφθόροι καὶ ζωοφθόροι καὶ φονεῖς καὶ φαρμακοὶ καὶ μοιχοὶ καὶ εἰδωλολάτραι τῆς...

Ευχέλαιο στην Παναγία την Παρηγορήτρια στον Βύρωνα

«Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία».(Ιωαν. κα’ 25) Που θα πει: Ὑπάρχουν καὶ πολλὰ ἄλλα ποὺ ἔκανε ὁ Ἰησοῦς, τὰ ὁποῖα, ἐὰν γραφοῦν καθένα, νομίζω ὅτι οὔτε αὐτὸς ὁ κόσμος...

Την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα θα εορτάσει η Πύλος

Την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισ­σα θα εορτάσει πανδήμως η Πύλος, κατά το ερχόμενο διήμερο 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2023. Αύριο Σάββατο, παραμονή της εορτής και...

Άφιξη του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας

Την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, κατέφθασε στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ.κ. Νικήτας, ο οποίος θα συμμετάσχει ως εκπρόσωπος...

Ο Εσπερινός του Αγίου Ιωάννου του Βραχωρίτου στο Αγρίνιο

Στην Ακολουθία του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εν Βραχωρίω μαρτυρήσαντος, χοροστάτησε το απόγευμα της Παρασκευής 22ας Σεπτεμβρίου 2023, ο Σεβασμιώτατος...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών, ο Βραχωρίτης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ανάμεσα στη χορεία των Νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται: «εξ Αγαρηνών». Πρόκειται για πολλούς...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’ – ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ (video)

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, για την Κυριακή Α΄ Λουκά. "Αναρωτιέμαι, άραγε, τι ήταν αυτό που έκανε...

Το μήνυμα της Κυριακής Α΄ Λουκά

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί, ας μεταφερθούμε νοερώς στην εποχή των γεγονότων του Ευαγγελίου προκειμένου να κατανοήσετε όσα θα...

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας δίπλα και στους πλημμυροπαθείς του Βόλου

Ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου, η αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, αυτή τη φορά προς τους πληγέντες αδελφούς...

«Πρώτα η υγεία μου ή η σωτηρία της ψυχής μου;»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού φθάσαμε σήμερα στο τέλος της φετινής ιεραποστολικής και...

Μόρφου Νεόφυτος: Ὑπάρχει νέα τάξη πραγμάτων;

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος σχολιάζει τὸ πρόσφατο ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου (18 Σεπτεμβρίου 2023), ποὺ μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρεται καὶ στὸ...

Αρχιμ. Ειρηναίος Βαϊόπουλος: Η καταστροφή της Θεσσαλίας καρπός αποστασίας και διαφθοράς

Ομιλία του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής  Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Πυργετού Λαρίσης, Αρχιμανδρίτου Ειρηναίου Βαϊοπούλου. https://www.youtube.com/watch?v=IOb2DUe2i-s&t=2s