Στὴν ταπεινὴ φάτνη τῆς πατρίδος μας ἀναμέναμε, ἀδελφοί μου, τὰ φετινὰ Χριστούγεννα νὰ γεννηθῇ τὸ θαῦμα. Ὅμως Ἡρώδεις μανιώδεις σφάξανε τὶς νεογέννητες ἐλπίδες ἑνὸς λαοῦ περήφανου. Θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμός! Καὶ μιὰ Ἑλλάδα «κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσί». Βοσκοὶ τῆς ἐνημέρωσης κατηύθυναν τὴν κοινὴ γνώμη τῶν λογικῶν προβάτων στὶς στάνες τῶν συμφερόντων τους καὶ ἄγγελοι ἀμερικάνοι φρόντισαν νὰ προπαγανδίσουν παντοῦ τὴν δική τους ἐπὶ γῆς εἰρήνη, τὴν πὰξ ἀμερικάνα. Τὰ ἄλογα τὰ ζωηρὰ τῆς νέας τάξης πραγμάτων κατέστειλαν τὴν ἀγανάκτησηὅσων ἀντιδροῦσαν στὰ σχέδια μιᾶς ἀποχριστιανισμένης παγκοσμιοποίησης. Καινούριοι ἀπεγράφησαν κατὰ τὸ δόγμα Καίσαρος μὲ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα.Ἀστέρια τοῦ συστήματος, τοῦ λεγομένου στὰρ σύστεμ, φώτισαν τὴν πορεία τῶν μαγεμένων καὶ ἀποχαυνωμένων νέων καὶ τὰ ὡδήγησαν μακρυὰ ἀπὸ τὸν Χριστό. Μάγοι τῆς πολιτικῆς, λαοπλάνοι, προσέφεραν τὰ πονηρά τους δῶρα,ἀνταλλάγματα στὴν ἐμπιστοσύνη ἑνὸς εὐγενοῦς χριστιανικοῦ λαοῦ. Ὄνειρα εἶδαν ὁλοζώντανα οἱ ἄνεργοι μνήστορες τῆς ζωῆς, περιμένοντας ἀκόμη νὰἀκούσουν τὴν εἴδηση, ὅτι «τεθνήκασι οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν» αὐτοῦ τοῦ λαοῦ.

Βουλιάξαμε, ἀδελφοί μου, στὸ τέλμα. Προσπεράσαμε τὴν Βηθλεέμ,ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸν Χριστό, πήραμε λάθος δρόμο καὶ περιπλανηθήκαμε στὴνἔρημο τῆς διαφθορᾶς. Ἀδελφοί, ὁ διάβολος μαίνεται, τὸ βιός μας χάνεται, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σὲ μετάνοια. Ἔχουμε μεγάλο πόλεμο μὲ τὸν ἄρχοντα τοῦκόσμου τούτου, τὰ περιθώρια τῆς ζωῆς μας στενεύουν μέρα μὲ τὴν ἡμέρα, οἱἀντοχὲς λιγοστεύουν, ἡ ἀπελπισία ἔχει κτυπήσει τὴν πόρτα ὅλων μας, χιλιάδες τὰ θύματα τῆς ἡρώδειας κακίας, ὅμως πρέπει νὰ ἀναθαῤῥήσουμε. Καὶ αὐτὸ θὰτὸ καταφέρουμε, ἂν ἀποφασίσουμε νὰ ἀνακατευθύνουμε τὴν ὕπαρξή μας πρὸς τὴν πορεία ποὺ φωτίζει ὁ ἀστέρας τῆς πνευματικῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ὁ Χριστὸς μᾶς ἀνοίγει μὲ τὴ γέννησή Του τὶς πύλες τῆς σωτηρίας. Ἐν Αὐτῷ ὅλα μας τὰπροβλήματα βρίσκουν λύση, τακτοποιοῦνται οἱ ὑποθέσεις τῆς καθημερινότητος,ἀναγεννᾶται κάθε ἐλπίδα, ἀρκεῖ νὰ στρέψουμε τὸ  βλέμμα στὸ ταπεινὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ἐκεῖ ὅπου ἀνέτειλε ὁ Ἤλιος τῆς δικαιοσύνης.

Δὲν ἦταν ὅλα καλὰ καὶ εὔκολα γιὰ τὸν τεχθέντα νέο Βασιλέα. Δὲν γεννήθηκε μέσα σὲ πορφυρὰ ὑφάσματα, ἀπειλήθηκε ἡ ζωή Του, ἔγινε μωρὸ παιδὶμετανάστης, ταλαιπωρήθηκαν σὲ ξένη γῆ ἡ μητέρα Του καὶ ὁ φροντιστής Του μνηστήρας της. Τὸ σχέδιό Του προχώρησε μέσα ἀπὸ φτώχεια, στερήσεις, διώξεις, φόνους ἀθώων, κακουχίες, καταστάσεις θλιβερὲς ποὺ βιώνουμε κι ἐμεῖς σήμερα, μέχρι νὰ βρεθοῦμε στὴν ἀσφαλῆ Ναζαρὲτ τῆς ἐπιστροφῆς μας πρὸς τὸν Θεό.

Εἰσοδεύουμε ἐντὸς ὀλίγου σὲ ἕνα καινούριο ἔτος. Δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺπροβληματίζονται γιὰ τὸ τί μέλλει γενέσθαι, ἐκεῖνοι ποὺ φοβοῦνται πὼς τὰπράγματα θὰ χειροτερεύσουν, ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι πλέον πεπεισμένοι ὅτι «κάθε πέρυσι καὶ καλύτερα». Ἡ ἀπογοήτευση δὲν πρέπει νὰ μᾶς καταβάλῃ. Ὑπάρχει λύση σὲ ὅλα. Ὑπάρχει Χριστός, «ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳθέμενος». Ἀλλὰ δὲν θὰ Τὸν συναντήσουμε στὰ πρωτοχρονιάτικα ῥεβεγιὸν καὶ τὰξεφαντώματα, οὔτε θὰ Τὸν δοῦμε ἀναπαυόμενο στὴν πολυτέλεια. Θὰ Τὸν συναντήσουμε ἐν σπαργάνοις πτωχείας μέσα στὴν Ἐκκλησία, εὐχαρίστωςἀποδεχόμενο τὰ δῶρα τῶν μετανοημένων, τὸν χρυσὸ τῆς ἀγάπης, τὴν σμύρνα τῆς ἐξομολογήσεως, τὸν λίβανο τῆς προσευχῆς, θὰ Τὸν συναντήσουμε κυνηγημένο, διωκώμενο στὰ πρόσωπα τῶν ἀδικουμένων ἀδελφῶν μας.

Μὴ νομίσετε ὅτι, ὅσα συμβαίνουν τὸν τελευταῖο καιρό, γίνονται ἐρήμην τῆς θείας προνοίας, ἐρήμην τοῦ Κυριάρχου τῆς ζωῆς. Ὁ Χριστὸς ἐπιτρέπει μέχρις ἑνὸς σημείου τὶς θλίψεις στὴ ζωή μας, ὅταν αὐτὲς μποροῦν νὰ γίνουν διὰ τῆςὑπομονῆς πρόξενοι στεφάνων. Ἄλλωστε ὁ Ἴδιος ἔχει τὴν πεῖρα τοῦ ἀνθρώπινου βίου, γνωρίζει καὶ ἀπὸ πεῖνα καὶ ἀπὸ διώξεις καὶ ἀπὸ πειρασμοὺς καὶ ἀπὸ πόνο καὶ ἀπὸ θάνατο. Ὅσα βίωσε στὸν κόσμο μας τὰ βίωσε ἐξολοκλήρου καὶἀποκλειστικῶς μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση Του, γι’ αὐτὸ καὶ μπορεῖ νὰ μᾶς νιώσῃ, νὰ καταλάβῃ τὶς δικές μας θλίψεις. Μᾶς προειδοποίησε ἄλλωστε γι’ αὐτές, ἀλλὰταυτόχρονα μᾶς ἐκάλεσε κοντά Του, ὅλους τοὺς «κοπιῶντας καὶπεφορτισμένους», γιὰ νὰ μᾶς ξεκουράσῃ. Γιὰ μᾶς γεννήθηκε καὶ εἶναι κοντά μας,ὅσο ἐμεῖς δὲν ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ Αὐτόν. Κι ἂν ἀκόμη μᾶς ἀπειλοῦν οἱ τοῦκόσμου Ἡρώδεις, ὁ Χριστὸς πάντα θὰ μᾶς καλῇ νὰ προσβλέπουμε πρὸς τὴν φάτνη τῆς Βηθλεὲμ καὶ νὰ προστρέχουμε πρὸς τὴν Ναζαρέτ, ὅπου Ἐκεῖνος ὡς νεογέννητος, ὡς βρέφος, ὡς νήπιο, ταπείνωσε τὴν ἰσχὺ τοῦ ὁρατοῦ καὶ τὴνἀλαζονεία τοῦ ἀοράτου ἄρχοντος τοῦ κόσμου τούτου.

Οἱ εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας ἂς μᾶς συνοδεύουν κατὰ τὴ νέα χρονιά.

π.Σπυρίδων Μακρής

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: «Ἡ χαμένη (ἤ κρυμμένη) Ρωμηοσύνη»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Διάβασα ἕνα σημαντικό ἄρθρο τοῦ δημοσιογράφου Νίκου Χειλαδάκη πού δημοσιεύθηκε στήν ἱστοσελίδα του, ἀλλά καί σέ περιοδικό (Τρίτο Μάτι,...

Χειροθεσίες Αναγνωστών και Εκκλησιαστικών από τον Μητρ. Σπάρτης

Το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2020, στον Ι.Ν Αγίου Σπυρίδωνος Σπάρτης, τελέσθηκε ο Μέγας πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, επί τη εορτή της...

Δεν θα πραγματοποιηθεί η λιτανευτική πομπή της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Χαρακιανής

Ανακοινώνεται ότι λόγω των έκτακτων μέτρων για την πανδημία και τη σχετική ρητή απαγορευτική διάταξη της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50451 (ΦΕΚ...

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Δροσάτου

Το εσπέρας του Σαββάτου 8 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος επισκέφθηκε την διαλελυμένη Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Δροσάτου. Στη συνέχεια, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως...

Ὁ ἱερεύς

 Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Ἡ ἱερωσύνη εἶναι ὡραία! Ἔχει πνευματική ὡραιότητα. Εἶναι λειτούργημα ἱερό καί ὑψηλό. Ἔχει θεία ἀρχή. Εἶναι θεοΐδρυτος θεσμός....

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος στην Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιάς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτη ς Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλωνκ. Τιμόθεος, το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, τέλεσε την Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναγίας «Σπηλιάς». ...

Ὁ ἱερὸς ναὸς ὡς Σῶμα Χριστοῦ δὲν δύναται νὰ εἶναι χῶρος μετάδοσης ἀσθενειῶν

Mέ ἀφορμή τή νέα αὔξηση τῶν κρουσμάτων κορονοϊοῦ στήν Ἑλλάδα θυμίζουμε τήν Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ.κ Ἰωήλ ἀναφορικά...

Μητροπολίτης Βεροίας: Ὁ Θεός μᾶς ζητᾶ νά ἐμπιστευθοῦμε τή ζωή μας στά χέρια του

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό...

Η Παράκληση της Παναγίας στο Καλοχώρι από τον Μητρ. Λαρίσης

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως, της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης: «Ο κορωνοϊός αποκάλυψε πως δεν είμαστε παντοδύναμοι»

Ζητήματα επικαιρότητας, όπως η επέλαση της πανδημίας αλλά και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, σχολιάζει στη “Ν.Κ.” ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. O Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος...

«Eἰς ἀσθενείας και θλίψεις» † Μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος

Ἀπό τάς θερμότερας δεήσεις καί ἱκεσίας τῆς μικρᾶς παρακλήσεως εἶναι αἱ ἀναφερόμεναι εἰς ἀσθενείας καί θλίψεις. Εἶναι πολλῶν και διφόρων μορφῶν αἱ θλίψεις. Ἡ...

Τό Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Νήφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (+ 11 Αὐγούστου)

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Πατρίδα τοῦ ὁσίου Νήφωνος ὑπῆρξε ἡ Πελοπόννη­σος (Μωριάς). Πιθανὴ χρονολογία τῆς γεννήσεώς του εἶναι τὸ 1418....

Η Ι.Μ. Κερκύρας για την λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνος

Το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2020 έγινε σύσκεψη στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας, με τη παρουσία εκπροσώπων του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου...

Χωρίς λιτανεία και χορούς το Πανηγύρι της Παναγούλας εν Βανάτω της Ζακύνθου

Όπως συνεπάγεται από τις σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις για την μη διασπορά του φονικού Κορονοϊού, με τις οποίες αναστέλλονται οι λιτανείες και οι πανηγύρεις καθ'...

Ομαδικές βαπτίσεις από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος Συμεών

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Μέσα στο κατανυκτικό κλίμα των Αγίων ημερών του Δεκαπενταυγούστου, στο Φως που εκπέμπει η Εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου...