Την Τετάρτη 6 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού.

Αύριο Πέμπτη 7 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Καλλιέρημα ὤφθης καί θῦμα ἅγιον, προσενεγκοῦσα τῷ Πλάστῃ τήν καθαράν σου ψυχήν».

Θυσία εὐπρόσδεκτο καί θύμα ἅγιο προσέφερες στόν Θεό τήν καθαρά σου ψυχή, ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνογρά­φος, ἀπευθυ­νό­με­νος πρός τήν ἁγία μεγαλο­μάρ­τυρα Κυριακή, τήν προ­στά­τιδα ὄχι μόνο τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς καί τῶν εὐλαβῶν μοναζου­σῶν, οἱ ὁποῖες ἐγκαταβιοῦν ὑπό τή σκέ­πη της, ἀλλά καί ὅλης τῆς περιοχῆς καί τῶν εὐσεβῶν προσκυ­νητῶν της.

Σέ τί ἀναφέρεται καί τί ἐννοεῖ ὅμως μέ τούς λόγους αὐτούς ὁ ἱερός ὑμνογράφος;

Ἀναφέρεται στό μαρτύριο τῆς ἁγίας Κυριακῆς. Διότι, ἄν καί πολύ νεαρή στήν ἡλικία ἡ ἁγία, δέν δίστασε νά ὁμολογήσει τήν πίστη καί τήν ἀγάπη της στόν Χριστό, ὅταν κατά τόν μεγάλο διωγμό τοῦ Διοκλητιανοῦ ἐναντίον τῶν χρι­στιανῶν συνελήφθη καί αὐτή ὡς χριστιανή καί ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ ρωμαίου διοικητοῦ γιά νά ἀπο­λογηθεῖ, ἐπειδή δέν ὑπήκουε στίς ἐντολές τοῦ αὐτοκράτορα καί δέν πίστευε στούς ψεύτικους θεούς.

Καί ὄχι μόνο δέν δίστασε νά ὁμο­λο­γήσει τήν πίστη της, ὄχι μόνο δέν ἑλκύσθηκε καί δέν παρασύρ­θηκε ἀπό τίς ὑποσχέσεις τοῦ ἡγε­μόνος γιά νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό, ἀλλά δέν φοβήθηκε οὔτε τίς ἀπει­λές του καί ἀπέδειξε μέ τήν καρ­τερία της στά βασανιστήρια τήν ἀκράδαντη πίστη της καί τή θέλη­σή της, ἀντί νά θυσιάσει στά εἴδω­λα, νά θυσιάσει τή ζωή της γιά τόν Χριστό. Καί εἶχε τή δύναμη ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Κυριακή νά θυσι­άσει καί τή ζωή της γιά τόν Χριστό, γιατί πρίν ἀπό τή ζωή της τοῦ εἶχε προσφέρει τήν ψυχή της.

Ὁ Χριστός δέν ζητᾶ ἀπό τούς ἀνθρώπους, δέν ζητᾶ ἀπό ὅσους τόν πιστεύουν, ἀνθρωποθυσίες. Ζη­τᾶ τήν ψυχή τους, ζητᾶ τήν καρ­διά τους, γιά νά τήν μεταποιήσει σέ κατοικητήριό του καί νά τήν δοξά­σει, ὅπως ἔκανε καί μέ τήν ἁγία μεγαλομάρτυρα Κυριακή.

Ἡ ψυχή μας εἶναι ἡ δική του πνοή καί ἡ δική του εἰκόνα, γι᾽αὐτό καί εἶναι ὅ,τι πιό πολύτιμο ἔχει ὁ ἄν­θρω­πος νά προσφέρει στόν Θεό, ἀλλά καί γιατί εἶναι αὐτή πού μπορεῖ νά ἑνωθεῖ μαζί του καί νά ζήσει αἰώνια κοντά του.

«Υἱέ μου», λέγει ὁ Θεός, «δός μοι σήν καρδίαν». Δός μου τήν καρδιά σου, λέγει ὁ Χριστός. Αὐτήν ζητᾶ μόνο καί αὐτή τοῦ προσέφερε καί ἡ ἁγία Κυριακή ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, εἴτε συνό­δευσαν τήν προσφορά τους μέ τό μαρτύριο εἴτε ὄχι. Καί ὁ πόθος τῆς ἁγίας Κυριακῆς νά προσφέρει τήν ψυχή της στόν Χριστό ἦταν τόσο διακαής, ὥστε, ὅταν λίγο πρίν ἀπό τό μαρτύριό της γονάτισε νά προσευχηθεῖ, ἡ ψυχή της πέταξε στόν Χριστό πού ἀγαποῦσε καί γιά τόν ὁποῖο θυσίαζε καί τή ζωή της, πρίν ὁ δήμιος τῆς ἀφαιρέσει τή ζωή.

Ὁ Χριστός ὅμως ζητᾶ τήν ψυχή μας καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο. Διότι ἡ ψυχή μας εἶναι κάτι πού ὁ καθέ­νας μας ἔχει καί μπορεῖ νά τοῦ τό προσφέρει, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἡλικία καί τή μόρφωσή του, τήν οἰκονομική του κατάσταση καί τήν κοινωνική του θέση, τόν τόπο καί τήν ἐποχή στήν ὁποία ζεῖ. Ἡ ψυχή μας εἶναι αὐτό τό ὁποῖο μποροῦμε ὅλοι ἀνεξαιρέτως νά τοῦ προσφέ­ρουμε.

Δέν μᾶς ζητᾶ βέβαια νά τοῦ τήν προσφέρουμε μέ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο τοῦ τήν προσέφερε ἡ ἁγία Κυριακή, δηλαδή θυσιάζοντας γιά χάρη του καί τή ζωή μας, ἀλλά μέ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο μπορεῖ ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς. Μᾶς ζητᾶ νά τοῦ τήν προσφέρουμε καθαρή, γιά νά ἐνοικήσει σέ αὐτήν, ὅπως εἶπα, καί νά τήν ἁγιάσει. Τήν ζητᾶ ὅμως καί ὅταν ἀκόμη δέν εἶναι καθαρή, ὅταν εἶναι ἀμαυρωμένη ἀπό τίς ἁμαρτίες καί τά πάθη μας, ἄν τοῦ τήν προσφέ­ρουμε ἐν μετανοίᾳ, καί ὑπόσχεται νά τήν καθαρίσει καί νά τήν ἀπαλ­λάξει ἀπό τούς ρύπους τῆς κακίας καί τῆς ἁμαρτίας. Τήν ζητᾶ, σέ ὅποια κατάσταση καί ἄν εὑρίσκε­ται, ἀρκεῖ νά τοῦ τήν προσφέρουμε μέ συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας μας, γιά νά τήν θεραπεύσει ἀπό τίς πλη­γές καί τά τραύματα πού φέρει καί νά τήν ἀποκαταστήσει στήν προτέ­ρα της κατάσταση.

Συχνά, δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι διστάζουμε ἤ καί ἀρνούμεθα νά προσφέρουμε στόν Χριστό τήν καρ­διά μας, γιατί νομίζουμε ὅτι θά δεσμευθοῦμε, ὅτι δέν θά μποροῦμε νά κάνουμε ὅ,τι θέλουμε καί νά τήν διαχειρισθοῦμε ὅπως θέλουμε. Ὅμως κάνουμε λάθος, γιατί, ἀντί­θε­τα ἀπό ὅ,τι πιστεύουμε, ὁ Χρι­στός ἐλευθερώνει τήν καρδιά μας, ὅταν τοῦ τήν προσφέρουμε μέ ἀγά­πη. Τήν ἐλευθερώνει ἀπό κάθε τι πού τήν δεσμεύει, εἴτε αὐτό εἶναι τά πάθη καί οἱ ἀδυναμίες μας, στά ὁποῖα προσκολλᾶται εὔκολα ἡ ψυχή μας, εἴτε εἶναι ὑλικά ἀγαθά, πλοῦτος, δόξα, ἀνέσεις, εἴτε εἶναι ἀπολαύ­σεις ἤ μέριμνες κοσμικές, εἴτε ἀκόμη καί οἱ ἄνθρωποι, στούς ὁποίους προσκολλώμεθα. Ὅλα αὐτά στά ὁποῖα παραχω­ροῦμε ἤ προσφέ­ρουμε τήν ψυχή μας, ἀργά ἤ γρή­γορα τήν καθιστοῦν ὑποχείριό τους καί δέν τῆς ἐπιτρέπουν νά στρα­φεῖ πρός τόν Χριστό στόν ὁποῖο ἀνήκει καί ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μόνος πού τήν ἐλευθερώνει, πού τήν ἐξυψώνει, πού τήν ἁγιάζει καί πού τήν δοξάζει.

Αὐτό ἔκανε καί μέ τήν ἁγία μεγα­λομάρτυρα Κυριακή, ἡ ὁποία ἦταν μία νεαρή κοπέλα, καί ὅμως ἔλαβε ἀπό τόν Χριστό τόση τιμή καί τόση δόξα, ὥστε μέχρι σήμερα νά τήν τιμοῦμε καί νά προστρέχουμε στή χάρη της, ἐπικαλούμενοι τή βοή­θεια καί τίς πρεσβεῖες της.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε τό προσκύνη­μά μας στήν ἱερά πανήγυρη τῆς Μονῆς της καί ἄς προσπαθή­σουμε νά ἀκολουθήσουμε τό παρά­δειγμά της, γιατί ὁ Χριστός περι­μένει νά τοῦ προσφέρουμε καί τή δική μας ψυχή.

                                                       Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εὐχή εἰς τήν Κυκκώτισσαν Ἐλεοῦσαν διά τήν σωτηρία της μαρτυρικής ημών νήσου, διά τήν κατάπαυσιν τοῦ...

Κεχαριτωμένη Μῆτερ τοῦ εἰρηνάρχου καί πανευϊλάτου Θεοῦ Λόγου, τοῦ εἰπόντος ἐν τῷ Μυστικῷ Αὐτοῦ Δείπνω «εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ...

Η Κοίμησης της Θεοτόκου στην Μονή Κύκκου

Χιλιάδες πιστοί ανηφόρισαν, για άλλη μια χρονιά, τις κορυφές του Τροόδους και πλημμύρισαν, κυριολεκτικά, τις αυλές της Κυρίας Θεοτόκου, στην Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή...

Η Κοίμηση της Θεοτόκου στο Αρμένιο

Πανηγυρικά εορτάστηκε η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ιερώνυμος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε...

Το Πάσχα του Καλοκαιριού, στην Λουτρόπολη της Αλκυώνας

Η σεπτή εορτή της Κοιμήσεως και στους Ουρανούς Μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου, το λεγόμενο «Πάσχα του Καλοκαιριού», που είναι Πάσχα Ζωής και Θανάτου, εορτάστηκε...

Εκδημία Ηγουμένης Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου Αρσενίου Πάρου

Η Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας εν θλίψει βαθεία ανακοινώνει την προς Κύριον εκδημίαν της Οσιωτάτης Γεροντίσσης Αρσενίας, Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου Αρσενίου Πάρου,...

Πλήθος κόσμου στα Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια

Τη Δευτέρα 15 Αυγούστου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα κατάμεστο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας, όπως κάθε χρόνο, τελέστηκε Μεθεόρτιος Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και...

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Παναγιά μου κράτα μας στά χέρια σου καί στήν ἀγκαλιά σου»

Χιλιάδες οἱ  προσκυνητές πού ἒφθασαν ὃλες αὐτές τίς ἡμέρες στήν παλαίφατη καί γεραρά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Γηροκομήτισσας στήν Πάτρα,  κυρίως κατά τήν ἡμέρα...
video

Το ξέρεις αυτό για το σώμα σου;

Το ξέρεις αυτό για το σώμα σου; Το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Θεού σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, όπου μέσα...

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας οι εορτασμοί στην Εκατονταπυλιανή

Παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία και η Ιερά Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στο νησί της Πάρου. Την...

Η λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο πολύπαθο Μάτι

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης στην Κυρια Θεοτόκο, ετελέσθη μετά από 2 χρόνια περιορισμών ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνος της Κοιμήσεως τῆς...

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Με πάνδημη συμμετοχή, ιεροπρεπώς και σε κλίμα κατανύξεως εορτάσθηκε η ετήσια πανήγυρις του ιστορικού ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (παλαιάς Μητροπόλεως) Γιαννιτσών. Πρόκειται για...

Ο Επιτάφιος της Παναγίας στα Λέϊκα Καλαμάτας

Με την παρουσία πλήθους πιστών, από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, τιμήθηκε η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον ομώνυμο ενοριακό Ιερό Ναό, της...

Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Μητρόπολη Κηφισίας

Με την δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε για ακόμη μία φορά στην Μητρόπολή μας η Θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Την...

Τί εἶναι τό κομποσχοίνι;

Με τη νοερά προσευχή ασχολούνταν όλοι οι μοναχοί είτε στις ιερές Ακολουθίες είτε στα διακονήματά τους ή στον προσωπικό τους κανόνα. Με κάθε μία μετάνοια...

Ο Επιτάφιος της Παναγίας στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάιυ Άνω Βάθειας

Την Δευτέρα 15 Αυγούστου της κυριώνυμου ημέρα της θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και εν όψει της τελέσθηκε το εσπέρας στον ιερό ναό...