Μέσα σέ μιά κατανυκτική καί μυσταγωγική ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς χαρᾶς καί συκγινήσεως καί μέ τήν καθιερωμένη σέ τέτοιες περιπτώσεις λαμπρότητα, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος, 30 Μαΐου 2021 στίς 6 τό ἀπόγευμα, τελέσθηκε στό Καθολικό τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Καθηγουμένου του, Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Β΄.

Σύμφωνα μέ τήν ἀρχαία ἁγιορειτική τάξη ἡ ποιμαντορική ράβδος ἐνεχειρίσθη (παραδόθηκε) στόν νέο Καθηγούμενο καί Προεστῶτα τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἐλισαῖο, Καθηγούμενο τῆς Κυριάρχου Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους, τῆς ὁποίας, τό ἐν Παΐκῳ ὄρει Ἱερό Κοινόβιο, ἀποτελεῖ ἀνέκαθεν καί ἐξαρχῆς μετόχιο.

Ὁ Πανοσιολογιώτατος νέος Καθηγούμενος π. Χρυσόστομος Β΄ διαδέχθηκε τόν πολυσέβαστο καί ἀοίδιμο Κτήτορα τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Γέροντα Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη στίς 21 Ἰανουαρίου 2021. Φέτος τό Ἱερό Κοινόβιο συμπληρώνει 40 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυσή του.

Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας Χρυσόστομος ὑπῆρξε ἱδρυτής ἱερῶν μοναστηριῶν, τῆς ἀνδρώας μονῆς στό ὄρος Πάϊκο, τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (ἔτος ἱδρύσεως 1981), καί τῆς γυναικείας ἀδελφότητας τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Παναγία Ἄξιόν Ἐστιν» στό Μεσαῖο Θεσσαλονίκης (ἔτος ἱδρύσεως 2008).

Μέ πνευματική σοφία, πατρική ἀγάπη καί σύνεση ὁ Γέροντας Χρυσόστομος ἐποίμανε ἀκούραστα γιά 40 χρόνια τά λογικά πρόβατα τῶν δύο αὐτῶν μοναστικῶν ἀδελφοτήτων, πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Χριστός. Τόποι ἀσκήσεως καί ἁγιασμοῦ ἀποτελοῦσαν καί ἀποτελοῦν ἀνέκαθεν οἱ ἱερές μονές γιά τούς ἀσκουμένους σέ αὐτές. Καί ὄχι μόνο. Μέ τό πνευματικό φῶς πού ἐκπέμπουν, ἀκτινοβολοῦν, γίνονται φάροι καί σταθεροί δεῖκτες ζωῆς γιά τούς ἐν τῷ κόσμῳ ἀδελφούς μας. Γι᾿ αὐτό, μέ τήν ἐξ ὕψους βοήθεια, τά δύο αὐτά ἱερά καθιδρύματα ἀνεδείχθησαν ὅλα αὐτά τά χρόνια τόποι ψυχικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ καί καταφύγια πνευματικοῦ ἀναβαπτισμοῦ γιά χιλιάδες πιστούς.

Κατά τό χρονικό αὐτό διάστημα τῆς διακονίας του ἐπί τῆς γῆς, ὁ Γέροντας Χρυσόστομος νουθέτησε ἐπίσης καί καθοδήγησε σοφά πλῆθος πνευματικῶν παιδιῶν του στήν ὁδό τῆς ἀλήθειας καί τῆς ζωῆς (πρβλ. Ἰωάν. 14,6) καί σέ «νομάς σωτηρίους», ἐνῶ δέν ἦσαν λίγοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, μέ τόν θεόπνευστο καί διακριτικό λόγο του, βρῆκαν ἴαση ψυχῆς, ἀνακούφιση καί ἀνάπαυση, ἐξομολογούμενοι κάτω ἀπό τό πετραχήλι του.

Ἄξιο πνευματικό τέκνο καί διάδοχος τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ πατέρα εἶναι ὁ νεοενθρονισθείς ἡγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου. Ὁ π. Χρυσοστόμος Β΄ ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς πρώτους μαθητές τοῦ ἁγίου Γέροντος. Κάνοντας ὑπακοή στό θέλημα τοῦ ἀοιδίμου πατρός του, ἀνέλαβε νά συνεχίσει τό πολύμοχθο ἔργο πού ξεκίνησε πρῶτος ἐκεῖνος πρίν ἀπό 40 χρόνια. Μέ τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες λοιπόν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Χρυσοστόμου καί τήν ὁμόθυμη συναίνεση ὅλης τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου, ὁ π. Χρυσοστόμος Β΄ καλεῖται νά συνεχίσει τό ἔργο πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ἡ θεία Πρόνοια καί ἀνέθεσε στούς ὤμους του ὁ πνευματικός πατέρας του ἀναχωρώντας γιά τόν οὐρανό.

Ἡ ἐκλογή καί ἡ Ἐγκαθίδρυση (ἐγκατάσταση) τοῦ π.Χρυσοστόμου Β΄ στό ἡγουμενικό ἀξίωμα ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης καί τῆς ἑνότητας τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ἀλλά καί τῆς ὑπακοῆς στήν ἐπιθυμία του ἀειμνήστου Γέροντος Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος, στήν πρό ἑνδεκαετίας γραπτή καί προφορική διαθήκη του, ὅρισε διάδοχό του τόν ὡς ἄνω ἀναφερόμενο μαθητή του. Συνάμα ὅμως φανερώνει τήν καθολική ἀποδοχή καί ἀναγνώριση ἐκ μέρους ὅλης τῆς ἀδελφότητας τῶν ἀρετῶν καί τῶν χαρισμάτων τοῦ νέου ἡγουμένου π.Χρυσοστόμου Β΄.

Κατά τήν τελετή τῆς ἐνθρονίσεως παρέστησαν, ἐκτός ἀπό τήν συνοδία τοῦ σεβαστοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας καί τῆς συνοδίας του, σεβαστοί Καθηγούμενοι καί ἐκπρόσωποι Καθηγουμένων Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Ὄρους καί ἐκτός αὐτοῦ, σεβαστές Γερόντισσες Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μακεδονίας καί πλειάδα ἐπισήμων προσώπων, διακονούντων στήν Κυβέρνηση καί τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση.

Δοξάζουμε τόν ἅγιο Θεό, διότι τό γεγονός τῆς ἀναχωρήσεως γιά τούς οὐρανούς τοῦ μακαρίου Γέροντος Χρυσοστόμου, διαδέχθηκε ἡ χαρά τῆς ἀναδείξεως στή θέση ἐκείνου ἑνός καθ᾿ ὅλα ἄξιου πνευματικοῦ τέκνου του. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἀπό ψηλά ὅπου τώρα βρίσκεται ὁ ἀείμνηστος Γέροντας, θά εὐλογεῖ τόν καθημερινό ἀγώνα τοῦ π.Χρυσοστόμου Β΄ καί θά πρεσβεύει στόν Κύριο. Ἡ δική μας ὁλόθυμη εὐχή εἶναι νά βρεθεῖ κατά πάντα ἄξιος διάδοχος τοῦ ἐν οὐρανοῖς καί ἐν ἀγκάλαις Θεοῦ εὑρισκομένου Γέροντός του. Ἀμήν.

Καί μαζί μέ τήν εὐχή αὐτή ἀναφωνοῦμε πάλι καί πάλι: Ἄξιος!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε το περιβάλλον»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου, η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλληλες δράσεις»,...

Η εορτή του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια κατά τη μοναστηριακή τάξη εορτάστηκε πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος και της μητρός αυτού, Αγίας Μόνικας. Αρκετοί πιστοί...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Λαρίσης

Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερωνύμου του πενταγλώσσου, στον Ιερό...

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια απ’ την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει η Ι.Μ. Παροναξίας

Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας τιμώντας τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στον αγωνιστή Ιεράρχη Ιερόθεο Αριστάρχου...

Αναγνώριση συστάσεως έξι ιστορικών Ιερών Μονών στην Ι.Μ. Σπάρτης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος είχε αποστείλει αναλυτικό έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 15 Απριλίου 2021, με το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Διευρύνουμε το πρόγραμμα ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ»

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνέχισαν την διανομή ετοίμων γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες...

Διαδικτυακή Εκδήλωση «Άγνωστοι Μεσσήνιοι Κληρικοί, Αγωνιστές του 1821»

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...

Ονομαστήρια Μακαριωτάτου Aρχιεπισκόπου Aθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου

Η Βοιωτία καυχάται για τον προερχόμενο εκ των σπλάχνων της Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, ο οποίος στην 40χρονη διακονία Του...

Εις πολλά έτη Δέσποτα!

Μία ευχή σαν προσευχή Αφιερωμένη στην εορτή του Αρχιεπισκόπου Του Δημ.Ιωάννου Οικονομολόγου-Αναλογιστή «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ιερωνύμου ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε 14 Ιουνίου 2021, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ιερά...

Ρασοφορία Μοναχής στην Ι.Μ. Αγ. Βλασίου Τρικάλων & Μεγαλοσχημία Μοναχής στο Ησυχ. Τιμίου Σταυρού Μαψού

Στην Ι. Μονή Αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το πρωί της Κυριακής, 13 Ιουνίου 2021, όπου ετέλεσε την...

Σερρών Θεολόγος: «Οι Νεομάρτυρες είναι η δόξα της Εκκλησίας και το καύχημα της Ελλάδος»

Ταξίδι νοσταλγικό και διδακτικό σε δρόμους φωτεινούς του αειζώου ορθοδόξου πνεύματος και της φιλογενούς ελληνικής παραδόσεώς μας, απήλαυσαν όσοι συμμετείχαν στην επετειακού χαρακτήρος εκδήλωση...

Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών

Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Ιουνίου 2021, τελέσθηκε Παράκληση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμoύ της Θεοτόκου Γρεβενών για  τους  μαθητές της  Γ΄ Λυκείου  που ...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικ. Συνόδου στην Χαλκίδα

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Παρασκευής...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η αλήθεια της Πίστεως είναι η κόκκινη γραμμή μας»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ετέλεσε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων 13 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, η οποία...