Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου,
Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Κύ­ρι­ος ἐκλέγει τούς προ­κρί­τους τῶν Μα­θη­τῶν Του Πέ­τρο, ­­κω­βο καί ­ωάν­νη. Τόν πρῶ­το γι­ά τή θερ­μή πί­στη καί τήν ἀ­γά­πη πού εἶ­χε γι­ά τόν Χρι­στό, τόν δεύ­τε­ρο γι­ά τήν αὐ­τα­πάρ­νη­ση καί τή δι­ά­θε­ση πού εἶ­χε νά πι­εῖ τό Πο­τή­ρι­ο τοῦ Χρι­στοῦ καί νά μι­μη­θεῖ τό θά­να­τό Του, καί τόν τρί­το γι­ά τήν ἀ­γά­πη πού ἀ­πο­λάμ­βα­νε ἀ­πό τόν Χρι­στό καί τήν ἀ­ρε­τή του. Τούς μα­θη­τές αὐ­τούς ὁ­δή­γη­σε «εἰς ὄ­ρος ὑ­ψη­λόν κα­τ’ ἰ­δί­αν καί με­τε­μορ­φώ­θη ἔ­μπρο­σθεν αὐ­τῶν καί ἔ­λαμ­ψεν τό πρό­σω­πον αὐ­τοῦ ὡς ὁ ἥ­λι­ος, τά δέ ἱ­μά­τι­α αὐ­τοῦ ἐ­γέ­νε­το λευ­κά ὡς τό φῶς»1 .

Προ­σεγ­γί­ζο­ντας τώ­ρα τή φρά­ση ἀ­κρι­βῶς, πού πε­ρι­γρά­φει τή Με­τα­μόρ­φω­ση τοῦ Κυ­ρί­ου, πα­ρα­τη­ροῦ­με ὅτι ἡ λάμ­ψη τοῦ προ­σώ­που τοῦ Κυ­ρί­ου πα­ρο­μοι­ά­ζε­ται μ’ αὐ­τή τοῦ ἡ­λί­ου, γι­ά νά δεί­ξει τό ὑ­πέρ­με­τρο, τό ὑ­περ­φυ­σι­κό, τό ἀ­φό­ρη­το στήν ὅ­ρα­ση. Καί κα­τό­πιν, τά ἱ­μά­τι­α πα­ρο­μοι­ά­ζο­νται μέ τό φῶς, πού εἶναι στοι­χεῖ­ο τοῦ ἥ­λι­ου. Ἀ­ντα­να­κλοῦν βέ­βαι­α τή λάμ­ψη τοῦ Σώ­μα­τος, ἐ­πι­σκι­ά­ζο­νται ὅ­μως ἀ­πό τό ἄρ­ρη­το φῶς τῆς δό­ξης τοῦ Προ­σώ­που. Τό φῶς τοῦ προ­σώ­που τοῦ Κυ­ρί­ου ἔ­χει ὑ­περ­φυ­σι­κό χα­ρα­κτῆ­ρα καί μαρ­τυ­ρεῖ τή Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ «ἐ­λη­λυ­θυῖ­α ἐν δυ­νά­μει» κα­τά τήν ὑ­πό­σχε­σή Του. Καί, ἐ­φό­σον ἡ Βα­σι­λεί­α Του εἶ­ναι κα­θε­αυ­τή Βα­σι­λεί­α πά­ντων τῶν αἰ­ώ­νων, καί τό Φῶς Του εἶ­ναι Ἄ­κτι­στο καί Αἰ­ώ­νι­ο.

Ξα­φνι­κά, στό φω­τει­νό αὐ­τό πα­νη­γύ­ρι καί τήν ἐκ­θαμ­βω­τι­κή λάμ­ψη τῆς ὄ­ψε­ως τοῦ Σω­τῆ­ρος, ἥλ­κυ­σε τήν προ­σο­χή τῶν τρι­ῶν Μα­θη­τῶν ἡ πα­ρου­σί­α τῶν δύ­ο με­γά­λων Προ­φη­τῶν, τοῦ Μω­ϋ­σέ­ως καί τοῦ Ἠ­λί­α, τῶν ἐν­δό­ξων αὐ­τῶν ἀ­ντι­προ­σώ­πων τοῦ Νό­μου καί τῶν Προ­φη­τῶν. Καί ἐ­νῶ ὁ ἕ­νας εἶ­χε πε­θά­νει καί τα­φεῖ πρό πολ­λοῦ καί ὁ ἄλ­λος εἶ­χε με­τα­στεῖ ζω­ντα­νός στόν οὐ­ρα­νό, ὁ Κύ­ρι­ος, ὡς ἐ­ξου­σι­α­στής τῆς ζω­ῆς καί τοῦ θα­νά­του, τῶν ἄ­νω καί τῶν κά­τω, συ­νή­γα­γε καί τούς δύ­ο ἐ­νώ­πι­όν Του. Ὡς ἀ­ντι­πρό­σω­ποι τῆς Πα­λαι­ᾶς Δι­α­θή­κης καί ὑ­πη­ρέ­τες τῆς προ­ε­τοι­μα­σί­ας τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς προ­αι­ώ­νι­ας βου­λῆς Του, ἦλ­θαν νά πα­ρα­στοῦν καί νά μαρ­τυ­ρή­σουν ὅ­τι ὁ Ἰ­η­σοῦς εἶ­ναι ὁ λυ­τρω­τής τοῦ κό­σμου. Συ­νο­μιλοῦσαν δέ μέ τόν Ἰ­η­σοῦ, ἀ­πο­δει­κνύ­ο­ντας ὅ­τι ὅ­λα ὅ­σα ὁ Νό­μος καί οἱ Προ­φῆ­τες εἶ­χαν προ­εί­πει γύ­ρω ἀ­πό τό Πά­θος καί τήν Ἀ­νά­στα­σή Του θά ἐκ­πλη­ρώ­νο­νταν στήν Ἰ­ε­ρου­σα­λήμ, ὅ­πως γρά­φει ὁ Λου­κᾶς.

Κα­τά τήν ὑ­περ­φυ­ῆ αὐ­τή σύ­να­ξη, πά­λι παίρ­νει τό λό­γο ὁ Ἀπόστολος Πέ­τρος, λέ­γο­ντας: «Κύ­ρι­ε, κα­λόν ἐ­στιν ἡ­μᾶς ὧ­δε εἶ­ναι· εἰ θέ­λεις, ποι­ή­σω­μεν ᾧ­δε τρεῖς σκη­νάς, σοι μί­αν καί Μω­σεῖ μί­αν καί μί­αν Ἠ­λίᾳ».

Ἡ λέ­ξη «σκη­νή», πού ἀ­νέ­φε­ρε ὁ Πέ­τρος, ὑ­πο­νο­εῖ ἴ­σως τή σκη­νή τοῦ Μαρ­τυ­ρί­ου ἤ – κα­τά ἄλ­λη ἑρ­μη­νεί­α – ἐν γέ­νει τή σκη­νή τοῦ Θε­οῦ, πού εἶ­ναι πλή­ρης τῆς δό­ξης Του. Βέ­βαι­α, τήν ἀ­πά­ντη­ση ὁ Πέ­τρος δέν τήν πῆ­ρε οὔ­τε ἀ­πό τόν Μω­ϋ­σῆ, οὔ­τε ἀ­πό τόν Ἠ­λί­α, ἀλ­λά ἀ­πό τόν Ἴ­δι­ο τόν Πα­τέ­ρα· «νε­φέ­λη φω­τει­νή ἐ­πε­σκί­α­σεν αὐ­τούς, καί ἰ­δού φω­νή ἐκ τῆς νε­φέ­λης λέ­γου­σα· οὗ­τος ἐ­στίν ὁ Υἱ­ός μου ὁ ἀ­γα­πη­τός, ἐν ᾧ εὐ­δό­κη­σα· αὐ­τοῦ ἀ­κού­ε­τε«.

Ἡ Νε­φέ­λη δει­κνύ­ει τήν πα­ρου­σί­α καί δύ­να­μη τοῦ Θε­οῦ, τό ἔν­δυ­μα «τῆς με­γα­λο­πρε­ποῦς δό­ξης» τοῦ Θε­οῦ, ὅ­πως μαρ­τυ­ρεῖ ὁ ἴ­δι­ος ὁ Ἀ­πό­στο­λος Πέ­τρος. Ἡ Νε­φέ­λη αὐ­τή εἶ­ναι ὄ­ντως ἡ θεί­α σκη­νή, σκη­νή ἀ­χει­ρο­ποί­η­τη, ὁ Πα­ρά­δει­σος τοῦ Θε­οῦ, ὁ ὁ­ποῖ­ος πα­ρου­σι­ά­ζε­ται στή Με­τα­μόρ­φω­ση αὐ­τή γι­ά νά δι­δά­ξει τούς μα­θη­τές τί νά γυ­ρεύ­ουν: τά ἄ­νω, τά θεῖ­α, τά τέ­λει­α. Αὐ­τή ἦ­ταν καί ἡ με­γα­λύ­τε­ρη μα­κα­ρι­ό­τη­τα γι­ά τούς Ἀ­πο­στό­λους, τό νά βρε­θοῦν δη­λα­δή κά­τω ἀ­π’ τήν ἴ­δι­α στέ­γη μέ τό Δε­σπό­τη Χρι­στό. Καί πα­ρό­λο πού ἔ­φε­ρε τή φω­νή τοῦ Πα­τρός, ἡ ἴ­δι­α συμ­βο­λί­ζει τό συ­μπα­γές καί ἀ­δι­άρ­ρη­κτο ὅ­λης τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δος.

Ἡ φω­νή αὐ­τή ἦλ­θε ἀ­πό τή Νε­φέ­λη, γι­ά νά φα­νεῖ ἡ θεί­α προ­έ­λευ­σή της, νά μαρ­τυ­ρή­σει ὅ­τι ὁ Χρι­στός εἶ­ναι Υἱ­ός Μο­νο­γε­νής, Υἱ­ός ἀ­γα­πη­τός καί σ’ Αὐ­τόν ἀ­να­παύ­ε­ται ὅ­λη ἡ Εὐ­δο­κί­α τοῦ Οὐ­ρα­νί­ου Πα­τρός. «Οὗ­τος ἐ­στίν ὁ Υἱ­ός μου», δη­λα­δή Μο­νο­γε­νής καί Ὁ­μο­ού­σι­ος μέ τόν Γεν­νή­το­ρα. «Ὁ ἀ­γα­πη­τός«, πού ἔ­χει τό ἕ­να καί αὐ­τό θέ­λη­μα μέ τόν Πα­τέ­ρα.

Τέ­λος, ἡ φω­νή συ­μπλη­ρώ­νει: «Αὐ­τοῦ ἀ­κού­ε­τε«. Ἄν θέ­λουμε δη­λα­δή νά με­τα­μορ­φω­θοῦμε καί νά εἰ­σέλ­θουμε στήν οὐ­ρά­νι­α καί ἀ­χει­ρο­ποί­η­τη σκη­νή τοῦ «Πρω­το­τό­κου πά­σης κτί­σε­ως«, ὑ­πάρ­χει μό­νο μί­α ὁ­δός, ἡ ὁ­δός τῶν ἐ­ντο­λῶν. Αὐ­τός ἔ­δει­ξε τήν ὁ­δό καί ταυ­τό­χρο­να εἶ­ναι ὁ Ἴ­δι­ος ἡ Ὁ­δός πού εἰ­σά­γει στόν Οὐ­ρα­νό, πέ­ραν τοῦ κα­τα­πε­τά­σμα­τος τῆς ὁ­ρα­τῆς δη­μι­ουρ­γί­ας. Ὅ­ποι­ος δε­χθεῖ τό σταυ­ρό Του, πού εἶ­ναι τό κε­φά­λαι­ο ὅ­λων τῶν ἐ­ντο­λῶν, αὐ­τός βρί­σκει τή δό­ξα Του.

Ἡ Νε­φέ­λη τῆς δυ­νά­με­ως καί πα­ρου­σί­ας τοῦ Θε­οῦ, σέ συν­δυ­α­σμό μέ τή φω­νή τοῦ ἀ­νάρ­χου Γεν­νή­το­ρος, ὑ­πῆρ­ξε ἡ ὑ­πέρ­τα­τη στι­γμή τῆς Θα­βώ­ρει­ας Θε­ο­φά­νει­ας. Συ­γκλό­νι­σε δέ τούς Ἀ­πο­στό­λους κι «ἔ­πε­σαν ἐ­πί πρό­σω­πον αὐ­τῶν καί ἐ­φο­βή­θη­σαν σφό­δρα«. Δέν ἐμπό­ρε­σαν νά χω­ρέ­σουν τό πλή­ρω­μα καί τήν τε­λει­ό­τη­τα τοῦ Φω­τός πού τούς ἐμ­φα­νί­σθη­κε. Προ­σέ­πε­σαν στή γῆ, δεί­χνο­ντας τήν ἀ­δυ­να­μί­α τους, ἀλ­λά καί τή λα­τρευ­τι­κή τους στά­ση. Καί ἐ­νῶ βρί­σκο­νταν κα­τα­κεί­με­νοι οἱ Μα­θη­τές στή γῆ, τούς πλη­σί­α­σε ὁ Ἰ­η­σοῦς καί τούς ἀ­νόρ­θω­σε, ἀ­πο­δι­ώ­χνο­ντάς τους τό φό­βο καί ἐν­θαρ­ρύ­νο­ντάς τους. Πρᾶ­γμα τό ὁ­ποῖ­ο ση­μαί­νει πώς ὅ­σο βρι­σκό­μα­στε στή γῆ, ἡ με­σι­τεί­α τῆς ἐ­ναν­θρω­πή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου εἶ­ναι ἀ­πα­ραί­τη­τη γι­ά τήν ἀ­νόρ­θω­σή μας. Ἦ­ταν ἀ­πα­ραί­τη­τη ἡ κα­τά­βα­ση Ἐ­κεί­νου πρός ἐ­μᾶς, γι­ά νά ἐ­πι­τύ­χου­με κι ἐ­μεῖς τήν ἄ­νο­δό μας στή Βα­σι­λεί­α Του.

Ἡ Με­τα­μόρ­φω­ση ἀ­πο­τε­λεῖ ἐ­σχα­το­λο­γι­κή φα­νέ­ρω­ση. Ἔ­λα­βε χώ­ρα τή συ­γκε­κρι­μέ­νη στι­γμή γι­ά νά στη­ρί­ξει τούς Μα­θη­τές στή δο­κι­μα­σί­α τοῦ Πά­θους τοῦ Δι­δα­σκά­λου τους, ἔ­χει ὅ­μως δι­α­χρο­νι­κή ση­μα­σί­α καί ἀ­πο­σκο­πεῖ στό νά ἐ­νι­σχύ­σει καί ἐ­μᾶς στήν πί­στη τοῦ Χρι­στοῦ.

Ἐ­κεῖ­νος πού με­τα­μορ­φώ­θη­κε στό Θα­βώρ καί ἔ­δει­ξε τή δό­ξα Του στούς ἐ­κλε­κτούς Μα­θη­τές Του, μέλ­λει καί πά­λι νά ἔλ­θει με­τά δό­ξης «κρῖ­ναι ζῶ­ντας καί νε­κρούς«. Καί ἀ­π’ ὅ,τι μᾶς πα­ρα­δί­δουν οἱ Ἅ­γι­οι τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας μας, ἡ ἔ­σχα­τη Ἐ­πι­φά­νει­α τοῦ Χρι­στοῦ θά εἶ­ναι πο­λύ πι­ό ἔν­δο­ξη ἀ­πό ἐ­κεί­νη τῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως. Κα­τά τή Θα­βώ­ρει­α Με­τα­μόρ­φω­ση, ὁ Κύ­ρι­ος ἔ­λαμ­ψε ὡς ὁ ἥ­λι­ος καί ἡ δό­ξα Του πε­ρι­έ­βα­λε τούς δύ­ο Προ­φῆ­τες καί τούς τρεῖς Μα­θη­τές. Κα­τά τήν ἔ­σχα­τη ἡ­μέ­ρα τῆς Δευ­τέ­ρας Πα­ρου­σί­ας Του, ἡ λάμ­ψη τῆς ἀ­στρα­πῆς τοῦ Προ­σώ­που Του θά κα­λύ­ψει ὅ­λη τήν οἰ­κου­μέ­νη καί θά εἶ­ναι «ἀ­π’ ἄ­κρων οὐ­ρα­νῶν ἕ­ως ἄ­κρων αὐ­τῶν«, ἤ – ὅ­πως λέ­γει ὁ Εὐ­αγ­γε­λι­στής Μᾶρ­κος – «ἀ­π’ ἄ­κρου τῆς γῆς ἕ­ως ἄ­κρου τοῦ οὐ­ρα­νοῦ«. Ὅ­λος ὁ κτι­στός κό­σμος τῶν ἀγ­γέ­λων καί τῶν ἀν­θρώ­πων θά πλη­ρω­θεῖ τοῦ Φω­τός καί τῆς δό­ξης τοῦ Κυ­ρί­ου. Ὅ­λες οἱ φυ­λές τῆς γῆς θά δοῦν τή δό­ξα Του. Ὅ­σοι μέν δέν θά ἀ­να­μέ­νουν τό σω­τή­ρι­ον τοῦ Θε­οῦ «κό­ψο­νται«, θά θρη­νή­σουν δη­λα­δή ἀ­πα­ρά­κλη­τα. Οἱ στρα­τι­ές δέ ὅ­λων τῶν Ἀγ­γέ­λων καί οἱ χο­ροί ὅ­λων τῶν Ἁ­γί­ων καί δι­καί­ων – ἀ­νά τούς αἰ­ῶ­νας – θά συ­να­χθοῦν στήν Πα­ρου­σί­α τοῦ Υἱ­οῦ τοῦ Ἀν­θρώ­που, μέ ἀ­να­στη­μέ­να καί ἀ­φθαρ­το­ποι­η­μέ­να σώ­μα­τα, καί θά λάμ­ψουν «ὡς ὁ ἥ­λι­ος«.

Ἐ­κεί­νη, ἡ ἡμέ­ρα τοῦ Κυ­ρί­ου, θά εἶ­ναι μί­α δι­αρ­κής Με­τα­μόρ­φω­ση, γι­’ αὐ­τό καί ὅ­πως λέ­γει τό βι­βλί­ο τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως, ὅ­σοι ἀ­ξι­ω­θοῦν νά δοῦν τήν ἡ­μέ­ρα ἐ­κεί­νη τοῦ Κυ­ρί­ου δέν θά ἔ­χουν ἀ­νά­γκη ἀ­πό ἥ­λι­ο. Θά λα­τρεύ­ουν τόν Θε­ό μέ ἀ­να­κε­κα­λυμ­μέ­να πρό­σω­πα· καί θά βλέ­πουν τό πρό­σω­πό Του· καί τό ὄ­νο­μά Του θά εἶ­ναι γραμ­μέ­νο στά μέ­τω­πά τους· «καί νύξ οὐκ ἔ­σται ἔ­τι, καί οὐ χρεί­α λύ­χνου καί φω­τός ἡ­λί­ου, ὅ­τι Κύ­ρι­ος ὁ Θε­ός φω­τι­εῖ αὐ­τούς καί βα­σι­λεύ­σου­σιν εἰς τούς αἰ­ῶ­νας τῶν αἰ­ώ­νων«2.

1 Ματ­θ. 17,1.
2 Ἀ­ποκ. 22,5.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ίδρυση νέας Μητροπόλεως;;; Υπάρχει εκλεκτός;;

Πολλές συζητήσεις και ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο οικονομικός έλεγχος σε όλους τους Ναούς μίας Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας τον οποίον ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος και αποφάσισε να...

Τρισάγιο στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρό Δωρόθεο

Στο Α´ Κοιμητήριο Αθηνών μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και τέλεσε τρισάγιο επί του Τάφου του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και...

Tην Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα θα εορτάσει η Πύλος

Την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισ­σα, θα εορτάσει η Πύλος κατά το διήμερο 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2020. Αύριο Τετάρτη, παραμονή της εορτής και ώρα...

Εκκλησία και η Οικουμενική Κίνηση

1. Ἀρχίζω τά λεγόμενα «ἐκκλησιολογικά» κηρύγματα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, καί παρακαλῶ νά τά προσέξετε ἰδιαίτερα. Γιατί τό ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Θά...

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στον Αρχιεπίσκοπο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, υπεύθυνος για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης...

Συνελήφθησαν 27 ημίγυμνοι λαθρομετανάστες στη Φτελιά Ορεστιάδος

Επιχείρησαν να περάσουν στη Βουλγαρία, όπου εντοπίστηκαν από τη Βουλγαρική Συνοριοφυλακη, τους ξεβρακωσε, τους έριξε 5 σφαλιάρες και τους πέταξε στην Ελλάδα.. Οι δήθεν ανθρωπιστές...

4.626 αγκαλιές για την «Αγκαλιά»

Στην εποχή του “φαίνεσθαι” και όχι του “πράττειν”, κόντρα στην μόδα της αντίστασης κατά του ανάλγητου κράτους από την άνεση του ανάκλιντρου, κάποιοι απαντούν...

Κουρά νέου Μοναχοῦ στήν Ἱερά Μονή Ἀμπελακιωτίσσης Ναυπακτίας

Τήν Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στόν ἑσπερινό ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τέλεσε τήν κουρά νέου Μοναχοῦ γιά τήν Ἱερά Μονή...

Ὁ Ἐπίσκοπος, ὡς διάδοχος καὶ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ ζῆ ὡς μάρτυς καὶ ὁμολογητής!

Ὁ Ἐπίσκοπος, ὡς διάδοχος καὶ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ ζῆ ὡς μάρτυς καὶ ὁμολογητής, καὶ νὰ εἶναι γιὰ τοὺς πιστοὺς κανὼν πίστεως, δηλαδὴ...

Αυγουστίνος Καντιώτης: Πρέπει οι Χριστιανοί να είναι αγωνιστές με όπλα τις φωνές

Για την ανάγκη μη αδιαφορίας στα εκκλησιαστικά θέματα  είχε τοποθετηθεί ο μακαριστός μητροπολίτης Φλώρινας Αυγουστίνος Καντιώτης. Σύμφωνα με τον μακαριστό, ως «στρατιῶται Χριστοῦ, ὡς πιστά τέκνα...

Θέλετε να σωθείτε;

Ως γνωστόν, οι άνθρωποι της εποχής μας, ευρίσκονται χωρισμένοι σε δυο στρατόπεδα. Εις το πρώτο στρατόπεδο ευρίσκονται οι συνειδητοί Χριστιανοί, οι οποίοι ζουν ζωήν Χριστιανικήν....

Εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στην Καστοριά

Το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικάνορος οι εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Το...

Καστορίας Σεραφείμ: Η Καστοριά σβήνει…

Του Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας Σεραφείμ, Υπερτίμου και Εξάρχου Άνω Μακεδονίας Και πάλι ο λόγος μου αφορά την Καστοριά. Και πάλι η αγωνία μου σχετίζεται με...

Τα ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών Αγαπίου

Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020, στην ανδρώα Κοινοβιακή Ι. Μονή Αναστάσεως Χριστού Λουτρακίου, τελέστηκε Αρχιερατική Θ. Λειτουργία επί τη μνήμη του Άγιου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος...