Toυ Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμία

2ΦHΣΙΝ ο παράνομος του αμαρτάνειν εν εαυτώ, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού· 3ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού του ευρείν την ανομίαν αυτού και μισήσαι. 4Tα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ουκ ηβουλήθη συνιέναι του αγαθύναι· 5ανομίαν διελογίσατο επί της κοίτης αυτού, παρέστη πάση οδώ ουκ αγαθή, κακία δε ου προσώχθισε.

6Κύριε, εν τω ουρανώ το έλεός σου, και η αλήθειά σου έως των νεφελών· 7η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου ωσεί άβυσσος πολλή· ανθρώπους και κτήνη σώσεις, Κύριε. 8Ως επλήθυνας το έλεός σου, ο Θεός· οι δε υιοί των ανθρώπων εν σκέπη των πτερύγων σου ελπιούσι. 9Μεθυσθήσονται από πιότητος οίκου σου, και τον χειμάρρουν της τρυφής σου ποτιείς αυτούς· 10ότι παρά σοι πηγή ζωής, εν τω φωτί σου οψόμεθα φως. 11Παράτεινον το έλεός σου τοις γινώσκουσί σε και την δικαιοσύνην σου τοις ευθέσι τη καρδία. 12Μη ελθέτω μοι πούς υπερηφανίας, και χείρ αμαρτωλού μη σαλεύσαι με. 13Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώσθησαν και ου μη δύνωνται στήναι.

1. Ο ψαλμός μας μας παρουσιάζει από την αρχή τον αμαρτωλό άνθρωπο, ο οποίος αμαρτάνει, γιατί απέρριψε από πάνω του την πίστη του στον Θεό και την ευλάβειά του («φόβον») σ’ Αυτόν (στιχ. 2). Και του συνέβηκε αυτό επειδή πίστεψε για τον Θεό ότι είναι αδιάφορος για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Πίστευσε ότι δεν τις βλέπει, δεν τις τιμωρεί (στιχ. 3), και επομένως –συμπεραίνει ο αμαρτωλός– ας αμαρτήσει άφοβα.

Τα λόγια όμως αυτά του αμαρτωλού, λέγει ο ποιητής του ψαλμού μας, είναι «δόλια», είναι «απατηλά», κατά το Εβραϊκό, αλλά του κάνουν τη μεγάλη ζημιά και να μη σκέπτεται και να μην πράττει σωστά («ουκ εβουλήθη συνιέναι του αγαθύναι», στιχ. 4).

Στον ψαλμό μας εδώ, όπως φαίνεται από τον στίχο αυτό, αλλά και από τους επομένους στίχους, πρόκειται για το περίφημο θέμα της θεοδικίας, το οποίο απαντά συχνά στην Παλαιά Διαθήκη. Κατά το πρόβλημα αυτό οι άνθρωποι αμφισβητούν τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί έβλεπαν ότι ο αμαρτωλός δεν τιμωρείται για τις αμαρτίες του, αλλά, αντίθετα, σαν και να ευλογείται, γιατί τον έβλεπαν να είναι ευτυχισμένος μέχρι τα τέλη της ζωής του.

Κυριευμένος, λοιπόν, ο αμαρτωλός από αυτές τις κακές σκέψεις περί του Θεού, όλο και σκέπτεται την αμαρτία χωρίς φόβο Θεού. Ο ψαλμός μας παρουσιάζει τον αμαρτωλό αυτό ακόμη και στην κλίνη του να σκέπτεται τις άνομες σκέψεις περί του Θεού (στιχ. 5). Και ασφαλώς, αφού επί της κλίνης του σκέπτεται αυτά, όταν εγερθεί, τα πράττει στην καθημερινή του ζωή, γιατί αγαπά την αμαρτία και δεν την αποστρέφεται (στιχ. 5, «τη κακία ου προσώχθισεν»).

2. Στη συνέχεια (στιχ. 6 εξ.) ο ψαλμωδός αποστρέφει τη σκέψη του από τον κόσμο των αμαρτωλών και τις σκέψεις τους και στρέφεται προς τον Θεό του, στη δικαιοσύνη και αγάπη του Οποίου πιστεύει απόλυτα. Αντίθετα, λοιπόν, προς τον αμφισβητούντα την αγάπη και δικαιοσύνη του Θεού αμαρτωλό, ο ποιητής μας λέγει ότι η αγάπη («το έλεός») Του φθάνει μέχρι τον ουρανό («εν τω ουρανώ») και η «αλήθεια» Του, δηλαδή, η πιστότητά Του «έως νεφελών» (στιχ. 6). Η «δικαιοσύνη» Του, με την οποία κυβερνά τον κόσμο, είναι τόσο μεγάλη, όπως τα θεόρατα βουνά (τα «όρη του Θεού») και τα «κρίματά» Του, δηλαδή, η θεία διακυβέρνησή Του παραβάλλεται προς τη μεγάλη και πολλή άβυσσο, η οποία πανταχόθεν περιβάλλει τη γη (Σ. Σειρ. 24,29). Η παρομοίωση αυτή, πέραν από την έννοια ότι, όπως η άβυσσος περιβάλλει τη γη, έτσι και η θεία διακυβέρνηση καλύπτει όλη τη γη, όλη την ιστορία, έχει και μια άλλη βαθύτερη έννοια: Οπως η άβυσσος είναι αμέτρητη και δεν μπορεί ο άνθρωπος να την περιλάβει, έτσι και τη διακυβέρνηση του Θεού δεν μπορεί να τη νοήσει ο άνθρωπος. Η ερμηνεία αυτή είναι των αγίων Πατέρων (βλ. Μ. Αθανασίου Μ. 27,176). Κατ’ αυτήν την ερμηνεία, ο ποιητής μας αναφέρεται στο πρόβλημα της θεοδικίας, κατά το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμβιβάσει την ευτυχία των ασεβών προς τη δικαιοσύνη του Θεού. Οι δυσπιστούντες δεν μπορεί να νοήσουν την αγάπη του Θεού και προς τον αμαρτωλό ακόμη και που αποβλέπει αυτή. Η αγάπη του Θεού, λέγει στη συνέχεια ο ποιητής μας, βοηθάει όλους, όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα! «Ανθρώπους και κτήνη σώσεις, Κύριε» (στιχ. 7)! Η αγάπη του Θεού είναι πολύ μεγάλη. Και όλοι καταφεύγουν σε ένα τοιούτον αγαπώντα Θεό για να βρούν καταφύγιο υπό την σκέπη των πτερύγων Του (στιχ. 8). Και αφού ο Θεός έχει τόση αγάπη, όλοι τρέφονται απ’ Αυτόν με όλα τα αγαθά και όλοι ποτίζονται απ’ Αυτόν (στιχ. 9).

3. Ο ποιητής του ψαλμού μας πιστεύει πολύ δυνατά στον Θεό, ζει τον Θεό. Γεύεται τον Θεό και ο,τι λέγει περί Αυτού είναι βιωματικό. Ετσι, λοιπόν, λέγει για τον Θεό τώρα τον υπέροχο αυτό λόγο: «Οτι παρά σοι πηγή ζωής, εν τω φωτί σου οψόμεθα φως» (στιχ. 10)! Οτι ο Θεός είναι η «πηγή της ζωής» σημαίνει ότι Αυτός είναι και ο δημιουργός της ζωής και ο συντηρών τη ζωή. Αλλά ο ποιητής μας εννοεί τη «ζωή» με το βαθύτερο νόημά της, ως επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Και αυτό πραγματικά λέγεται και είναι «ζωή», ζωή με νόημα και περιεχόμενο. Γι’ αυτό και λέγει στη συνέχεια ο ποιητής μας ότι μόνο στο φως του Θεού («εν τω φωτί σου»), μόνο, δηλαδή, στην επικοινωνία μας με τον Θεό  είναι δυνατόν να δούμε το φως («οψόμεθα φως»), να ζήσουμε την πραγματική ζωή και όχι τον ζωώδη βίο, που ζούν και τα ζώα.

Περί το τέλος ο ποιητής φοβείται την κακοποιό δύναμη των κακών και υπερηφάνων ανθρώπων, αυτών, δηλαδή, περί των οποίων είπε από την αρχή ότι απέρριπταν τον Θεό, γιατί Τον θεωρούσαν άδικο, και εύχεται ο ποιητής μας στον Θεό να τον διαφυλάξει απ’ αυτούς. Να μη τολμήσουν ποτέ να τον εγγίσουν («μη ελθέτω μοι πούς υπερηφανείας») και να τον καταρρίψουν («και χείρ αμαρτωλού μη σαλεύσαι με», στιχ. 12). Αλλά και αν οι ασεβείς αυτοί τολμήσουν κάτι τέτοιο, αυτοί είναι που θα ζημιωθούν και θα πέσουν, χωρίς να δύνανται να εγερθούν, γιατί αυτοί είναι οι άνομοι (στιχ. 13).

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επίσκοπος Κεγχρεών: O Χριστός δεν παραβλέπει τις δεήσεις της Μητρός Του

Στον Ι. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Καίσαρι Κορινθίας λειτούργησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος την Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020. Στον λόγο του...

Μνημόσυνο Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κυρού Προκοπίου

Τελέσθηκε χθες Κυριακή 2 Αυγούστου 2020 το Τριετές Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κυρού Προκοπίου στον ιερό Καθεδρικό Ναό του αγίου...

Τιμήθηκε η επέτειος των 200 ετών ιστορίας του Ι.Ν. Αγίου Βλασίου Πηλίου

Με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, που τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, τιμήθηκε, την Κυριακή 2/8, η επέτειος των 200 ετών από την θεμελίωση του Ιερού Ναού...

Στόν ἱερό Ναό φορᾶμε μάσκες;

Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος, ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου Μετά ἀπό τή σημερινή Κ.Υ.Α. γιά τήν ὑποχρεωτική χρήση μάσκας μέσα στούς ἱερούς Ναούς, ἐκφράζουμε μέ...

Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, σιωπῶσα καί ὑπνώττουσα, ἐγκλωβισμένη καί ὑποτεταγμένη ἀδυνατεῖ νά ὀρθώσει λόγο ἀληθείας

Χαιρετισμός Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἱ.Μ.Μ. Μετεώρου Ἐκπροσώπου τῆς «Συνάξεως γιά τήν Ὀρθοδοξία»  στην Ημερίδα με θέμα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στα Σχολεία: Αγωγή ή χειραγώγηση;» Πολυσέβαστε Γέροντα καί...

Ο πρώτος Παρακλητικός Κανών στην Παναγία Νέας Περάμου

Την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στην ακολουθία του πρώτου Παρακλητικού Κανόνος στον Προσκυνηματικό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης...

Η Παράκληση της Παναγίας στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλάστρας

Την Κυριακή 2 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη συνέχεια στον πρώτο Παρακλητικό...

Ο Μητροπολίτης Σταγών τέλεσε την Παράκληση στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Αγναντίας

Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγναντιάς τέλεσε την ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ....

Τυφλή και άνευ όρων υπακοή; Το απαγορεύουν οι Πατέρες της Εκκλησίας!

του Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ιστορίας Γράφαμε προ ολίγων ημερών για το θέμα της υπακοής, για την υποχρέωση των πιστών να αντιδρούν απέναντι στις κακοδοξίες πλανεμένων ποιμένων, αλλά και...

Κυριακή Η’ Ματθαίου στο Άργος Ορεστικό

Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Άργους Ορεστικού βρέθηκε την Κυριακή Η΄ Ματθαίου ο Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, προκειμένου να τελέσει τη Θεία Λειτουργία...

Προσευχὴ Ἁγίου Νεκταρίου πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο

Δέσποινα παντευλόγητε, Ὑπέραγνε Παρθένε, παράδεισε πανθαύμαστε, κῆπε ἐσφραγισμένε. Σὲ δυσωπῶ, (παρακαλῶ ἰδιαιτέρως) Πανάχραντε, χαρίτωσον τὸν νοῦν μου, κατεύθυνον τὰς σκέψεις μου, φώτισον τὴν ψυχήν μου. Κόρη με ποίησον ἁγνόν,...

H εορτή της «Παναγίας της Τριπολιτσάς»

Στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως ἔχει ἀποθησαυρισθεῖ ἡ ἱερά Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ἐπονομαζόμενη «Παναγία τῆς Τριπολιτσᾶς». Τήν Κυριακή 2...

Κύπρου Μακάριον Γ’ επαινών, την ευσέβειαν και τον χριστιανικόν βίον επαινέσομαι»

Ιεροδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη Συμπληρώνονται, σήμερα, 43 χρόνια (3 Αυγούστου 1977) από την ημέρα της κοιμήσεως του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του...

Η Μυροβλύτισσα Αγία Θεοδώρα η εν Θεσσαλονίκης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Στα αγιολόγια της Εκκλησίας μας υπάρχουν άγιοι οι οποίοι αγίασαν ομού με μέλη των βιολογικών τους οικογενειών. Μια τέτοια...

Όταν τα χωριά μας στερούνται ιερέων…

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο θέλησε σήμερα από το χωριό Δαμάστα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών να στείλει προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα της...