Μέσα σέ μιά κατανυκτική καί μυσταγωγική ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς χαρᾶς καί συκγινήσεως καί μέ τήν καθιερωμένη σέ τέτοιες περιπτώσεις λαμπρότητα, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος, 30 Μαΐου 2021 στίς 6 τό ἀπόγευμα, τελέσθηκε στό Καθολικό τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Καθηγουμένου του, Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Β΄.

Σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία ἁγιορειτική τάξη ἡ ποιμαντορική ράβδος ἐνεχειρίσθη (παραδόθηκε) στόν νέο Καθηγούμενο καί Προεστῶτα τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἐλισαῖο, Καθηγούμενο τῆς Κυριάρχου Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους, τῆς ὁποίας, τό ἐν Παΐκῳ ὄρει Ἱερό Κοινόβιο, ἀποτελεῖ ἀνέκαθεν καί ἐξαρχῆς μετόχιο.

Ὁ Πανοσιολογιώτατος νέος Καθηγούμενος π. Χρυσόστομος Β΄ διαδέχθηκε τόν πολυσέβαστο καί ἀοίδιμο Κτήτορα τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Γέροντα Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη στίς 21 Ἰανουαρίου 2021. Φέτος τό Ἱερό Κοινόβιο συμπληρώνει 40 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυσή του.

Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας Χρυσόστομος ὑπῆρξε ἱδρυτής ἱερῶν μοναστηριῶν, τῆς ἀνδρώας μονῆς στό ὄρος Πάϊκο, τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (ἔτος ἱδρύσεως 1981), καί τῆς γυναικείας ἀδελφότητας τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Παναγία Ἄξιόν Ἐστιν» στό Μεσαῖο Θεσσαλονίκης (ἔτος ἱδρύσεως 2008).

Μέ πνευματική σοφία, πατρική ἀγάπη καί σύνεση ὁ Γέροντας Χρυσόστομος ἐποίμανε ἀκούραστα γιά 40 χρόνια τά λογικά πρόβατα τῶν δύο αὐτῶν μοναστικῶν ἀδελφοτήτων, πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Χριστός. Τόποι ἀσκήσεως καί ἁγιασμοῦ ἀποτελοῦσαν καί ἀποτελοῦν ἀνέκαθεν οἱ ἱερές μονές γιά τούς ἀσκουμένους σέ αὐτές. Καί ὄχι μόνο. Μέ τό πνευματικό φῶς πού ἐκπέμπουν, ἀκτινοβολοῦν, γίνονται φάροι καί σταθεροί δεῖκτες ζωῆς γιά τούς ἐν τῷ κόσμῳ ἀδελφούς μας. Γι᾿ αὐτό, μέ τήν ἐξ ὕψους βοήθεια, τά δύο αὐτά ἱερά καθιδρύματα ἀνεδείχθησαν ὅλα αὐτά τά χρόνια τόποι ψυχικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ καί καταφύγια πνευματικοῦ ἀναβαπτισμοῦ γιά χιλιάδες πιστούς.

Κατά τό χρονικό αὐτό διάστημα τῆς διακονίας του ἐπί τῆς γῆς, ὁ Γέροντας Χρυσόστομος νουθέτησε ἐπίσης καί καθοδήγησε σοφά πλῆθος πνευματικῶν παιδιῶν του στήν ὁδό τῆς ἀλήθειας καί τῆς ζωῆς (πρβλ. Ἰωάν. 14,6) καί σέ «νομάς σωτηρίους», ἐνῶ δέν ἦσαν λίγοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, μέ τόν θεόπνευστο καί διακριτικό λόγο του, βρῆκαν ἴαση ψυχῆς, ἀνακούφιση καί ἀνάπαυση, ἐξομολογούμενοι κάτω ἀπό τό πετραχήλι του.

Ἄξιο πνευματικό τέκνο καί διάδοχος τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ πατέρα εἶναι ὁ νεοενθρονισθείς ἡγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου. Ὁ π. Χρυσοστόμος Β΄ ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς πρώτους μαθητές τοῦ ἁγίου Γέροντος. Κάνοντας ὑπακοή στό θέλημα τοῦ ἀοιδίμου πατρός του, ἀνέλαβε νά συνεχίσει τό πολύμοχθο ἔργο πού ξεκίνησε πρῶτος ἐκεῖνος πρίν ἀπό 40 χρόνια. Μέ τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες λοιπόν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Χρυσοστόμου καί τήν ὁμόθυμη συναίνεση ὅλης τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου, ὁ π. Χρυσοστόμος Β΄ καλεῖται νά συνεχίσει τό ἔργο πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ἡ θεία Πρόνοια καί ἀνέθεσε στούς ὤμους του ὁ πνευματικός πατέρας του ἀναχωρώντας γιά τόν οὐρανό.

Ἡ ἐκλογή καί ἡ Ἐγκαθίδρυση (ἐγκατάσταση) τοῦ π.Χρυσοστόμου Β΄ στό ἡγουμενικό ἀξίωμα ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης καί τῆς ἑνότητας τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ἀλλά καί τῆς ὑπακοῆς στήν ἐπιθυμία του ἀειμνήστου Γέροντος Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος, στήν πρό ἑνδεκαετίας γραπτή καί προφορική διαθήκη του, ὅρισε διάδοχό του τόν ὡς ἄνω ἀναφερόμενο μαθητή του. Συνάμα ὅμως φανερώνει τήν καθολική ἀποδοχή καί ἀναγνώριση ἐκ μέρους ὅλης τῆς ἀδελφότητας τῶν ἀρετῶν καί τῶν χαρισμάτων τοῦ νέου ἡγουμένου π.Χρυσοστόμου Β΄.

Κατά τήν τελετή τῆς ἐνθρονίσεως παρέστησαν, ἐκτός ἀπό τήν συνοδία τοῦ σεβαστοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας καί τῆς συνοδίας του, σεβαστοί Καθηγούμενοι καί ἐκπρόσωποι Καθηγουμένων Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Ὄρους καί ἐκτός αὐτοῦ, σεβαστές Γερόντισσες Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μακεδονίας καί πλειάδα ἐπισήμων προσώπων, διακονούντων στήν Κυβέρνηση καί τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση.

Δοξάζουμε τόν ἅγιο Θεό, διότι τό γεγονός τῆς ἀναχωρήσεως γιά τούς οὐρανούς τοῦ μακαρίου Γέροντος Χρυσοστόμου, διαδέχθηκε ἡ χαρά τῆς ἀναδείξεως στή θέση ἐκείνου ἑνός καθ᾿ ὅλα ἄξιου πνευματικοῦ τέκνου του. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἀπό ψηλά ὅπου τώρα βρίσκεται ὁ ἀείμνηστος Γέροντας, θά εὐλογεῖ τόν καθημερινό ἀγώνα τοῦ π.Χρυσοστόμου Β΄ καί θά πρεσβεύει στόν Κύριο. Ἡ δική μας ὁλόθυμη εὐχή εἶναι νά βρεθεῖ κατά πάντα ἄξιος διάδοχος τοῦ ἐν οὐρανοῖς καί ἐν ἀγκάλαις Θεοῦ εὑρισκομένου Γέροντός του. Ἀμήν.

Καί μαζί μέ τήν εὐχή αὐτή ἀναφωνοῦμε πάλι καί πάλι: Ἄξιος!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Τα ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών στην Ι. Μονή Αναστάσεως Χριστού Λουτρακίου

Την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος της Ι. Μητροπόλεως μας, Πρωτοσύγκελλος και Καθηγούμενος της Ι. Μονής Αναστάσεως...

Λιτά εόρτασε τα ονομαστήρια του ο Μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος

Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των τέκνων αυτών, Αγαπίου...

Δωδώνης και Κατραμάδος στον νέο Υπουργό Τουρισμού

Την πρώτη συνάντηση εργασίας με τον νέο Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλειο Κικίλια είχε σήμερα, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, στο Υπουργείο Τουρισμού, Αντιπροσωπεία της Διοικούσης...

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και η Ι.Μ. Φθιώτιδος στηρίζουν οικογένειες με ανήλικα τέκνα

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η φιλανθρωπική δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος με σκοπό την ενίσχυση ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Νομού Φθιώτιδος.          ...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: «Δε διαχωρίζω τους πιστούς σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους – Οι πόρτες των Εκκλησιών μας θα είναι...

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος καὶ Ἐξαρχος πάσης Ὠκεανίας, τοῖς Θεοφιλεστάτοις Ἐπισκόποις, τῷ εὐαγεῖ κλήρῳ, ταῖς μοναστικαῖς ἀδελφότησι τῆς ἐν...

Η Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα της Αρχιεπισκοπής στο Βεάκειο θέατρο

Η μουσικοθεατρική παράσταση «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» 1821 – 2021, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, στις 9.00 μ.μ., στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Στην παράσταση παρουσιάζεται η...

Ψήφισμα Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας ενάντια στο μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα σχολεία

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών μαζί με το Πανελλήνιο Κίνημα «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά», το οποίο έχει στόχο την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση...

Ἡ Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν ἐν Σμύρνῃ

Προσκυνηματικὴν ἐπίσκεψιν εἰς τὴν γῆν τῆς Ἰωνίας ἐπραγματοποίησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, συνοδευόμενος ὑπὸ τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Διονυσίου Τζίτζιου, Πρωτοσυγκέλλου...

Επετειακή Μουσική Εκδήλωση Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...
video

Ιερώνυμος Λαρίσης: Μου είπαν ότι αν εμβολιαστώ, στον 3ο Παγκόσμιο τα… έξυπνα όπλα θα με βρουν και θα σκοτωθώ...

Απίστευτα πράγματα μετέφερε πως του είπαν μέλη του αντιεμβολιαστικού κινήματος ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, με αφορμή την απόφαση του Ιεράρχη να γίνουν...

Η εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με επίκεντρο το Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου στα Κουμπουριανά Αμφίκλειας εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η μνήμη της αγίας οικογένειας του Αγίου Ευσταθίου...

Κορίνθου Διονύσιος: Δια του Σταυρού έρχεται η χάρις του Θεού

Στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Απ. Παύλου στην Κόρινθο λειτούργησε χθες Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος πλαισιούμενος από τους...

Εγκατάσταση νέου Εφημερίου στη Φολέγανδρο

Προερχόμενος από τη Μύκονο, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ μετέβη στη Φολέγανδρο και άμα τη αφίξει του ιερούργησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου,...

Ι. Μ. Φθιώτιδος και ΑΠΟΣΤΟΛΗ συνεχίζουν το πρόγραμμα «ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ» και τη νέα περίοδο

 Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνεχίζουν το πρόγραμμα στήριξης των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.    ...