Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Οἱ Εἰ­κό­νες τῆς Θε­ο­τό­κου, κα­τά πρῶ­τον, φα­νε­ρώ­νουν, μέ­σα ἀ­πό τήν βα­θύ­τα­τη «ση­μα­ντι­κή» τῆς ὀρ­θό­δο­ξης ἁ­γι­ο­γρα­φί­ας, τήν Παρ­θέ­νο Μα­ρί­α ὡς «οὐ­ρα­νόν» καί «γῆν ἀ­γα­θήν» καί  «ὅ­ρος ἀ­λα­τόμη­τον» καί «μή­τραν εὐ­θυ­νοῦ­σαν» – ὡς Μη­τέ­ρα τοῦ Θε­οῦ. Δη­λαδή, ὡς­ τήν Κό­ρη πού «ταύ­τι­σε στήν ὕ­παρ­ξή­ της τήν ζω­ή τοῦ κτι­στοῦ μέ τήν ζω­ή τοῦ ἀ­κτί­στου, ἕ­νω­σε στήν δι­κή της ζω­ή τήν κτί­ση μέ τόν κτί­στη της».  Ὡς «ἐ­κεῖ­νο τό κτί­σμα πού  – μό­νο αὐ­τό μέ­σα σέ ὅ­λη τήν δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ Θε­οῦ, τήν ὑ­λι­κή καί πνευ­μα­τι­κή – ἔ­φθα­σε στήν πλη­ρό­τη­τα τοῦ σκο­ποῦ γι­ά τόν ὁ­ποῖ­ο ὑ­πάρ­χει ἡ κτί­ση: στήν πλη­ρέ­στε­ρη δυ­να­τή ἑ­νό­τη­τα μέ τόν Θε­ό, στήν πλη­ρέ­στε­ρη πρα­γμα­το­ποί­η­ση τῶν δυ­να­το­τή­των τῆς ζω­ῆς».  Γι­’ αὐ­τό, ἀμ­φι­σβη­τώ­ντας οἱ εἰ­κο­νο­μά­χοι τήν Εἰ­κό­να τῆς Θε­ο­τό­κου, ἀμ­φι­σβη­τοῦ­σαν τε­λι­κά τήν δυ­να­τό­τη­τα πού ἔ­χει ὁ ἄν­θρω­πος, ἑ­νω­μέ­νος μέ τόν Χρι­στό, νά γί­νει κα­τά χά­ριν Θε­ός, ἀ­φοῦ τό «Θε­ο­τό­κος» νο­εῖ­ται καί λέ­γε­ται «οὐ μό­νον δι­ά τήν φύ­σιν τοῦ Λό­γου, ἀλ­λά καί δι­ά τήν θέ­ω­σιν τοῦ ἀν­θρώ­που».

Αὐ­τήν τήν θεί­ᾳ χά­ρι­τι θέ­ω­ση τοῦ ἀν­θρώ­που φα­νε­ρώ­νουν, κα­τά δεύ­τε­ρο λό­γο,  οἱ Εἰ­κό­νες τῶν Ἁ­γί­ων. Οἱ Ἅ­γι­οι τῆς ὀρ­θό­δο­ξης εἰ­κο­νο­γρα­φί­ας εἶ­ναι τά πρό­σω­πα πού συ­νά­ντη­σαν ὀ­ντο­λο­γι­κά τόν Χρι­στό καί ἑ­νώ­θη­καν ὑ­παρ­κτι­κά μα­ζί Του. Καί μέ­σα ἀ­πό αὐ­τή τήν ἕ­νω­ση ἀλ­λοι­ώ­θη­καν «τήν μα­κα­ρί­αν ἀλ­λοί­ω­σιν», ἀ­να­στή­λω­σαν ἐ­ν- τός τους τήν πε­πτω­κυΐ­α εἰ­κό­να τοῦ Θε­οῦ, ἀ­πο­κα­θι­στώ­ντας την στό ἀρ­χέ­γο­νο κάλ­λος, καί με­τα­μορ­φώ­θη­καν ἔ­τσι σέ να­ούς τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος καί κα­τοι­κη­τή­ρι­α τοῦ Θε­οῦ, σέ δό­ξα τοῦ Θε­οῦ.

Σύμ­φω­να μέ τήν πί­στη τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας ὁ ἄν­θρω­πος εἶ­ναι ἡ δό­ξα τοῦ Θε­οῦ. Στό πρό­σω­πο τῶν με­τα­μορ­φω­μέ­νων καί θε­ω­μέ­νων με­λῶν τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας δο­ξά­ζε­ται ὁ Θε­ός. Αὐ­τήν ἀ­κρι­βῶς τήν θεί­α δο­ξο­λο­γί­α ἐκ­φρά­ζουν οἱ εἰ­κό­νες τῶν Ἁ­γί­ων, ὥς καί τά ἱερά λείψανά τους. Ἀ­πο­κα­λύ­πτουν μπρο­στά στά μά­τι­α μας τόν δρό­μο πού πο­ρεύ­θη­καν, γι­ά  νά  συ­να­ντή­σουν  τόν Χρι­στό καί νά γί­νουν ἡ δό­ξα τοῦ

Θε­οῦ. Καί ἡ ὀρ­θό­δο­ξη Ἐκ­κ­λη­σί­α εἰ­κο­νο­γρα­φώ­ντας τούς Ἁ­γί­ους της, μᾶς ὑ­πεν­θυ­μί­ζει «ἐ­πώ­νυ­μα τήν προ­σω­πι­κή ταυ­τό­τη­τα τῶν δο­ξα­σμέ­νων με­λῶν της·  δη­λώ­νει δη­λα­δή τήν ἰ­δι­αι­τε­ρό­τη­τα τῶν εἰ­κο­νι­ζο­μέ­νων προ­σώ­πων μέ τήν νέ­α ἐν Χρι­στῷ ὑ­πό­στα­σή τους, ἡ ὁ­ποί­α βε­βαι­ώ­νει καί τήν ἀ­σύ­γχυ­τη με­το­χή τῶν εἰ­κο­νι­ζο­μέ­νων στή θεί­α δό­ξα καί τή χά­ρη τοῦ Χρι­στοῦ». Οἱ εἰ­κό­νες, συ­νε­πῶς,  τῶν Ἁ­γί­ων «ἀ­πο­κα­λύ­πτουν τίς ὀ­ντο­λο­γι­κές -ἠ­θι­κές συ­νέ­πει­ες τοῦ Χρι­στο­λο­γι­κοῦ δό­γμα­τος στήν ἐν Χρι­στῷ ὕ­παρ­ξη τῶν εἰ­κο­νι­ζο­μέ­νων προ­σώ­πων», δη­λα­δή τή θε­ώ­ση. Ἀ­πο­τε­λοῦν, μέ ἄλ­λα λό­γι­α, εἰ­κα­στι­κή ἔκ­φρα­ση καί (δι­α)τύ­πω­ση τῆς γνω­στῆς φρά­σης τοῦ Με­γά­λου Ἀ­θα­να­σί­ου: «αὐ­τός γάρ (= ὁ Θε­ός) ἐ­νην­θρώ­πι­σεν, ἵ­να ἡ­μεῖς θε­ο­ποι­η­θῶ­μεν».

Θά μπο­ρού­σα­με, λοι­πόν, νά ποῦ­με ὅ­τι ἡ ὀρ­θό­δο­ξη εἰ­κό­να αἰ­σθη­το­ποι­εῖ εἰ­κα­στι­κά τήν ὡ­ραί­α πε­ρι­γρα­φή τοῦ Ἁ­γί­ου Συ­με­ών τοῦ Νέ­ου Θε­ο­λό­γου, τήν ἀ­να­φε­ρό­με­νη στήν δι­ά τοῦ θεί­ου πυ­ρός, δηλα-δή  τῆς ἄ­κτιστης χά­ρης τοῦ Θεοῦ, με­τα­μόρ­φω­ση τοῦ σώ­μα­τος τῶν Ἁ­γί­ων: «Οὕ­τω δή καί τά σώ­μα­τα τῶν ἁ­γί­ων ὑ­πό τῆς ἑ­νω­θεί­σης τῇ ψυχ·ῇ αὐ­τῶν χά­ρι­τος,  ἤ­τοι τοῦ θεί­ου πυ­ρός με­τα­λαμ­βά­νο­ντα, ἁ­γι­ά­ζο­νται καί ἐκ­πυ­ρού­με­αν δι­αυ­γῆ καί αὐ­τά γί­νο­νται καί πο­λύ τῶν ἄλ­λων σω­μά­των δι­α­φο­ρώ­τε­ρα καί τι­μι­ώ­τε­ρα ἀ­πο­κα­θί­στα­νται».

Στό πλαί­σι­ο αὐ­τῆς τῆς ὀρ­θό­δο­ξης διδασκαλίας, θά συ­νο­ψί­ζα­με λέ­γο­ντας ὅ­τι ἡ εἰ­κό­να δέν ἀ­να­πα­ρι­στᾶ τόν φυ­σι­κό κό­σμο τῆς φθο­ρᾶς καί τοῦ θα­νά­του. Ἀ­πε­να­ντί­ας: ἀ­πο­κα­λύ­πτει στά μά­τι­α μας τό με­τα­μορ­φω­μέ­νο ἀ­πό τήν θεί­α χά­ρη πα­ρα­δει­σι­α­κό χῶ­ρο-­χρό­νο τῆς Βα­σι­λεί­ας τοῦ Θε­οῦ. Ὁ κό­σμος τῆς εἰ­κό­νας εἶ­ναι «ἡ βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ ἐ­λη­λυ­θυῒ­α ἐν δυ­νά­μει», εἶναι ὁ κό­σμος πού κοι­νω­νεῖ τή­ν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα. Ἡ ὀρ­θό­δο­ξη εἰ­κό­να πα­ρου­σι­ά­ζει πῶς τό φθα­ρέν ἀ­πό τήν πτώ­ση «κα­τ’ εἰ­κό­να» , μπο­ρεῖ νά ἀ­πο­κα­τα­στα­θεῖ στό «ἀρ­χέ­γο­νον κάλ­λος», στήν πρώτη ὀμορφιά τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἡ εἰκόνα φα­νε­ρώ­νει «τήν δυ­να­τό­τη­τα πού ἔ­χει τό τα­πει­νό ὑ­λι­κό τοῦ κό­σμου, ἡ σάρ­κα τῆς ­γῆς καί τοῦ ἀν­θρώ­που, νά ἑ­νω­θῆ μέ τήν θεί­α ζω­ή, νά ἐν­δυ­θῆ τό φθαρ­τό ἀ­φθαρ­σί­α». Αὐ­τή τήν ἀ­λή­θει­α «ἀρ­θρώ­νει» ὁ ἁ­γι­ο­γρά­φος «ὄ­χι σχη­ματ­ικά καί ἀλ­λη­γο­ρι­κά, ἀλ­λά ἀ­πο­τυ­πώ­νο­ντας στό σχέ­δι­ο καί στό χρῶ­μα τήν ἀ­φθαρ­το­ποί­η­ση καί τήν δό­ξα τῆς ἀν­θρώ­πι­νης καί τῆς κο­σμι­κῆς σάρ­κας».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Σύναξη στελεχών Κατασκηνώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Στο χώρο του Κέντρου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαϊου, η συνάντηση των στελεχών της Κατασκήνωσης της Ιεράς...

Άφιξη του Αλεξανδρινού Προκαθημένου στην Τανζανία

Στην πόλη Αρούσα της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, στην Ανατολική Αφρική, αφίχθη σήμερα Παρασκευή  ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ....

Η εορτή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας

Με λαμπρότητα, μετά από δύο χρόνια περιορισμών και απαγορεύσεων, εορτάστηκε φέτος, την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας...

Εσπερινός Εγκαινίων παρεκκλησίου Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας

Εσπερινός Εγκαινίων παρεκκλησίου Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας χοροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα. 📌 Ιερό παρεκκλήσιο Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας στον...

Δωδώνης Χρυσόστομος: Επιτέλους ξεκίνησαν οι εργασίες – Χαίρεται, γεια σας και σκασμός στη πεθερά σας

Μετά από δικές μας πιέσεις αλλά και απειλές, μετά τον αγώνα που δώσαμε και αφού εμείς πληρώσαμε τη μελέτη, τελικά έστω και τώρα, ξεκίνησαν...

Θεμελίωση Ι.Ν. του Αγίου Χαραλάμπους από τον Μητροπολίτη Σπάρτης

Το απόγευμα της Πέμπτης 26  Μαΐου 2022, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος θεμελίωσε το παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους στο Ξηροκάμπι. Κτήτορας του Ιερού...

Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει…

Και για τον μήνα Μάιο διανεμήθηκαν 150 δέματα επισιτιστικής βοήθειας από την Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, την Παρασκευή 27η του μηνός Μαΐου...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας για τον ενωτικό και αποστολικό χαρακτήρα της Εκκλησίας

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στο 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Συγχρονικές και Διαχρονικές...

H πρακτική της αγάπης ως θεμέλιος λίθος στην ανασύσταση της Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Την Πέμπτη το απόγευμα, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, ομίλησε στην απογευματινή εκδήλωση που διοργάνωσαν οι εθελοντές /...

Με επιτυχία στέφθηκε η φιλοξενία στην Κύπρο παιδιών από την Ουκρανία

Η Ιερά Μητρόπολις Ταμασού και Ορεινής επιθυμεί να ευχαριστήσει όλα τα Υπουργεία, Υφυπουργεία, Μητροπόλεις, Φορείς, Εταιρείες και Εθελοντές, οι οποίοι συνεισέφεραν σημαντικά για την...

Ιερατική Σύναξη προ των πυλών των «ΚΗ´ Παυλείων» στην I.M. Βεροίας

Την Πέμπτη 26 Μαΐου το πρωί στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας πραγματοποιήθηκε η μηνιαία Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Στην αρχή...

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου για την Εβδομάδα Εθνικής Συμφιλίωσης

Στις 28 Μαΐου του έτους 2000, ένας πρωτοφανής αριθμός Αυστραλών (περίπου 250.000 άνθρωποι) διέσχισε τη διάσημη γέφυρα Harbour Bridge του Σύδνεϋ και προσέδωσε μία...
video

Θαύμα: Το παιδί μας περπάτησε και τρέχει

Θαύμα: Το παιδί μας περπάτησε και τρέχει. Προσωπικές εμπειρίες και εμπειρίες των ανθρώπων που τις έζησαν οι ίδιοι λαμβάνοντας τη Χάρη του Τιμίου και...

Oι Άγιοι δεν θαυματουργούσαν παλιά μόνο, θαυματουργούν πάντοτε. Είναι μαζί μας, είναι δίπλα μας, είναι ολοζώντανοι μπροστά μας

Το εσπέρας της Πέμπτης 26 Μαΐου ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Γεράσιμος χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό που τελέσθηκε επί τη Εορτή του Οσίου Ιωάννου του...

Μεγάλη Ευλογία | Ο Γέροντας Νεκτάριος κόμισε Τίμιο Ξύλο και Ι. Λείψανο του Αγ. Λουκά του Ιατρού...

Το εσπέρας της Πέμπτη 26ης Μαΐου,  ο πολυσέβαστος και πολυαγαπημένος Γέροντα Νεκτάριος Μουλατσιώτης, κόμισε  εις τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Βύρωνα προς...