1. Λίγα λόγια θά σᾶς πῶ σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, πάνω στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Πολλά ὀνόματα ἀκούσαμε σ᾽ αὐτήν. Εἶναι τά ὀνόματα τῆς γενεαλογίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί γιατί ὁ Εὐαγγελιστής ἀναφέρει τήν γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ; Ἐπειδή ἡ Παλαιά Διαθήκη λέγει ὅτι ὁ Μεσσίας θά κατάγεται ἀπό τόν Ἀβραάμ καί τόν Δαβίδ, γι᾿ αὐτό καί ὁ Εὐγγελιστής Ματθαῖος, θέλοντας νά ἀποδείξει στούς Ἰουδαίους ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ πραγματικός Μεσσίας, ἀποδεικνύει, βάσει ἐγκύρων καταλόγων, τήν καταγωγή του ἀπό τόν Ἀβραάμ καί τόν Δαβίδ. Γι᾽ αὐτό λοιπόν καί ἡ σημερινή περικοπή τοῦ Εὐγγελιστοῦ Ματθαίου μᾶς ἀνέφερε τά πολλά ὀνόματα τῶν προγόνων τοῦ Ἰησοῦ. Ἀλλά ὅλα αὐτά τά ὀνόματα συνιστοῦν τήν πρό Χριστοῦ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας καί τήν προετοιμασία της γιά τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
 
2. Κανονικά οἱ ἰουδαϊκοί γενεαλογικοί κατάλογοι περιελάμβαναν μόνο ἄνδρες. Ἀλλά ὁ Εὐγγελιστής Ματθαῖος, στόν γενεαλογικό κατάλογο τοῦ Χριστοῦ πού ἀκούσαμε, μνημονεύει καί γυναῖκες: Τήν Θάμαρ, τήν Ραχάβ, τήν Ρούθ καί τήν γυναίκα τοῦ Οὐρίου, τήν Βηρσαβεέ. Οἱ μνημονευόμενες ὅμως αὐτές γυναῖκες ἦταν ἐθνικές ἤ καί ἁμαρτωλές γυναῖκες. Αὐτό ὁ Ματθαῖος τό κάνει γιά νά δηλώσει τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγάπη Του σ᾽ ὅλο τόν κόσμο. Ὅτι δηλαδή ὁ Μεσσίας ἦλθε γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί ἦλθε γιά τήν σωτηρία τῶν ἁμαρτωλῶν.
Γιά νά εἶναι εὐκολομνημόνευτος ὁ γενεαλογικός κατάλογος, τόν ὁποῖο μᾶς προσφέρει ὁ Ματθαῖος στό Εὐαγγέλιό του, τόν χωρίζει σέ τρεῖς σειρές μέ δεκατέσσερα ὀνόματα ἡ κάθε σειρά (στίχ. 17). Ἀλλά, γιατί προτιμάει τόν ἀριθμό δεκατέσσερα; Ὡς καλύτερη ἑρμηνεία, γιά νά ἐξηγήσουμε τό φαινόμενο αὐτό, εἶναι νά ποῦμε ὅτι ὁ Ματθαῖος παρατήρησε τήν γενεαλογία πού παρατίθεται στά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τῆς Ρούθ (βλ. 4,18-22) καί τῶν Α´ Παραλειπομένων (βλ. 2,10-13). Ἡ γενεαλογία αὐτή δίδει 10 ὀνόματα ἀπό τόν Φαρές μέχρι τόν Δαβίδ. Στόν ἀριθμό αὐτό, ἄν προσθέσουμε τόν πατέρα τοῦ Φαρές καί τούς τρεῖς πατριάρχες, ἔχουμε τόν ἀριθμό 14 ἀπό τόν Ἀβραάμ μέχρι τόν Δαβίδ. Παίρνοντας τώρα ὁ Ματθαῖος τόν ἀριθμό αὐτό ὡς βάση καί γιά τίς δύο ἄλλες ἱστορικές περιόδους, μᾶς παρουσιάζει τήν γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ σέ τρεῖς σειρές μέ δέκα τέσσερα ὀνόματα τήν κάθε σειρά. Ἀλλά στήν τρίτη σειρά τά ὀνόματα, ἄν καί λέγει ὁ Εὐαγγελιστής ὅτι εἶναι δέκα τέσσερα, ὅμως εἶναι δώδεκα. Γιά νά γίνουν δεκατέσσερα, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει ὅτι ὡς μία γενεά πρέπει νά ὑπολογίσουμε τόν χρόνο τῆς αἰχμαλωσίας γενικά («μετοικεσία Βαβυλῶνος») καί ὡς τελευταῖο ὄνομα νά παραθέσουμε τόν ἴδιο τόν Χριστό!
3. Ἐπειδή μνημονεύσαμε τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, θά σᾶς ἀναφέρω, ἀδελφοί χριστιανοί, καί μία ἄλλη παρατήρησή του στό γενεαλογικό κατάλογο τῆς περικοπῆς μας: Στήν πρώτη σειρά τοῦ καταλόγου, ἀπό τόν Ἀβραάμ μέχρι τόν Δαβίδ, τό πολίτευμα τῶν Ἰουδαίων ἦταν δημοκρατικό (εἶναι ἡ περίοδος τῶν Πατριαρχῶν καί τῶν Κριτῶν)· στήν δεύτερη σειρά, ἀπό τόν Δαβίδ μέχρι τήν αἰχμαλωσία στήν Βαβυλώνα, τό πολίτευμά τους ἦταν ἡ βασιλεία· καί στήν τρίτη σειρά, ἀπό τήν αἰχμαλωσία στήν Βαβυλώνα μέχρι τόν Μεσσία Ἰησοῦ Χριστό, τό πολίτευμα ἦταν δικτατορία. Κανένα ὅμως ἀπό αὐτά τά ἀνθρώπινα πολιτεύματα δέν ἔφερε τήν σωτηρία, ἡ ὁποία ἦλθε μόνον ἀπό τόν σαρκωθέντα Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν Ἰησοῦ Χριστό. Πραγματικά τά πολιτεύματα, σάν ἀνθρώπινα κατασκευάσματα, δέν μπορεῖ νά φέρουν τήν σωτηρία καί τήν εὐτυχία στόν ἄνθρωπο. Μόνο ὁ Ἰησοῦς Χριστός λέγεται καί εἶναι ὁ Σωτήρας τῆς ἀνθρωπότητας.
4. Τέλος, στήν περικοπή μας ἀκοῦμε ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε υἱός τοῦ Ἀβραάμ καί τοῦ Δαβίδ. Ἄς μήν ἀμφιβάλλουμε λοιπόν, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ Χρυσόστομος, ὅτι καί ἐμεῖς, οἱ υἱοί τοῦ Ἀδάμ θά γίνουμε υἱοί τοῦ Θεοῦ! Μέ τήν ἁμαρτία τῶν πρωτοπλάστων γίναμε τέκνα ἀποστασίας. Ὁ Χριστός ὅμως μέ τήν σάρκωσή Του καί μέ τό ὅλο τό οἰκονομικό Του σχέδιο, πού ἔκανε γιά μᾶς, μᾶς ἐχάρισε πάλι τήν υἱοθεσία μας μέ τόν Θεό Πατέρα. Μέ τά Χριστούγεννα ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο θεό, γιά νά πετύχει τήν θέωσή του, γιά τήν ὁποία ἔχει πλαστεῖ.
Καλά Χριστούγεννα.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι ο Μητρ. Κορίνθου για την Παράκληση της Παναγίας

Στον Ι. Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι τέλεσε την Ι. Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος, ομιλώντας στους...

Τί πρέπει νά γνωρίζουμε γιά τή Γιόγκα

Τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται στήν πατρίδα μας ἡ ἐξάπλωση τοῦ φαινομένου τῆς Γιόγκα, γιά τήν ὁποία ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει ἐπανειλημμένως...

Νέα Μοναχή στην Ιερά Μονή Παναγίας Λαμπηδώνος

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της περιοδείας του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ιγνατίου, τον φετινό Δεκαπενταύγουστο, κατά τον οποίο χοροστάτησε στις ακολουθίες των Παρακλητικών Κανόνων στην Υπεραγία Θεοτόκο,...

Τό Θεοτοκάριον

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι μεγάλη Θεο­μητορική ἑορτή πού δείχνει τό μεγαλεῖο καί τήν δόξα...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στις Ι. Μονές Δήμιοβας καί Βουλκάνου για τον εορτασμό της Παναγίας

Με λαμπρότητα και την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη θα εορτασθεί και φέτος η Κοίμηση της Θεοτόκου, στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος,...

Η Παράκληση της Παναγίας στον ιστορικό Ναό της Παναγίας Μέτζαινας Πατρών

Ὃπως κάθε χρόνο, ἒτσι καί ἐφέτος ἐτελέσθη ἡ Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὑπαιθρίως, στόν αὒλειο χῶρο τοῦ ἱστορικοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Μέτζαινας (Πλατανόβρυση)...

Η Παράκληση της Θεοτόκου στην «Κυρά του Πόντου», στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου  το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στο Ιερό Προσκύνημα...

Κοζάνης Παύλος: Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε τήν ὕπαρξιν τοῦ Τριαδικοῦ Θεο

«Τήν φύσιν ἀνεκαίνισας, φθαρεῖσαν τοῦ προπάτορος ὑπερφυῶς συλλαβοῦσα, ἀπειράνδρως τεκοῦσα τόν πλάστην πάσης φύσεως» (Ἐξαποστ. 2α Νοεμβρίου).  Λαέ τοῦ Θεοῦ περιούσιε καί εὐλογημένε, «Πάσχα μετά τό Πάσχα…»...

Καρπενησίου: Δέν εἶναι τυχαῖο τό ὅτι δέν ὑπάρχει κομμάτι τῆς Ἑλληνικῆς γῆς στό ὁποῖο νά μήν ὑπάρχει ναός ἀφιερωμένος...

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί Γιά ἄλλη μιά χρονιά ἀξιωνόμαστε νά ἑορτάσουμε τήν κοίμηση καί μετάσταση τῆς Παναγίας μας. Ἡ Παναγία μας εἶναι τό πρόσωπο ἐκεῖνο τοῦ...

Η Παράκληση της Παναγίας στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πυργετού

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως, της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στην...

Θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πρωτάτου

Τήν Τετάρτη 12 Αὐγούστου 2020, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Τριάδος Πρωτάτου καί ἐν...

Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Σύρου στην Άνδρο

Την Άνδρο επισκέπτεται από το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’, ο οποίος το απόγευμα, με τη συμμετοχή Εφημερίων της Άνδρου και του Εφημερίου...

Η Παράκληση της Παναγίας στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Πεύκα

Στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Πεύκα, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας, για να χοροστατήσει στην Ακολουθία του Μικρού...

Αγρυπνία στην Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βράχου Νεμέας

Την Δευτέρα το απόγευμα, 10 Αυγούστου 2020, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος χοροστάτησε στην Ι. Παράκληση, που τελέστηκε στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της...

Η Ι. Μητρόπολη Χιου ενισχυει το Καστελλοριζο

Στο πλαίσιο της εθνικής της προσφοράς και λόγω των επικρατουσών συνθηκών η Ι. Μητρόπολις Χίου προσέφερε στην Ι. Μητρόπολη Σύμης το ποσόν των 1000...