Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου,
Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Κύ­ρι­ος ἐκλέγει τούς προ­κρί­τους τῶν Μα­θη­τῶν Του Πέ­τρο, ­­κω­βο καί ­ωάν­νη. Τόν πρῶ­το γι­ά τή θερ­μή πί­στη καί τήν ἀ­γά­πη πού εἶ­χε γι­ά τόν Χρι­στό, τόν δεύ­τε­ρο γι­ά τήν αὐ­τα­πάρ­νη­ση καί τή δι­ά­θε­ση πού εἶ­χε νά πι­εῖ τό Πο­τή­ρι­ο τοῦ Χρι­στοῦ καί νά μι­μη­θεῖ τό θά­να­τό Του, καί τόν τρί­το γι­ά τήν ἀ­γά­πη πού ἀ­πο­λάμ­βα­νε ἀ­πό τόν Χρι­στό καί τήν ἀ­ρε­τή του. Τούς μα­θη­τές αὐ­τούς ὁ­δή­γη­σε «εἰς ὄ­ρος ὑ­ψη­λόν κα­τ’ ἰ­δί­αν καί με­τε­μορ­φώ­θη ἔ­μπρο­σθεν αὐ­τῶν καί ἔ­λαμ­ψεν τό πρό­σω­πον αὐ­τοῦ ὡς ὁ ἥ­λι­ος, τά δέ ἱ­μά­τι­α αὐ­τοῦ ἐ­γέ­νε­το λευ­κά ὡς τό φῶς»1 .

Προ­σεγ­γί­ζο­ντας τώ­ρα τή φρά­ση ἀ­κρι­βῶς, πού πε­ρι­γρά­φει τή Με­τα­μόρ­φω­ση τοῦ Κυ­ρί­ου, πα­ρα­τη­ροῦ­με ὅτι ἡ λάμ­ψη τοῦ προ­σώ­που τοῦ Κυ­ρί­ου πα­ρο­μοι­ά­ζε­ται μ’ αὐ­τή τοῦ ἡ­λί­ου, γι­ά νά δεί­ξει τό ὑ­πέρ­με­τρο, τό ὑ­περ­φυ­σι­κό, τό ἀ­φό­ρη­το στήν ὅ­ρα­ση. Καί κα­τό­πιν, τά ἱ­μά­τι­α πα­ρο­μοι­ά­ζο­νται μέ τό φῶς, πού εἶναι στοι­χεῖ­ο τοῦ ἥ­λι­ου. Ἀ­ντα­να­κλοῦν βέ­βαι­α τή λάμ­ψη τοῦ Σώ­μα­τος, ἐ­πι­σκι­ά­ζο­νται ὅ­μως ἀ­πό τό ἄρ­ρη­το φῶς τῆς δό­ξης τοῦ Προ­σώ­που. Τό φῶς τοῦ προ­σώ­που τοῦ Κυ­ρί­ου ἔ­χει ὑ­περ­φυ­σι­κό χα­ρα­κτῆ­ρα καί μαρ­τυ­ρεῖ τή Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ «ἐ­λη­λυ­θυῖ­α ἐν δυ­νά­μει» κα­τά τήν ὑ­πό­σχε­σή Του. Καί, ἐ­φό­σον ἡ Βα­σι­λεί­α Του εἶ­ναι κα­θε­αυ­τή Βα­σι­λεί­α πά­ντων τῶν αἰ­ώ­νων, καί τό Φῶς Του εἶ­ναι Ἄ­κτι­στο καί Αἰ­ώ­νι­ο.

Ξα­φνι­κά, στό φω­τει­νό αὐ­τό πα­νη­γύ­ρι καί τήν ἐκ­θαμ­βω­τι­κή λάμ­ψη τῆς ὄ­ψε­ως τοῦ Σω­τῆ­ρος, ἥλ­κυ­σε τήν προ­σο­χή τῶν τρι­ῶν Μα­θη­τῶν ἡ πα­ρου­σί­α τῶν δύ­ο με­γά­λων Προ­φη­τῶν, τοῦ Μω­ϋ­σέ­ως καί τοῦ Ἠ­λί­α, τῶν ἐν­δό­ξων αὐ­τῶν ἀ­ντι­προ­σώ­πων τοῦ Νό­μου καί τῶν Προ­φη­τῶν. Καί ἐ­νῶ ὁ ἕ­νας εἶ­χε πε­θά­νει καί τα­φεῖ πρό πολ­λοῦ καί ὁ ἄλ­λος εἶ­χε με­τα­στεῖ ζω­ντα­νός στόν οὐ­ρα­νό, ὁ Κύ­ρι­ος, ὡς ἐ­ξου­σι­α­στής τῆς ζω­ῆς καί τοῦ θα­νά­του, τῶν ἄ­νω καί τῶν κά­τω, συ­νή­γα­γε καί τούς δύ­ο ἐ­νώ­πι­όν Του. Ὡς ἀ­ντι­πρό­σω­ποι τῆς Πα­λαι­ᾶς Δι­α­θή­κης καί ὑ­πη­ρέ­τες τῆς προ­ε­τοι­μα­σί­ας τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς προ­αι­ώ­νι­ας βου­λῆς Του, ἦλ­θαν νά πα­ρα­στοῦν καί νά μαρ­τυ­ρή­σουν ὅ­τι ὁ Ἰ­η­σοῦς εἶ­ναι ὁ λυ­τρω­τής τοῦ κό­σμου. Συ­νο­μιλοῦσαν δέ μέ τόν Ἰ­η­σοῦ, ἀ­πο­δει­κνύ­ο­ντας ὅ­τι ὅ­λα ὅ­σα ὁ Νό­μος καί οἱ Προ­φῆ­τες εἶ­χαν προ­εί­πει γύ­ρω ἀ­πό τό Πά­θος καί τήν Ἀ­νά­στα­σή Του θά ἐκ­πλη­ρώ­νο­νταν στήν Ἰ­ε­ρου­σα­λήμ, ὅ­πως γρά­φει ὁ Λου­κᾶς.

Κα­τά τήν ὑ­περ­φυ­ῆ αὐ­τή σύ­να­ξη, πά­λι παίρ­νει τό λό­γο ὁ Ἀπόστολος Πέ­τρος, λέ­γο­ντας: «Κύ­ρι­ε, κα­λόν ἐ­στιν ἡ­μᾶς ὧ­δε εἶ­ναι· εἰ θέ­λεις, ποι­ή­σω­μεν ᾧ­δε τρεῖς σκη­νάς, σοι μί­αν καί Μω­σεῖ μί­αν καί μί­αν Ἠ­λίᾳ».

Ἡ λέ­ξη «σκη­νή», πού ἀ­νέ­φε­ρε ὁ Πέ­τρος, ὑ­πο­νο­εῖ ἴ­σως τή σκη­νή τοῦ Μαρ­τυ­ρί­ου ἤ – κα­τά ἄλ­λη ἑρ­μη­νεί­α – ἐν γέ­νει τή σκη­νή τοῦ Θε­οῦ, πού εἶ­ναι πλή­ρης τῆς δό­ξης Του. Βέ­βαι­α, τήν ἀ­πά­ντη­ση ὁ Πέ­τρος δέν τήν πῆ­ρε οὔ­τε ἀ­πό τόν Μω­ϋ­σῆ, οὔ­τε ἀ­πό τόν Ἠ­λί­α, ἀλ­λά ἀ­πό τόν Ἴ­δι­ο τόν Πα­τέ­ρα· «νε­φέ­λη φω­τει­νή ἐ­πε­σκί­α­σεν αὐ­τούς, καί ἰ­δού φω­νή ἐκ τῆς νε­φέ­λης λέ­γου­σα· οὗ­τος ἐ­στίν ὁ Υἱ­ός μου ὁ ἀ­γα­πη­τός, ἐν ᾧ εὐ­δό­κη­σα· αὐ­τοῦ ἀ­κού­ε­τε«.

Ἡ Νε­φέ­λη δει­κνύ­ει τήν πα­ρου­σί­α καί δύ­να­μη τοῦ Θε­οῦ, τό ἔν­δυ­μα «τῆς με­γα­λο­πρε­ποῦς δό­ξης» τοῦ Θε­οῦ, ὅ­πως μαρ­τυ­ρεῖ ὁ ἴ­δι­ος ὁ Ἀ­πό­στο­λος Πέ­τρος. Ἡ Νε­φέ­λη αὐ­τή εἶ­ναι ὄ­ντως ἡ θεί­α σκη­νή, σκη­νή ἀ­χει­ρο­ποί­η­τη, ὁ Πα­ρά­δει­σος τοῦ Θε­οῦ, ὁ ὁ­ποῖ­ος πα­ρου­σι­ά­ζε­ται στή Με­τα­μόρ­φω­ση αὐ­τή γι­ά νά δι­δά­ξει τούς μα­θη­τές τί νά γυ­ρεύ­ουν: τά ἄ­νω, τά θεῖ­α, τά τέ­λει­α. Αὐ­τή ἦ­ταν καί ἡ με­γα­λύ­τε­ρη μα­κα­ρι­ό­τη­τα γι­ά τούς Ἀ­πο­στό­λους, τό νά βρε­θοῦν δη­λα­δή κά­τω ἀ­π’ τήν ἴ­δι­α στέ­γη μέ τό Δε­σπό­τη Χρι­στό. Καί πα­ρό­λο πού ἔ­φε­ρε τή φω­νή τοῦ Πα­τρός, ἡ ἴ­δι­α συμ­βο­λί­ζει τό συ­μπα­γές καί ἀ­δι­άρ­ρη­κτο ὅ­λης τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δος.

Ἡ φω­νή αὐ­τή ἦλ­θε ἀ­πό τή Νε­φέ­λη, γι­ά νά φα­νεῖ ἡ θεί­α προ­έ­λευ­σή της, νά μαρ­τυ­ρή­σει ὅ­τι ὁ Χρι­στός εἶ­ναι Υἱ­ός Μο­νο­γε­νής, Υἱ­ός ἀ­γα­πη­τός καί σ’ Αὐ­τόν ἀ­να­παύ­ε­ται ὅ­λη ἡ Εὐ­δο­κί­α τοῦ Οὐ­ρα­νί­ου Πα­τρός. «Οὗ­τος ἐ­στίν ὁ Υἱ­ός μου», δη­λα­δή Μο­νο­γε­νής καί Ὁ­μο­ού­σι­ος μέ τόν Γεν­νή­το­ρα. «Ὁ ἀ­γα­πη­τός«, πού ἔ­χει τό ἕ­να καί αὐ­τό θέ­λη­μα μέ τόν Πα­τέ­ρα.

Τέ­λος, ἡ φω­νή συ­μπλη­ρώ­νει: «Αὐ­τοῦ ἀ­κού­ε­τε«. Ἄν θέ­λουμε δη­λα­δή νά με­τα­μορ­φω­θοῦμε καί νά εἰ­σέλ­θουμε στήν οὐ­ρά­νι­α καί ἀ­χει­ρο­ποί­η­τη σκη­νή τοῦ «Πρω­το­τό­κου πά­σης κτί­σε­ως«, ὑ­πάρ­χει μό­νο μί­α ὁ­δός, ἡ ὁ­δός τῶν ἐ­ντο­λῶν. Αὐ­τός ἔ­δει­ξε τήν ὁ­δό καί ταυ­τό­χρο­να εἶ­ναι ὁ Ἴ­δι­ος ἡ Ὁ­δός πού εἰ­σά­γει στόν Οὐ­ρα­νό, πέ­ραν τοῦ κα­τα­πε­τά­σμα­τος τῆς ὁ­ρα­τῆς δη­μι­ουρ­γί­ας. Ὅ­ποι­ος δε­χθεῖ τό σταυ­ρό Του, πού εἶ­ναι τό κε­φά­λαι­ο ὅ­λων τῶν ἐ­ντο­λῶν, αὐ­τός βρί­σκει τή δό­ξα Του.

Ἡ Νε­φέ­λη τῆς δυ­νά­με­ως καί πα­ρου­σί­ας τοῦ Θε­οῦ, σέ συν­δυ­α­σμό μέ τή φω­νή τοῦ ἀ­νάρ­χου Γεν­νή­το­ρος, ὑ­πῆρ­ξε ἡ ὑ­πέρ­τα­τη στι­γμή τῆς Θα­βώ­ρει­ας Θε­ο­φά­νει­ας. Συ­γκλό­νι­σε δέ τούς Ἀ­πο­στό­λους κι «ἔ­πε­σαν ἐ­πί πρό­σω­πον αὐ­τῶν καί ἐ­φο­βή­θη­σαν σφό­δρα«. Δέν ἐμπό­ρε­σαν νά χω­ρέ­σουν τό πλή­ρω­μα καί τήν τε­λει­ό­τη­τα τοῦ Φω­τός πού τούς ἐμ­φα­νί­σθη­κε. Προ­σέ­πε­σαν στή γῆ, δεί­χνο­ντας τήν ἀ­δυ­να­μί­α τους, ἀλ­λά καί τή λα­τρευ­τι­κή τους στά­ση. Καί ἐ­νῶ βρί­σκο­νταν κα­τα­κεί­με­νοι οἱ Μα­θη­τές στή γῆ, τούς πλη­σί­α­σε ὁ Ἰ­η­σοῦς καί τούς ἀ­νόρ­θω­σε, ἀ­πο­δι­ώ­χνο­ντάς τους τό φό­βο καί ἐν­θαρ­ρύ­νο­ντάς τους. Πρᾶ­γμα τό ὁ­ποῖ­ο ση­μαί­νει πώς ὅ­σο βρι­σκό­μα­στε στή γῆ, ἡ με­σι­τεί­α τῆς ἐ­ναν­θρω­πή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου εἶ­ναι ἀ­πα­ραί­τη­τη γι­ά τήν ἀ­νόρ­θω­σή μας. Ἦ­ταν ἀ­πα­ραί­τη­τη ἡ κα­τά­βα­ση Ἐ­κεί­νου πρός ἐ­μᾶς, γι­ά νά ἐ­πι­τύ­χου­με κι ἐ­μεῖς τήν ἄ­νο­δό μας στή Βα­σι­λεί­α Του.

Ἡ Με­τα­μόρ­φω­ση ἀ­πο­τε­λεῖ ἐ­σχα­το­λο­γι­κή φα­νέ­ρω­ση. Ἔ­λα­βε χώ­ρα τή συ­γκε­κρι­μέ­νη στι­γμή γι­ά νά στη­ρί­ξει τούς Μα­θη­τές στή δο­κι­μα­σί­α τοῦ Πά­θους τοῦ Δι­δα­σκά­λου τους, ἔ­χει ὅ­μως δι­α­χρο­νι­κή ση­μα­σί­α καί ἀ­πο­σκο­πεῖ στό νά ἐ­νι­σχύ­σει καί ἐ­μᾶς στήν πί­στη τοῦ Χρι­στοῦ.

Ἐ­κεῖ­νος πού με­τα­μορ­φώ­θη­κε στό Θα­βώρ καί ἔ­δει­ξε τή δό­ξα Του στούς ἐ­κλε­κτούς Μα­θη­τές Του, μέλ­λει καί πά­λι νά ἔλ­θει με­τά δό­ξης «κρῖ­ναι ζῶ­ντας καί νε­κρούς«. Καί ἀ­π’ ὅ,τι μᾶς πα­ρα­δί­δουν οἱ Ἅ­γι­οι τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας μας, ἡ ἔ­σχα­τη Ἐ­πι­φά­νει­α τοῦ Χρι­στοῦ θά εἶ­ναι πο­λύ πι­ό ἔν­δο­ξη ἀ­πό ἐ­κεί­νη τῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως. Κα­τά τή Θα­βώ­ρει­α Με­τα­μόρ­φω­ση, ὁ Κύ­ρι­ος ἔ­λαμ­ψε ὡς ὁ ἥ­λι­ος καί ἡ δό­ξα Του πε­ρι­έ­βα­λε τούς δύ­ο Προ­φῆ­τες καί τούς τρεῖς Μα­θη­τές. Κα­τά τήν ἔ­σχα­τη ἡ­μέ­ρα τῆς Δευ­τέ­ρας Πα­ρου­σί­ας Του, ἡ λάμ­ψη τῆς ἀ­στρα­πῆς τοῦ Προ­σώ­που Του θά κα­λύ­ψει ὅ­λη τήν οἰ­κου­μέ­νη καί θά εἶ­ναι «ἀ­π’ ἄ­κρων οὐ­ρα­νῶν ἕ­ως ἄ­κρων αὐ­τῶν«, ἤ – ὅ­πως λέ­γει ὁ Εὐ­αγ­γε­λι­στής Μᾶρ­κος – «ἀ­π’ ἄ­κρου τῆς γῆς ἕ­ως ἄ­κρου τοῦ οὐ­ρα­νοῦ«. Ὅ­λος ὁ κτι­στός κό­σμος τῶν ἀγ­γέ­λων καί τῶν ἀν­θρώ­πων θά πλη­ρω­θεῖ τοῦ Φω­τός καί τῆς δό­ξης τοῦ Κυ­ρί­ου. Ὅ­λες οἱ φυ­λές τῆς γῆς θά δοῦν τή δό­ξα Του. Ὅ­σοι μέν δέν θά ἀ­να­μέ­νουν τό σω­τή­ρι­ον τοῦ Θε­οῦ «κό­ψο­νται«, θά θρη­νή­σουν δη­λα­δή ἀ­πα­ρά­κλη­τα. Οἱ στρα­τι­ές δέ ὅ­λων τῶν Ἀγ­γέ­λων καί οἱ χο­ροί ὅ­λων τῶν Ἁ­γί­ων καί δι­καί­ων – ἀ­νά τούς αἰ­ῶ­νας – θά συ­να­χθοῦν στήν Πα­ρου­σί­α τοῦ Υἱ­οῦ τοῦ Ἀν­θρώ­που, μέ ἀ­να­στη­μέ­να καί ἀ­φθαρ­το­ποι­η­μέ­να σώ­μα­τα, καί θά λάμ­ψουν «ὡς ὁ ἥ­λι­ος«.

Ἐ­κεί­νη, ἡ ἡμέ­ρα τοῦ Κυ­ρί­ου, θά εἶ­ναι μί­α δι­αρ­κής Με­τα­μόρ­φω­ση, γι­’ αὐ­τό καί ὅ­πως λέ­γει τό βι­βλί­ο τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως, ὅ­σοι ἀ­ξι­ω­θοῦν νά δοῦν τήν ἡ­μέ­ρα ἐ­κεί­νη τοῦ Κυ­ρί­ου δέν θά ἔ­χουν ἀ­νά­γκη ἀ­πό ἥ­λι­ο. Θά λα­τρεύ­ουν τόν Θε­ό μέ ἀ­να­κε­κα­λυμ­μέ­να πρό­σω­πα· καί θά βλέ­πουν τό πρό­σω­πό Του· καί τό ὄ­νο­μά Του θά εἶ­ναι γραμ­μέ­νο στά μέ­τω­πά τους· «καί νύξ οὐκ ἔ­σται ἔ­τι, καί οὐ χρεί­α λύ­χνου καί φω­τός ἡ­λί­ου, ὅ­τι Κύ­ρι­ος ὁ Θε­ός φω­τι­εῖ αὐ­τούς καί βα­σι­λεύ­σου­σιν εἰς τούς αἰ­ῶ­νας τῶν αἰ­ώ­νων«2.

1 Ματ­θ. 17,1.
2 Ἀ­ποκ. 22,5.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου στὴν Κόνιτσα

Μέσα σὲ κλίμα χαρᾶς καὶ πνευματικῆς ἀγαλιάσεως, τελέστηκε 23/09/2021 ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ π. Ἰσαάκ, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου. Ἡ Χειροτονία...

Ο Γέροντας Νεκτάριος μετά από 2 χρόνια στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο

Από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης έπειτα από δυο χρόνια βρίσκεται στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο και το ιερό...

Θεμελίωση Κοιμητηριακού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος εθεμελίωσε Κοιμητηριακό Ναό επ’ ονόματι της Αναλήψεως του Κυρίου, ανεγερθησόμενο στο...

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα στο ομώνυμο Ιερό της Προσκύνημα, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή της εικόνα που...

Φθιώτιδος: «Η πανδημία είναι ένας σταθμός αυτής της κατρακύλας, που βιώνει ο κόσμος».

Στον Ιστορικό ορεινό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστό ως «Παναγία Γόργιανη» στη Σπερχειάδα, ο οποίος αποτέλεσε καταφύγιο για τον άμαχο πληθυσμό της μαρτυρικής πόλεως...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος: Ἑνότητα ἁγίου Σιλουανοῦ καί ἁγίου Σωφρονίου

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος Ἑορτάζει σήμερα (24 Σεπτεμβρίου) ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὁ μεγάλος αὐτός ἐμπειρικός θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου μπορῶ...

Την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα εόρτασε η Πύλος

Με λαμπρότητα και λειτουργική μεγαλοπρέπεια εόρτασε και φέτος η γραφική κωμόπολη της Πύλου την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Την πανηγυρική θεία λειτουργία στον ενοριακό Ιερό...

Η απολογία Ελπιδοφόρου…

Ως Ελληνας της Κωνσταντινούπολης έχω βιώσει εγώ και η οικογένειά μου τις φοβερές συνέπειες του ξεριζωμού από τις πατρογονικές μας εστίες, όπως πλήθος συμπατριωτών...

Δυσαρέσκεια της Αθήνας για την «κίνηση» του Αρχιεπισκόπου Αμερικής

Η Αθήνα εξέφρασε, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, την ενόχλησή της σχετικά με την παρουσία του αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του «Σπιτιού της...

ΒΥΡΩΝΑΣ: Πάνδημη υποδοχή Τιμίου Ξύλου του Σταυρού του Κυρίου και Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού

Με χαρά, ευλάβεια και την πρέπουσα τιμή, κλήρος και λαός υποδέχτηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 23 Σεπτεμβρίου, έμπροσθεν του Ενοριακού Ιερού Ναού της Μεταμορφωσέως...

Ακυρώνεται η ξενάγηση Μητσοτάκη από τον αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η ξενάγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στο Σημείο Μηδέν και στον Άγιο Νικόλαο στον Μανχάταν, την...

Στο ΚΔΑΠ «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» συντελείται ένα θαύμα στην καρδιά της Φθιώτιδος

Τον αγιασμό για τη νέα χρονιά στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού (Κ.Δ.Α.Π.) «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στη Νέα Άμπλιανη...

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με το Δ.Σ. του ΙΣΚΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου και του Δ. Σ....

Πανηγυρικός εσπερινός για την Παναγία Μυρτιδιώτισσα στην Πύλο

Στην αρχόντισσα της Μεσογείου, στην ιστορική Πύλο, τελέσθηκε απόψε, παραμονή της εορτής της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, ο πανηγυρικός εσπερινός . Του εσπερινού προέστη ο...