Την Κυριακή 30 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Νεοχωρίου επί τη εορτή της Αγίας Ζώνης.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τήν ἁγίαν κατάθεσιν, Θεοτόκε, τῆς Ζώνης σου, ἑορτήν κεκτήμεθα εὐφραινόμενοι». Ἕνα ἱστορικό γεγονός ἑορτάζει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καί μᾶς καλεῖ νά τό ἑορτάσουμε καί ἐμεῖς μέ χαρά καί εὐφροσύνη. Καί τό γεγο­νός αὐτό εἶναι ἡ μεταφορά καί κατάθεση τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν ναό τῶν Χαλκοπρατείων, στήν Κων­στα­ντινούπολη, τήν ἐποχή τοῦ αὐ­τοκράτορος Ἰουστινιανοῦ, καί πα­ράλ­ληλα τό θαῦμα τῆςθεραπείας τῆς συζύγου τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος.

Ἡ μεταφορά τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Παναγίας μας, ὅπως καί ἡ δι᾽ αὐτῆς θεραπεία τῆς βασιλίσσης τοῦ Βυζαντίου, ἀποτελοῦν ἀπόδει­ξη τῆς ζωντανῆς παρουσίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, ἀποτελοῦν ἀπό­­­δειξη τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ Παναγία μας, τῆς ὁποίας τήν πάν­σεπτο Κοίμηση ἑορτάσαμε πρίν ἀπό δεκαπέντε ἡμέρες, δέν ἐγκα­τέλειψε τόν κόσμο μέ τήν Κοίμησή της. Βρίσκεται κοντά μας, βρίσκε­ται δίπλα μας καί μᾶς ἔχει ἀφήσει τήν τιμία Ζώνη της, αὐτό τό ἁγια­σμένο ἀπό τό πανάχραντο σῶμα της ἔνδυμά της, γιά νά τήν ἀγγί­ζουμε, γιά νά τήν ἀσπαζόμεθα μέ εὐλάβεια, γιά νά ἀντλοῦμε ἀπό αὐτήν τή χάρη καί τήν εὐλογία τῆς Παναγίας μας.

Γι᾽ αὐτό καί εἴμεθα εὐγνώμονες στήν Παναγία μας, γιατί οἰκονό­μησε νά διασωθεῖ καί νά διατηρη­θεῖ ἡ τιμία Ζώνη της διά μέσου τῶν αἰώνων, καί χάρη στή μετα­φορά της στήν Κωνσταντινού­πολη ἀπό τόν εὐσεβῆ αὐτοκρά­το­ρα Ἰουστινιανό, νά φθάσει τελικά στό Ἅγιον Ὄρος, καί δή στήν Ἱερά Μονή Βατοπεδίου, ὥστε νά παραμέ­νει καί γιά μᾶς ἱερό κειμήλιο καί πηγή ἰαμάτων καί θαυμάτων.

Δικαιολογημένα, λοιπόν, ὁ ἱερός ὑμνογράφος ὁμολογεῖ ὅτι ἡ κατά­θεση τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Πανα­γίας μας εἶναι ἑορτή καί αἰτία χαρᾶς καί εὐφροσύνης γιά ὅλα τά πιστά τέκνα της, γιά ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς, πού προσ­τρέ­χουμε στούς ἱερούς ναούς μας, ὅπως καί ἀπόψε, γιά νά τιμήσουμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί νά ζητή­σουμε τήν προστασία καί τή βοήθειά της.

Καί εἶναι ἰσχυρή ἡ προστασία καί ἡ σκέπη τῆς Παναγίας μας. Καί δέν περιορίζεται μόνο στίς φυσικές καί αἰσθητές μας ἀνάγκες. Δέν μᾶς προστατεύει καί δέν μᾶς προφυ­λάσ­σει μόνο ἀπό ὁρατούς κινδύ­νους καί ἐ­χθρούς, ἀλλά μᾶς προ­στα­τεύει καί μᾶς προφυλάσσει καί ἀπό ἀο­ρά­τους καί πνευματικούς ἐχθρούς.

Καί αὐτή ἡ προστασία της εἶναι πο­λύ πιό σημαντική καί πολύ πιό σπουδαία γιά μᾶς τούς πιστούς. Διότι πολλοί νομί­ζου­­με ὅτι ἔχουμε ἀνάγκη τήν προ­στασία τῆς Πανα­γίας μας γιά νά μᾶς βοηθήσει νά ἀντιμετω­πί­σουμε τούς φυ­σικούς κινδύνους, τίς ἀσθέ­­νειες, τίς θλί­ψεις καί τά προ­βλή­ματα τοῦ παρό­ντος κόσμου. Γι᾽ αὐ­τό καί κατα­φεύ­γουμε συνή­θως στήν Παναγία μας μέ τέτοια αἰ­τή­ματα.

Ξεχνοῦμε ὅμως συχνά πόσο με­γα­λύτερη βοήθεια καί προ­στα­σία μπορεῖ νά μᾶς προσφέ­ρει στόν πνευ­ματικό μας ἀγώνα· πόσο με­γα­­λύτερη βοήθεια καί προστασία μπορεῖ νά μᾶς προσ­φέρει ἀπό τούς ἀοράτους ἐχθρούς, οἱ ὁποῖοι ἐπι­βουλεύονται τήν ψυχή μας καί πόσο ἀποτελεσματική εἶναι ἡ βοή­θειά της, ὅταν ἀντιμετωπί­ζου­με δυ­­­σκολίες καί πειρασμούς, ὅταν αἰ­­σθα­νόμεθα νά μᾶς κατα­κλύ­ζουν πονηροί λογισμοί, ὅταν δυ­σκο­λευ­ό­μεθα νά νικήσουμε τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας, ὅταν αἰ­σθα­νό­μεθα καί ἐμεῖς σάν τούς μαθη­τές τοῦ Χριστοῦ ὅτι τό πνεῦ­μα μας εἶναι πρόθυμο ἀλλά ἡ σάρξ εἶναι ἀσθε­νής.

Σέ ὅλα αὐτά ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ πιό πολύτιμη βοήθεια πού μπο­ροῦμε νά ἔχουμε. Ἀρκεῖ νά στρε­φό­μεθα πρός αὐτήν, ὅταν αἰ­σθα­νό­­μεθα ὅτι κινδυνεύουμε, ὅταν δυ­σκολευόμεθα νά ἀντιμετω­πί­σου­­με αὐτές τίς καταστάσεις, ὅταν βλέπουμε ὅτι δέν μποροῦμε νά προ­χωρήσουμε πνευματικά.

Ἡ Πα­ναγία μας περιμένει νά ζη­τή­σουμε τή βοήθειά της καί χαί­ρεται νά μᾶς τήν προσφέρει, γιατί βλέπει τόν ἀγώνα καί τήν προ­σπά­θειά μας, γιατί χαίρεται γιά τή διά­θεσή μας νά βαδίσουμε τήν ὁδό τῶν ἐντολῶν τοῦ Υἱοῦ της, νά ζήσουμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Ἄς καταφεύγουμε, λοιπόν, στήν Παναγία μας, ἄς ἐπικαλούμεθα τή χάρη τῆς τιμίας της Ζώνης, ἄς τήν παρακαλοῦμε νά περιζωννύει καί ἐμᾶς μέ τήν ἰσχύ τῆς τιμίας της Ζώ­νης καί νά μᾶς προστατεύει καί ἀπό τούς ὁρατούς καί ἀπό τούς ἀόρατους ἐχθρούς μας. Νά μᾶς προστατεύει ἀπό τή μεγάλη αὐτή δοκιμασία τοῦ κορωνοϊοῦ πού τα­λαι­πωρεῖ ὅλο τόν κόσμο καί τήν πατρίδα μας. Νά προστατεύει ἀπό τίς ἀπειλές τῶν γειτόνων μας τή χώρα μας, τά σύνορά μας καί τά νησιά μας, ἀλλά καί νά ἀπομα­κρύνει κάθε πειρασμό πού ἀπειλεῖ τήν ψυχή μας, ὤστε νά παραμέ­νουμε πάντοτε κοντά της, πιστά τέκνα της, καί νά τῆς ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας καί τήν ἀγά­πη μας γιά τίς ἄπειρες δωρεές της καί τήν προστασία τήν ὁποία εἶναι πάντοτε πρόθυμη μᾶς προσφέρει.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Ιερωσύνη και ο Κονάνος

Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πατρών-Δρος Θεολογίας Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η Ιερωσύνη είναι ένα από τα ιερά Μυστήρια της...

Κρήτη: Εννέα μήνες φυλάκισης στον ιερέα που έκανε κήρυγμα για την μάσκα

Εννέα μήνες φυλάκισης για διέγερση σε ανυπακοή και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, επέβαλε σήμερα στον ιερέα το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι ο ιερέας έκανε κήρυγμα...

Και πάλιν περί του κορωνοϊού

Θά ἀρχίσω τά ἐκκλησιολογικά κηρύγματα, πού σᾶς ὑποσχέθηκα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά θεωρῶ ἀνάγκη νά σᾶς γράψω ὀλίγα πάλιν περί τοῦ...

Ο τ. Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Φθιώτιδος νέος Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα

Συγχαρητήρια Επιστολή στον νέο Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Ραφαήλ Γρίβα, τ. Ιεροκήρυκα και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και τ. Καθηγούμενο...

«Εν ειρήνη προέλθωμεν», προέτρεψε τους νέους ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας

Το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην Ενορία των Αγίων Πάντων, στο Belmore του Σύδνεϋ, και τέλεσε...

Ο Μητροπολίτη Γαλλίας επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  κ.  Παναγιώτης  Πικραμμένος  συναντήθηκε σήμερα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ.κ. Εμμανουήλ, ο οποίος συνοδευόταν από τον κ. Faisal bin...

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Τί εννοούμε όταν λέμε «μνημόνευση ονομάτων στην Θ. Λατρεία» και ποιοι μνημονεύονται;

Πριν από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει μνημόνευση ονομάτων στην θεία Λατρεία. Τα ονόματα, λοιπόν, ζώντων και τεθνεώτων, μνημονεύονται στην προσκομιδή, κατά την ακολουθία...

Κατηγορείται γιατί σταμάτησε τους Τούρκους στον Έβρο!!!…Τι άλλο θα ακούσουμε;

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων Παναγιώτης Χαρέλας τονίζει ότι για το περιστατικό με τον κτηνοτρόφο «η...

Αγιασμός στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Δημητριάδος

Με ελπίδα και αισιοδοξία, ξεκίνησε η νέα χρονιά στην Σχολή Βυζ. Μουσικής της Τοπικής μας Εκκλησίας. Χθες, τελέστηκε ο ανεπίσημος Αγιασμός από τον Πρωτοσύγκελλο...

Εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής στην Ι.Μ. Βεροίας

Το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η εορτή της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης. Την παραμονή της εορτής το...

Zάεφ: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχες για εμάς» – η εξαπάτηση του Ελληνικού λαού από τους «Μακεδονομάχους»!

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη την ευκαιρία να δείξει τη στάση του απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Έδωσε μάχες για εμάς, μάχες για το...

Ερωτήματα σχετικά με την ικανοποίηση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Παναγιώτη Τσαγκάρη, Καθηγητή Θεολόγου – Υπ. Δρ. Θεολογίας Συχνά στο δημόσιο βίο κατατίθεται η πρόταση - αίτημα οι θέσεις – απόψεις που κατατίθενται στο δημόσιο...

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καλτεζῶν Μαντινείας

Τήν Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, τό ἀπόγευμα, τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Μοναχῆς Βερονίκης, Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν Μαντινείας.   Ἡ κατά κόσμον...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στην Μητρόπολη Φθιώτιδος

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε το διήμερο 16 & 17 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Λαμίας και στο Λιανοκλάδι η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών...