Μέ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας, πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος, τό Σάβ­βατο 14, τήν Κυριακή 15 καί τήν Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, ἀπό τίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, ὁ καθιερωμένος Ἔρανος Ἀγάπης. Ἀξίζει νά σημει­ωθεῖ καί τοῦτο πρός δόξα Θεοῦ καί ἔπαινο τοῦ φιλοτίμου λαοῦ μας ὅτι, παρά τίς ἐξωτερικές δυσμενεῖς συνθῆκες, λό­γῳ κυρίως τῆς συνεχιζομένης οἰκονομικῆς κρίσεως καί τοῦ κλίματος ἀβεβαιότητος πού ὑπάρχει, ὁ ἐφε­τει­νός Ἔρανος κινήθηκε σέ ἐξαιρετικά ἱκανο­ποιητικά ἐπίπεδα, παρουσιάζοντας ἀξιοσημείωτη αὔ­ξηση σέ σχέση μέ τόν Ἔρανο Ἀγάπης τοῦ 2018. Ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν (84 ἀπό τίς 114 συνολικῶς ἐνορίες), παρουσίασε σημαντική αὔξηση στό προϊόν τοῦ ἐράνου, γεγονός ἰδιαιτέρως παρήγορο και ἐλπιδοφόρο.

Ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός μας, παρά τίς πολλές οἰκονομι­κές δυ­σκολίες καί τό κλῖμα ἀνασφάλειας πού ἐπικρατεῖ, ἀνταποκρίθηκε κατά τρόπο ἰδιαιτέρως συγκινητικό καί κυρίως μέ πολύ εὐγέ­νεια καί καλωσύνη στό προσκλητή­ριο ἀγάπης τῆς Ἐκ­κλησίας τῶν Σερρῶν, στη­ρίζοντας καί ἐνισχύοντας οὐσιαστι­κά τό φιλανθρωπικό ἔργο της. Ἡ Ἐκκλησία μας συνεχίζει καί ἐπαυ­ξάνει περαι­τέρω τήν φιλαν­θρωπι­κή καί κοι­νωνική της δραστηριότητα.

Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, χορηγοῦνται ἤδη, τόσο ἀπό τό Γενικό Φιλό­πτωχο Ταμεῖο, ὅσο καί τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης ἔκτα­κτα οἰκονομικά βοηθήματα σέ περισσότερες ἀπό 1150 οἰκογένειες ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας, ὅπως αὐτές κατεγράφησαν ἀπό τούς ὑπευθύνους ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν τους. Τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης θά διατεθεῖ μέσα στό Νέο Ἔτος γιά τήν μηνιαῖα τακτική καί ἔκ­τακτη οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκογενειῶν.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος εὐχαριστεῖ ὁλοψύχως τούς κληρικούς καί λαϊκούς ἀφοσιωμένους ἐργάτες τῆς Ἐκκλησί­ας τῶν Σερρῶν, πού μέ ζῆλο, αὐταπάρνηση καί πραγματική ἀγάπη διενήργησαν καί τόν ἐφετεινό ἔρανο τῆς Ἐκκλησίας μας καί κυρίως τόν φιλόχριστο, φιλότιμο καί εὐαίσθητο στόν ἀν­θρώπινο πόνο λαό μας, γιά τήν ἰδιαιτέρως συγκινητική καί ἐντυπω­σιακή ἀντα­πόκρισή του, παρά τίς ἰδιαι­τέρως δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες, εὐχόμενος σέ ὅλους εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.