Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης.

Στο τέλος του Πανηγυρικού Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Γεώργιο Μώκιο, ο οποίος διακονεί στην ενορία.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεῦτε οὖν φιλέορτοι πάντες εὐ­φραν­θῶμεν, τῆς προσκαίρου εὐ­φρο­σύνης τήν κρείττονα καί τελε­ω­τέραν, Μηνᾶ τοῦ ἀθλη­τοῦ τήν μνήμην τελοῦντες»

Μέτοχοι τῆς εὐφροσύνης τῆς ση­μερινῆς πανηγύρεως μᾶς καλεῖ νά γί­νουμε ὁ ἱερός ὑμνογράφος, μιᾶς εὐφρο­σύ­νης ὅμως πού δέν πρόσ­καιρη καί ἐφή­με­­ρη, πού δέν εἶναι περαστική καί ἐπιπό­λαιη, ἀλλά εἶναι βαθειά καί οὐσια­στι­κή, εἶναι ἀνώτερη καί τελειότερη ἀπό κάθε ἄλ­λη χαρά. Γιατί εἶναι ἡ χαρά καί εὐφρο­σύ­νη πού αἰσθάνεται ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώ­που, ὅταν ἑορτάζει καί τιμᾶ ἕναν μάρτυρα, ἡ χαρά καί ἡ εὐφροσύνη πού αἰσθάνεται ἡ ψυχή ἑνός ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος τιμᾶ ἕναν ἅγιο, ἕναν ἐκλεκτό δοῦλο τοῦ Θεοῦ.

Ποιός εἶναι ὅμως ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὁ ἄνθρω­πος τιμώντας τούς ἁγίους τοῦ Θεοῦ αἰ­σθά­­νεται αὐτήν τή διαφορετική, τήν οὐ­ρά­νια εὐ­φροσύνη καί ἀγαλλίαση;

Θά μποροῦσε νά ἀναφέρει κανείς πολ­λούς λόγους· θά περι­οριστῶ ὅμως σέ δύο μόνο.

Ὁ πρῶτος εἶναι ἡ συγγένεια τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώ­που μέ τούς ἁγίους. Καί ἡ συγγέ­νεια αὐτή ὀφεί­λεται στό γεγονός ὅτι ἡ ψυχή μας εἶ­ναι πνοή Θεοῦ, εἶναι δημιουρ­γημένη κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί διαθέτει ὅλες τίς προ­ϋ­ποθέσεις πού χρειάζονται γιά νά φθά­σει στήν ὁμοίωση μέ τόν Θεό, ἐκεῖ δηλαδή ὅπου ἔφθασαν μέ τόν ἀγώνα, μέ τήν προσευχή, μέ τήν ἄσκηση ἤ μέ τό μαρ­τύριο καί οἱ ἅγιοι τούς ὁποίους τιμᾶ ἡ Ἐκκλη­σία μας, ἐκεῖ πού ἔφθασε καί ὁ ἑορ­ταζόμενος σήμερα ἅγιος ἔνδοξος μεγαλομάρ­τυς Μη­νᾶς. Γιατί πράγματι ἔφθασε ὁ ἅγιος Μη­νᾶς στήν ὁμοίωση μέ τόν Θεό, καί ἔφθασε ἀφενός μέ τήν προ­σευ­χή καί τήν ἄσκηση καί ἀφετέ­ρου μέ τό μαρτύριο τῆς ἴδιας του τῆς ζωῆς.

Ἐπειδή δέν μποροῦσε ὁ ἅγιος Μη­νᾶς νά ἀντέξει νά βλέπει νά τιμῶ­νται καί νά λατρεύο­νται τά εἴδω­λα, ἐγκατέλειψε τά πάντα καί ἀνέ­βηκε σέ ἕνα βουνό, ὅπου ζοῦσε κα­θαί­ρο­ντας τήν ψυχή του μέ τήν προσευχή καί τή νηστεία. Καί ὅταν αἰσθάνθηκε προετοι­μα­σμένος γιά νά ὁμολογήσει τόν Χριστό καί νά ἐλέγξει τούς ἀνθρώπους γιά τήν πί­στη τους στούς ψεύτικους θεούς τῶν εἰ­δώλων, τότε κατέβηκε ἀπό τό βουνό, ὅπου ἀσκήτευε, καί ὁμο­λόγησε μέ θάρρος τόν Χρι­στό, μέ συνέπεια νά συλληφθεῖ καί νά ὑπο­­μείνει μετά ἀπό πολλά βασανι­στήρια τό μαρτύριο. Ἔτσι ἔφθα­σε στόν Θεό, ἐπέτυχε δηλαδή τόν στό­χο τῆς ζωῆς του, ὁ ὁποῖος εἶναι κοινός στόχος τῆς ζωῆς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, καί ἑπομένως καί τῆς δικῆς μας ζωῆς.

Ἡ δεύτερη σχέση πού ἔχουμε μέ τούς ἁγίους εἶναι ὁ κοινός μας ἀγώ­­νας ἐνα­ντίον τοῦ ἀντιδίκου τῆς ψυχῆς μας, ἐνα­ντίον τοῦ πα­λαιοῦ ἀνθρώπου πού φέρει ὁ κα­θέ­νας μας μέσα του, ἐναντίον τοῦ σαρ­κι­κοῦ νόμου πού ὑπάρχει στό εἶναι μας καί ἀντιστρατεύεται τήν ἀγαθή προσπά­θειά μας. Ἡ διαφορά μας μέ τούς ἁγίους εἶναι ὅτι αὐτοί ἐπέτυχαν ἤδη τόν στόχο τους, νέκρωσαν τόν παλαιό ἄνθρωπο, νίκησαν τόν ἀντίδικο, κα­τόρθω­σαν νά καθάρουν τήν ψυχή τους καί τόλ­μη­σαν νά ὁμολο­γή­σουν μέ θάρρος τήν πίστη τους στόν Χρι­στό, ἐνῶ ἐμεῖς συνεχίζου­με νά ἀγω­νιζόμεθα.

Προκειμένου, λοιπόν, νά μᾶς ἐνι­σχύσει σέ αὐτόν τόν ἀγώνα ἡ Ἐκ­κλησία μας προβάλλει τήν ἐπι­τυ­χία τῶν ἁγίων μας καί τούς τιμᾶ ἑορτάζοντας τή μνήμη τους. Γι᾽ αὐτό καί ἡ ἑορτή τῶν ἁγίων γεμίζει μέ οὐράνια χαρά ἐμᾶς πού τήν ἑορ­τάζουμε, μέ χα­ρά ἀνάλογη μέ αὐτήν πού αἰσθανόμεθα, ὅταν κά­ποιο προσφιλές μας πρόσωπο ἐπι­τυγ­χά­νει ἕναν στόχο τῆς ζωῆς του, καί ἀκό­μη μεγαλύτερη. Γιατί ἡ ἐπιτυ­χία τους δέν εἶναι προσωρινή ἀλλά αἰώνια.

Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνας ἀκόμη λό­γος γιά τόν ὁποῖο αἰσθανόμεθα χα­ρά καί εὐφροσύνη πνευματική ἑορ­τά­ζο­ντας καί τιμώντας τούς ἁγί­ους. Καί αὐτός εἶναι γιατί τήν χαρά μᾶς τήν προσφέρουν οἱ ἴδιοι οἱ ἅγιοι. Ὅπως, ὅταν ἐπισκεπτό­μεθα τό σπίτι ἑνός συνανθρώπου μας πού ἑορτάζει, συνηθί­ζε­ται νά μᾶς προσφέρουν κάτι ὡς ἀντα­πό­δοση τῆς ἐπισκέψεώς μας καί τῆς τιμῆς πού τούς κάναμε, τό ἴδιο συμβαίνει καί ὅταν ἐπισκεπτόμεθα τόν οἶκο τοῦ ἑορ­τά­ζοντος ἁγίου, στόν ναό του. Ἐμεῖς ἐρχό­μεθα προσ­φέρο­ντάς του τά δῶρα μας, τό κερί πού ἀνάβουμε στήν εἰκόνα του ἤ τό πρόσφορο πού φέρνουμε γιά τή θεία Λει­τουργία, καί ἀκόμη τήν τι­μητική προσκύ­νη­ση τῆς εἰκό­νος ἤ τῶν ἱερῶν του λειψά­νων καί πάνω ἀπό ὅλα τήν ἀγάπη καί τόν σεβα­σμό πρός τό πρόσωπό του, καί ἐκεῖ­νος μᾶς ἀνταποδίδει τήν τιμή καί τήν ἀγάπη προσφέροντάς μας ὄχι κάτι ὑλικό καί ἐπί­γειο, ὄχι κάτι κοσμικό καί προσωρινό, ἀλ­λά κάτι ἄυλο καί θεῖο, κάτι διαρκές καί ἀνε­­κτίμητο. Μᾶς προσφέρει τή θεία χαρά, ἡ ὁποία, ὅπως λέγει καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, δέν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καί γι’ αὐτό «οὐδείς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν».

Αὐτή ἡ χαρά καί τήν εὐφρο­σύνη, τήν ὁποία πι­στεύω ὅτι αἰσθαν­θή­κα­με ὅλοι, τιμώντας ἐδῶ στόν ναό του τή μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, ἄς μᾶς συνοδεύει ὄχι μόνο σήμερα ἀλλά καί σέ ὅλη μας τή ζωή, κυ­ρίως ὅμως ἄς μᾶς παρακινεῖ νά ἀγωνι­ζόμεθα γιά νά φθάσουμε καί ἐμεῖς στόν κοινό μας προορισμό, στή βα­σιλεία τῶν οὐρανῶν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Κατερίνη γιόρτασε την Πολιούχο και Προστάτιδά της Αγία Αικατερίνη

Με ιεροπρέπεια και κατάνυξη ο φιλόχριστος λαός της Κατερίνης τίμησε την πολιούχο  και προστάτιδα της πόλεως Αγία Αικατερίνη. Το απόγευμα της Κυριακής 24 Νοεμβρίου, στον...

Η εορτή του Αγίου Στυλιανού στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σάικας

Επ’ ευκαιρία της ιεράς μνήμης του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το Σάββατο...

Αποστολικά Μηνύματα: «Το μεγάλο Δώρο του Κυρίου μας»

Αποστολικά Μηνύματα «Το μεγάλο Δώρο του Κυρίου μας». Κυριακή ΚΓ΄ 24/11/2019 Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου Στο σημερινό αποστολικό κείμενο έρχεται ο Απόστολος Παύλος...

Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού;

Το μήνυμα του πλουσίου νεανίσκου. Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού; Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς...
video

Ταμασού Ησαΐας: «Τα εγγόνια των αγωνιστών θα συνεχίσουμε τον αγώνα για ελευθερία»

Τη μνήμη του αγωνιστή της ΕΟΚΑ Παντελή Κατελάρη τίμησαν το βράδυ της Παρασκευής, 25 Νοεμβρίου 2022, στον Σύνδεσμο Αγωνιστών – Παντελή Κατελάρη στο Επισκοπειό. Ανάμεσα στους...

Κοντά στους νέους ο Μητροπολίτης Λεμεσού

Συνεχίζοντας κανονικά το εκκλησιαστικό του έργο, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος καθοδηγεί τη νεολαία μας μέσα στις τρικυμίες της ζωής. Μιλώντας σε ένα κατάμεστο από...

Η τιμή των γονέων – Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» (Λουκᾶ 18,20) Πολὺ παλαιὰ εἶναι ἡ ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί Ἀδελφοί, μὲ τὴν ὁποίαν...

Καθιέρωση νέων εικόνων από τον Μεσσηνίας Χρυσόστομο

Στο ιστορικό παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της συνοικίας Φραγκοπήγαδο, το ανήκον στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας, μετέβη το Σάββατο 26 Νοεμβρίου...

Στην Αδελαΐδα ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος

Στην Αδελαΐδα έφτασε το πρωί της Παρασκευής, 25 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ο οποίος θα παραμείνει για έξι ημέρες στην Νότιο...

Εγκαίνια Ιερού Παρεκκλησίου της «Παναγίας Παμμακαρίστου»

Με τη πρέπουσα ευπρέπεια και συμφώνως προς την προβλεπόμενη εκκλησιαστική τάξη και το Τυπικόν της Αγίας μας Εκκλησίας τελέσθηκαν στις 25 και 26 Νοεμβρίου...

Χειροτονία Διακόνου στην Σαντορίνη

Με λαμπρότητα και σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού & Νήσων κ. Αμφιλόχιος, συμπληρουμένου ενός έτους από την εγκατάστασή του στην Ιερά Μητρόπολη, ετέλεσε την πρώτη του χειροτονία,...

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Κατούνας

Τον όμορφο και γραφικό συνοικισμό του Αγίου Νικολάου Κατούνας επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ....

Επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων και στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου

Προσκυνηματική επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και...

Άγιος Νίκων ο Μετανοήτε: Ο Φλογερός Κήρυκας της Μετάνοιας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ο ορθόδοξος μοναχισμός είναι συχνά συνδεδεμένος και με την ιεραποστολή της Εκκλησίας μας. Φλογεροί μοναχοί διέδωσαν τη σώζουσα χριστιανική...

Θυρανοίξια του εκ βάθρων ανακαινισθέντος ιστορικού Ναού της Αγίας Αικατερίνης στο Σουέζ

Την 25η Νοεμβρίου 2022, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ , συνοδευόμενος από τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου...