Τη Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και της Αποκαθηλώσεως του Κυρίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας, παρουσία τοπικών πολιτικών αρχών και ευσεβών πιστών.

Στη διάρκεια του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ανέγνωσε στο εκκλησίασμα την Ποιμαντορική Εγκύκλιο του.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας

ΠΡΟΣ

τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας

«Τά ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός, ἵνα καταισχύνῃ τά ἰσχυρά»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡμέρα τῆς κορυφώσεως τοῦ θείου Πάθους ἡ Μεγάλη Παρασκευή, καί ὁ Χριστός θά κατέλθει γιά μία ἀκόμη φορά στόν τάφο καί στόν Ἅδη χάριν τῆς σωτηρίας μας. Κρεμάμενος ἀκόμη ἐπί τοῦ Σταυροῦ ὁ Κύριός μας, γυμνός καί ἄπνους, φαίνεται στά μάτια τῶν σταυρωτῶν του καί τοῦ κόσμου ὡς ἀπόλυτα ἀσθενής καί ἀδύναμος, ἐγκαταλελειμένος ἀπό τούς πάντες, ἀκόμη καί ἀπό αὐτούς τούς μαθητές του.

Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ ἐμφανίζεται ἀσθενής, λίγο πρίν νά κάνει τό μεγαλύτερο θαῦμα τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου, λίγο πρίν νά συντρίψει τά δεσμά τοῦ Ἅδου καί νά ἐλευθερώσει τούς ἀνθρώπους, πού ἦταν δέσμιοί του ἐξαιτίας τῆς παρακοῆς καί τῆς ἀπομακρύνσεώς τους ἀπό τόν Θεό.

Ἀσθενής κατ᾽ ἄνθρωπον ἐμφανίζεται ὁ Ἰησοῦς ἀπό συγκατάβαση γιά τόν ἄνθρωπο. Ἀσθενής κατ᾽ ἄνθρωπον, γιά νά δείξει στούς ἀνθρώπους ὅτι αὐτό πού ἔχει ἀξία δέν εἶναι ἡ δύναμη ἀλλά ἡ ἀγάπη, καί ὅτι ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης, δηλαδή ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ μεγαλύτερη δύναμη στόν κόσμο.

Θά μποροῦσε ὁ Χριστός νά εἶχε σώσει τούς ἀνθρώπους χωρίς νά σταυρωθεῖ καί χωρίς νά πεθάνει. Θά μποροῦσε νά εἶχε σώσει τόν κόσμο χωρίς νά φανεῖ ἀσθενής καί ἀδύναμος στά μάτια τῶν ἀνθρώπων. Θά μποροῦσε νά τό εἶχε κάνει, δείχνοντας τή θεία του δύναμη πρός ὅλους ὅσους τόν ἀμφισβητοῦσαν, τόν λοιδοροῦσαν, τόν συκοφαντοῦσαν, τοῦ ἔστηναν παγίδες, ἀλλά καί τόν ἀνέβασαν στόν Σταυρό μαζί μέ δύο ληστές, βάζοντας μάλιστα ἐπί τοῦ Σταυροῦ καί τήν περιπαικτική ἐπιγραφή «ὁ βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων».

Θά μποροῦσε ὁ Χριστός νά εἶχε συντρίψει μέ τή δύναμή του «ὡς σκεύη κεραμέως» ὅλους ἐκείνους πού τόν χλεύαζαν περνώντας κάτω ἀπό τόν Σταυρό του καί κουνώντας τό κεφάλι τους, γιατί νόμιζαν ὅτι ἡ Σταύρωσή του ἦταν ἡ ἀπόδειξη ὅτι ἦταν ἕνας πλάνος. Δέν τό ἔκανε ὅμως, γιατί ἤθελε νά δείξει σέ ὅλους ὅτι ἡ ἀδυναμία του εἶναι ἐπιλογή χάριν τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Ἐσταυρωμένος καί ἄπνους Κύριος δέν εἶναι ὁ ἀδύναμος καί ἀσθενής πού νόμιζαν οἱ σύγχρονοί του. Δέν εἶναι ὁ ἀδύναμος καί ἀσθενής πού νομίζουν καί σήμερα κάποιοι. Εἶναι ὁ παντοδύναμος Θεός πού ἐπέλεξε νά φανεῖ ὡς ἀσθενής κατ᾽ ἄνθρωπον, γιά νά δείξει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη δύναμη δέν ἔχει σημασία γιά τόν Θεό καί τήν πραγματοποίηση τοῦ ἔργου του γιά τούς ἀνθρώπους. Γιά νά δείξει ὅτι «ἡ δύναμίς» του «ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται», ὅπως γράφει ἀλλοῦ ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Γιά νά δείξει σέ κάθε ἄνθρωπο καί ἰδιαιτέρως σέ ἐμᾶς πού τόν πιστεύουμε καί τόν ἀκολουθοῦμε, σέ μᾶς πού αὐτή τήν ὥρα στεκόμαστε ἐνώπιόν του, ὅτι δέν χρειάζεται νά ἀνησυχοῦμε γιά τήν ἀδυναμία ἤ τήν ἀσθένειά μας, ἀλλά καί δέν πρέπει νά καυχώμεθα γιά τήν κατ᾽ ἄνθρωπο δύναμή μας.

«Ὁ Θεός τά ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο, ἵνα καταισχύνῃ τά ἰσχυρά», διακηρύσσει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος. Καί ἡ ἀπόδειξη εὑρίσκεται ἐνώπιόν μας. Ὁ Χριστός σώζει τόν ἄνθρωπο σταυρούμενος. Ὁ Χριστός διαλύει τόν Ἅδη νεκρός. Ὁ Χριστός χαρίζει τή ζωή, ὄχι μόνο τήν παροῦσα ἀλλά καί τή μέλλουσα, ἀνιστάμενος ἀπό τόν τάφο.

Γι᾽ αὐτό καί δέν ζητᾶ δυνατούς καί ἰσχυρούς κατά κόσμον γιά νά κηρύξουν τό εὐαγγέλιό του, ἀλλά ἐπιλέγει ταπεινούς ἁλιεῖς ὡς μαθητές καί ἀποστόλους του. Γιατί αὐτοί μποροῦν νά μεταφέρουν στόν κόσμο τό μήνυμά του, μήνυμα τό ὁποῖο ἐκπηγάζει ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας καί διακηρύσσει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη δύναμη χωρίς τόν Χριστό καταντᾶ καταστροφική ἀλαζονεία, ὅπως ἀποδεικνύουν ὅσοι ἀνά τούς αἰῶνες πίστευσαν στή δύναμή τους καί ἐμπιστεύθηκαν τούς ἑαυτούς τους, ἀπό τούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ μέχρι τούς αὐτοκράτορες διῶκτες τῆς πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί μέχρι ἐκείνους τούς ὁποίους ἡ δύναμη τῶν χρημάτων, τῆς δόξης, τῶν ἐξοπλισμῶν, τοῦ συμφέροντος τούς κάνει νά νομίζουν ὅτι μποροῦν νά ἐπιβληθοῦν στούς ἀνθρώπους καί ἐπιμένουν νά μᾶς τρομοκρατοῦν καί νά τρομοκρατοῦν τόν κόσμο.

Ἄς μήν πιστεύσουμε στή δύναμη τοῦ κόσμου, γιατί εἶναι ἀδυναμία σέ σύγκριση μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἄς ἀποδεχθοῦμε τήν ἀδυναμία μας καί ἄς τή συνδυάσουμε μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, πού ἐξεπήγασε ἀπό τόν Σταυρό καί τή θυσία τοῦ Κυρίου μας, γιά νά ἐπιλέξει καί μᾶς ὁ Θεός γιά τή βασιλεία του, χαρίζοντάς μας τή σωτηρία.

Διάπυρος πρός τόν δι᾽ ἡμᾶς παθόντα Κύριον εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤE ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Πόλις εκατακτήθη | Αρχιδιακόνου I.M. Ταμασού και Ορεινής Ραφαήλ Μισιαούλη

Αρχιδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη Η Βασιλεύουσα Πόλη της Κωνσταντινουπόλεως κατακτήθηκε (Η Πόλις εάλω!). Στις 29 Μαḯου 1453 μ.Χ. και παρά τις...

Με συγκίνηση και κατάνυξη η Σύρος υποδέχεται την ιερά Εικόνα της Παναγίας «Βουρλιωτίσσης»

Χθες το απόγευμα, στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή της μετακομιδής των Λειψάνων του Αγ. Λουκά στην Ι.Μ. Παναγίας Δοβρά

Το Σάββατο 28 Μαΐου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός...

Συνάντηση του Επισκόπου Μελιτηνής με τον Αγγλικανό Επίσκοπο Μπέρμιγχαμ

Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο προσκάλεσε στο Επισκοπείο του ο Αγγλικανός Επίσκοπος Μπέρμιγχαμ κ. David Urquhart. Τον Θεοφιλέστατο συνόδευσαν ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Πολυβίου...

Άφιξη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου στην Πέρθη

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος έφθασε στην Πέρθη το Σάββατο, 28 Μαΐου. Πρόκειται για την τέταρτη ποιμαντική επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Σεβασμιώτατος στη...

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ι.Μ. Φθιώτιδος θα δεχτεί στην αγκαλιά του και πονεμένα παιδιά από την Ουκρανία

Γεύμα και συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε χθες στην Αθήνα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών με τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα κ. Sergii Shutenko,...

Θεμελίωση πολυδύναμου ιεραποστολικού κέντρου στην Τανζανία

Θερμότατη υποδοχή επεφύλαξαν κατά την δεύτερη ημέρα της ιεραποστολικής επίσκεψης στην Τανζανία, στον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β´...
video

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω. Τι είναι ο Παράδεισος και τι είναι η κόλαση; Που είναι ο Παράδεισος και που είναι...

Η εορτή πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων

Με λαμπρότητα και αθρόα συμμετοχή πιστών από όλη τη Βοιωτία τιμήθηκε η μνήμῃ πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων στον  Ιερό Ναό των Βοιωτών...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας από τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐου

Μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατανύξεως πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 το απόγευμα, ο εσπερινός των εγκαινίων του ιερού παρεκκλησίου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας...

Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Νάουσα

Το Σάββατο 28 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου...

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Στα πλαίσια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εξ' αφορμής της συμπληρώσεως τριάντα χρόνων θεοφιλούς Πατριαρχείας Αυτού, ο Σεβ....

Ο Mητροπολίτης Ταμασού στην ημερίδα παρουσίασης της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ, παρευρέθει στην ημερίδα παρουσίασης της...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Τυφλού

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. "Οι Φαρισαίοι αμφισβητούν....

Για σένα που δίνεις εξετάσεις

Καλό μου παιδί, ξέρω, σε κυριεύει το άγχος και η αβεβαιότητα, σε πιάνει κόμπος στο στομάχι, ταχυκαρδία, αϋπνίες, πονοκέφαλος, φόβος, μελαγχολία, σκέψεις που στροβιλίζουν...