Ὕστερα ἀπό μιά μικρή εἰσαγωγή δημοσιεύω τό κείμενο: «Ἡ «ὀντολογία τοῦ προσώπου» στήν σύγχρονη θεολογία», τό ὁποῖο ἦταν ἡ πρώτη εἰσήγηση πού μοῦ ἀνέθεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανός νά ἀναπτύξω στό Θεολογικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του στίς 3 Φεβρουαρίου τοῦ 2018, δηλαδή πρίν 5 χρόνια, πού ἦταν παρόντες Θεολόγοι καί Καθηγητές Πανεπιστημίων. Ἡ δεύτερη εἰσήγηση εἶχε τίτλο: «Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου γιά τήν «ὀντολογία τοῦ προσώπου»».

Τόν ἐνδιέφερε τό θέμα τοῦ προσώπου, κατά τήν πατερική παράδοση καί τήν σύγχρονη θεολογία, ἐπειδή μέ ἄκουσε νά ὁμιλῶ γιά τά θέματα αὐτά καί ἤθελε νά ἐνημερώση τούς θεολόγους τής Περιφερείας του, φυσικά συμφωνοῦσε μέ τά θέματα αὐτά.

Σημειώνω ὅτι ἦταν ἀπό τούς λίγους Ἱεράρχες πού ὅταν ἀνέκυπταν διάφορα θεολογικά καί ἐκκλησιαστικά ζητήματα μοῦ τηλεφωνοῦσε καί ζητοῦσε τίς ἀπόψεις μου, τίς ὁποῖες ἄκουγε μέ ἐνδιαφέρον καί προσοχή.

Ἐπίσης, τόν ἐνδιέφερε ἡ θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γι’ αὐτό καί κάθε χρόνο ἀρχές τοῦ Φεβρουαρίου διοργάνωνε Θεολογικά Συνέδρια μέ ποικίλη θεματολογία γιά τούς θεολόγους τῆς Περιφερείας του καί εὑρύτερα, στά ὁποῖα καί ἄλλες φορές κλήθηκα νά ὁμιλήσω ὡς εἰσηγητής.

Μέ τόν μακαριστό Μητροπολίτη μέ συνέδεαν ὄχι μόνον ἡ κοινή ἀντιμετώπιση θεολογικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ἀλλά καί τό ὅτι ἦταν χειροτονία τοῦ Προκατόχου μου καί μετέπειτα Ἠλείας, Μητροπολίτου Γερμανοῦ Γκούμα, καί, ἐπίσης, τό ὅτι φέρω τό ὄνομα τοῦ θείου του, μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Ἱεροθέου Παρασκευοπούλου.

Εἶναι εὐνόητο ὅτι ἡ μεταξύ μας ἐκτίμηση ἦταν ἀμοιβαία καί ἔτρεφα ἰδιαίτερο σεβασμό σέ ἐκεῖνον καί στό ἔργο του.

Τήν εἰσήγηση πού δημοσιεύω στήν συνέχεια τήν παρηκολούθησε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης μέ πολλή προσοχή, ἔδωσε τήν δυνατότητα στούς παρόντας θεολόγους νά ὁμιλήσουν ἐλεύθερα, μοῦ ἔδωσε τήν ἄνεση χρόνου νά ἀπαντήσω στίς ἀπορίες τους, χωρίς ἐκεῖνος νά παρεμβαίνη, ἀποδεχόμενος καί τήν εἰσήγηση καί τίς ἀπαντήσεις. Ὄντως σπάνιος Ἱεράρχης, «παλαιᾶς κοπῆς», ἀνεπίφθονος!

Μετά τό Συνέδριο ἐξέδωσε τά πρακτικά του, μέ τίς δύο εἰσηγήσεις μου καί μέ δαπάνες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἔγραψε δέ ἰδιαίτερο πρόλογο στόν ὁποίον φαίνονται τά χαρίσματά του, ὅτι δηλαδή παρά τήν μεγάλη ἡλικία του ἐνδιαφερόταν γιά θεολογικά θέματα καί ἤθελε νά μαθαίνει κάτι καινούριο σέ σχέση βέβαια μέ τήν πατερική παράδοση καί τήν σύγχρονη θεολογία.

Ἔγραφε στόν πρόλογο:

«Ἐάν ὁ σοφός Σωκράτης ἔλεγε «γηράσκω ἀεί διδασκόμενος» καί ἡ παιδαγωγική ἐπιστήμη σήμερα ὁμιλεῖ διά τήν διά βίου μάθησι, ὥστε ὅλοι νά μαθαίνουν ὅσα χρειάζονται διά τήν ἀντιμετώπισι τῶν δυσκολιῶν τῆς ζωῆς τους, τοῦτο ἰδιαιτέρως πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί διά νά μαθαίνουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς προστετεύει στήν ζωή μας, ἀλλά καί μᾶς ἐνισχύει στήν ἀντιμετώπισι τῶν δυσκολιῶν μας.

Αὐτόν τόν σκοπόν ἔχει καί τό ἐτήσιο Θεολογικό Συνέδριο τῆς Μητροπόλεώς μας. Δηλαδή ἐπιδιώκει τήν ἐμπέδωση ἀλλά καί τήν διεύρυνση τῶν χριστιανικῶν γνώσεων τοῦ Κλήρου, τῶν Θεολόγων τῆς περιοχῆς μας καί τῶν Χριστιανῶν μας.

Ἔτσι ἐφέτος ὑπῆρξεν ἰδιαίτερη εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά εἶναι εἰσηγητής στό Θεολογικό μας Συνέδριο ὁ γνωστός στήν Ἑλλάδα καί ἐκτός αὐτῆς διά τήν ἰδιαιτέραν θεολογική του κατάρτιση Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ.

Διά τοῦτο καί ἀπό τήν θέσιν αὐτήν ἰδιαίτερα τόν εὐχαριστῶ διά τόν κόπον του νά ἔλθη διά δύο ἡμέρες κοντά μας, νά μᾶς εὐλογήση καί νά ἀκούσωμε τόν θεολογικόν του λόγον. Ὅμως θέλω νά τόν εὐχαριστήσω ἀκόμη θερμά καί διότι μᾶς ἔστειλε τά δοκίμια τῶν ὁμιλιῶν του πρός δημοσίευσιν, ὥστε νά λάβουν γνῶσιν αὐτῶν καί νά διδαχθοῦν καί ὅσοι δέν εἶχαν τήν εὐκαιρίαν νά παρευρεθοῦν καί νά τόν ἀκούσουν τίς ἡμέρες τοῦ Συνεδρίου μας. Αὐτά τά κείμενα περιέχονται στόν ἀνά χεῖρας τόμον. Πιστεύω ὅτι ἀπό τήν ἀνάγνωσή τους ὅλοι θά ὠφεληθοῦμε. Τό εὔχομαι ὁλόψυχα.

Πύργος 18 Μαρτίου 2018
Κυριακή Δ΄ τῶν Νηστειῶν
Ἑορτή Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος
+ Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ»

Ὅντως σοφός καί ταπεινός Ἱεράρχης πού εἶχε ὀρθόδοξη συνείδηση, ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί ἐκκλησιαστικό ἦθος.

Τόν ἐνθυμοῦμαι μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί σεβασμό ὡς ἕναν ἀπό τούς μεγάλους παλαιούς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ σοβαρότητα καί εὐπρέπεια!

Αἰωνία νά εἶναι ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Γερμανοῦ, τοῦ παραδοσιακοῦ, μεθοδικοῦ, ἀνεπίφθονου καί θεολόγου Ἱεράρχου. Ὁ Θεός νά τόν κατατάξη μέ τούς δικαίους.

Δεῖτε τό κείμενο πού δημοσιεύεται χωρίς τίς παραπομπές.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το 40νθήμερο Μνημόσυνο του Αρχιμ. Αντωνίου Παραρά

Το 40νθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού Αρχιμ. Αντωνίου Παραρά τελέσθηκε το Σάββατο 18-3-2023 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Τριάδος Καλοξύλου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας...

«Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου»

Πανηγυρικά εορτάσθηκε η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως σε ολόκληρη την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Στο Αγρίνιο επίκεντρο της εορτής ήταν ο Ιερός Ναός των...

Η υπομονή είναι που βοηθά τον καθένα μας στην άρση του προσωπικού Σταυρού

Την Ακολουθία των Χαιρετισμών προς την Κεχαριτωμένη Παναγία μας, τέλεσε την κατά το έθος στον Mητροπολιτικό Ιερό Nαο Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιεράς Μητροπόλεως Μέμφιδος...

Για να φθάσουμε να ζήσουμε και να βιώσουμε την ανάσταση του Κυρίου μας, πρέπει πρώτα να περάσουμε από τον...

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, λειτούργησε και ομίλησε στον ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην περιοχή Κουλίνες...
video

Σε ποιον σε νοιάζει να αρέσεις;

Σε ποιον σε νοιάζει να αρέσεις; Πώς θέλουμε να φαινόμαστε στους γύρω μας; Ποια σχέση θέλουμε να έχουμε με τον Θεό; Πώς θέλουμε να...

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Βόλο

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου λειτούργησε σήμερα, Γ΄ Κυριακή των Νηστειών, εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία...

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους – Λευκών Αυλωναρίου

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου 2023, το πρωΐ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ  Σεραφείμ μετέβη στην Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους -...

Ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην ενορία Παντοκράτορος Άρτης

Το απόγευμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου 2023, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Παντοκράτορος στην πόλη της Άρτας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ....

Ζητάμε τη δύναμη του Θεού χωρίς να έχουμε κουραστεί

Το απόγευμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου 2023, στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρώνας Νέας Ερυθραίας τελέστηκε ο Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός. Στο τέλος του Εσπερινού...

Η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου

Με μεγαλοπρέπεια και μέσα σε κλίμα κατάνυξης, εορτάσθηκε η Κυριακή της «Σταυροπροσκυνήσεως» στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου. Σήμερα, Γ' Κυριακή των Νηστειών της Αγίας και Μεγάλης...

Ενθρόνιση νέου Καθηγουμένου Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακής Μονής Παναγίας Γαλακτοτροφούσης

Στο μέσο του πελάγους της Αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής, της κατανυκτικότερης περιόδου όλου του έτους, τελέστηκε το Σάββατον 18η Μαρτίου 2023, στις 06:30 μ.μ.,...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή της Συνάξεως πάντων των Φθιωτών Αγίων

Λαμπρό Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο τελέσθηκε σήμερα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 19 Μαρτίου 2023 για την εορτή της Συνάξεως πάντων των Φθιωτών Αγίων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό...

Η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς

Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023,  εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως,  Γ΄ των Νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς τελέσθηκε ...

Η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Αγιοτόκο νήσο Κίμωλο

Στον Ιερό Ναό Παναγίας της Οδηγητρίας Κιμώλου, όπου φυλάσσονται και τα τιμία Λείψανα της Οσίας Μεθοδίας, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος...

«Ας αποτελέσει η σημερινή Κυριακή την αφετηρία, για να ξεκινήσουμε ως «σταυρικοί» δρομείς τον αγώνα τον καλόν»

Την Γ’ Κυριακή των Νηστειών, 19 Μαρτίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας ιερούργησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Συκεών. Μετά...