Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου,
Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Κύ­ρι­ος ἐκλέγει τούς προ­κρί­τους τῶν Μα­θη­τῶν Του Πέ­τρο, ­­κω­βο καί ­ωάν­νη. Τόν πρῶ­το γι­ά τή θερ­μή πί­στη καί τήν ἀ­γά­πη πού εἶ­χε γι­ά τόν Χρι­στό, τόν δεύ­τε­ρο γι­ά τήν αὐ­τα­πάρ­νη­ση καί τή δι­ά­θε­ση πού εἶ­χε νά πι­εῖ τό Πο­τή­ρι­ο τοῦ Χρι­στοῦ καί νά μι­μη­θεῖ τό θά­να­τό Του, καί τόν τρί­το γι­ά τήν ἀ­γά­πη πού ἀ­πο­λάμ­βα­νε ἀ­πό τόν Χρι­στό καί τήν ἀ­ρε­τή του. Τούς μα­θη­τές αὐ­τούς ὁ­δή­γη­σε «εἰς ὄ­ρος ὑ­ψη­λόν κα­τ’ ἰ­δί­αν καί με­τε­μορ­φώ­θη ἔ­μπρο­σθεν αὐ­τῶν καί ἔ­λαμ­ψεν τό πρό­σω­πον αὐ­τοῦ ὡς ὁ ἥ­λι­ος, τά δέ ἱ­μά­τι­α αὐ­τοῦ ἐ­γέ­νε­το λευ­κά ὡς τό φῶς»1 .

Προ­σεγ­γί­ζο­ντας τώ­ρα τή φρά­ση ἀ­κρι­βῶς, πού πε­ρι­γρά­φει τή Με­τα­μόρ­φω­ση τοῦ Κυ­ρί­ου, πα­ρα­τη­ροῦ­με ὅτι ἡ λάμ­ψη τοῦ προ­σώ­που τοῦ Κυ­ρί­ου πα­ρο­μοι­ά­ζε­ται μ’ αὐ­τή τοῦ ἡ­λί­ου, γι­ά νά δεί­ξει τό ὑ­πέρ­με­τρο, τό ὑ­περ­φυ­σι­κό, τό ἀ­φό­ρη­το στήν ὅ­ρα­ση. Καί κα­τό­πιν, τά ἱ­μά­τι­α πα­ρο­μοι­ά­ζο­νται μέ τό φῶς, πού εἶναι στοι­χεῖ­ο τοῦ ἥ­λι­ου. Ἀ­ντα­να­κλοῦν βέ­βαι­α τή λάμ­ψη τοῦ Σώ­μα­τος, ἐ­πι­σκι­ά­ζο­νται ὅ­μως ἀ­πό τό ἄρ­ρη­το φῶς τῆς δό­ξης τοῦ Προ­σώ­που. Τό φῶς τοῦ προ­σώ­που τοῦ Κυ­ρί­ου ἔ­χει ὑ­περ­φυ­σι­κό χα­ρα­κτῆ­ρα καί μαρ­τυ­ρεῖ τή Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ «ἐ­λη­λυ­θυῖ­α ἐν δυ­νά­μει» κα­τά τήν ὑ­πό­σχε­σή Του. Καί, ἐ­φό­σον ἡ Βα­σι­λεί­α Του εἶ­ναι κα­θε­αυ­τή Βα­σι­λεί­α πά­ντων τῶν αἰ­ώ­νων, καί τό Φῶς Του εἶ­ναι Ἄ­κτι­στο καί Αἰ­ώ­νι­ο.

Ξα­φνι­κά, στό φω­τει­νό αὐ­τό πα­νη­γύ­ρι καί τήν ἐκ­θαμ­βω­τι­κή λάμ­ψη τῆς ὄ­ψε­ως τοῦ Σω­τῆ­ρος, ἥλ­κυ­σε τήν προ­σο­χή τῶν τρι­ῶν Μα­θη­τῶν ἡ πα­ρου­σί­α τῶν δύ­ο με­γά­λων Προ­φη­τῶν, τοῦ Μω­ϋ­σέ­ως καί τοῦ Ἠ­λί­α, τῶν ἐν­δό­ξων αὐ­τῶν ἀ­ντι­προ­σώ­πων τοῦ Νό­μου καί τῶν Προ­φη­τῶν. Καί ἐ­νῶ ὁ ἕ­νας εἶ­χε πε­θά­νει καί τα­φεῖ πρό πολ­λοῦ καί ὁ ἄλ­λος εἶ­χε με­τα­στεῖ ζω­ντα­νός στόν οὐ­ρα­νό, ὁ Κύ­ρι­ος, ὡς ἐ­ξου­σι­α­στής τῆς ζω­ῆς καί τοῦ θα­νά­του, τῶν ἄ­νω καί τῶν κά­τω, συ­νή­γα­γε καί τούς δύ­ο ἐ­νώ­πι­όν Του. Ὡς ἀ­ντι­πρό­σω­ποι τῆς Πα­λαι­ᾶς Δι­α­θή­κης καί ὑ­πη­ρέ­τες τῆς προ­ε­τοι­μα­σί­ας τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς προ­αι­ώ­νι­ας βου­λῆς Του, ἦλ­θαν νά πα­ρα­στοῦν καί νά μαρ­τυ­ρή­σουν ὅ­τι ὁ Ἰ­η­σοῦς εἶ­ναι ὁ λυ­τρω­τής τοῦ κό­σμου. Συ­νο­μιλοῦσαν δέ μέ τόν Ἰ­η­σοῦ, ἀ­πο­δει­κνύ­ο­ντας ὅ­τι ὅ­λα ὅ­σα ὁ Νό­μος καί οἱ Προ­φῆ­τες εἶ­χαν προ­εί­πει γύ­ρω ἀ­πό τό Πά­θος καί τήν Ἀ­νά­στα­σή Του θά ἐκ­πλη­ρώ­νο­νταν στήν Ἰ­ε­ρου­σα­λήμ, ὅ­πως γρά­φει ὁ Λου­κᾶς.

Κα­τά τήν ὑ­περ­φυ­ῆ αὐ­τή σύ­να­ξη, πά­λι παίρ­νει τό λό­γο ὁ Ἀπόστολος Πέ­τρος, λέ­γο­ντας: «Κύ­ρι­ε, κα­λόν ἐ­στιν ἡ­μᾶς ὧ­δε εἶ­ναι· εἰ θέ­λεις, ποι­ή­σω­μεν ᾧ­δε τρεῖς σκη­νάς, σοι μί­αν καί Μω­σεῖ μί­αν καί μί­αν Ἠ­λίᾳ».

Ἡ λέ­ξη «σκη­νή», πού ἀ­νέ­φε­ρε ὁ Πέ­τρος, ὑ­πο­νο­εῖ ἴ­σως τή σκη­νή τοῦ Μαρ­τυ­ρί­ου ἤ – κα­τά ἄλ­λη ἑρ­μη­νεί­α – ἐν γέ­νει τή σκη­νή τοῦ Θε­οῦ, πού εἶ­ναι πλή­ρης τῆς δό­ξης Του. Βέ­βαι­α, τήν ἀ­πά­ντη­ση ὁ Πέ­τρος δέν τήν πῆ­ρε οὔ­τε ἀ­πό τόν Μω­ϋ­σῆ, οὔ­τε ἀ­πό τόν Ἠ­λί­α, ἀλ­λά ἀ­πό τόν Ἴ­δι­ο τόν Πα­τέ­ρα· «νε­φέ­λη φω­τει­νή ἐ­πε­σκί­α­σεν αὐ­τούς, καί ἰ­δού φω­νή ἐκ τῆς νε­φέ­λης λέ­γου­σα· οὗ­τος ἐ­στίν ὁ Υἱ­ός μου ὁ ἀ­γα­πη­τός, ἐν ᾧ εὐ­δό­κη­σα· αὐ­τοῦ ἀ­κού­ε­τε«.

Ἡ Νε­φέ­λη δει­κνύ­ει τήν πα­ρου­σί­α καί δύ­να­μη τοῦ Θε­οῦ, τό ἔν­δυ­μα «τῆς με­γα­λο­πρε­ποῦς δό­ξης» τοῦ Θε­οῦ, ὅ­πως μαρ­τυ­ρεῖ ὁ ἴ­δι­ος ὁ Ἀ­πό­στο­λος Πέ­τρος. Ἡ Νε­φέ­λη αὐ­τή εἶ­ναι ὄ­ντως ἡ θεί­α σκη­νή, σκη­νή ἀ­χει­ρο­ποί­η­τη, ὁ Πα­ρά­δει­σος τοῦ Θε­οῦ, ὁ ὁ­ποῖ­ος πα­ρου­σι­ά­ζε­ται στή Με­τα­μόρ­φω­ση αὐ­τή γι­ά νά δι­δά­ξει τούς μα­θη­τές τί νά γυ­ρεύ­ουν: τά ἄ­νω, τά θεῖ­α, τά τέ­λει­α. Αὐ­τή ἦ­ταν καί ἡ με­γα­λύ­τε­ρη μα­κα­ρι­ό­τη­τα γι­ά τούς Ἀ­πο­στό­λους, τό νά βρε­θοῦν δη­λα­δή κά­τω ἀ­π’ τήν ἴ­δι­α στέ­γη μέ τό Δε­σπό­τη Χρι­στό. Καί πα­ρό­λο πού ἔ­φε­ρε τή φω­νή τοῦ Πα­τρός, ἡ ἴ­δι­α συμ­βο­λί­ζει τό συ­μπα­γές καί ἀ­δι­άρ­ρη­κτο ὅ­λης τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δος.

Ἡ φω­νή αὐ­τή ἦλ­θε ἀ­πό τή Νε­φέ­λη, γι­ά νά φα­νεῖ ἡ θεί­α προ­έ­λευ­σή της, νά μαρ­τυ­ρή­σει ὅ­τι ὁ Χρι­στός εἶ­ναι Υἱ­ός Μο­νο­γε­νής, Υἱ­ός ἀ­γα­πη­τός καί σ’ Αὐ­τόν ἀ­να­παύ­ε­ται ὅ­λη ἡ Εὐ­δο­κί­α τοῦ Οὐ­ρα­νί­ου Πα­τρός. «Οὗ­τος ἐ­στίν ὁ Υἱ­ός μου», δη­λα­δή Μο­νο­γε­νής καί Ὁ­μο­ού­σι­ος μέ τόν Γεν­νή­το­ρα. «Ὁ ἀ­γα­πη­τός«, πού ἔ­χει τό ἕ­να καί αὐ­τό θέ­λη­μα μέ τόν Πα­τέ­ρα.

Τέ­λος, ἡ φω­νή συ­μπλη­ρώ­νει: «Αὐ­τοῦ ἀ­κού­ε­τε«. Ἄν θέ­λουμε δη­λα­δή νά με­τα­μορ­φω­θοῦμε καί νά εἰ­σέλ­θουμε στήν οὐ­ρά­νι­α καί ἀ­χει­ρο­ποί­η­τη σκη­νή τοῦ «Πρω­το­τό­κου πά­σης κτί­σε­ως«, ὑ­πάρ­χει μό­νο μί­α ὁ­δός, ἡ ὁ­δός τῶν ἐ­ντο­λῶν. Αὐ­τός ἔ­δει­ξε τήν ὁ­δό καί ταυ­τό­χρο­να εἶ­ναι ὁ Ἴ­δι­ος ἡ Ὁ­δός πού εἰ­σά­γει στόν Οὐ­ρα­νό, πέ­ραν τοῦ κα­τα­πε­τά­σμα­τος τῆς ὁ­ρα­τῆς δη­μι­ουρ­γί­ας. Ὅ­ποι­ος δε­χθεῖ τό σταυ­ρό Του, πού εἶ­ναι τό κε­φά­λαι­ο ὅ­λων τῶν ἐ­ντο­λῶν, αὐ­τός βρί­σκει τή δό­ξα Του.

Ἡ Νε­φέ­λη τῆς δυ­νά­με­ως καί πα­ρου­σί­ας τοῦ Θε­οῦ, σέ συν­δυ­α­σμό μέ τή φω­νή τοῦ ἀ­νάρ­χου Γεν­νή­το­ρος, ὑ­πῆρ­ξε ἡ ὑ­πέρ­τα­τη στι­γμή τῆς Θα­βώ­ρει­ας Θε­ο­φά­νει­ας. Συ­γκλό­νι­σε δέ τούς Ἀ­πο­στό­λους κι «ἔ­πε­σαν ἐ­πί πρό­σω­πον αὐ­τῶν καί ἐ­φο­βή­θη­σαν σφό­δρα«. Δέν ἐμπό­ρε­σαν νά χω­ρέ­σουν τό πλή­ρω­μα καί τήν τε­λει­ό­τη­τα τοῦ Φω­τός πού τούς ἐμ­φα­νί­σθη­κε. Προ­σέ­πε­σαν στή γῆ, δεί­χνο­ντας τήν ἀ­δυ­να­μί­α τους, ἀλ­λά καί τή λα­τρευ­τι­κή τους στά­ση. Καί ἐ­νῶ βρί­σκο­νταν κα­τα­κεί­με­νοι οἱ Μα­θη­τές στή γῆ, τούς πλη­σί­α­σε ὁ Ἰ­η­σοῦς καί τούς ἀ­νόρ­θω­σε, ἀ­πο­δι­ώ­χνο­ντάς τους τό φό­βο καί ἐν­θαρ­ρύ­νο­ντάς τους. Πρᾶ­γμα τό ὁ­ποῖ­ο ση­μαί­νει πώς ὅ­σο βρι­σκό­μα­στε στή γῆ, ἡ με­σι­τεί­α τῆς ἐ­ναν­θρω­πή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου εἶ­ναι ἀ­πα­ραί­τη­τη γι­ά τήν ἀ­νόρ­θω­σή μας. Ἦ­ταν ἀ­πα­ραί­τη­τη ἡ κα­τά­βα­ση Ἐ­κεί­νου πρός ἐ­μᾶς, γι­ά νά ἐ­πι­τύ­χου­με κι ἐ­μεῖς τήν ἄ­νο­δό μας στή Βα­σι­λεί­α Του.

Ἡ Με­τα­μόρ­φω­ση ἀ­πο­τε­λεῖ ἐ­σχα­το­λο­γι­κή φα­νέ­ρω­ση. Ἔ­λα­βε χώ­ρα τή συ­γκε­κρι­μέ­νη στι­γμή γι­ά νά στη­ρί­ξει τούς Μα­θη­τές στή δο­κι­μα­σί­α τοῦ Πά­θους τοῦ Δι­δα­σκά­λου τους, ἔ­χει ὅ­μως δι­α­χρο­νι­κή ση­μα­σί­α καί ἀ­πο­σκο­πεῖ στό νά ἐ­νι­σχύ­σει καί ἐ­μᾶς στήν πί­στη τοῦ Χρι­στοῦ.

Ἐ­κεῖ­νος πού με­τα­μορ­φώ­θη­κε στό Θα­βώρ καί ἔ­δει­ξε τή δό­ξα Του στούς ἐ­κλε­κτούς Μα­θη­τές Του, μέλ­λει καί πά­λι νά ἔλ­θει με­τά δό­ξης «κρῖ­ναι ζῶ­ντας καί νε­κρούς«. Καί ἀ­π’ ὅ,τι μᾶς πα­ρα­δί­δουν οἱ Ἅ­γι­οι τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας μας, ἡ ἔ­σχα­τη Ἐ­πι­φά­νει­α τοῦ Χρι­στοῦ θά εἶ­ναι πο­λύ πι­ό ἔν­δο­ξη ἀ­πό ἐ­κεί­νη τῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως. Κα­τά τή Θα­βώ­ρει­α Με­τα­μόρ­φω­ση, ὁ Κύ­ρι­ος ἔ­λαμ­ψε ὡς ὁ ἥ­λι­ος καί ἡ δό­ξα Του πε­ρι­έ­βα­λε τούς δύ­ο Προ­φῆ­τες καί τούς τρεῖς Μα­θη­τές. Κα­τά τήν ἔ­σχα­τη ἡ­μέ­ρα τῆς Δευ­τέ­ρας Πα­ρου­σί­ας Του, ἡ λάμ­ψη τῆς ἀ­στρα­πῆς τοῦ Προ­σώ­που Του θά κα­λύ­ψει ὅ­λη τήν οἰ­κου­μέ­νη καί θά εἶ­ναι «ἀ­π’ ἄ­κρων οὐ­ρα­νῶν ἕ­ως ἄ­κρων αὐ­τῶν«, ἤ – ὅ­πως λέ­γει ὁ Εὐ­αγ­γε­λι­στής Μᾶρ­κος – «ἀ­π’ ἄ­κρου τῆς γῆς ἕ­ως ἄ­κρου τοῦ οὐ­ρα­νοῦ«. Ὅ­λος ὁ κτι­στός κό­σμος τῶν ἀγ­γέ­λων καί τῶν ἀν­θρώ­πων θά πλη­ρω­θεῖ τοῦ Φω­τός καί τῆς δό­ξης τοῦ Κυ­ρί­ου. Ὅ­λες οἱ φυ­λές τῆς γῆς θά δοῦν τή δό­ξα Του. Ὅ­σοι μέν δέν θά ἀ­να­μέ­νουν τό σω­τή­ρι­ον τοῦ Θε­οῦ «κό­ψο­νται«, θά θρη­νή­σουν δη­λα­δή ἀ­πα­ρά­κλη­τα. Οἱ στρα­τι­ές δέ ὅ­λων τῶν Ἀγ­γέ­λων καί οἱ χο­ροί ὅ­λων τῶν Ἁ­γί­ων καί δι­καί­ων – ἀ­νά τούς αἰ­ῶ­νας – θά συ­να­χθοῦν στήν Πα­ρου­σί­α τοῦ Υἱ­οῦ τοῦ Ἀν­θρώ­που, μέ ἀ­να­στη­μέ­να καί ἀ­φθαρ­το­ποι­η­μέ­να σώ­μα­τα, καί θά λάμ­ψουν «ὡς ὁ ἥ­λι­ος«.

Ἐ­κεί­νη, ἡ ἡμέ­ρα τοῦ Κυ­ρί­ου, θά εἶ­ναι μί­α δι­αρ­κής Με­τα­μόρ­φω­ση, γι­’ αὐ­τό καί ὅ­πως λέ­γει τό βι­βλί­ο τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως, ὅ­σοι ἀ­ξι­ω­θοῦν νά δοῦν τήν ἡ­μέ­ρα ἐ­κεί­νη τοῦ Κυ­ρί­ου δέν θά ἔ­χουν ἀ­νά­γκη ἀ­πό ἥ­λι­ο. Θά λα­τρεύ­ουν τόν Θε­ό μέ ἀ­να­κε­κα­λυμ­μέ­να πρό­σω­πα· καί θά βλέ­πουν τό πρό­σω­πό Του· καί τό ὄ­νο­μά Του θά εἶ­ναι γραμ­μέ­νο στά μέ­τω­πά τους· «καί νύξ οὐκ ἔ­σται ἔ­τι, καί οὐ χρεί­α λύ­χνου καί φω­τός ἡ­λί­ου, ὅ­τι Κύ­ρι­ος ὁ Θε­ός φω­τι­εῖ αὐ­τούς καί βα­σι­λεύ­σου­σιν εἰς τούς αἰ­ῶ­νας τῶν αἰ­ώ­νων«2.

1 Ματ­θ. 17,1.
2 Ἀ­ποκ. 22,5.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Θετικός στον κορονοϊό ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συμμετοχῆς του στὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας μετὰ ἀπὸ πολὺ ἤπια συμπτωματολογία λοίμωξης τοῦ...

Εξελέγη ο νέος Μητροπολίτης Δράμας

Τον  Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Δωρόθεο Πάπαρη, Α΄Γραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξέλεξε η Ιερά Σύνοδος νέο Μητροπολίτη Δράμας με 69 ψήφους. Επίσης ευρέθησαν 4...

Το τριπρόσωπο για τη Μητρόπολη Δράμας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του τριπροσώπου από το οποίο θα εκλεγεί ο νέος Μητροπολίτης Δράμας. 1) Αρχιμανδρίτης  Δωρόθεος Πάπαρης, ψή­φους 69 2) Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας, ψή­φους...

Ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης την Κυριακή θα είναι στην Αθήνα

Ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 6:00 το απόγευμα θα είναι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βύρωνος (Τηλ....

Ο Μητροπολίτης Ταμασού στην φιλανθρωπική εκδήλωση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

Το απόγευμα της Τετάρτης, 5 Οκτωβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας παρέστη, κατόπιν προσκλήσεως, στη φιλανθρωπική εκδήλωση (τσάι), που διοργάνωσε...

Ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Σύδνεϋ επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας

Την επίσκεψη του νέου Γενικού Προξένου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ, κ. Ιωάννη Μαλλικούρτη, δέχθηκε την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος,...

Η Μητρόπολη Σάμου χαιρετίζει την εκλογή του Μητρ. Αιτωλίας Δαμασκηνού

Ἡ τοπική κατά Σάμον, Ἰκαρίαν καί Κορσεούς Ἐκκλησία, συμετέχουσα εἰς τήν χαράν τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, ὁ ὁποῖος...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας επίτιμος διδάκτορας της Χριστιανικής Ακαδημίας Βαρσοβίας

Με το μήνυμα ότι «Αποστολή και ευθύνη της Εκκλησίας είναι να συνδέει την ανθρωπότητα με τον αληθινό Θεό της Αγάπης», περάτωσε την ομιλία του...

Πανήγυρις του Αγίου Κενδέα στο Αυγόρου

Το πρωί της Πέμπτης, 6 Οκτωβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, ευγενώς προσκληθείς υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας και Αμμοχώστου...

Η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας για την εκλογή του νέου της Μητροπολίτη

Με αισθήματα χαράς και ευχαριστίας προς τον εν Τριάδι Θεό, η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει, ότι, κατά την σημερινή συνεδρίαση της 6ης...

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Δαμασκηνός Κιαμέτης γεννήθηκε τό 1975 στόν Πειραιᾶ, ἀνατράφηκε καί...

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Ὁ ἐψηφιεμένος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος (κατά κόσμον Ἀθανάσιος) Εὐσταθίου γεννήθηκε τό ἔτος 1967...

Το Σαββατοκύριακο οι χειροτονίες των Εψηφισμένων Μητροπολιτών Γόρτυνος και Αιτωλίας

Οι χειροτονίες των Εψηφισμένων Μητροπολιτών θα τελεσθούν ως εξής: – Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου ε.έ., στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, η χειροτονία του Εψηφισμένου Μητροπολίτου...

Το Μεγάλο Μήνυμα του Εψηφισμένου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Επί συνόλου 77 ψηφισάντων, η πρόταση δι᾽ εκλο­γής της κενής Μητροπολιτικής Έδρας Αιτωλίας και Ακαρνανίας έλαβε 70 ψήφους και η πρόταση διά καταστάσεως 7...