Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου το μεσημέρι στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε η Εορτή των Γραμμάτων της Αποστολικής Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών και του Οσίου Γερασίμου του Υμνογράφου.

Στην αρχή ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως μας και Αρχιερατικός Επίτροπος Ειρηνουπόλεως Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και κάλεσε τον Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα να απευθύνει τον πατρικό χαιρετισμό του.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδηλώσεως ήταν η κ. Ευθυμία Γώτη, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας και ο κ. Γεώργιος Μαρτζέλος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., οι οποίοι παρουσίασαν τη διακονία και την προσφορά της Εκκλησίας στα Γράμματα και την Παιδεία από τους Τρεις Ιεράρχες μέχρι τον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, Όσιο Γεράσιμο τον Υμνογράφο.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η νέα έκδοση του Ιδρύματος «Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ», αφιερωμένη στον Όσιο Γεράσιμο τον Υμνογράφο, την οποία συνέγραψε ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, πνευματικός υιός του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας και περιλαμβάνει τον βίο και προσωπικές εμπειρίες.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους δύο εκλεκτούς ομιλητές αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Τά τῆς χάριτος ὄργανα, τάς κιθά­ρας τοῦ Πνεύματος, τάς εὐσήμους σάλπιγγας τοῦ κηρύγματος» ἑορ­τάζει αὔριο ἡ Ἐκκλησία μας καί τιμᾶ ἡ Ἑλληνική παιδεία ὡς «τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρες τῆς τριση­λίου Θεότητος», τούς τρεῖς μεγάλους πατέρες καί κορυφαίους Ἱεράρχες, τόν Μέγα Βασίλειο, τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο καί τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, τούς ὑπερμάχους τῆς ἀληθείας καί τούς προστάτες τῶν γραμμάτων, τῶν σπουδαζόντων καί διδασκό­ντων, μαθητῶν, φοιτητῶν, διδα­σκά­λων καί καθηγητῶν.

Καί τούς τρεῖς αὐτούς μεγάλους Ἱεράρχες, τούς σοφούς κατά κό­σμον καί κατά Θεόν, τιμᾶ καί ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη μέ τή σημε­ρινή ἐκδήλωση στό Μητροπολι­τικό Κέντρο Πολιτισμοῦ «Παντά­νασ­σα», ὅπως κάθε χρόνο.

Φέτος ὅμως μέ τήν ἐκδήλωση αὐτή δέν τιμοῦμε μόνο τούς τρεῖς Ἱεράρχες, τιμοῦμε καί τόν νέο ὅσιο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ὅσιο Γερά­σιμο τόν Ὑμνογράφο, ὁ ὁποῖος ἀνεγράφη στίς 10 Ἰανουαρίου 2023 μέ Πατριαρχική καί Συνοδική ἀπό­φαση καί Πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου στή χορεία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τόν τιμοῦμε σήμερα, γιατί καί στή δική του ἱερή μορφή καί στή δική του θεοειδῆ ζωή καί στό δικό του θεόπνευστο ἔργο ἀνταποκρίνονται οἱ στίχοι τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου γιά τούς τρεῖς Ἱεράρχες, τούς ὁποί­ους προέταξα, γιατί ὁ ὅσιος Γερά­σιμος ὁ Ὑμνογράφος ὑπῆρξε ὄντως ὄργανον τῆς χάριτος,  κιθά­ρα τοῦ Πνεύματος, εὔσημος σάλ­πιγξ τοῦ κηρύγματος.

Μπορεῖ νά μήν ἦταν ἐπίσκοπος ὅπως οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, ἀλλά στήν ψυχή του ἱερουργοῦσε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Μπορεῖ νά μήν εἶχε σπουδά­σει σέ ὅλες τίς περίφημες σχολές τοῦ κόσμου, ὅπως ἐκεῖνοι, εἶχε ὅμως τήν ἴδια ἀγάπη μέ τούς τρεῖς Ἱεράρχες γιά τά γράμματα καί τή μελέτη ὄχι μόνο τῶν ἐκκλησια­στικῶν ἀλλά καί τῶν θύραθεν συγγρα­φέων, τήν ὁποία καλλιέρ­γη­σε ἀπό παιδί καί μέ τήν ὁποία συνέχισε νά ἀσχολεῖται καί ὡς μοναχός, αὐξάνοντας ἔτσι τό θεόσ­δοτο τάλαντο τοῦ Ὑμνογράφου. Εἶχε κοινή ἀκόμη μέ τούς τρεῖς μεγίστους Φωστῆρες καί τήν ἀγά­πη πρός τούς νέους, τούς ὁποίους περιέβαλε μέ στοργή καί τούς ἐνί­σχυε στή ζωή τους μέ τόν λόγο καί τό παράδειγμά του.

Καί ἄν ὁ πόθος γιά τόν Θεό ὁδή­γησε τά βήματα τοῦ ὁσίου Γερασί­μου στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπως ὁδήγησε καί τά βήματα τῶν τριῶν μεγάλων Πατέρων στά ἀσκη­τήρια τῆς Καππαδοκίας καί τῆς Ἀντιοχείας, αὐτό δέν τόν ἐμπό­δισε, ὅπως ἄλλωστε καί ἐκείνους, νά διατηρεῖ τήν ἐπαφή μέ τούς ἀνθρώπους, δέν τοῦ στέρησε τήν καλῶς ἐννοούμενη κοινωνικότη­τα, δέν τόν ἐμπόδισε νά εὐεργετεῖ τούς ἀνθρώπους μέ τούς ὕμνους του, μέ τήν παρουσία του καί μέ τήν προσευχή του.

Θά μποροῦσα νά συνεχίσω ἀνα­φε­ρόμενος στή σχέση τοῦ νέου ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁσίου Γερασίμου τοῦ Ὑμνογράφου, μέ τούς τρεῖς μεγάλους Ἱεράρχες, γιατί μέ τή ζωή καί τό σπουδαῖο ἔργο του ὁ ὅσιος συνέχισε τή δια­χρο­νική προσφορά τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Παιδεία καί στά Γράμ­μα­τα, κορυφαῖοι τῆς ὁποίας εἶναι οἱ τρεῖς Ἱεράρχες. Θά ἀρκεσθῶ σέ αὐτά τά λίγα γιατί θά ἀκούσουμε σέ λίγο πολλά τούς δύο ὁμιλητές μας, τή Διευθύντρια τῆς Πρωτο­βάθμιας Ἐκπαιδεύσεως Ἠμαθίας κ. Εὐθυμία Γώτη καί τόν ὁμότιμο καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιο Μαρ­τζέλο, ὁ ὁποῖος συνεδέετο ἀπό παι­δί μέ τόν ὅσιο Γεράσιμο τόν Ὑμνο­γράφο, καί οἱ ὁποῖοι θά μᾶς μιλή­σουν γιά τήν προσφορά τόσο τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν ὅσο καί τοῦ ὁσίου Γερασίμου τοῦ Ὑμνογράφου στά Γράμματα καί στήν Παιδεία μας.

Τούς εὐχαριστῶ καί τούς δύο ἀπό καρδίας γιά τήν ἀποδοχή τῆς προσ­κλήσεώς μας καί γιά τήν παρουσία τους σήμερα, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤλθατε νά τιμήσουμε τήν ἑορτή τῶν Γραμμάτων, νά τιμή­σου­με τούς τρεῖς Ἱεράρχες καί τόν νέο ὅσιο, τόν ὅσιο Γεράσιμο τόν Ὑμνογράφο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Παραμονή της εορτής του Ευαγγελισμού στην Κέρκυρα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, και ανέγνωσε την Δ΄...

Πανηγυρικός Εσπερινός και χειροθεσία Πνευματικού στην Παρηγορήτισσα Άρτης

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα εμβληματικό βυζαντινό Ιερό Ναό της Παρηγορήτισσας, στην Άρτα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, χοροστάτησε...

Η Δ’ στάση των Χαιρετισμών στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αχερά

Με κατάνυξη τελέσθηκε το εσπέρας της Παρασκευής, 24 Μαρτίου 2023, ο Μέγας Εσπερινός της Εορτής του Ευαγγελισμού και η Ακολουθία της Δ΄ Στάσεως των...

Οι Δ’ Χαιρετισμοί στο Ιστορικό Ανδρομονάστηρο Μεσσηνίας

Με την παρουσία εκατοντάδων πιστών από την Καλαμάτα, την Μεσσήνη και την ευρύτερη περιοχή των χωριών της Ανδρούσας, τελέσθηκε και φέτος η Δ΄Στάση των...

Ο Εσπερινός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η Δ’ Στάση των Χαιρετισμών στη Ροδιά

Στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ροδιάς χοροστάτησε του Μεγάλου Εσπερινού και ανέγνωσε την Δ’ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο...

Ο Εσπερινός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η Δ’ Στάση των Χαιρετισμών στην Ι.Μ. Μεσσηνίας

Με κατάνυξη και την παρουσία πλήθους πιστών τελέσθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο Μέγας Εσπερινός της Εορτής του Ευαγγελισμού και η Ακολουθία της Δ΄...
video

Γιατί τρώμε ψάρι την 25η Μαρτίου;

Γιατί τρώμε ψάρι την 25η Μαρτίου; Τι εορτάζουμε ως Έθνος και ως Εκκλησία την 25η Μαρτίου κάθε χρόνο; Γιατί τρώμε ψάρι ή μπακαλιάρο με...

Πανηγυρικός Εσπερινός για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στον Καθεδρικό Ναό του Σύδνεϋ

Με λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε την Παρασκευή, 24 Μαρτίου, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στον φερώνυμο Ιερό...

Στιγμιότυπα ἀπό τήν Ποιμαντική Ἑβδομάδα τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου

Κατανυκτικός Ἑσπερινός Γ´ Κυριακῆς Νηστειῶν Τήν Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 19 Μαρτίου ἔ.ἔ, πραγματοποιήθηκε ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστοριᾶς, χοροστατοῦντος τοῦ...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Πρεβέζης

Τίς τελευταῖες ἡμέρες παρατηρεῖται καί πάλι ὑπερδραστηριότητα καί ἰδιαίτερη κινητικότητα τῶν λεγομένων «Χριστιανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Ὁ Χιλιασμός εἶναι μία ξενόφερτη και ξενοκίνητη ὀργάνωση μέ...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: …υπάρχουν νέοι που «πηγαίνουν αντίθετα στο ρεύμα»

Για λίγες ακόμη ημέρες θα είναι αναρτημένη η Έκθεσης Βυζαντινής Ζωγραφικής - Αγιογραφίας των Καθηγητών και Φοιτητών του ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ...

«Χαίρε, αρχηγέ νοητής αναπλάσεως» – Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή, Πρωτοσυγκέλλου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Η λέξη ανάπλαση ως έννοια, προσδοκία και ιδανικό καθώς και η επίτευξή της απασχόλησε την ανθρωπότητα από την...

«Χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτηρίας»

Ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ ἀποτελεῖ τήν πηγή τοῦ συγκεκριμένου χαιρετισμοῦ. Ἐκεῖνος, μέσα ἀπό ἕνα ὅραμά του, χαρακτηρίζει τήν Παναγία, καί μάλιστα τό ἀειπάρθενο αὐτῆς, ὡς...

«Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία· χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία»

«Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία· χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία» (Χαίρε Παναγία, που είσαι η θεραπεία του σώματός μου και η σωτηρία της ψυχής μου). Σε...

Χαῖρε, ἡ τόν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα. Χαῖρε, ἡ τόν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα

῾Χαῖρε, ἡ τόν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα. Χαῖρε, ἡ τόν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα᾽ Στήν τελευταία στάση τῶν Χαιρετισμῶν πού ἀκούγεται σήμερα, ἡ ᾽Εκκλησία μας...