Ἡ φετινή Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι πρωτοφανής καί δυσκολότερη ἀπό ὅσες ἔχουμε ζήσει ἕως σήμερα. Καί τοῦτο, ὄχι μόνο γιατί μιά πανδημία μᾶς κτύπησε τήν πόρτα, κάτι πού εἴχαμε νά ζήσουμε γιά πάνω ἀπό αἰῶνα στόν τόπο μας, ἀλλά καί διότι καλού­μαστε νά συμμορφωθοῦμε σέ μέτρα, τά ὁποῖα πολύ μᾶς δυσκολεύουν καί μᾶς ταπεινώνουν. Βέβαια, εἶναι πολύτιμη ἡ διδασκαλία τῶν Πα­τέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί μάλιστα τῶν ἀσκητικῶν, πώς ὅ,τι μᾶς δυσκολεύει καί μᾶς ταπεινώνει, συνάμα μᾶς ὠφελεῖ καί μᾶς φέρνει πιό κοντά στόν Κύριο τῆς Δόξας, Ἐκεῖνον πού πρῶτος ταπεινώθηκε «δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν».

Ὅμως, ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἕναν ἰδιότυπο ἐχθρό, ἀόρατο καί ἱκανό νά ἐπιφέρει πολλές παράπλευρες ἀπώλειες. Αὐτό ἀναδεικνύε­ται ἰδίως, καθώς ἐξαντλεῖται ἡ ὑπομονή μας καί φαίνεται ἡ ἀδυναμία μας νά ἀντέξουμε. Κι ὅμως, πρέπει νά προσέξουμε καί τήν ἀτομική μας ὑγιεινή καί τήν ψυχική μας ὑγεία καί τήν ἐκκλησιαστική ἐνότητα καί τή συνοχή τῆς κοινωνίας μας, χωρίς μεμψιμοιρία ἤ ἀγωνία, χωρίς περιττούς ἐκνευρισμούς ἤ ἀνόητους παλλικαρισμούς. Ἰδιαίτερη προ­σοχή πρέπει νά ἐπιδειχθεῖ στίς πηγές τῆς πληροφόρησής μας, καθώς στά πλαίσια τῆς γενικότερης ἀνησυχίας, εἶναι πολύ εὔκολη ἡ διασπο­ρά ψευδῶν εἰδήσεων καί δημιουργίας κλίματος πανικοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει γιά νά ἐξασφαλίζει τήν εἰρήνη τοῦ Χρι­στοῦ στόν κόσμο, ἰδίως σέ ἐποχές δυσχείμερες, πολύπλοκες καί προ­βληματικές. Τώρα λοιπόν, πού ἡ ἐπιστήμη μας δυσκολεύεται νά βρεῖ λύσεις, τώρα ἡ Ἐκκλησία καλεῖ σέ μεγαλύτερο σεβασμό πρός ὅσους ἀγωνίζονται γιά τήν καταστολή τοῦ φαινομένου. Ἐκφράζει τήν εὐ­γνωμοσύνη Της πρός τούς ἐπαγγελματίες ὑγείας, οἱ ὁποῖοι πρώτιστα στά δημόσια νοσοκομεῖα καί ἀλλοῦ, ἐργάζονται αὐτοθυσιαστικά καί μέ αἴσθημα εὐθύνης. Ἐκφράζει τήν ἐμπιστοσύνη Της καί προσφέρει τήν ὑπακοή Της πρός ὅσους φέρουν τήν εὐθύνη τῆς λήψης καί ἐφαρ­μογῆς μέτρων, παρ’ ὅλους τούς παραπικρασμούς πού ἐνδέχεται νά δημιουργήσουν. Ζεῖ καί κατανοεῖ τήν πραγματικότητα, γι’ αὐτό καί προσαρμόζεται ἀνάλογα, χωρίς νά ξεχνᾶ ποτέ τήν πρωταρχική Της εὐθύνη, τή σωτηρία «ψυχῶν ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε καί ἀνέστη».

Μετά λοιπόν τήν ἀπό 16 Μαρτίου 2020 Ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἐπιπρόσθετη ἐπι­βολή μέτρων ἀπό μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 2867/Υ1/16-3-2020 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση (Φ.Ε.Κ. 872/Β΄/16-3-2020) μέ τίτλο «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρη­σκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16.3.2020 ἕως 30.3.2020», μέ τήν ὁποία ἀπαγορεύεται προσωρινά καί μέχρι τίς 30.3.2020 ἡ τέλεση κάθε εἴδους λειτουργίας καί ἱεροπραξίας στούς Ἱερούς μας Ναούς, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀνα­κοινώνει τά ἑξῆς:

  1. Ἡ Λάρισα ἔφθασε νά εἶναι πόλη βουβή, σέ καμία περίπτωση ὅμως, δέν θά γίνει πόλη νεκρή. Εἴμαστε ἐδῶ καί ἀγωνιζόμαστε! Γιά νά φανεῖ τό ἥρεμο θάρρος καί ἡ ἀντοχή τῆς πόλης, κάθε ἀπόγευμα θά κτυπᾶνε οἱ καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, χωρίς ὅμως, αὐτό νά σημαίνει ὅτι θά πραγματοποιοῦνται Ἀκολουθίες. Πλέον ἡ κωδω­νοκρουσία θά σημαίνει τήν ἔναρξη τῆς ἀναμετάδοσης Ἀκολουθί­ας ἀπό τό Ραδιόφωνο! Οἱ καμπάνες θά σημαίνουν ὡς ἑξῆς: α. Ἀπό Δευτέρα ἕως Πέμπτη στίς 6 μ.μ. πρίν τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, β. Τήν Παρασκευή στίς 7:30 μ.μ. πρίν τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν, γ. Τό Σάββατο στίς 6 μ.μ. πρίν τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑ­σπερινοῦ, δ. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς στίς 8 π.μ., καί ε. Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς στίς 6 μ.μ. γιά τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό. Ἐπαναλαμβά­νουμε καί τονίζουμε ὅτι μέχρι τήν ἅρση τῶν μέτρων, τό κτύπημα τῆς καμπάνας θά σημαίνει τήν ἔναρξη ραδιοφωνικῆς ἀναμετάδοσης τῆς ἐνδιάτακτης Ἀκολουθίας.
  2. Οἱ Ἱεροί Ναοί τῆς Μητροπόλεώς μας παραμένουν ἀνοικτοί σέ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά προσευχηθεῖ ἀτομικά καί γιά λίγα λεπτά. Ὅ­σοι εἰσέρχονται εύθύνονται γιά τήν τήρηση τῶν μέτρων ὑγιεινῆς ὅ­πως ἔχουν ἐξαγγελθεῖ, γιά τήν περίοδο πανδημίας πού διανύουμε. Στήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ θά ὑπάρχει ἀντισηπτικό, ἐνῶ δέν ἐπιτρέπεται ἡ ταυτόχρονη παρουσία στό χῶρο τοῦ Ναοῦ περισσότερων ἀπό δέκα (10) πιστῶν, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά τηροῦν ἀπόσταση δύο (2) μέτρων ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο.
  3. Στούς Ἱερούς Ναούς δέν ἐπιτρέπεται νά πραγματοποιηθοῦν Θεῖες Λειτουργίες καί λοιπές Ἀκολουθίες τῆς περιόδου. Ἑπομένως, γίνεται ἔκκληση στούς πιστούς νά παραμείνουν σπίτι τους καί νά πα­ρακολουθήσουν τίς Ἀκολουθίες ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου στούς 96,3 χιλιοκύκλους τῶν FM. Ἐπίσης, ἀναμεταδόσεις θά πραγματοποιοῦνται καί ἀπό τούς τηλεοπτικούς καί ἀπό τούς ραδιοφωνικούς σταθμούς τῆς περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά τό πρόγραμμα πού ἀνακοινώνουν.
  4. Συνέπεια τῆς ἀπαγόρευσης τέλεσης τῆς Θείας Λειτουργίας εἶναι ὅτι δέν θά ὑπάρχει Θεία Κοινωνία πρός μετάδοση. Γιά λόγους πού ὁ Ἅγιος Θεός ξέρει, καταντήσαμε στή γενιά μας νά ὑποστοῦμε αὐτό τό ἀδόκητο ἐπιτίμιο. Παρακαλοῦνται οἱ πιστοί μας νά μήν πιέ­ζουν τούς Ἱερεῖς μας γιά μετάδοση της Θείας Κοινωνίας, καθώς στούς Ναούς ὑπάρχει ὁ Ἄρτος τῆς ἀνάγκης, δηλαδή Θεία Κοινωνία γιά ὅ­σους εἶναι ἀσθενεῖς σέ τελικό στάδιο καί ἔχουν πραγματικά ἀνάγκη. Ἐννοεῖται πώς οἱ Ἱερεῖς μας μεταβαίνουν ἄφοβα σέ ὅσα σπίτια τούς καλοῦν γιά νά μεταδώσουν τή Θεία Κοινωνία, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει πραγματικός λόγος. Κατά τά λοιπά ἰσχύουν ὅσα περί Θείας Κοινωνί­ας εἴπαμε σέ προη­γούμενο Δελτίο Τύπου.
  5. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τόσο κατά τήν Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνό­δου, ὅσο καί κατά τήν Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Κυ­βερνήσεως, ὅλες οἱ Ἱερές Μονές παραμένουν κλειστές. Οἱ Μοναχοί καί οἱ Μοναχές μας προσεύχονται γιά ὅλους, σέ μιά σπάνια εὐκαιρία μόνωσης καί ἡσυχίας. Δέν ἐπιτρέπεται νά τούς ταράξουμε μέ ἐπισκέ­ψεις ἤ παράλογες ἀπαιτήσεις. Ὅσες Ἀκολουθίες τελεσθοῦν στίς Ἱε­ρές Μονές ἀφοροῦν μόνο στίς μοναχικές ἀδελφότητες, οἱ ὁποῖες θά τίς τελοῦν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. Οἱ Ἱερές Μονές ἀνέκαθεν λογί­ζονταν χῶροι προσευχῆς, νήψης καί ἡσυχίας καί ὄχι τουριστικοί προ­ορισμοί, χῶροι περιπάτου ἤ κοινωνικῶν ἐκδηλώσεων.
  6. Ὑπενθυμίζεται αὐτό πού καί στό προηγούμενο Δελτίο Τύπου εἶχε τονιστεῖ ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου συμμορ­φώνεται πλήρως καί ἀπολύτως πρός τίς Ἀποφάσεις καί Ἐγκυκλίους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἑπομένως, ὅ,τι ἀποφασίζει ἡ Ἱερά Σύνοδος ἰσχύει αὐτομάτως, χωρίς ἄλλη ἀπόφαση ἤ ἰδιαίτερη ἀνακοίνωση. Ἑπομένως, θέματα Μυστηρίων καί λοιπῶν Ἱεροπραξιῶν (κηδεῖες, μνημόσυνα κλπ) ρυθμίζονται κατά τίς ἀνακοι­νώσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
  7. Λόγω λειτουργίας τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου μέ προσωπικό ἀσφαλείας, πρίν τή μετάβαση τοῦ ὁποιουδήποτε καί γιά ὁποιοδήποτε λόγο σέ αὐτά, πρέπει νά προη­γεῖται τηλεφωνική συνεννόηση γιά τήν ὥρα προσέλευσης καί τά τυ­χόν ἀπαραίτητα δικαιολογητικά.
  8. Ὑπενθυμίζεται πώς εἶναι σέ ἰσχύ ἀναστολή ὅλων τῶν κατη­χητικῶν, πολιτιστικῶν καί ἀθλητικῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μη­τροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, καθώς καί τῶν προγραμματισθει­σών ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων.
  9. Ὑποβάλλεται θερμή παράκληση νά μνημονεύονται στίς προ­σευχές τῶν Χριστιανῶν μας κατά προτεραιότητα ὅσοι δίνουν τή μάχη μέ τήν πανδημία καί ὅσοι δίνουν τήν ἰδιότυπη μάχη στόν Ἕβρο καί τά νησιά μας.

Ἀδελφοί μου, θαρσεῖτε! Μείζων ὁ ἐν ἡμῖν! Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή μεσιτεία τῆς Παναγίας μας, θά ξεπερασθεῖ καί αὐτή ἡ δύσκολη συγκυρία, τήν ὁποίαν ὅμως, καλό εἶναι νά ἀξιοποιήσουμε ὡς ἐμπειρία ζωῆς.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις»

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις» (Χαίρε Παναγία που κυοφορείς τον οδηγό σ’ αυτούς που πλανώνται) Η αμαρτία ως εκτροπή από το θέλημα του Θεού οδήγησε τον...

Θὰ εἶμαι ἐκεῖ…

ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ (στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μου) γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: 1. γιατί εἶμαι παπάς, 2. γιατί Ἐφημερεύω γιὰ ὅλους τους Ἐνορίτες μου, 3. γιατί εἶμαι...

«Πιστεύω, Κύριε, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ»

Ἅγιος Τύχων Ζαγκόρσκ Ἰησοῦ Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησόν με. Νά εἶσαι τροφὴ καὶ ποτὸ τῆς ψυχῆς μου. Νά εἶσαι πηγὴ γιά τή διψῶσα ψυχή μου. Νά...

Γέροντας Νεκτάριος: Σας θυμίζω τι λέγατε για τον μακαριστό Χριστόδουλο…

Γέροντας Νεκτάριος: Σας θυμίζω τι λέγατε για τον μακαριστό Χριστόδουλο... Επειδή ο φερόμενος ως θεολόγος κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος ασχολήθηκε με την ταπεινότητά μου και μάλιστα...

Ψηφίστε τώρα: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το κλείσιμο των εκκλησιών στην Κύπρο

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των Κυπρίων αδελφών μας, αποφασίσαμε να κάνουμε μια δημοσκόπηση, ώστε να εκφράσουν όσο περισσότερα άτομα από την Κύπρο, αν συμφωνούν η...

Κάθαρση

του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ Ο σκοπός της ζωής του πιστού ανθρώπου είναι να ενωθεί με Τον Θεό Πατέρα με την υιοθεσία του...

Αίσχος! Βεβήλωσαν τον Εσταυρωμένο στην Πάτρα

"Ἔδωκαν εἰς τό βρῶμά μου χολήν καί εἰς τήν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος..." Λίγες μέρες προ του εκουσίου Πάθους του Κυρίου μας, προ των...

Τρισάγιο στο άγαλμα του Ελευθερωτή της Λιβαδειάς Αθανασίου Διάκου

Τιμήθηκε, 199 χρόνια μετά, λιτά λόγω των δύσκολων συνθηκών που βιώνουμε, η επέτειος Απελευθέρωσης της Λιβαδειάς, που έγινε την 1 Απρίλη του 1821. Σήμερα 1η...

Δ.Ι.Σ.: Θα εορτάσουμε την Ανάσταση με Παννυχίδα κατά την Απόδοση στις 26 προς 27

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος,  η οποία συνήλθε την 1η Απριλίου 2020, με την μέθοδο της τηλεδιασκέψεως μεταξύ άλλων «επισημαίνει με πολύ πόνο και «αίμα...

«Εχει ανάγκη ο Ήλιος να επιστρατεύσει επιχειρήματα για να καταξιωθεί;;; »

Ιεροδιακόνου Ραφαήλ Μισιαούλη   «Εχει ανάγκη ο Ήλιος να επιστρατεύσει επιχειρήματα για να καταξιωθεί;;;»   Σύμφωνα με τα τελευταία γεγονότα που απασχολούν την κοινωνία των ανθρώπων ανά το...

Η Δ.Ι.Σ. βάζει «φίμωτρο» στις αυθαίρετες και αντισυνοδικές τοποθετήσεις

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος,  η οποία συνήλθε την 1η Απριλίου 2020, με την μέθοδο της τηλεδιασκέψεως μεταξύ άλλων «καλεί όλους να εμπιστεύονται την κρίση...

Δὲν γίνεται νὰ σωπαίνουν οἱ καμπάνες ἐνῶ τὰ παντοπωλεῖα εἶναι ὑποχρεωτικά ἀνοικτὰ καὶ τὶς Κυριακές

Ἀθῆναι, 24/3/20 Σεβαστοί μας πατέρες τῆς Δ.Ἱ.Σ καὶ τῆς Ἱ.Ἀ. δὲν θὰ σᾶς ὑπενθυμίσω πὼς σὲ δύσκολες ὥρες καὶ σὲ ἐπιδημίες, ἡ Ἐκκλησία μας ἦταν μπροστὰ, φύλαξ...

Μέχρις ἐδῶ καί μή παρέκει!

τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου Ἐπειδή ἤδη ξεπεράστηκαν τά ἐσκαμμένα, ἦλθε ἡ ὥρα καί ἡ στιγμή νά ἀνακοινώσει καί ὁ ὀρθόδοξος Ἑλληνικός λαός τίς...

Ανακοινωθέν Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Συνήλθε σήμερα 1η Απριλίου 2020 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου...

Προσευχή του Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού για να την διαβάζουμε κάθε μέρα

Aδελφοί, νιώθω ότι ο κόσμος όλος ζει το νέο σκοτάδι της γης από ώρας έκτης έως ενάτης. Ίσως είμαστε ανυποψίαστοι για το τι συντελείται...