ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, Κήρυγμα Μητροπολίτου Κονίτσης κ. Ἀνδρέου, γιὰ τὸ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ, (Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Κοσμᾶ 8.3.2020)

Ἡ σημερινὴ Κυριακή, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, πρώτη Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι Κυριακὴ ἀφιερωμένη στὴν Ὀρθοδοξία. Στὴν νίκη δηλ. καὶ τὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, τότε μὲν γιὰ τὶς εἰκόνες, ἀλλὰ καὶ ἀργότερα διὰ μέσου τῶν αἰώνων, ἐναντίον ὅλων τῶν αἱρέσεων μέχρι σήμερα. Ὅμως, ἔκρινα σήμερα καλόν, ἀντὶ νὰ μιλήσω γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία λεπτομερῶς καὶ ἐπικαίρως, εἶπα νὰ ἀφήσουμε στὴν ἄκρη τὸν κορωνοϊὸ καὶ τὸ παραλήρημα τοῦ κακοῦ, ἐξ Ἀνατολῶν, γείτονος, καὶ νὰ σᾶς κάνω μιὰ πολὺ σύντομη ἀλλὰ ἔγκυρη ἐνημέρωση γύρω ἀπὸ τὸ λεγόμενο Οὐκρανικὸ ζήτημα.

Μέχρι τὸ 1956 ὑπαγόταν ἐκκλησιαστικὰ στὸ Πατριαρχεῖο Κων/πόλεως. Τότε, ὅμως, ὁ Μέγας Πέτρος, αὐτοκράτορας τῆς Ρωσίας,  προσήρτησε τὴν Οὐκρανία στὴν αὐτοκρατορία τὴ Ρωσική. Καὶ ἐπειδή, ἐπιπλέον οἱ Οὐνῖτες ὑπονόμευαν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, γι’ αὐτὸ τὸ Πατριαρχεῖο παρεχώρησε τὴν Οὐκρανία, ἐκκλησαστικῶς, νὰ ἀνήκει ἐφεξῆς στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας. Αὐτὸ συνέβαινε μέχρι τὸ 2018. Ὁπότε, ξαφνικά, χωρὶς νὰ ἔχει προηγηθεῖ κάποια ἐξήγηση τῶν πραγμάτων, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης βρῆκε κάποιες ὁμάδες, γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ σᾶς πῶ στὴ συνέχεια, καὶ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ὀνόμασε “Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας”. Καὶ εἰς ἐπίρρωσιν αὐτῆς τῆς ἀναδείξεως τοὺς ἔδωσε τὸν λεγόμενο “Τόμο”, δηλ. μιὰ ἐπίσημη Πατριαρχικὴ Ἐπιστολή. Ὅμως στὴν Οὐκρανία, πρέπει νὰ ξέρετε, δὲν ὑπῆρχε καὶ δὲν ὑπάρχει καὶ σήμερα ἐνιαῖα Ἐκκλησία. Ὑπῆρχε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, πολυπληθέστερη τῶν ἄλλων ὁμάδων, μὲ 12.500 ἐνορίες, μὲ 90 ἐπισκόπους, καὶ πολὺ λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἐπικεφαλῆς τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Μητροπολίτης Ὀνούφριος, τὸν ὁποῖον ἀναγνωρίζουν ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Οἱ ἄλλοι ποιοὶ εἶναι ; Ἀπὸ τὴν μιὰ πλευρὰ ἦταν ὁ Φιλάρετος, ὁ ὁποῖος παλιά, μέχρι τὸ 1990, ἦταν Μητροπολίτης Κιέβου. Ἀλλὰ ἔχοντας φιλοδοξίες ἀποσχίσθηκε ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ αὐτοανακηρύχθηκε Πατριάρχης τῆς Οὐκρανίας. Ὅπως ἦταν ἑπόμενο τὸ Πατριαρχεῖο τὸ Ρωσικό τὸν καθήρεσε, τὸν ἀφώρισε καὶ τὸν ἀναθεμάτισε. Ἀλλὰ ὁ Φιλάρετος αὐτὰ ὅλα δὲν τὰ ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν του καὶ ἄρχισε νὰ χειροτονεῖ Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι, ὅμως, στὴν πραγματικότητα δὲν εἴχανε χειροτονία. Διότι αὐτὸς ποὺ τοὺς χειροτόνησε ἦταν καθηρημένος. Δὲν εἶχε δηλ. τὴν θεία Χάρη γιὰ νὰ τοὺς τὴ μεταδώσει. Ἔτσι, λοιπόν, ἦταν αὐτὴ ἡ ὁμάδα τοῦ Φιλαρέτου, καὶ ἄλλη μία, τὴν ὁποία ἀποτελοῦσαν ἀχειροτόνητοι, κάποιοι δηλ. ποὺ δὲν εἶχαν χειροτονηθεῖ καθόλου καὶ παρουσιάζοντο ὡς “Ἐπίσκοποι” καὶ αὐτοχειροτόνητοι. Αὐτὲς οἱ τρεῖς ὁμάδες ὑπῆρχαν στὴν Οὐκρανία καὶ ἐπὶ πλέον καὶ ἡ Οὐνία, ἡ ὁποία ἔκανε μεγάλη ζημιά, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, ἰδίως στὴ Μέση Ἀνατολή. Τότε λοιπόν, ὁ Πατριάρχης πῆρε τὶς δύο αὐτὲς ὁμάδες, τοῦ Φιλαρέτου καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀχειροτονήτων καὶ χωρὶς νὰ τοὺς χειροτονήσει, χωρὶς νὰ ὑποβάλλουν μετάνοια γιὰ ὅσα εἶχαν διαπράξει ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ξαφνικὰ παρουσιάζονται ὡς “ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας”. Αὐτό, ὅμως, εἶχε ὡς συνέπεια νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα σχίσμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Γιατὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας δὲν ἀνεγνώρισε, καὶ ἦταν φυσικὸ νὰ μὴν ἀναγνωρίσει, αὐτὴν τὴν ἀνάδειξη τῶν καθηρημένων καὶ ἀχειροτονήτων σὲ “Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία”, καὶ διέκοψε τὴν “κοινωνία” μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κων/πόλεως. Ἀργότερα, ἀνεγνώρισε αὐτὸ τὸ μόρφωμα, δυστυχῶς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν σὲ μιά, θὰ ἔλεγα, θυελλώδη συνεδριάση τῆς Ἱεραρχίας, ὅπου ἐκεῖ διχάσθηκε ἡ Ἱεραρχία. Στὸ τέλος, ὅταν εἶδε ὅλη αὐτὴν τὴν ἀναταρραχή, εἶπε, ποιοὶ εἶναι ἀντίθετοι μὲ αὐτὸ τὸ θέμα ; Καὶ μεταξὺ κάποιων Ἀρχιερέων σήκωσα καὶ ἐγὼ τὸ χέρι μου καὶ ἐξεδήλωσα τὴν ἀντίθεσή μου.

Σὲ λίγο ἀνεγνώρισε αὐτὸ τὸ μόρφωμα καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, καὶ μέχρι τώρα μένουμε ἐκεῖ : Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, ἔχουν ἀναγνωρίσει τὸν Ἐπιφάνιο, ποὺ εἶναι ἐπικεφαλῆς σ’ αὐτὴν τὴν λεγομένη “Ὀρθόδοξη Οὐκρανική Ἐκκλησία”. Ὁ ὑποφαινόμενος μὲ ἄλλους τρεῖς Μητροπολῖτες, τὸν Πειραιῶς Σεραφείμ, τὸν Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων Σεραφείμ, καὶ τὸν Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ, συνετάξαμε ἕνα ΥΠΟΜΝΗΜΑ , τὸ ὁποῖο, κατὰ γενικὴ ὁμολογία χαρακτηρίστηκε ὡς σπουδαῖο κείμενο, καὶ τὸ ἀπευθύναμε σὲ ὅλους τοὺς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων ἐπὶ μέρους Ἐκκλησιῶν. Καὶ ἀφοῦ ἀναλύουμε αὐτὰ τὰ γεγονότα, χωρὶς νὰ ὑβρίζουμε φυσικὰ κανέναν, μὲ τρόπο εὐπρεπῆ, ἐκκλησιαστικὸ τρόπο, ζητοῦμε νὰ συγκληθεῖ Σύνοδος ὅλων τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιὰ νὰ λυθεῖ αὐτὸ τὸ πρόβλημα. Διότι, βλέπετε, ὅτι ἀκόμα καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας ἐτάχθη ἐναντίον τῶν ἐξελίξεων αὐτῶν, τὶς ὁποῖες ἐπέβαλε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Βέβαια, γίνεται λόγος, ὅτι πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴν κίνηση τοῦ Πατριαρχείου ὑπάρχει κάποιος δάκτυλος πολιτικός. Ἐγὼ δὲν θέλω νὰ τὸ πιστεύσω. Γεγονός, ὅμως, εἶναι ὅτι ὁ Δυτικὸς κόσμος καὶ κυρίως οἱ ΗΠΑ, ἐδῶ καὶ χρόνια προσπαθοῦν νὰ ἀποσπάσουν τὴν Οὐκρανία ἀπὸ τὴν ρωσικὴ ἐπιρροὴ καὶ νὰ τὴν φέρουν στὴν Δύση. Αὐτὰ γνωρίζουμε.

Ἐγώ, λοιπόν, αὐτὴν τὴ στιγμή, ἔχω δηλώσει τὴν ἀπόλυτη ἀντίθεσή μου σ’ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη. Προσεύχομαι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσει τοὺς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν νὰ μπορέσουν νὰ λύσουν αὐτὸ τὸ πρόβλημα, ποὺ ὡς μὴ ὤφειλε, δημιουργήθηκε. Αὐτό, παρακαλῶ νὰ κάνετε καὶ ‘σεῖς. Νὰ προσευχόμαστε ὅλοι, ὥστε σ’ αὐτοὺς τοὺ τόσο δύσκολους καὶ ἀλλοπρόσαλλους καιρούς, νἂ κυριάρχήσει ἡ σύνεση, ἡ ἀγάπη στὴν Ἐκκλησία καὶ στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, ποὺ χειμάζεται. Εἶναι πολυτέλεια νὰ “τρωγώμαστε” τώρα μεταξύ μας, καὶ μάλιστα γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν μιὰ χώρα μακρυνὴ ἀπὸ ἐδῶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Δὲν πρέπει νὰ γίνεται αὐτό. Ὥσπου, ὅμως, νὰ τακτοποιηθοῦν ὅλα αὐτά, νὰ προσεύχεσθε καὶ νὰ προσευχόμαστε, νὰ μᾶς ἐλεήσει ὁ Θεός, ὥστε νὰ ἐπικρατήσει ἡ ὀρθὴ σκέψις, καὶ νὰ νικήσει ἡ Ὀρθοδοξία, ὅπως ἔχει γίνει μέχρι τώρα διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Ὁ Θεὸς νὰ εἶναι βοηθός μας, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Εκκλησία στις επιδημίες χθες και σήμερα

Αλεξάνδρου Π. Κωστάρα Ομότιμου Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης Ο κορωνοϊός, που αποτελεί την επιδημική μάστιγα της εποχής μας σε παγκόσμια έκταση, δεν είναι πρωτόγνωρη...

Η πνευματική αιχμαλωσία του αμαρτωλού

Του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ   Είναι γεγονός, ότι δοκιµάζοντας την πρόσκαιρη αιχμαλωσία, ο λαός του Θεού διακρίνει µέσω αυτής µίαν άλλη αιχµαλωσία,...

Όταν αναθέτουμε τό μέλλον μας στον Θεό, Τόν υποχρεώνουμε νά μας βοηθήση

– Γέροντα, νιώθω μιά ανασφάλεια, εχω άγχος. – Άσφαλίσου, βρέ παιδάκι μου, στον Θεό. Μόνον την ασφάλεια τού αυτοκινήτου ξέρεις; Τήν ασφάλεια τού Θεού δέν...
video

Νέα καινοτόμα δράση διαδικτυακών Κατηχητικών Συναντήσεων από την Ι.Μ. Κίτρους

 Με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σε όλη τη χώρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης...

Τι θα κάνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα;

ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΟΥ ΝΕ­ΑΣ ΣΜΥΡ­ΝΗΣ Σ Υ Μ Ε Ω Ν Ἐν ὄ­ψει τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Ἑ­βδο­μά­δος, τοῦ ἁ­γί­ου Πά­σχα —ἀλ­λά καί τῆς Δι­α­και­νη­σί­μου Ἑ­βδο­μά­δος—, θά...
video

Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό… ἐκκλησιές δίχως ἀνθρώπους κι ἀμοναχό του τὸν παπᾶ, τὰ Ἅγια νὰ βγάνει…

Στρατάκης Νίκος: Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... σοκάκια ἐρημωμένα μὲ παραθύρια σφαλιχτά κι αὐλὲς δίχως βεγγέρα Μαρτσάκης Ἀντώνης: Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... νὰ μὴ βλογούνται γάμοι κεριὰ νὰ μὴν ἀνάβουνε,...

Τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε για επίδειξη

Είπε ο αββάς Ησαϊας: "Νομίζω πώς είναι πολύ σπουδαίο και πολύτιμο αγαθό να νικήσει κανείς την κενοδοξία και να προκόψει στη γνώση του Θεού. Γιατί...

Σας ἐρωτω· ἐὰν βγῇ ἕνα διάταγμα «Ὅποιος πάῃ στὴν ἐκκλησία, θὰ ἐκτελῆται», ποιός θὰ τὸ ἀψηφήσῃ; Οὔτε ὁ παπᾶς...

Ἕνα ἀπὸ τὰ γνωρίσματα τῶν ἁγίων εἶνε – ποιό; Τὸ εἶπε ὁ Χριστός· Ὅποιος μὲ ὁμολογήσῃ, θὰ τὸν ὁμολογήσω κ’ ἐγὼ μπροστὰ στὸν οὐράνιο...

Ὁ Μέγας Κανών

Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις τό τέλος ἐγγίζει καί μέλλεις θορυβεῖσθαι ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών...

«Καταιγιστική» επιστολή του Μητρ. Μεσογαίας στην Κεραμέως – Ούτε σε αθεϊστικά καθεστώτα η απαγόρευση της θείας λατρείας

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, που απέστειλε στην κ. Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. ...

Νέο «Συγχωροχάρτι» από το Βατικανό

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ  Εν Πειραιεί τη 30η Μαρτίου 2020  ΝΕΟ «ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ» ΑΠΟ ΤΟΒΑΤΙΚΑΝΟ: Η ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ «ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ»...

Ιερέας σε Μητσοτάκη – Σας τιμούν εικόνες με περιπολικά έξω από εκκλησίες;

Ο ιερέας Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, κληρικός της Μητροπόλεως Πατρών, με ηλεκτρονικό μήνυμά του προς δεκάδες αποδέκτες, κοινοποιεί επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο...

Απάντηση Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου στον Αρχιμ. Δαβίδ Τσελίκα

Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου  Ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Φωκίδος Δαβίδ Τσελίκας με μακροσκελές κείμενό του, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, απαντά στην ελαχιστότητά μου, για λογαριασμό...

Ἡ πανδημία τούτη εἶναι μιά συνηθισμένη χειμωνιάτικη καταιγίδα

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός, ἐρωτηθείς ἀπό Δημοσιογράφο διά τίς ἐπιπτώσεις τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ στήν Ἐκκλησία μας ἐδήλωσε: Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δηλαδή ὅλοι...

Επίκαιρες σκέψεις μιας Μοναχής

Οι Μοναχοί δεν πτοούνται ούτε με πανδημίες, ούτε με καραντίνες... Άλλωστε, η ζωή τους είναι μια ελεύθερη επιλογή διαρκούς καραντίνας, μακριά από τον κόσμο! Δοκιμασίες σαν...