Την Κυριακή 31 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό της θερινής πανηγύρεως του Πολιούχου της Βεροίας Οσίου Αντωνίου του Νέου και της Προόδου του Τιμίου Σταυρού.

Πριν τον Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολότης μας κ. Παντελεήμων υποδέχθηκε τον Τίμιο Σταυρό των Κομνηνών που φυλάσσεται στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο. Τον Τίμιο Σταυρό προσκόμισε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Καθηγούμενος του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά Αρχιμ.. Αθηναγόρας Μπίρδας.

Μετά το τέλος του Εσπερινού ακολούθησε πάνδημη λιτανεία της λάρνακος με τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Αντωνίου και του Τιμίου Σταυρού στους δρόμους της πόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του τόνισε: «Οἱ τοῦ βίου τοῖς κύμασι θαλατ­τεύοντες ἄνθρωποι … ὡς εἰς ὁλκά­δα σωτήριον, τό ξύλον τό τίμιον, καταφύγωμεν πιστῶς».

Καί αὐτό τό τίμιο ξύλο, πού ἐμπε­ριέχεται στόν Σταυρό τῶν αὐτο­κρα­­τόρων τῆς Τραπεζοῦντος καί φυ­λάσσεται ὡς κειμήλιο ἱερό τῶν πατέρων μας στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ὑποδεχθήκαμε πρίν ἀπό λίγο, τιμώντας μέ τόν τρόπο αὐτό τήν «πρόοδο τοῦ Τι­μίου Σταυροῦ», τήν ὁποία ἑορτάζει αὔριο ἡ Ἐκκλησία μας, καί τήν πα­νήγυρη τοῦ πολιούχου μας ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Βεροιέως, πού συνε­ορτάζουμε μαζί μέ τούς ἑπτά ἁγί­ους Μακκαβαίους παῖδες, τή μητέ­ρα τους ἁγία Σολομονή καί τόν διδάσκαλό τους ἅγιο Ἐλεά­ζαρο.

Μεταφέραμε, λοιπόν, τόν τίμιο Σταυρό γιά νά τόν προσκυνήσουμε καί νά λάβουμε τήν εὐλογία καί τή χάρη του γιά τήν περίοδο τῆς νη­στείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου πού ἀρχίζει ἀπό αὔριο, ἀλλά καί γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει τόν σταυ­ρό τόν ὁποῖο καλεῖται ὁ καθένας μας νά σηκώσει στή ζωή του, ἐάν πραγ­μα­τικά θέλει νά ἀκολουθήσει τόν Χριστό.

Ὁ Χριστός μᾶς χάρισε ἀπό­λυτη ἐλευθε­ρία. Δέν μᾶς πε­ρι­όρισε ἀπό ὁτιδήποτε θέ­λουμε νά κάνουμε. Δέν μᾶς κα­­θόρισε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά πρέπει νά ζοῦμε. Γι᾽ αὐτό καί, ἐάν παρατηρήσουμε τό Ἁγιο­λόγιο τῆς Ἐκ­κλ­η­σί­ας μας, θά δοῦ­με ὅτι ἀντι­προ­σω­πεύ­ον­ται ὅλες οἱ κα­τηγο­ρί­ες τῶν ἀνθρώπων. Καί οἱ πλού­σιοι καί οἱ πτωχοί, καί οἱ ἄνδρες καί οἱ γυ­ναῖκες, καί οἱ σο­φοί καί οἱ ὀλιγο­γράμ­ματοι, καί οἱ μονα­χοί ἀλλά καί οἱ οἰ­κο­γενειάρ­χες. Γιατί ἡ ἐν Χριστῷ ζωή δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τόν δρόμο πού θά ἐπι­λέξουμε στή ζωή μας, ἀλλά ἀπό τόν τρό­πο μέ τόν ὁποῖο θά τόν βαδίσουμε.

Καί αὐτός ὁ τρόπος εἶ­ναι ἡ ἀνα­πόφευκτη ἐπι­λογή στήν ὁποία ἀνα­­φέ­ρεται ὁ ἴδιος ὁ Χρι­στός, ὅταν λέγει: «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλ­θεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀρά­τω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκο­λουθείτω μοι». Εἶναι ἡ ἄρνηση τοῦ ἑαυ­τοῦ μας καί ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ μας.

Ἄρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας δέν ση­μαίνει ἐγκατάλειψη καί ἀδιαφορία γιά τόν ἑαυ­τό μας, ἀλλά ἐγκα­τά­λειψη καί ἄρνηση τοῦ ἁμαρ­τω­λοῦ ἑαυτοῦ μας. Σημαίνει ὅτι προ­τε­­ραι­ό­τητα στή ζωή μας ἔχει ὁ Θεός καί ἡ ἀγάπη μας πρός αὐτόν.

Καί ἄν ἡ ἄρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας εἶναι τό ἕνα σκέλος τῆς ἀναπόφευ­κτης ἐπιλογῆς τήν ὁ­ποία μᾶς καλεῖ νά κά­νουμε ὁ Χρι­στός, τό δεύ­­τερο εἶ­ναι ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ μας.

Ὁ Χρι­στός σήκωσε ἕνα βαρύ Σταυ­ρό γιά ὅ­λους μας, γιά τίς ἁμαρ­­­τίες ὅλων τῶν ἀν­θρώ­πων, καί μᾶς χάρισε τή συγ­χώρηση καί τή λύ­τρω­ση. Ὁ σταυρός τόν ὁποῖο μᾶς κα­λεῖ νά σηκώ­σου­με δέν εἶναι τό­σο βαρύς. Εἶναι ἀνάλογος μέ τά μέ­τρα καί τίς δυνα­τό­τητες τοῦ καθε­νός μας, ὥστε νά μποροῦμε νά τόν σηκώ­σουμε. Γιά ἄλλον εἶναι οἱ δο­κιμα­σίες, οἱ θλί­ψεις καί οἱ συκοφαντίες, γιά ἄλλον οἱ ἀσθένειες καί οἱ πόνοι, γιά ἄλ­λον τά βα­σανιστήρια καί τό μαρ­τύριο, γιά ἄλλον τά ἀσκητικά πα­λαίσματα καί ἡ μοναχική πολι­τεία, καί γιά ἄλλους ἄλ­­λοι σταυροί, ἀνά­λο­γα μέ τόν δρόμο πού ἐπιλέ­γει νά ἀκολου­θή­σει ὁ καθένας μας. Ἕνα εἶ­ναι ὅμως βέβαιο: γιά νά φθά­σει κανείς στόν Χρι­στό πρέπει νά ἀρ­νη­θεῖ τόν ἑαυτό του καί νά σηκώσει τόν σταυρό του.

Καί τό βλέπουμε αὐτό στή ζωή τῶν ἁγίων πού τιμοῦμε σήμερα.

Οἱ δρόμοι τους ἦταν ἐν­τε­λῶς δια­φορετικοί. Ἡ ἁγία Σολομονή ἦταν μία πο­λύ­τεκνη μητέρα καί τά παι­διά της, μικρά καί ἀθῶα παιδιά πού δέν εἶ­χαν ἐπιλέξει κα­λά-κα­­λά τόν δρόμο τῆς ζω­ῆς τους.

Ὁ ἅγιος Ἀντώ­νιος ἦταν ἀσκητής, πού ἔζησε ἀπομονω­μέ­νος ἀπό τόν κόσμο μέ προ­σευχή καί νηστεία. Ἀρνήθηκαν τόν ἑαυτό τους μέ δια­φορετικούς τρόπους. Ἡ ἁγία Σολο­μονή μέ τήν ἀφιέρωσή της στήν οἰ­κο­γένειά της καί στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν της ἐν παι­δείᾳ καί νου­θεσίᾳ Κυρίου. Ὁ ἅγιος Ἀντώ­νι­ος ἀρνούμενος καί τίς πιό ἁπλές καί φυσικές ἀνέσεις τοῦ κό­σμου. Καί στή συνέ­χεια σήκω­σαν τόν σταυ­­ρό τους, τόν σταυ­ρό τοῦ μαρ­τυ­ρίου τῶν παιδιῶν της ἀλλά καί τοῦ δικοῦ της, ἡ ἁγία Σολομονή, καί τόν σταυ­ρό τῆς ἀσκή­σε­ως καί τοῦ μαρ­τυρίου τῆς συνειδήσεως ὁ πο­λι­οῦχος μας ἅγιος Ἀν­τώνιος, καί ἔτσι ἐπέτυχαν νά εὐαρεστήσουν στόν Θεό καί κέρδισαν τήν αἰώνιο ζωή.

Ἄς ἐμπνευσθοῦμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς, τιμώντας τους σήμερα, ἀπό τό παράδειγμά τους καί ἐνισχυ­ό­μενοι ἀπό τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ τιμίου Σταυροῦ πού θά προ­σκυνήσουμε, ἄς προσπαθήσουμε ἰδιαιτέρως κατά τήν περίοδο αὐτή ἀλλά καί σέ ὅλη μας τή ζωή νά ἀκολουθοῦμε τόν Χριστό σηκώ­νο­ντας ὅποιον σταυρό ἐπιτρέπει Ἐκεῖ­νος νά φέρουμε, ὅπως ἀκρι­βῶς μᾶς ζητᾶ, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά ἐπιτύχουμε τήν αἰώνιο ζωή, τήν ὁποία ἐπέτυχαν καί οἱ ἑορταζό­με­νοι ἅγιοί μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Νέο Προκόπι Ευβοίας

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλό του Αρχιμ. Νικόδημο Ευσταθίου, μετέβη στο Ν....
video

Τους πάντρεψε ο Χριστός και τους χώρισε;

Τους πάντρεψε ο Χριστός και τους χώρισε; Ο Χριστός παρευρέθηκε στο μυστήριο του γάμου και η παρουσία Του θεωρείται ως ευλογία για το ζευγάρι....

Χειροθεσίες στην Πανήγυρη της Παντανάσσης

Αρχιερατικός Εσπερινός (23/9), Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία (24/9) για την εορτή της Συνάξεως της ιεράς εικόνος της Παναγίας της «Παντανάσσης» τελέσθηκαν στον ιερό...

Λαμπρή Πολιτιστική Εκδήλωση στο «Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διά του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού κ. Στ. Μπρίγγου, η Ιερά Μητρόπολη Σύρου και ο Ιερός Μητροπολιτικό Ναός της Μεγάλης Παναγιάς...

Τρισάγιο στον τόπο μαρτυρίου του Εθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη Αιμιλιανού Λαζαρίδη

To πρωί του Σαββάτου 24-9-2022, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού στον τόπο του μαρτυρίου του Εθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη Αιμιλιανού Λαζαρίδη, μετά το...

Μεσσηνίας Χρυσόστομος : Η Παναγία θα σταθεί Υπέρμαχος Στρατηγός σε κάθε αρρωστημένη εθνικιστική διάθεση της γείτονος χώρας

Με την πάνδημη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος, κορυφώθηκε το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, ο πανηγυρικός εορτασμός της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης, στην πόλη της Πύλου. Το...

Η εορτή των θαυμάτων της Παναγίας

Η ανάμνηση του θαύματος της Παναγίας και η θεραπεία του παραλύτου στα Κύθηρα συγκεντρώνει τα πλήθη των πιστών  απανταχού της Ελλάδος ενώπιον της ιεράς...

Η εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης στην Ιερά Μονή Θαψανών

Με ιδιαίτερη κατάνυξη η Ιερά Μονή Θαψανών Πάρου πανηγύρισε την εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης. Το Σάββατο 24-9-2022 το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε...

Ποιμαντική ἑβδομάδα Μητροπολίτου Καστορίας

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τῆς προέδρου τοῦ νεοϊδρυθέντος Σωματείου Ἀτόμων μὲ ἀναπηρία Καστοριᾶς...

Το ετήσιο Μνημόσυνο του Αρχιμανδρίτη Φιλίππου Αβραμίδη στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου

Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, περιστοιχούμενος από Ιερείς, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας τίμησε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Σύδνεϋ

Την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού, Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης και Αγίας Ελέσης, στο προάστιο Kogarah του Σύδνεϋ, τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός...

Εκδήλωση μνήμης για τα εκατό χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Με επιτυχία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα την Τετάρτης 22 Σεπτεμβρίου 2022, στην κατάμεστη αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Φυλής, στα Άνω...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ανακηρύχθηκε Πάτρωνας-Κηδεμόνας του Αυστραλο-Ελληνικού Μνημείου της Μελβούρνης

Το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της εκδηλώσεως μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο Αυστραλο-Ελληνικό Μνημείο της Μελβούρνης, για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή,...

Η εορτή του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Κονίτσης, στο τόπο καταγωγής του

Η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Κονίτσης εορτάστηκε στην ακριτική κωμόπολη της Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων, και στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου...